Co bychom měli vědět o útulcích

1. Proč se nepovoluje v Městském útulku v Praze 8-Troji venčení psů veřejnosti

Venčení psů veřejností se nevyužívá v Městském útulku v Praze 8 – Troji z těchto důvodů:

  • Klikněte pro větší obrázek Každý ošetřovatel v útulku musí absolvovat odborný kurz způsobilosti pro tuto práci (je to podmínkou), a to u veřejnosti není splněno, výjimkou jsou odborné praxe, kde jsou studenti zařazeni do praxe již od začátku pracovní doby, tedy podle potřeb útulku k určenému ošetřovateli a jsou proškoleni. To pak plní účel pomoci.
  • Z bezpečnostních a zdravotních důvodů, protože v útulku nenacházejí útočiště jen hodná, klidná zvířata, ale také zvířata agresivní, stresovaná, týraná, ta, která mají z předešlé doby svého života špatné zkušenosti. U těch nelze vždy přesně předpokládat, jak se zachovají při kontaktu s člověkem.
  • Klikněte pro větší obrázek V minulosti, kdy útulek venčení psů zájemci z řad veřejnosti na zkoušku využil, bohužel lidé venčící zvířata nejen nedodržovali pravidla, ale bohužel se stávalo, že psy odcizili. Pravidla stanovená pro venčení psů mají svou logiku a svůj smysl, přesto je lidé porušovali, například tak, že koupali psy v řece, přeceňovali jejich zdravotní stav, venčili je i přes zákaz na volno, takže zvíře uteklo nebo někoho pokousalo. To je jen výčet některých problémů, které testovací venčení psů veřejností přineslo.

V útulku je každý pes venčen 3x až 4x denně, a to každý den v týdnu. Venčení zajišťují zaměstnanci útulku. Při procházce venku je pes vždy sledován a v případě Klikněte pro větší obrázek zjištění např. změny zdravotního stavu ho ihned prohlédne veterinář. Délka venčení psa se odvíjí od věku zvířete, jeho zdravotního stavu a počasí. Zaměstnanci útulku mají tu velkou výhodu, že zvířata znají a vědí, na co se připravit. Například při venčení stresovaných, agresivních a týraných psů se díky tomu snaží kladně ovlivnit jejich povahové vlastnosti s ohledem na jejich možné umístění k náhradnímu majiteli v budoucnosti.

Autor textu: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

2. Čipování zvířat

Pro trvalé označení zvířete je důležité nejen zvíře nechat označit mikročipem, ale Klikněte pro větší obrázek především ho přihlásit do registru evidence zvířat. Tyto dva požadavky nejsou samoúčelné, naopak, v případě, že se zvíře ztratí nebo zaběhne, je šance na jeho nalezení a navrácení zpět majiteli díky mikročipu a evidenci významně vyšší. Takovýchto registrů ovšem existuje víc, proto pokud existuje riziko, že by se zvíře mohlo zaběhnout například i mimo místo pobytu majitele nebo že by mohlo být odcizeno a odvezeno pryč, je dobré, přihlásit ho i do jiných registrů. Po nalezení zvířete a předání nálezcem např. obecnímu úřadu, Policii ČR, městské či obecní policii nebo přímo do útulku se podle čipu zjišťuje možný majitel zvířete. Není-li přihlášen v konkrétním městském registru, vyhledává se v dalších dostupných a známých registrech.

Klikněte pro větší obrázek I přesto, že majitelé toto vše splní, může vzniknout problém v dohledání majitele zvířete, a to z důvodů, že majitel se například přestěhoval, změnil telefonní číslo, prodal nebo daroval zvíře někomu, kdo už změnu nenahlásil. I na včasné oznámení změn bydliště nebo kontaktů, natož majitele je proto třeba pamatovat.

Klikněte pro větší obrázek Trvalé označení zvířete mikročipem je přesné, vždy dobře čitelné čtecím zařízením, oproti tomu tetování někdy, zvláště u starších zvířat, bývá špatně čitelné, a zvíře se tudíž nepodaří vrátit majiteli. Pomocí mikročipu lze označit jakékoliv zvíře, divoké či domácí, a pomocí čtecího zařízení je pak identifikace zvířete vždy, za splnění výše uvedených podmínek, snadná.

Autor textu: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

3. Proč k volně pobíhajícímu zvířeti volat odchyt a nepokoušet se zvíře odchytit vlastními silami

Nálezce, který se setká s volně pobíhajícím zvířetem, by se v žádném případě neměl sám pokoušet o jeho odchyt. Nalezené zvíře může být pro člověka nebezpečné. Klikněte pro větší obrázek Proto je nutné vždy k nalezenému zvířeti zavolat oprávněnou osobu, která je k této činnosti odborně proškolena, tj. vlastní Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi. Důležité je také to, aby tato osoba byla vybavena technickými pomůckami k odbornému provedení odchytu zvířete. Tyto odchytové pomůcky zabrání jednak poranění a možnému stresu zvířete, tak osoby, která odchyt provádí. Při neodborné manipulaci – odchytu – dochází k velkému psychickému zatížení odchytávaných zvířat.

Pokud tedy někde najdeme zatoulané zvíře (psa, kočku), je nutné kontaktovat Klikněte pro větší obrázek útulek a upřesnit, kde se zvíře nachází, případně monitorovat jeho pohyb a vyčkat příjezdu odchytové služby. V případě, že je to možné, může nálezce pustit zvíře např. na zahrádku, nebo do domu apod., aby zvíře nemohlo utéct. Po příjezdu rozhodne na místě proškolená osoba z odchytové služby o strategii odchytu. V případě, že odchyt není možno zvládnout jednou osobou, přivolá si odchytový pracovník asistenci.

Velmi důležité je však neprodleně kontaktovat v případě volně pobíhajícího zvířete Klikněte pro větší obrázek útulek, například přes telefonní číslo 156. Na tomto čísle totiž může být již nahlášena ztráta a původní majitel tak může být nasměrován na místo odchytu, a to ještě dříve, než se dostaví odchytová služba. Není snad ani nutné zmiňovat, že to je pro ztracené nebo zatoulané zvíře to nejlepší, co se může stát – rychle a bez stresu se vrátit do původního domova.

Autor textu: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

4. Prosíme nekrmit

Velmi často přicházejí do útulku zvířata, u nichž se brzy po jejich příchodu projeví zažívací potíže spojené s průjmy, zvracením, nechutenstvím a následným celkovým zhoršením zdravotního stavu. Velmi často je důvodem těchto stavů chybné krmení Klikněte pro větší obrázek zvířete jeho nálezcem, a to jak co do samotné nevhodnosti stravy, tak co do jejího množství. Je jasné, že ze strany nálezců rozhodně nejde o špatný úmysl, právě naopak. Bohužel v tomto případě platí, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Nálezce může nevhodnou stravou nebo jejím množstvím zvířeti uškodit, byť nechtěně a v dobré víře. Pracovníkům útulku pak trvá i velmi dlouho, než se jim podaří zvířeti od jeho potíží ulevit.

Nalezená zvířata jsou často dlouhou dobu bez potravy, a tudíž vyhladovělá. Nálezce těmto zvířatům ve snaze je nasytit předloží potravu a má velkou radost, jak zvířátku „chutná“. A se slovy „chudinko, ty jsi ale vyhladovělý,“ mu předloží další misku a přidá nějaký pamlsek navíc. A pak s pocitem, že pro zvíře udělal to nejlepší, zavolá odchytovou službu nebo zvíře odveze sám do útulku. A na problém je takzvaně „zaděláno“.

Zvíře, které delší dobu hladovělo, přijme hltavě mnohem větší množství potravy, než by za normálních podmínek pozřelo. Následkem je přílišné zatížení trávicí soustavy. Klikněte pro větší obrázek Pokud k tomu připočteme následující jízdu dopravním prostředkem a umístění zvířete do útulku, který pro zvíře představuje i přes veškeré vybavení a péči neznámé, a tudíž stres vyvolávající prostředí, následky všech těchto skutečností se projeví na zvířeti velmi brzy. Navíc průvodními příznaky trávicích potíží, tj. zvracením, průjmy, nechutenstvím apod. dochází k celkovému oslabení organismu a v důsledku toho k vytvoření predispozic pro vznik případných dalších onemocnění. Samotnou kapitolou je nakrmení zvířat nevhodnou potravou.

Zažité představy šťastného pejska s věncem špekáčků kolem krku a kočky u plné misky kravského mléka, pokud možno plnotučného, to je bohužel přesně to, co nálezci ztracených velmi často uvádějí do praxe. Výsledkem jsou opět zažívací Klikněte pro větší obrázek potíže se všemi z toho plynoucími důsledky, zejména u mláďat. Pracovníci odchytové služby často přivážejí do útulku nalezená zvířata od nálezců s poznámkami, že uvedené zvíře bylo nakrmeno párkem, paštikou, mlékem a dalšími nevhodnými potravinami. Rovněž tak nálezci, kteří zvíře sami odvezou zvíře do útulku, při přebírání zvířete hrdě oznámí, jak koťátku chutnalo mléko, že ho vypilo dvě misky a štěně jak se olizovalo po párku a ještě si přidalo.

Co říci závěrem? Pracovníci útulku si váží lidí, kterým není osud ztracených a opuštěných zvířat lhostejný a kteří se snaží jim pomoci. Aby však nedocházelo ke zbytečným komplikacím spojeným se špatným nakrmením zvířete po nálezu, je vhodnější nalezeného psa nebo kočku nekrmit a ihned zavolat odchytovou službu nebo zvíře co nejrychleji dopravit do útulku. Ta chvíle bez potravy, než se nalezenec dostane do útulku, zvířeti neublíží, a v útulku již bude pejskovi nebo kočičce poskytnuta náležitá odborná péče, včetně kvalitního a vhodně dávkovaného krmiva.

5. Způsoby odchytu toulavých psů

Nejzákladnější odchytovou technikou je odchyt pomocí vodítka, kombinovaný s podáváním pamlsků (piškoty atd.). Je to ten nejšetrnější způsob, jak odchytávaného psa co nejméně stresovat, protože většina psů je zvyklá na vodítko. Základním pravidlem je vlídný a pomalý přístup, a proto je vždy dobré, pokud můžeme odchytávaného chlupáče nalákat do uzavřeného prostoru. Samotný odchyt je potom samozřejmě jednodušší.

Klikněte pro větší obrázek Použití odchytové smyčky je vhodné pouze pro agresivního psa, který útočí na odchytového pracovníka. V ostatních případech je použití odchytové smyčky problematické, protože se pes odchytové smyčky bojí. U tohoto způsobu odchytu je nutná značná zkušenost, protože při špatné manipulaci může dojít k vážnému zranění nejen zvířete, ale i člověka, který odchyt provádí.

Klikněte pro větší obrázek Při odchytech velmi plachých psů, kteří nereagují ani na pamlsky, je možné použít dalšího způsobu odchytu – odchyt pomocí vrhací nebo vystřelovací sítě, případně odchytové klece. Tento způsob však vyžaduje větší počet osob, které odchyt provádějí. Použití těchto pomůcek se však volí jen v krajních případech.

Klikněte pro větší obrázek Na odchyt jiných druhů zvířat (než je pes) lze použít další širokou škálu odchytových pomůcek, jako např. odchytové háčky, rukavice proti prokousnutí, podběráky, odchytové kleště, narkotizační pušky, narkotizační oštěpy, kterými lze zvíře bez větších problémů zklidnit, foukačky, speciální klece na šelmy a také možnosti použití uklidňujících prostředků pod dohledem veterinárního lékaře.

Autor textu: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

6. Proč je důležité venčení a procházky se psem v útulku i mimo objekt

Venčení psa v prostorách útulku i mimo něj je důležitou součástí výchovy psa a jeho upevnění kladného vztahu k lidem. Zejména má nezastupitelnou roli u některých psů, kteří tento vztah k lidem nemají. Mezi psy přicházejícími do Klikněte pro větší obrázek útulku se často vyskytují zvířata, která mají špatné zkušenosti s lidmi, jsou bázlivá, nevyhledávají kontakt, neumí chodit na vodíku, nemají zažité ani základní povely poslušnosti, jako je např. přiběhnutí k majiteli zvířete na přivolání apod. O takovéto pejsky je samozřejmě nižší zájem veřejnosti pro případné převzetí do péče.

Aby se zvýšila možnost umístění těchto psů, jsou ze strany pracovníků útulku používány různé výchovné metody k navázání a vybudování přátelského kontaktu mezi zvířetem a člověkem. Při venčení psa se výrazně zvyšuje kontakt Klikněte pro větší obrázek člověka se psem. Ošetřovatel při venčení poznává, jak zvíře reaguje na okolí, na cizí lidi a zvířata, cyklisty nebo bruslaře apod. Tyto poznatky pak mohou být vhodně využity k citlivému odstranění negativních projevů v povaze psa. Zároveň častým venčením si pes postupně zvykne na přítomnost dalších osob a zvířat, které při venčení potkává a snáze postupně zvládá situace, na které nebyl doposud zvyklý.

Dalším důležitým faktorem venčení je vliv na zdravotní stav psa. Pravidelný pohyb při venčení se kladně projevuje na psychické i fyzické kondici zvířete. Pro pejska je rozhodně mnohem zajímavější volný pohyb na volno nebo dlouhém vodítku než pobyt v kotci.

Informace získané o chování, reakcích a temperamentu zvířete během venčení jsou pak dále předávány případným zájemcům o zvíře do náhradní péče Klikněte pro větší obrázek s upozorněním na případné negativní vlastnosti v povaze psa a doporučený postup, jak tyto vlastnosti odstranit, případně alespoň korigovat. V případě výběru nového psa se samozřejmě doporučuje před samotnou adopcí procházka, kde si např. starší lidé mohou zkusit, zda pes např. „netahá“ a zda si padnou do oka. Pokud si nový chovatel osvojuje ke svému psu dalšího, je tato procházka zároveň první zkouškou, zda se psi budou navzájem snášet.

7. Proč nemusí přijet při oznámení uhynulého zvířete odchytová služba ihned

Od ledna 2005 zajišťuje Městská policie hlavního města Prahy prostřednictvím útulků pro opuštěná zvířata také veterinární asanační činnost dle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb.

Klikněte pro větší obrázek Odchytová služba provádí odvoz čerstvě uhynulých drobných zvířat ze zájmových chovů (psi, kočky, ptáci apod.) z veřejných komunikací, prostranství a parků na území hl. m. Prahy, a to v rámci svých časových možností. Lhůta pro odvoz je do 24 hodin.

Klikněte pro větší obrázek V případě odvozu zvířat, který nelze zajistit prostřednictvím odchytové služby, například pro stádium rozkladu, rozměry těla apod., provádí svoz smluvní firma, a to pouze na území hl. m. Prahy. Pro informaci: v rámci asanační služby se z území hl. m. Prahy sváží měsíčně cca 1,5 tuny kadaverů.

Odvozy uhynulých zvířat od majitelů odchytová služba nezajišťuje.

Autor textu: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

8. Jak vybírat zvířata

Způsob možnosti výběru zvířat do náhradní péče určuje v útulku Provozní řád, a to s ohledem na bezpečnost osob pohybující se uvnitř areálu útulku a také na zdraví Klikněte pro větší obrázek zvířat, která se zde nacházejí, a na další možná rizika. Výběr do náhradní péče se týká zvířat, u kterých nebyl zjištěn původní majitel, která již prošla karanténou, nejsou nemocná či zraněná a veterinární lékař dal souhlas k výdeji do náhradní péče. Vždy je nutné mít na zřeteli bezpečnost lidí, protože v útulku nacházejí útočiště mimo jiné i agresivní zvířata, u kterých není vždy předem jasné, jak se zachovají, ale také zvířata zadržených majitelů, rizikových občanů, zvířat odebraných kvůli týrání, po zemřelých majitelích, reagujících na alkohol apod. Za bezpečnost osob v útulku zodpovídá provozovatel, nicméně odhodlaného milovníka, který se rozhodne skrz mříže pohladit stresovaného psa, není možné vždy uhlídat.

Dalším důležitým bezpečnostním faktorem, který je pro útulek zásadní, je riziko Klikněte pro větší obrázek zavlečení infekčních onemocnění, ale také nežádoucí stresování zvířat, riziko zranění nebo dokonce usmrcení zvířat, případně jejich odcizení. Nejedná se přitom jen o odcizení samotných zvířat, ale například i vybavení útulku. Útulek slouží jako prostor pro plánované akce určené veřejnosti, v takovém případě ale zaměstnanci útulku přijímají taková opatření, aby nedošlo k odcizení nebo poškození zařízení ani zvířat.

V případě výběru psa zájemcem o zvíře ale kontakt mezi možným náhradním majitelem a jeho novým kamarádem probíhá ve speciálním prostoru, díky němuž je chráněn jak zájemce o zvíře, tak psi chovaní v útulku. Nabídka psů i koček je zajišťována pomocí internetových stránek Útulků pro opuštěná zvířata a také skrze nabídkové karty psů přímo v útulku. Tento způsob je efektivní a předchází možným problémům (veterinárním, provozním, osobním), zvířata jsou pak klidná a nestresují se přítomností cizích lidí v areálu útulku.

Autor textu: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

9. Proč se nevydá pes do náhradní péče jako dárek pro někoho jiného?

Pes z útulku se zásadně nevydává do náhradní péče jako dárek pro někoho jiného. Důvod je prostý: pes je v ČR ze zákona považován za „věc“ a přebírající nový Klikněte pro větší obrázek náhradní majitel musí při převzetí psa podepsat smlouvu o převzetí a nést za zvíře odpovědnost. Při přebírání psa je nový majitel seznámen se zdravotním stavem a charakterovými vlastnostmi psa. Majitel se smlouvou zavazuje mimo jiné také k tomu, že osvojeného psa vydá (prostřednictvím útulku) původnímu majiteli, pokud se ten přihlásí do 6 měsíců.

Okamžikem převzetí psa z útulku do péče přebírá náhradní majitel plnou odpovědnost za stav zvířete i za případné škody, které by zvíře někomu způsobilo. Klikněte pro větší obrázek V případě, že bude pes v šestiměsíční lhůtě vrácen původnímu majiteli, má náhradní majitel nárok uplatňovat vynaložené finanční náklady spojené s péčí o psa, které ovšem musí doložit. Náhradní majitel také souhlasí s možnou kontrolou psa ve lhůtě šesti měsíců pracovníky z útulku. V případě, že o psa nebude v této lhůtě řádně postaráno (např. špatný výživný stav, pes vykazuje známky zanedbání či týrání), má útulek právo psa náhradnímu majiteli odebrat. Se všemi těmito pravidly musí náhradní majitel souhlasit a přijmout je vlastnoručním podepsáním smlouvy.

Dalšími důvody proč se zvíře nevydává nepřímému náhradnímu majiteli, jsou kromě výše uvedených, například i to, že pes, který se líbí potenciálnímu dárci, se vůbec nemusí líbit potenciálnímu obdarovanému. Ten dokonce nemusí psa chtít vůbec, například z rodinných, zdravotních, pracovních či jiných důvodů. Často by se pak jednalo o nevhodný dárek, který by se vracel zpět do útulku. A takovýto „výlet“ psa Klikněte pro větší obrázek z útulku ven a zase zpět zanechává ve většině případů na zvířeti negativní následky. Kromě toho ze zkušeností v útulcích lze říci, že zejména starší psi se většinou ihned fixují na toho, kdo je z útulku odvádí. V případě jejich darování dalšímu člověku tak vůbec nemusí dojít k navázání předpokládaného vztahu, pes nezíská k dalšímu člověku důvěru, nebude ho poslouchat, může být dokonce agresivní, protože chce k tomu, kdo jej přijal jako první. Pes z útulku je proto vždy vydáván jedině tomu, kdo bude jeho náhradním majitelem a u koho pes skutečně bude žít.

Autor textu: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

10. Psům domácím vstup zakázán

Vstup cizího psa do chovatelských prostorů útulku není povolen. Veřejnosti se Klikněte pro větší obrázek z provozních a veterinárních důvodů denně neumožňuje vstup do jednotlivých provozních částí kromě Dnů otevřených dveří, pořádaných v průběhu roku, kdy se zavádí do útulkových prostor. Z veterinárních a chovatelských důvodů se logicky neumožňuje ani vstup cizích psů s jejich majiteli, krom místnosti výdeje psů sloužící pro veřejnost.

Jedním z důvodů je zamezení vyvolání možného stresu u zvířat, a to jak zvířat umístěných v útulku, tak i zvířete majitele. Ne všichni psi umístění v útulku jsou snášenliví s ostatními zvířaty.

Někteří jsou dokonce k ostatním psům vyloženě agresivní a k tomuto je přihlíženo při jejich umístění do kotců, jejich ošetřování a venčení, a naopak jsou zde i psi, kteří jsou při styku s jinými psy zase bázliví. Cizí pes, byť za doprovodu Klikněte pro větší obrázek svého majitele, může projevit nesnášenlivost k psům umístěným v útulku, nebo naopak bázlivost, a vzhledem k těmto skutečnostem reagovat zcela jinak, než jak je jeho majitel zvyklý. Z tohoto pak mohou vznikat situace, které mohou vést k pokousání zvířete, jeho útěku nebo vyvolání stresu u zvířat a možnosti psychických nebo zdravotních problémů.

Dalším velmi důležitým hlediskem je předcházení možnosti zavlečení možných onemocnění do útulku právě těmito cizími zvířaty. V útulku jsou přijímána přísná opatření k zamezení možnosti vzniku a šíření různých onemocnění, jako je například používání dezinfekčních rohoží, veterinární prohlídka nově přijatých Klikněte pro větší obrázek zvířat, umísťování nově přijímaných psů do karantény, oddělený chov štěňat od dospělých zvířat apod. Přítomnost cizího zvířete v chovatelských prostorech útulku by snižovala účinnost těchto opatření a naopak zvyšovala možnost zavlečení různých chorob do útulku. Ne každý pes je svým majitelem pravidelně ošetřen proti vnějším a vnitřním parazitům a řádně vakcinován. Rovněž by zde nebylo možné vyloučit možnost, že zvíře může být nemocné, přesto, že na něm nejsou vidět žádné klinické příznaky. Samozřejmě zákaz vstupu těchto psů nařizuje i Provozní řád.

11. Odchyt zdivočelé populace koček – krmení zvířat občany v odchytové lokalitě v době odchytu

Velkým problémem je účelové krmení koček občany v odchytové lokalitě těsně před samotným odchytem, který provádí útulek. Chystaný odchyt je vždy zveřejňován formou vývěsek. V případě, že jsou kočky v době odchytu od občanů nakrmené, nejeví pak žádný zájem o předloženou návnadu. Ve většině případů má takové neuvážené jednání ze strany občanů za následek neúspěšný odchyt.

Občané by si přitom měli uvědomit, že odchyt koček je prováděn v zájmu zvířat, Klikněte pro větší obrázek kterým se jedině touto cestou dostane kvalitní veterinární péče. Dalším důvodem k tomu, aby občané nemařili – v liché obavě o osud koček – odchyt, je skutečnost, že kočky, které nejsou sterilizované se rychle množí, a to může v dané lokalitě přinést velké problémy, především samotným kočkám. Sterilizace zdravých zvířat zamezuje neadekvátnímu rozmnožování. Kočka je schopná mít koťata třikrát až čtyřikrát do roka, přičemž v jednom vrhu má průměrně čtyři koťata. Tato koťata pohlavně dospívají již po šestém měsíci života.

Klikněte pro větší obrázek Odchyty koček jsou prováděny podle Doporučení Ústřední komise na ochranu zvířat. Dle tohoto nařízení jsou informace o odchytu vyvěšovány v konkrétní lokalitě 14 dní předem. Jejich součástí je upozornění, kdy přesně bude odchyt prováděn. Toto upozornění slouží zároveň jako informace pro majitele koček, aby svá domácí zvířata v těchto dnech dobře zajistili proti útěku.

Jak už bylo zmíněno, funguje toto vyvěšení termínu odchytu paradoxně spíše jako spouštěcí mechanismus k překrmování, nebo dokonce i ke skrývání koček v odchytové lokalitě. Takové jednání je ze strany lidí nezodpovědné, vede ke znemožnění odchytu, a tedy i tolik potřebné pravidelné veterinární kontrole a případné sterilizaci koček.

Autor textu: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

12. Proč se zvířata v útulcích nezamlouvají

Klikněte pro větší obrázek Každé zvíře přijaté do útulku musí projít vstupní lékařskou prohlídkou se stanovením doby karantény, kterou určuje veterinární lékař s ohledem na zdravotní stav přijímaného zvířete. Teprve po uplynutí této stanovené lhůty a v případě, že není znám majitel, může být zvíře zařazeno do nabídky k osvojení.

Klikněte pro větší obrázek Jelikož během karanténní lhůty může dojít ke změně zdravotního stavu zvířete a tato může být prodloužena nebo se může o zvíře přihlásit původní majitel, rezervace zvířat se neprovádí. Nejčastěji si lidé chtějí zamlouvat psy malých, atraktivních plemen.

Klikněte pro větší obrázek Zájemce o konkrétní zvíře z útulku si může zařazení zvířete do nabídky k umístění do náhradní péče zjistit na webových stránkách útulku, případně telefonickým dotazem, kde získá veškeré potřebné informace. Jednoduše tedy, kdo přijde první a splní podmínky výdeje, zvířátko si odvádí.

Klikněte pro větší obrázek Pro útulek je vždy na prvním místě dohledat původního majitele zvířete a teprve po vyčerpání všech možností v pátrání po původním majiteli následuje zařazení do nabídky umístění do náhradní péče. Je pravda, že staré a nemocné zvířat si zamluvit nikdo nežádá.

13. Proč se nemanipulovatelné volně žijící kočky odchycené nálezci vypouštějí zpět do lokalit?

Kočka domácí žije vedle člověka více než 10–12 tisíc let, přesto není populace Klikněte pro větší obrázek volně žijících koček schopna socializace a přivyknutí k životu v bytových podmínkách. Tato zvířata nelze umístit do náhradní péče k novým majitelům. Volně žijící populace koček nemá přímou potřebu lidské přízně, kontaktu s člověkem ani útulného domova. Při neodborné manipulaci s takovým zvířetem může dojít dokonce i k újmě na zdraví. Pokud někde najdeme zraněnou nebo nemocnou kočku, je proto dobré obrátit se vždy na příslušný útulek, který je pro odchyt zvířat vybaven a jehož pracovníci jsou odborně proškoleni.

Odchycená kočka, která pochází z volně žijící populace, je po komplexním Klikněte pro větší obrázek veterinárním ošetření, které často vede k prodloužení života zvířete, případně po sterilizaci, vrácena zpět do své původní lokality. Kočka je totiž teritoriální zvíře a lokalitu, kterou obývá, považuje za svůj domov, hodnotí ji jako vlastní revír a své výlučné osobní vlastnictví. V tomto revíru má kočka své Klikněte pro větší obrázek úkryty, svá oblíbená místa ke spaní, k pozorování, k lovu a k vyměšování. Velikost revíru závisí na povaze kočky nebo koček, které jej obývají, dále také na jejich pohlaví, zdravotním stavu a zejména na množství potravy, které lze na tomto území získat.

Pozn.: Kočky si vzhledem k tomu, že jsou to teritoriální zvířata, nepustí do svého revíru cizí kočky. Velmi důležité jsou kastrační programy, které jsou zárukou toho, že nedojde v jednotlivých lokalitách k přemnožení koček.

Autor: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

14. Proč se zvířata často po krátké době vracejí od náhradních majitelů zpět do ÚPOZ

Klikněte pro větší obrázek Hlavním důvodem bývá chybný úsudek náhradního majitele, který neodhadne vlastní možnosti, je překvapen časovou náročností při zabezpečování vhodných podmínek pro chov zvířete, nelíbí se mu finanční nároky, které na něj chování psa klade. Dalším důvodem bývá výběr nevhodného plemene, pohlaví, povahových vlastností vybíraného zvířete, a to i přes informace a doporučení, které každý zájemce (náhradní majitel) dostane při výběru psa již v útulku, nehledě na možnost využití bezplatné kynologické poradny. Častým důvodem vrácení psa zpět do útulku bývá i zdravotní stav rodinných příslušníků Klikněte pro větší obrázek a pozdější zjištění alergické reakce někoho z rodiny na přítomnost psa nebo kočky v bytě. Poměrně často se pes vrací do útulku kvůli nesouhlasu spolubydlících v místě bydliště (místě chovu) nebo dalších rodinných příslušníků, kteří přítomnost psa ve svém okolí jednoznačně odmítají. Velmi málokdy se stane, že pes se vrací, protože změnil své chování a z původně bezproblémového zvířete v útulku (kde byl komunikativní, čistotný, ovladatelný, nenapadal další zvířata) se u náhradního majitele stalo zvíře s opačným modelem chování, takže nový majitel nebyl schopen psa zvládnout.

15. Ze zákulisí městského útulku v Praze – Měcholupech

Představíme Vám druhý útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy v Dolních Měcholupech trochu jinak – jak ho neznáte. Toto zařízení s kapacitou 200 míst slouží nejen k dočasnému umístění nalezených opuštěných koček, ale Klikněte pro větší obrázek i jiných zatoulaných zvířat a živočichů na území hl. m. Prahy. Jedná se o exotická zvířata, především pavouky, hady a ještěrky. Málokdo však ví, že jsme schopni v tomto zařízení umístit krátkodobě i nebezpečná zvířata, například šelmy, jako jsou puma, medvěd, opice, nebo varan a také ptactvo. K umístění těchto zvířat slouží speciálně vybudovaná záchytná stanice s variabilní kapacitou a s možností příjmu až sto dalších zvířat.

Samotný útulek je zařízení na velmi vysoké evropské úrovni, které se skládá z několika – na sobě nezávislých – celků, které tvoří jednotlivá provozní oddělení. Tato oddělení pak pracují v návaznosti na různorodosti přijímaných Klikněte pro větší obrázek zvířat. Během jednoho roku přijme útulek cca 90 druhů různých zvířat. Oddělení sestává z příjmu, karantény, izolace, výdeje a samostatného úseku, určeného pro kastrační program pro volně žijící zdivočelou populaci koček. Samozřejmostí jsou veterinární ošetřovny pro zdravá a nemocná zvířata, operační sál včetně laboratoře a již uvedená záchytná stanice.

Zdravotní stav, krmení a ustájení zvířat kontroluje veterinární lékař, který následně řídí veterinární techničky, což jsou takové naše zdravotní sestřičky. Klikněte pro větší obrázek Útulek by se neobešel bez zkušených ošetřovatelek, které kočkám poskytují kromě chovatelské péče i nezbytné pohlazení a lásku. Celý provoz je sledován provozní, která zajišťuje kromě příjmu koček, komunikace s veřejností a nezbytné administrativy vše, co je v provozech potřeba, tedy například dodávky krmení, ale také desinfekčních prostředků a kočkolitu… zkrátka všeho, bez čeho se útulek neobejde.

Postup nově přijímaného zvířete je následující. Nově přijatá kočka je ihned při příjmu, který se provádí v příjmové části útulku, zanesena do evidence. Přijímací protokol obsahuje údaje o nálezci, přesné místo, adresu nálezu (pro případné navrácení zvířete do původní lokality), evidenční číslo zvířete, fotografii, váhu při příjmu, popřípadě důležité informace, které nám ke zvířeti sdělí nálezce. Přijaté zvíře se okamžitě objeví na webových stránkách útulku, které slouží nejen jako nabídka zvířat, ale i pro možnou další identifikaci ztraceného zvířete svým majitelem.

Přijaté zvíře poté prochází veterinární prohlídkou, případně ošetřením a je ubytováno. V případě, že zvíře jeví známky onemocnění nebo je nemocné již při příjmu, je neprodleně umístěno na oddělení izolace a všechny další postupy pak určuje veterinární lékař.

Na oddělení určeného pro kastrační program se umísťují zvířata, která jsou odchycena v rámci kastračního programu. Kastrační program se provádí na Klikněte pro větší obrázek žádost příslušných městských částí, a to pouze za vhodných klimatických podmínek a podle obsazenosti kapacity útulku. Doba pobytu s ohledem na povahu koček je v rámci možností co nejkratší, a to z důvodu nežádoucího návyku na pravidelnou stravu a teplo. Tyto „zdivočelé“ kočky, které jsou zvyklé na pobyt venku, jsou následně vraceny do původních lokalit odchytu, kde jsou schopny bez problémů žít a jsou současně i pod dozorem svých krmičů, kteří jim přilepšují.

Autor: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

16. Způsoby převýchovy psa v útulku

Se psy je to jako s lidmi. Čím jsou mladší, tím snadněji se dají vychovat a naučit jistým zvykům, pravidlům chování apod. Stejně tak to závisí vše na jedinci. Klikněte pro větší obrázek Někteří mají větší míru se podvolit, u jiných je to naopak skoro nemožné a právě toto musíme mít vždy na paměti. Do útulku jsou umístěna různá plemena a jejich kříženci s různými povahovými vlastnostmi (cholerik, flegmatik, typů bázlivý, agresivní atd.).

Před započetím převýchovy psa se musí ošetřovatel seznámit s povahou psa s jeho stářím, snášenlivostí s jinými psy, zdravotním stavem, popř. informacemi o jeho původním majiteli, prostředí, kde pejsek žil apod.

U psů ve věku od 2 do 12 let se většinou jedná o jedince, kteří již mají svůj styl Klikněte pro větší obrázek chování, stálé zvyky a rozumí jistým povelům. Někdy tedy nemusí být převýchova složitá. Mnoho psů má své chování spojeno s prostředím, ve kterém se nachází. Pokud se dostanou k novému majiteli, a tím pádem do nového prostředí, mohou některé své zvyky ztratit automaticky. Proto je dobré všechny naše požadavky spojené s prostředím učit psa ihned po jeho prvním příchodu do nového domova, a to i v útulku.

Základem převýchovy psa převezeného do útulku, je jeho zklidnění, seznámení s prostředím a pracovníky útulku, kteří o zvíře budou pečovat. Dále jeho pravidelné venčení, vedení k čistotě a častý kontakt s ošetřovatelem. Využívání pamlsků, aportů (různé předměty, na které pes pozitivně reaguje), které slouží k navázání kontaktu se zvířetem je proto velmi důležité. Zvykání si na více pracovníků útulku je dobrým posunem pro budoucí jednoduší manipulaci a případný výdej psa do náhradní péče, zcela jistě dobrým krokem.

V rámci častých vycházek se psem je dobré, neustále vymýšlet další činností, do Klikněte pro větší obrázek kterých je pes aktivně zapojován a tímto způsobem u psa budovat i kladný vztah k lidem. Rozšíření zájmu o aport je možné v budoucnosti využít k následnému výcviku a výchově psa. Pravidelné venčení psa též vede k udržování čistoty v místě, kde je pes chován (kotec). Při pravidelných procházkách se psem na vodítku se pes naučí ovladatelnosti na vodítku, kterou ocení po vydání náhradní majitel psa.

Závěrem lze říci, že se jedná vždy jen o základní výchovu psa (ovladatelnost, čistotnost a především kladný vztah k lidem). Pokud toto pes zvládne, je to základní krok k úspěšnému vstupu do nového domova u náhradního majitele. Vzhledem k tomu, že průměrná doba pobytu psa v Trojském útulku je cca 14 dní, není tedy mnoho času na převýchovu. Velikým pozitivem je možnost využití naší kynologické bezplatné poradny sousedící s útulkem a to nejen pro psy z útulku, ale i pro širokou veřejnost k dalšímu zkvalitnění výchovy psa.

17. Nálezy mláďat volně žijících živočichů

V pražském útulku pro opuštěná zvířata se každoročně ocitají mláďata volně žijících zvířat, která se nálezci snaží jako opuštěná umístit do útulku. V převážné většině se jedná o mladé zajíčky, ježky a poštolky.

Nálezci jsou většinou velmi překvapeni tím, když jim pracovník útulku vysvětluje, že útulek pro opuštěná zvířata neslouží k umístění volně žijících zvířat – ať už se jedná o opuštěná mláďata nebo zraněná zvířata. Stejně překvapující pro ně bývá i zjištění, že donesené mládě nebylo s největší pravděpodobností opuštěné a bylo odebráno z přírody zcela zbytečně. To se stává velmi často.

Klikněte pro větší obrázek Veškerá činnost počínaje odchytem nebo převzetím volně žijících zvířat od nálezců, přes převoz zvířat, jejich umístění ve specializovaném zařízení, až po následnou péči a případné zpětné vypouštění do přírody náleží pracovníkům Českého svazu ochránců přírody.

Stává se velmi často, že lidé přinesou mládě, které je opuštěné jen zdánlivě. Ne každé mládě, které je v přírodě nalezeno samo, je svými rodiči opuštěné, i když se to tak může na první pohled jevit. Například mláďata poštolek posedávají po opuštění hnízda několik dnů na římsách a jiných vyvýšených plochách, než se pokusí o první let. Nejsou však opuštěná, a tak je zbytečné snažit se o jejich odchycení a následný odvoz do útulku. Podobné je to i u některých dalších druhů ptáků, jejichž vyletující mláďata po opuštění hnízda ještě neumí dobře létat, a tak se zdržují na zemi nebo přízemních větvích ve křoví. Jejich rodiče jsou zcela jistě někde nablízku a bedlivě sledují své potomstvo, aby v případě potřeby mohli přispěchat na pomoc.

Klikněte pro větší obrázek Pokud někdo najde samotné ptačí mládě, měl by v první řadě informovat pracovníky ČSOP, kteří přijmou odpovídající opatření nebo nálezci poradí, co s mládětem. Velmi často totiž stačí vrátit vypadlé mládě do hnízda, přenést ho do nejbližšího křoví nebo vysadit mladou poštolku na římsu, pokud při pokusu o let slétla na zem. Lidský dotek u ptačích mláďat nevadí.

Stejně tak při nálezu malého zajíčka, který nereaguje na okolí, není třeba podnikat žádné záchranné akce. Pokud není zajíček zjevně zraněný, chová se úplně přirozeně. Zajíc se rodí už zcela vyvinutý. Prvních deset dní se zdržuje na jednom místě a matka ho chodí krmit jednou denně, zpravidla v noci. Samotný zajíček tedy není opuštěný a nepotřebuje zachránit! Naopak, je potřeba se vyvarovat manipulace s ním – hlavně se ho nedotýkat!

Mláďatům ježků, pokud nejsou zraněna nebo se malá a slepá nepovalují volně po zemi, je potřeba věnovat pozornost pouze na podzim. V polovině listopadu by měla být jejich váha (nutná pro přežití zimy) cca 650–700 g. Pokud tedy najdete ježka, který zcela evidentně nemá v tuto dobu odpovídající hmotnost, je třeba kontaktovat příslušné orgány ČSOP. V jarním a letním období se však jedná o samicí odstavená mláďata, která nejsou opuštěná a záchranu nepotřebují.

Klikněte pro větší obrázek Jak již bylo řečeno, veškerá činnost s živými, volně žijícími zvířaty přísluší pracovníkům a organizacím ČSOP. Pokud se nálezci nepodaří s nimi spojit, může se obrátit na dispečink útulku pro opuštěná zvířata, kde hlášení o nálezu zvířete přijmou a předají ČSOP, případně zabezpečí provedení dalších opatření včetně převozu. Volně žijící zvířata však do útulku nenoste, není na ně vybaven.

Autor: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

18. Týraná zvířata

Zaměření činnosti útulku je postarat se nejen o zvířata opuštěná, ale i týraná. U této skupiny týraných se jen velmi těžko však dá zjistit majitel, nebo ten, kdo Klikněte pro větší obrázek je za tento stav odpovědný. Městské útulky tyto případy týrání pak následně řeší v úzké součinnosti s Městskou veterinární správou v Praze. Měsíčně se jedná o cca 3–4 přijatá zvířata s prokazatelným týráním. Ve velkém počtu se pak přijímají každý den zvířata zanedbaná a nemocná, kde o týrání lze také hovořit.

Co dělat, když se setkáte s týráním zvířete, nebo o něm víte?

Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na příslušnou veterinární správu, obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního prostředí) či – zejména v akutním případě – na policii ČR.

Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh příslušné veterinární správy. Pokud jde o potrestání – v případě, že se jedná o přestupek, řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.). Týrání upravuje zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/92 Sb.

Našimi městskými útulky prošly již stovky týraných zvířat, z nichž uvedeme Klikněte pro větší obrázek několik případů. V loňském roce byl přijat sedmiletý belgický ovčák Max, kterého jeho pán přivázal na vodítko a kladivem ho chtěl ubít. Díky rychlému zásahu a ošetření skvělého týmu útulku, nehledě na obrovskou chuť bojovat ze strany psa, se podařilo toto zvíře zachránit. Majitel byl uznán nepříčetným, a tedy nebyl za tento čin trestně odpovědný.

Po Maxovi bylo následně nalezeno na nádraží Smíchov štěně fenky, kterému někdo bezcitný svázal tlamu drátem, který byl stažen až na kost mordy. Naštěstí fenka tyranovi utekla a přímo na nádraží ji odchytili pražští strážníci, kteří ji předali do útulku. I zde vše dopadlo dobře a fenka Nelinka se zahojila a stejně jako Max si našla své nové majitele.

Se psy je to jako s lidmi. Čím jsou mladší, tím snadněji se dají vychovat a naučit jistým zvykům, pravidlům apod. Stejně tak to závisí na jedinci. Někteří jsou více ochotni se podvolit, u jiných je to naopak skoro nemožné. Právě toto musíme mít vždy na paměti. Do útulku jsou umístěna různá plemena a jejich kříženci s různými povahovými vlastnostmi (cholerik, flegmatik, agresivní, bázlivý atd.). Před započetím převýchovy psa se musí ošetřovatel seznámit s povahou psa, s jeho stářím, snášenlivosti s jinými psy, zdravotním stavem, popř. informacemi o jeho původním majiteli, respektive prostředí, kde pejsek žil.

Základem převýchovy psa převezeného do útulku, je jeho zklidnění, seznámení Klikněte pro větší obrázek se s prostředím a pracovníky útulku, kteří o zvíře budou pečovat. Dále jeho pravidelné venčení, vedení k čistotě a častý kontakt s ošetřovatelem. Využívání pamlsků, aportů (různé předměty, na které pes pozitivně reaguje), které slouží k navázání kontaktu se zvířetem je proto velmi důležité. Zvykání si na více pracovníků útulku je dobrým posunem pro budoucí jednoduší manipulaci a případný výdej psa do náhradní péče, zcela jistě dobrým krokem.

V rámci častých vycházek se psem je dobré neustále vymýšlet další činnosti, do kterých je pes aktivně zapojován, a tímto způsobem u psa budovat i kladný Klikněte pro větší obrázek vztah k lidem. Rozšíření zájmu o aport je možné v budoucnosti využít k následnému výcviku a výchově psa. Pravidelné venčení psa též vede k udržování čistoty v místě, kde je pes chován (kotec). Při pravidelných procházkách se psem na vodítku se pes naučí ovladatelnosti na vodítku, kterou ocení po vydání náhradní majitel psa.

Závěrem lze říci, že se jedná vždy jen o základní výchovu psa (ovladatelnost, čistotnost, a především kladný vztah k lidem). Pokud toto pes zvládne, je to Klikněte pro větší obrázek základní krok k úspěšnému vstupu do nového domova u náhradního majitele. Vzhledem k tomu, že průměrná doba pobytu psa v Trojském útulku je cca 14 dní, není tedy mnoho času na převýchovu. Velikým pozitivem je možnost využití naší kynologické bezplatné poradny sousedící s útulkem, a to nejen pro psy z útulku, ale i pro širokou veřejnost k dalšímu zkvalitnění výchovy psa.

19. Kuriozity

Útulky pro opuštěná zvířata, ať už je to Troja nebo Měcholupy, přijímají zhruba devadesát druhů zvířat, která se pak vrací zpět majitelům nebo dávají novým do dočasné péče. V této velice pestré kolekci zvířat se objevují i kuriozity, a to i takové, jaké by se v ulicích hlavního města nečekaly.

Klikněte pro větší obrázek Třeba na Praze 9 byl nalezen aligátor, kterého chovatel z důvodu rozbitého terária doslova vystrkal z bytu k rybníčku před domem a čekal, že tam nějakou dobu vydrží. Ten však šel za vodou a vyděsil paní, která v této lokalitě krmila kočky.

Dalším příkladem byl varan, kterého nalezla paní venčící svého pejska. Paní nelenila a tuto skoro dvoumetrovou ještěrku v dobrém odnesla domů. Varan se nebránil, protože bylo venku chladné počasí. V teplém bytě však ožil a ihned přebral velení v domácnosti. Jen díky podběráku na ryby se podařilo chrabrým zachráncům umístit varana do kufru auta a převézt do útulku.

Klikněte pro větší obrázek Přes linku 156 byl nahlášen žralok plavající ve Vltavě a ve spolupráci s poříčním útvarem byl i zajištěn. Jednalo se opravdu o žraloka. Tenhle byl však vypreparovaný, vyložený polystyrénem, aby dobře plaval. A tímto se někdo zcela jistě při našem zákroku dobře pobavil.

Klikněte pro větší obrázek U jedné paní v Nuslích se ve čtvrtém patře objevil dvoumetrový leguán zelený, který si vybral jídelní stůl v kuchyni, kam majitelka bytu po ránu zamířila. Pro paní jela v krátké chvíli záchranka s podezřením na srdeční příhodu. Současně se záchrankou jela do bytu i odchytová služba pro nevítaného vetřelce.

Na Prahu 5 se vyjíždělo zase pro papouška žako, který vletěl do bytu naproti v ulici a v pokoji se mu tak zalíbilo, že se nahlas rozpovídal. Obyvatele bytu, který dorazil domů až po jeho příletu však vyděsil, protože ten si myslel, že má v bytě – ve vedlejším pokoji – zloděje. Majitel bytu ihned kontaktoval policii. Ta však na místě činu nalezla papouška, kterého nám ho předala do péče.

Docela často také jezdíme do různých obchodních domů, kde například z banánů vyleze had, nebo jiný tropický živočich. Dost časté jsou také výjezdy na sídliště Klikněte pro větší obrázek a do domů, ve kterých se najednou objeví had, který utekl chovateli, a je uložen například v botě či obtočený v koupelně kolem sprchy. Stojí za to zmínit i různé druhy pavouků velkých jako dlaň, lezoucích třeba po zdi na nádraží, veleštíry královské na komunikacích, opičky makaky v metru, velký počet ovcí, které blokují silnice, kozy, koně, prasátka v centru Prahy, nebo i převoz medvědů, kteří pak byli umístěni v zoo.

A tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Tyto raritky by vydaly nejméně na celý jeden díl.

Autor: Václav Steinbauer; www.upozpraha.cz

20. Psí domov v Řepnicích

Klikněte pro větší obrázek Řepnický Psí domov existuje už osmnáct let a patří k těm velmi dobře vedeným soukromým azylům v ČR. I když je i zde potřeba financí na rekonstrukci objektu po dlouhých letech zřejmá, útulek není Klikněte pro větší obrázek rozhodně v krizi, která by ohrožovala jeho další existenci. Pokud si jeho vedoucí Miluše Maskulanisová na něco stěžuje, pak jsou to majitelé zvířat, kteří se v posledních letech nerozpakují zbavit starých zvířat či dokonce březích fen. O svá nalezená zvířata se nehlásí a stačí jim, že jsou v péči útulku. I zde se však daří umísťovat psy do nových, zodpovědnějších rodin.

21. Problémy, které trápí útulek pro pejsky v Žimi na Teplicku

Chtěli bychom poděkovat všem našim sponzorům a dobrovolníkům za příkladný a aktivní přístup ke zvířatům městům Krupka, Duchcov a Dubí.

Jen malý zlomek pejsků, kterým poskytuje náš útulek azyl, se sem dostal, protože nebylo zbytí. Jsou to většinou pejsci po zemřelých majitelích, nebo pejsci, o které se nemá kdo starat, například z důvodu vážné nemoci paničky nebo páníčka, nebo z jiných podobně závažných důvodů.

Klikněte pro větší obrázek Většina zvířat však končí v útulcích díky nezodpovědnosti majitelů. Někteří si psa obstarají a po čase se ho zbaví, protože je už nebaví. Jiní si pejska pořídí a chovají se k němu jako ke stroji na rozmnožování. I tito psi končí často poté, co je jejich reprodukční schopnost za zenitem, na ulici. Tam hrozí zvířeti úraz, hlad, zima, žízeň… V lepším případě končí pes v útulku.

A pak jsou tu případy, kdy se pes svému majiteli zatoulá nebo ztratí. Pokud má majitel ke svému zvířeti dobrý vztah, sám se snaží pejska najít. Z toho máme vždy velkou radost. Stává se však také, že je to pro některé majitele vítaná příležitost, jak se zvířete zbavit. Psa si zpět nechtějí vzít ani v případě, že je sami dohledáme. Není žádnou výjimkou, že takový člověk si pak pořídí dalšího psa a celý kolotoč se roztáčí nanovo.

Klikněte pro větší obrázek Dalším důvodem, proč pejsci končí v útulcích bývá skutečnost, že pes zestárne a nemůže už plnit funkci, pro kterou byl pořízen (např. hlídací psi). Je velmi smutné, když k nám přivede majitel psa, který mu celý život věrně sloužil a ve chvíli, kdy by měl jít na zasloužený odpočinek, skončí u nás.

V útulku končí také pejsci, kteří už nejsou „IN“ nebo „COOL“. Majitelé těchto psů si zvíře pořizují pouze jako módní doplněk. A když se móda změní, pes jde z domu a na jeho místo přichází jiný, který lépe odpovídá momentálnímu módnímu trendu. Budete se divit, ale takových zvířat tu máme poměrně dost.

Útulek v podstatě funguje jako odkladiště nepotřebných zvířat. Kam až to povede?

Klikněte pro větší obrázek Snad by pomohla prevence, a to již od mateřských škol, kde by se měla zavést etická výchova a vztah ke zvířatům. V tom vidíme velkou mezeru a do budoucna výzvu. Lidé by se měli zajímat o ochranu zvířat. Měli by být schopni vidět důležitost a humánnost kastrace. Přemnožení psi a kočky, o které se nikdo nestará, pak strádají.

Člověk by se měl naučit být zodpovědný i ke zvířatům a jeho potřebám. A uvědomit si, že zvíře je na člověku plně závislé, a to jak citově, tak finančně. Kdo to neví, ať si raději pořídí plyšáka.

Velkým problémem v ochraně zvířat jsou také nízké tresty za týrání zvířat. Problém našich zákonů není v tom, že jsou špatné, ale v tom, že jsou nedostatečně využívány.

Jakou pomoc by uvítal náš útulek? Určitě oceníme pomoc s venčením zvířat nebo jakoukoliv finanční podporu. Ta je beze zbytku využívána na léčbu a krmení zvířat. Péče o zvířata je naší prioritou. A stále je co vylepšovat. Řešíme nezodpovědnost lidí, kde na konci je zvíře – zdravé, mladé, staré, nemocné, týrané, bez domova.

Jsme skupina dobrovolníků a vše pro zvířata děláme dobrovolně. Kromě provozování útulku se věnujeme také ochraně zvířat, a to nejen psů, koček, ale zvířat hospodářských, laboratorních, kožešinových a jiných zvířat zneužívaných ve „prospěch lidí“. Není nám lhostejné, v jakých podmínkách zvířata žijí a jak je s nimi nakládáno!

Zvířata v našem útulku jsou léčena, pokud se k nám dostanou ve špatném zdravotním stavu. Je-li zvíře staré, necháváme ho dožít. Takových zvířat je v našem útulku třetina. Léčíme i zvířata bez perspektivy z hlediska umístění. Věříme, že i na ně snad někde čeká jeho panička nebo páníček.

Chcete-li si pořídit zvíře, zamyslete se, zda nepomoci některému z útulkáčů. Kdo si k útulkovému pejskovi nebo útulkové kočce najde cestu, neprohloupí. Spokojený je pak majitel i zvíře. Útulková zvířata totiž dokážou být vděčná. Uvidíte, že s nimi zažijete mnoho radosti a legrace.

Autorka: Petra Horáčková; www.nadace-tlapka.cz

22. Útulek Ligy na ochranu zvířat, Olomouc

Opuštěných psů je ve zdejším útulku stále dost. Mohou za to nejen nezodpovědní majitelé, ale i prosperující množírny zvířat, které na mnoha Klikněte pro větší obrázek místech existují za nečinnosti příslušných veterinárních správ. A právě množírny se stávají téměř nevyčerpatelnou zásobárnou těžko umístitelných útulkových psů. Zvířata z nich bývají plachá, vystresovaná a často neumějí ani chodit na vodítku. Potřebují dobrou péči a velkou trpělivost.

23. Domov pro psy Minaret, Bulhary u Břeclavi

V útulku Minaret zaznamenali v posledních měsících menší zájem o pejsky. Lidé si je neosvojují tak často jako dříve. Důvodem je skutečnost, že v útulcích na Slovensku mají psi vyměřenou lhůtu (cca 2 měsíce), po kterou mohou v útulcích pobývat. Pokud se pro ně v této době nenajde náhradní domov, jsou utráceni. Lidé si proto vezmou raději pejska ze Slovenska. Neuvědomují si však, že každá mince má rub i líc. Naše útulky, už tak přeplněné, jsou pak doslova nacpané k prasknutí. S tím souvisí i obava, aby přeplněné útulky v České republice neinspirovaly k tomu, že by lhůty pobytu zvířat v těchto zařízeních byly zavedeny i u nás. A obava to je vskutku oprávněná, neboť takové pokusy jsme v České republice v minulosti už skutečně zaznamenali. Tento návrh však naštěstí neprošel, protože se zvedla velká vlna odporu jak odborné, tak laické veřejnosti.

Nunvářovi, kteří útulek Minaret v Bulharech u Břeclavi vlastní, věří, že budou mít dost sil i prostředků, aby mohli i nadále pomáhat nejen pejskům, ale i kočkám v nouzi.

www.nunvar.sweb.cz

24. Útulek Dášenka v Lučanech

Problémy útulků se odvíjejí většinou od problémového chování nezodpovědných lidí. Ti si pořídí zvíře, které je brzy přestane bavit, a tak se ho zbaví, mnohdy velmi drastickým způsobem. Na světě jsou však i dobří lidé, a tak zvířata u útulků často skončí v nových, dobrých rodinách. Za dva dobře umístěné však obratem přicházejí tři opuštění zoufalci, které jejich člověk zklamal. V poslední době zaznamenali v útulku Dášenka v Lučanech nad Nisou zvýšený zájem o adopce koček. Snad proto, že péče o ně není tak časově náročná. A skutečně nejaktuálnější problém? Ochránci zvířat se nejvíc bojí, aby nový Občanský zákoník nezhoršil situaci opuštěných zvířat v České republice.

25. Útulek v Chebu – Horní Hraničné

Největším problémem našeho útulku, je velký počet špatně psů, o které je malý – nebo vůbec žádný – zájem. Lidé si totiž často pletou útulek s odkladištěm nevychovaných, agresivních, starých a nemocných psů. Tato zvířata pak velice těžko hledají nové pány, tráví proto v útulku dlouhou dobu a někteří v útulku i dožívají. Péče o tyto pejsky je velice náročná a nákladná. Útulek jim ale i tak poskytuje kvalitní domov.

Někteří lidí se zbavují zvířat zcela bez skrupulí. Zodpovědnost jim nic neříká, a tak vlastního psa klidně vyhodí na ulici a dál se nestarají. V lepším případě ho předají městské policii, a vymyslí si, že psa někde našli, nebo pejska uvážou u vrat útulku. Hlavně, že je to nic nestojí. Námahu ani peníze. Já sama vlastním jedenáctiletého bulteriéra, se kterým jsem prožila kus života. Nedovedu si ani představit, že bych ho někde uvázala, nebo vyhodila a nechala na pospas osudu. A to jen proto, že je nemocný a starý. Je to přece člen rodiny a má právo na dobrý život. Je odkázaný na to, jaké podmínky mu přichystáme. Nemůže si vybrat. Mohla bych ho také pěkně potrápit, zlomit mu nohu, vypíchnout mu oči, nedat mu jíst, pít, prodat ho na maso, nebo mu způsobit další krutosti, kterými někteří majitelé nechtěných psů opravdu nešetří. Ale jak bych pak mohla dál spokojeně žít a mít čisté svědomí?

Rukama mi prošlo mnoho týraných psů. Byla podána trestní oznámení, ale ani v jednom případě nebyl viník potrestán, i když byl známý. Trápí mě laxní přístup státních orgánů v řešení otázek týrání zvířat. Přitom se počet případů týrání zvířat stále zvyšuje. Ten kdo dokáže ublížit zvířeti, dokáže ublížit také člověku.
Dalším velkým problémem jsou množitelé. Zvířata pak nejsou schopni udat, a tak se jich jednoduše zbaví. Zvířata od takových lidí jsou často nesocializovaná, Klikněte pro větší obrázek nemocná, psychicky narušená… Když se jich nezbaví rovnou chovatel, tak se jich dost často zbaví s prvním problémem majitel. Taková zvířata pak samozřejmě končí v útulcích. Po celé naší republice je mnoho velmi nekvalitních množíren, ve kterých jsou vězněny stovky zvířat v otřesných podmínkách. V současné době jsou nejvíc zastoupeným plemenem v útulku labradoři a jejich kříženci. Nejhorší kombinací je labrador a pitbulteriér. Lidé si myslí, že labrador poslouchá od narození a bez výcviku. To je pak překvapení, když začne devastovat byt, utíkat a prát se s ostatními psy. To je ta pravá chvilka odvézt milého psa na městskou policii a sehrát komedii o nalezeném opuštěném psu. A je po starostech. Nepochopím, kolik lidí dokáže jen tak opustit zvíře, které si pořídí jako přítele.
Je však také naštěstí mnoho skvělých lidí, kteří mají rádi zvířata a pomáhají jim zpříjemnit pobyt v útulku. Našemu útulku se hodí jakákoliv pomoc – krmení, granule, konzervy, pamlsky, piškoty, hračky, boudy, podlážky, desinfekce… prostě cokoliv. Když se to nehodí hned, hodí se to později, nebo to předáme někomu jinému.

Psům v našem útulku se snažím poskytnout ty nejlepší podmínky a péči. Pomáhá mi s tím mnoho kamarádů, dobrovolníků a přátel útulku. Přes všechno úsilí však dobrý, teplý, útulný domov s milující paničkou nebo páníčkem nedokáže nic nahradit.

Autorka: Marie Lokingová; www.utulek-cheb.estranky.cz

26. Útulek LOZ Azyl pes, Krásný Les u Frýdlantu

Klikněte pro větší obrázek Probíhající rekonstrukce chovných klecí v útulku, nedostatek finančních prostředků na provoz, ale optimismus, že vše se podaří vyřešit ke spokojenosti opuštěných pejsků. To je obsah krátkého rozhovoru s vedoucí útulku Kateřinou Vojáčkovou.

27. Útulek pro psy v Polné u Jihlavy

Mrzí nás nezodpovědnost některých lidí, kteří si pořizují rasy psů, aniž by si zjistili, za jakým účelem byli vyšlechtěni. Jejich nevědomostí pak pes zbytečně strádá. V případě nevhodně zvoleného plemene a špatné výchovy se z očekávaného kamaráda stane jen obtěžující závazek.

Klikněte pro větší obrázek Pokud si někdo pořídí například border kolii – toto plemeno patří k nejchytřejším psům – a správně neusměrní její temperament vhodnou činností, stane se z pejska demoliční obtěžovatel, kterého se majitel bude chtít po čase zbavit a pejsek skončí (v lepším případě) v útulku.

Dalším problémem jsou množírny a nerozumné množení psů. Tito lidé, kterým jde především o zisk – o zvířata až na posledním místě – se psů, které neprodají, zbavují. Jak asi tito pejsci končí? Jejich cesta vede opět do útulků.

Klikněte pro větší obrázek Žádný pes nemůže za to, jaký člověk si ho pořídí. Je jen a jen na člověku, jaký druh psa si zvolí a jak ho vychová. Každý z nás by si měl uvědomit, že pořízením pejska na sebe bereme odpovědnost za jeho chování. Že pejsek má své potřeby, že spotřebuje spoustu našeho řasu, že každý, kdo chce psa, musí počítat s citovou investicí, kterou zvířeti poskytne ochotně, s láskou a bez výhrad.

Autorka: Lenka Dvořáková; www.kynologiepolna.cz

28. Útulek pro opuštěná zvířata Brno

Klikněte pro větší obrázek Jako všechny ostatní útulky u nás, i ten brněnský trápí stále větší počet zvířat, která pomoc útulků potřebují. Je to způsobeno především Klikněte pro větší obrázek nezodpovědností lidí, kteří se zvířat, jež se stala nechtěnými, zbavují, a své povinnosti tak přesouvají na tato zařízení.

V současné době poskytuje útulek v Brně azyl asi 120 pejskům a 50 kočičkám. Klikněte pro větší obrázek Daří se je umísťovat do nových domovů a dá se říci, že nově příchozí zvířata zhruba vyváží počty těch odchozích. Brněnský útulek se snaží stále zkvalitňovat své služby. Jedním z projektů, které jsou plánovány do budoucna, je například výcvik pejsků tak, aby s nimi noví majitelé měli co nejméně práce.

www.mpb.cz/utulek-pro-zvirata

29. Útulek pro psy v Němčovicích

Odchytové zařízení Mikroregionu Radnicko, Útulek pro psy v Němčovicích, slaví rok provozu. Útulkem za tu dobu prošlo 82 psů. Tento počet ukazuje, že problematika toulavých psů je vážná. Nejenže volně pobíhajících psů přibývá, přibývá však také občanů, kteří se z různých důvodů snaží svých čtyřnohých přátel různým způsobem zbavit.

Klikněte pro větší obrázek V našem útulku je průměrný pobyt odchyceného pejska 39,8 dní. Větší část odchycených psů se daří především díky facebookové sociální síti a novinám vrátit původním majitelům – 28 psů (34 %) nebo je předat do pěstounské péče. Za uplynulý rok to bylo 39 psů (47 %) a do adopce jsme předali 6 psů (8 %) a 10 štěňat. Do nových rodin jsme předali tedy více než polovinu pejsků (55 %). Pro občany, kteří se dostanou do závažných životních problémů, zajišťujeme za úplatu péči o jejich pejsky na tzv. hotel. Jedná se především o pobyt jejich páníčků a paniček v nemocnici. V tomto roce jsme tak poskytli pomoc pro 3 psy.

V současnosti se zamýšlíme nad dvěma aktuálními tématy, která se týkají ochrany zvířat.

1) Pes je dosud věc, podle připravovaného občanského zákoníku je definován živý tvor (Věcí se rozumí vše, co není osobou a slouží potřebě lidí. Zvláštní postavení pak mají zvířata. Nově se navrhuje, aby zvíře již nebylo považováno za věc. Ustanovení o věcech se na zvíře dají použít, jen pokud tato ustanovení neodporují povaze živého tvora.) Bude obec povinna postarat se také o živého tvora?

2) Kastrace všech psů vydávaných z útulků – to jak psů, tak fen. Bohužel tento postup by významně zdražil veterinární platby za pobyt psa v útulku – cena za kastraci u psa je cca 1200 Kč, u feny cca 2200 Kč. Je to ale jediný způsob, jak zastavit spirálu zvyšujícího počtu psů a přeplněných útulků. Ale kastrace by se musely provádět ve všech útulcích. Nenašly by se na to někde peníze?

Chtěl bych poděkoval všem, kteří pracují ve prospěch našeho útulku, našim pečovatelkám, venčitelkám, odchytovému pracovníkovi, veterinářům, mediální podpoře Rokycanského deníku, za podporu starostkám a starostům, sponzorům, Plzeňskému kraji a také všem ostatním. A úplně nakonec mám ještě jedno přání – abychom stále nacházeli dobré duše, které jsou ochotny brát si pejsky z útulku. Bez nich by totiž naše práce ani neměla smysl. Díky.

Autor: Karel Ferschmann, starosta Němčovic

30. Útulek pro psy v Plzni

V Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni čeká v současnosti na nový domov 130 psů, jeho kapacita je tak zcela naplněna. Do útulku jsou přijímáni psi nalezení na území města Plzně, které odchytává Městská policie, nebo je přivedou občané. V době, kdy útulek není plný, se na něj mohou obracet i starostové z nejbližších obcí s požadavkem na umístění bezprizorných psů.

Klikněte pro větší obrázek Počet nalezených psů v Plzni se za poslední roky nezvyšuje, ale zájem o jejich převzetí do péče klesá! Nejhorším obdobím pro plzeňský útulek je podzim. Město Plzeň zavedlo v roce 2005 povinné čipování psů. Zjistí–li strážníci městské policie podle čipu psa majitele, spojí se s ním a nalezené zvíře mu předají. Díky tomu neskončilo v útulku několik stovek psů z ulic města.

Problémy však nastávají, když se v útulku objeví pes, jehož čip neprochází místním ani celostátním registrem čipovaných psů! Takových případů bývá i několik v měsíci. Řešením by bylo sjednocení nebo prostupnost jednotlivých databází zvířat. Nejvhodnější by byla centrální evidence a povinnost majitelů nejenom označit svého psa čipem, ale i zaregistrovat ho v databázi. Pak by byla šance, že by útulky nemusely být přeplněné a ztracení psi by se navraceli k majitelům přímo.

Autor: Martin Kuna, útulek Plzeň

31. Útulky v Chomutově a Jirkově

Útulky v Chomutově a Jirkově jsou dva společně provozované městské útulky.
Psů máme stále dost, 40-50 v Chomutově a kolem 30 v Jirkově. Jsou tu i psi Klikněte pro větší obrázek z Kadaně. Zejména v zimních měsících se potýkáme s přeplněností a vyšším náporem vyhozených psů. Apelovat bychom chtěli hlavně na zodpovědný přístup lidí k chovu psů. Každý by měl před pořízením psa uvážit, zda bude schopen se o něj postarat po celou délku jeho života, tzn. klidně i cca 15 let. Pokud ne, ať si radši psa nepořizuje!

Lidé se čím dál tím víc zbavují psů z důvodů, jako je změna povolání, stěhování, tzv. rodinné důvody (rozchod, narození dítěte), prodej domu nebo zahrady. Kdo si pořizuje psa, musí uvážit, že i tyto situace mohou nastat, a že i v tomto případě je člověk povinen se o psa dál postarat, případně mu najít nový domov.

Množí se také případy lidí pořizujících si štěňata plemen, jejichž výchova je specifická, náročná a složitá. Po nezvládnutí výchovy končí zkažení psi s řadou Klikněte pro větší obrázek zlozvyků v útulku. Jejich převýchova je náročná a najít jim nový domov často velmi složité. Než si pořídíte štěně, zjistěte si o vybraném plemeni co nejvíc, poraďte se s odborníkem a volbu pečlivě rozvažte. Nerozhodujte se jen podle módních trendů!
Závěrem chci říct, že všichni majitelé nejsou nezodpovědní. Pro mnoho psů se nám podaří najít skvělý domov u hodných lidí. Těmto všem skutečným milovníkům a přátelům psů děkuji a velmi si jich vážím.

Autor: MVDr. Marek Halounek

32. Útulek pro kočky Felis Catus Kladně-Švermově

Chcete mě? Důsledkem zvyšujících se nákladů (energie, krmení atd.) se útulek potýká s nedostatkem financí, a to zejména investičních. Zařízení útulku postupně chátrá a z provozních zdrojů nelze opravy hradit. Letos u nás všechny volné prostředky pohltila výstavba kanalizační přípojky a výměna střešní krytiny kočičích ubikací. Nutná je oprava okapů, na kterou už nezbyly prostředky.

Moc by nás potěšilo, kdyby se ozval nějaký řemeslník, firma nebo i kutil, který by nám s problémem pomohl. Rovněž nám pomůžou zbytky stavebních materiálů jako jsou tvárnice, silikon, malířské barvy, obkládačky, plotové pletivo, plexisklo a pod.

Chcete mě? Dále bychom chtěli poprosit všechny milovníkyce koček, kteří je krmí na zahrádkách a chalupách, aby nenechávali zvířata bezprizorně se rozmnožovat. S každým příchodem podzimu se stává, že volají lidé, kteří v dobrém úmyslu krmili opuštěnou kočku v místě své chalupy nebo zahrady, ale v zimě tam jezdit nebudou a kočka už má často i dva vrhy polodivokých koťat. Chtějí je pak umístit k nám. Takový nápor nemůžou útulky v žádném případě zvládnout. Moc proto prosíme, nechte kočičku o kterou se staráte včas vykastrovat, náklady s tím spojené jsou mnohem menší než náklady na krmení pro její početné potomstvo a ušetříte tím mnohé trápení nechtěným koťatům.

Chcete mě? A ještě jedna malá rada: pokud někdo dá nový domov kočce z útulku, zvlášť dospělé, neměl by očekávat, že se zvířátko adaptuje v domácnosti za 1–2 dny. Ten proces je během na dlouhou trať. Někdy se nám stane, že noví majitele kočku za 2 dny přinesou s tím, že pořád jenom vyplašeně sedí na skříni a nemazlí se, někdy se zas nesnese s kočkou, která už v domácnosti bydlí. Kočky z útulků mají za sebou vždy těžké období a potřebují čas, aby si v hlavičkách srovnaly svojí novou situaci, začaly se v novém domově cítit bezpečně a našly si cestu ke svým novým spolubydlícím.

Autor textu: Ing. Petra Stančevová; www.kocicky.cz

33. Problémy, které trápí útulek pro psy Bouchalka u Kladna

Co nás trápí jako útulek? Není toho mnoho, ale dokáže to zkazit celý den – lidé, ať už jsou to ti, co psy přivezou, a aby uchlácholili své svědomí, předvedou své zvíře Klikněte pro větší obrázek jako téměř vlkodlaka, a my po týdnu zjistíme, že je jako beránek, nebo ti, co nemluví pravdu o svých možnostech k chovu psa, psa dostanou, a za dva dny Klikněte pro větší obrázek ho vrátí, nebo také staří lidé, kteří si vyberou štěně ovčáka, a diví se, že ho nemohou dostat, protože ho nezvládnou ani jako štěně, podnikatelé s nádhernými vozy a pěti mobily, které stále zvoní, a chtějí psa, který vydrží sám v bytě 12 hodin a „hlavně paninko, aby to byla rasa“ atd…

Vadí nám, že zvíře je stále jen věc, a že nevíme, jak bude tato problematika ošetřena až zvíře „věcí“ nebude. Vadí nám, že stát neřeší „kastrační politiku“, která by zabránila spoustě problémům s množstvím psů, kteří se nekontrolovaně množí – Klikněte pro větší obrázek díky množitelům nebo lidem, kteří si s osudem štěňat od své feny starosti rozhodně nedělají. Vadí nám malé pravomoce policie při ochraně zvířat, vadí nám dosud přetrvávající názor, že pes, který není hubený – díky sousedům, kteří ho chodí krmit, jinak by už dávno nežil – není týraný.

A co je nejhorší? LHOSTEJNOST – ten, kdo vidí a neřeší, je stejný lump jako ten, co to dělá!

Autor textu: Eugenie Sychrovská, www.psiutulekbouchalka.cz

34. Problémy, které trápí depozitum Kočičí dům v pražské Jahodnici

Zeptáme-li se, co nás trápí, bez ohledu na úvahy, zda s tím můžeme něco udělat nebo ne, pak na prvním místě je pochopitelně utrpení zvířat způsobené lidmi „en Klikněte pro větší obrázek block“. Opravdu není lehké zachovat chladnou hlavu při pomyšlení, že kdesi na severu ubíjejí lovci tyčemi tulení mláďata a na jihu zas nechávají umírat psy či kočky v takzvaných „útulcích“ hladem a žízní. Ani bezcitní Klikněte pro větší obrázek myslivci, kteří postřelí zvíře, a to umírá v bolestech dlouhé hodiny či kteří koťata či liščata používají jako živou návnadu při příšerných zkouškách ostrosti loveckých psů nás samozřejmě nenechávají v klidu… To jsou však věci, proti nimž boj je během na dlouhou trať a je třeba se do něj dát a neztrácet naději, že se jej nakonec podaří vybojovat.

Co nás však trápí tím, že nám aktuálně šlape na paty, je nutnost pořízení nového útulku pro naše kočičáky nejpozději do jara 2013. Do té doby máme nájem v Kočičím domě v pražské Jahodnici, ale co bude dál? Samozřejmě není problém sehnat v Praze vyhovující dům či pozemek. Ovšem chce to maličkost – několik milionů. Klikněte pro větší obrázek Existuje sice několik úžasných lidí, o nichž víme, že seženeme-li objekt, z nemalé části jej zaplatí. Ale přece jen nemají pro ten účel dost peněz. Proto se usilovně, ale zatím bez valného výsledku, snažíme sehnat buď levnější pozemek či dům, anebo někoho dalšího, kdo by měl chuť další podstatnou částkou na nový útulek přispět. Prosíme, pomozte nám! Kdyby se to nepodařilo, nechceme ani domýšlet, co by se stalo s našimi zhruba 150 kočičími svěřenci a také s desítkami dalších, které v budoucnu někdo najde či naopak opustí.

Autorka textu: Hana Janišová