Kde jsem:

Zákony a pravidla

Zákony a pravidla

Jednací řád — Etický panel — Vše o ČT — Česká televize

Etický panel

Etický panel

  • Poradní orgán generálního ředitele ČT, jehož posláním je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování

Jednací řád Etického panelu

I.

Zasedání Etického panelu (dále jen „Panelu“) svolává tajemník Panelu podle potřeby, minimálně však 4× ročně. Zasedání jsou neveřejná. Panel vždy rozhoduje usnesením, které má formu doporučení generálnímu řediteli České televize. Usnesení musí být schváleno všemi přítomnými jednomyslně. Panel je usnášeníschopný, jsou-li přítomni nejméně čtyři jeho členové.

Zasedání Panelu se bez práva rozhodovat zúčastňuje tajemník. Právo zúčastnit se zasedání Panelu má z titulu své funkce generální ředitel České televize. Jiné osoby se zasedání Panelu mohou zúčastnit pouze z rozhodnutí Panelu a po předchozím souhlasu generálního ředitele.

Zasedání Panelu se uskuteční i v případě, že jsou přítomni pouze tři členové Panelu. V takovém případě přijímají přítomní členové pouze návrh usnesení. Pokud na tomto zasedání dosáhli jednomyslné shody na textu návrhu usnesení, zašle tajemník Panelu návrh usnesení zbývajícím členům Panelu k podpisu per rollam. Text usnesení musí v tomto případě schválit všichni členové Etického panelu; není-li tomu tak, usnesení není platné a Panel projedná tyto případy na svém příštím zasedání.

II.

Usnesení ze zasedání Etického panelu předkládá tajemník Etického panelu do 48 hodin po schválení usnesení generálnímu řediteli České televize. Ten rozhodne o jejich zveřejnění. Usnesení jsou zveřejňována v plném znění.