Česká televize zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím lze podávat oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může podat fyzická osoba, která pro Českou televizi vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, v jejíž souvislosti oznámení podává. Česká televize rovněž přijímá oznámení od osoby, která pro Českou televizi nevykonává či nevykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Vedením vnitřního oznamovacího systému byla určena společnost Motivate, s.r.o., IČO: 015 50 691, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, která bude činnost příslušných osob zajišťovat prostřednictvím Mgr. Jiřího Žižky a Ing. Jana Šmídy.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému České televize lze podat následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím internetové platformy Nenech to být (NNTB): https://www.nntb.cz/; přístupový kód: bezpecnact
  2. písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze společnost Motivate, s.r.o.: ombudsman.ct@motivate.cz;
  3. písemně prostřednictvím poštovních služeb na adrese společnosti Motivate, s.r.o., Baarova 1541/40, Praha 4, s uvedením: „K rukám Jiřího Žižky či Jana Šmídy, NEOTVÍRAT“;
  4. ústně telefonicky, na telefon 774 210 607 vyhrazený jen pro tyto účely; při podání podnětu ústní formou má společnost Motivate, s.r.o. povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního podnětu, ale pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas;
  5. ústně osobně (oznamovatel o to požádá a domluví místo a termín na adrese společnosti Motivate, s.r.o., Baarova 1541/40, Praha 4).

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat také Ministerstvu spravedlnosti České republiky, a to ústně pověřenému zaměstnanci nebo písemně. Podání oznámení je možné prostřednictvím zabezpečeného formuláře na internetové stránce:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.