Katolický kněz a duchovní správce Římskokatolické farnosti Ostrava-Moravská Ostrava Jan Plaček nazval své Sváteční slovo „O křesťanské výchově“ a zamýšlí se v něm nad budoucností „křesťanské Evropy“.

O křesťanské výchově

Domnívám se, že v současné době se hodně hovoří a bude ještě hovořit o výchově a o vzdělání. Pojmy jako rotační a distanční. Myslím si, že jsme do takového způsobu výchovného procesu spadli úplně všichni... Učitelé, profesoři, pedagogičtí pracovníci, také my katecheté a duchovní. Ale nejvíce do toho byli vtaženi rodiče, kteří si mohli uvědomit, že výchova není tak jednoduchou záležitostí.

Odborníci definují výchovu jako cílevědomou a plánovitou činnost, při které se má člověk připravit na plnění společenských úkolů, a také aby dobře zvládal i požadavky osobního života. My, křesťané, k tomu ještě dodáváme, že podstatnou součástí výchovy je také naučit dotyčného rozvíjet svůj vztah k Bohu a k jeho synu, Ježíši Kristu, prostřednictvím společenství církve.

To latinské slovíčko educare, které běžně překládáme jako výchova, vzdělání, by se dalo doslova vyložit jako vést určitým směrem anebo také povznášet, čili umět hodnotit věci z nadhledu. I z toho poznáváme, že výchova a vzdělání tvoří vzájemnou jednotu. Nejde si jenom zapamatovat nějaké poučky, ale to, co poznáváme, máme také umět uplatnit v životě tak, aby nám to pomáhalo dobře žít a jednou také prožívat šťastnou věčnost.

Už svatý Pavel napsal, že naše poznání je částečné. Tzn., že v poznávání a objevování skutečností budeme pronikat postupně. Naši předkové zkoumali Zemi i stvořený Vesmír, tentýž jako my, a přece ještě musíme konstatovat, že je toho mnoho k objevení. Ale podobně je to i s námi a se skutečností nejvyšší. Každá generace musí také Boha objevit znovu. Konečně abychom se v Evropě opět cítili jako doma, tak je nutné poznání Boha a jeho syna. Toto poznání ale musíme hledat ne u těch, kteří těmito hodnotami pohrdají, ale u těch, kteří s Kristem chtějí také žít.

V našich farnostech probíhá každý školní rok katechetická výuka určená jak pro předškolní děti, tak pro žáky do 9. tříd. Existují také různé přípravy pro dospívající i dospělé. Příprava ke svátosti křtu, přijetí svátosti smíření, biřmování, eucharistie. Nebo fungují nejrůznější společenství, např. nad Biblí, nad katechismem církve. To všechno jsou možnosti a prostředky, skrze které můžeme v poznání Boha jít jaksi do hloubky. Záleží jenom na nás, abychom hledali informace v našich kostelech nebo farnostech a informovali se o tom, co bychom mohli navštěvovat. Vždyť už dnes je nám jasné, že když nebudeme znát křesťanskou víru zevnitř, budeme mít o ní představy zkreslené nebo záměrně znetvořené, protože jsme neměli možnost z jakéhokoliv důvodu třeba navštěvovat výuku katechetickou, a nebudeme schopni třeba ani vést o těchto otázkách smysluplný dialog. A přitom se stále více blížíme době, kdy se bez mezináboženského ani mezikulturního dialogu neobejdeme.

Myslím si, že budeme-li znalí Boha a jeho syna, ale také církevních dějin bez ideologických nánosů, nemusíme mít obavy ani o Evropu, ani o nás samotné.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2021
 P ZJ ST HD