iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 6. 2021
17:20

1 2 3 4 5

0 hlasů
2143
zhlédnutí

Světlo z temnot 1/2

Naděje

Dvoudílný film z doby třicetileté války o Janu Ámosu Komenském.

60 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Světlo z temnot - Naděje

 • 00:01:06 -Neplul jsem nadarmo 700 mil.
 • 00:01:11 -Poručil jsem vás Bohu, barone.
 • 00:01:14 -7 dní jsme hodovali
  s vyslanci moskevského dvora.
 • 00:01:17 A každý den pro mě znamenal
  500 vozů obilí.
 • 00:01:21 Tihle zdejší suchopární
  Švédové by to nedokázali.
 • 00:01:24 -Zajisté.
 • 00:01:26 Tihle zdejší suchopární
  Švédové by to nedokázali.
 • 00:01:29 -Začali by se s bojary
  hádat o kdejakou vesnici,
 • 00:01:32 kterou si navzájem vypálili.
 • 00:01:34 Zato já mám v Rize tolik obilí,
 • 00:01:36 že královský proviant mistr
  nesežene dost lodí,
 • 00:01:39 aby je navozil
  do pruských přístavů.
 • 00:01:42 Švédské pluky v Německu
 • 00:01:44 se budou nadýmat
  po čerstvém chlebě.
 • 00:01:47 A boky jejich koní se zakulatí.
 • 00:01:50 -Jste diplomat, barone.
 • 00:01:53 -Ale diplomat
  francouzského dvora.
 • 00:01:55 A to je tolik jako básník.
 • 00:01:58 Přivezl jsem vám
  do Stockholmu důkaz,
 • 00:02:00 že vůle našeho panovníka
 • 00:02:03 sahá až ke studeným
  břehům severního Baltu.
 • 00:02:09 Ale zdá se mi, že vás to netěší,
  otče Raymonde.
 • 00:02:15 -Toto je vůle našeho vladaře.
 • 00:02:20 Ano, je to pečeť jeho eminence,
  kardinála Francie.
 • 00:02:24 Jeho eminence soudí,
  že Německo je hodně rozdrobeno
 • 00:02:27 a soudržnost protestanských
  knížat patří chvalitebně minulosti.
 • 00:02:34 Vliv císaře
  Ferdinanda III. Habsburského
 • 00:02:37 poklesl do té míry, že více
  již není ani v zájmu Francie.
 • 00:02:41 Dobývání Čech a Moravy
  švédskými pluky by znamenalo
 • 00:02:45 nejen nežádoucí
  rozšíření víry luterské,
 • 00:02:49 ale nadměrné posílení
  švédského vlivu
 • 00:02:55 na Království polsko-litevské
  a na celé Pobaltí.
 • 00:03:11 -Proto vyslanec našeho
  královského veličenstva
 • 00:03:14 prodlévajícího v Münsteru
  vestfálském byl pověřen
 • 00:03:17 dojednati s Maxmiliánem,
  hrabětem Trauttmansdorffem,
 • 00:03:20 vyslancem císaře Ferdinanda III.,
 • 00:03:23 podepsání mírové smlouvy
  a to beze všech průtahů.
 • 00:03:29 To "beze všech průtahů"
  jste podtrhl vy,
 • 00:03:31 nebo písař kardinálských kanceláří?
 • 00:03:34 -To podtrhla jeho eminence.
 • 00:03:37 Ze všech panovníků a knížat
  evropských, jediné průtahy
 • 00:03:40 způsobuje hrabě Oxenstierna,
  kancléř švédské koruny.
 • 00:03:50 -Pan kancléř
  se nemůže smířit s tím,
 • 00:03:53 že Ferdinand prohlásil
  země Českého království
 • 00:03:56 dědičným statkem
  habsburského domu.
 • 00:03:59 -Hrabě Oxenstierna tak činí
  ze zatvrzelostí protestanta.
 • 00:04:03 Váže ho slib, který dal
  mluvčímu poražených Čechů,
 • 00:04:06 senioru Komenskému.
 • 00:04:08 -Tak věcný politik
  jako pan kancléř a lpí na věci
 • 00:04:12 tak bezcenné a prchavé.
  Slibu poraženým.
 • 00:04:17 Stárne nám milý Oxenstierna.
  Klade čest nad střízlivý počet.
 • 00:04:24 Měl by včas a vhodně onemocnět,
  jinak odejde bez pocty.
 • 00:04:28 -Jste diplomat a básník.
 • 00:04:30 Uhodnete, proč Jeho Eminence
 • 00:04:32 podtrhla slova
  "beze všech průtahů".
 • 00:04:36 Kancléře tu propouští
  Její Veličenstvo.
 • 00:04:42 A učiní to ve chvíli,
  kdy pozná, že hrabě ztratil
 • 00:04:45 oporu v korunní radě.
 • 00:04:49 -Nevím, kam tím míříte,
  otče Raymonde.
 • 00:04:52 -Ale víte.
 • 00:04:54 Protože právě teď vám uniká
  10 tisíc zlatých dukátů.
 • 00:04:58 Nebo 20?
 • 00:05:00 Kolik by vám vynesl
  obchod s ruským obilím?
 • 00:05:03 Až skončí válka, Švédsko
  přece rozpustí pluky
 • 00:05:06 v Německu, v Polsku a ve Slezsku.
  Ať si jedí chleba za své.
 • 00:05:10 Ať pasou koně na poddanském.
 • 00:05:12 Plul jste nadarmo 700 mil.
 • 00:05:14 A nadarmo jste 7 dní hodoval
  s vyslanci metropolity moskevského.
 • 00:05:19 -Pluky budou možná rozpuštěny.
  Ale já mám levné obilí.
 • 00:05:25 A nová úroda
  teprve zraje na polích.
 • 00:05:30 Vy jste jenom diplomat,
  otče Raymonde.
 • 00:05:34 Ale já jsem ještě básník!
 • 00:05:41 -Baron má pravdu, Uexkülle.
 • 00:05:43 V Nizozemí se platí
  za funtu obilí 4x více
 • 00:05:46 než v baltských přístavech.
 • 00:05:48 -A takovou příležitost
  si máme nechat ujít, plukovníku?
 • 00:06:07 -Vám, pane barone,
  se zdá, že je to snadné.
 • 00:06:14 -A není?
 • 00:06:16 Pan Belgard vydá kapitánům
  svých lodí příkaz,
 • 00:06:19 aby obilí nevykládali u švédských
  proviant hausů na Baltu,
 • 00:06:22 ale odvezli ho do Nizozemí.
 • 00:06:25 Jeho Amsterdamská banka
  s ním ovládne burzu.
 • 00:06:28 -Barone, ten obchod
  s moskevským dvorem
 • 00:06:31 jste dojednal
  s vědomím korunní rady.
 • 00:06:33 A ještě pořád v ní sedí
  hrabě Oxenstierna.
 • 00:06:37 I vy jste proviant mistr
  švédských armád v zámoří.
 • 00:06:41 Ne pan Belgard.
 • 00:06:43 Ale mě se jednoho dne
  pan kancléř zeptá, kde je to obilí.
 • 00:06:47 -Válka do žní skončí.
  Kde bude potom pan kancléř?
 • 00:06:51 -Ale ještě stále zahřívá
  křeslo svým hraběcím zadkem.
 • 00:06:55 A jeho hraběcí hlava
  spřádá plány, jak ještě do žní
 • 00:06:57 vytlačit Ferdinanda
  z Českého království.
 • 00:07:00 -Copak vedlo Švédsko
  válku jenom proto,
 • 00:07:02 aby smazalo porážku Čechů
  na Bílé hoře?
 • 00:07:05 -Panu kancléři prostě není jedno,
 • 00:07:07 jestli jsou naše
  proviant hausy prázdné.
 • 00:07:09 -Své plukovníky byste měli
  naučit myslet, pane Belgarde.
 • 00:07:13 -Pan baron zapomněl,
  s kým má tu čest!
 • 00:07:15 -Přeje si pan plukovník
  poslat mi svoje svědky?
 • 00:07:18 -Ale pánové!
  Pánové!
 • 00:07:22 Pamatujte na Boží přikázání
  a na rozkazy Jejího Veličenstva.
 • 00:07:25 Souboje stíhá trestem smrti.
 • 00:07:28 -Důstojník jejího veličenstva
  se nenechá urážet.
 • 00:07:31 -Urážka za urážku.
 • 00:07:33 Copak nechápavost
  není urážkou rozumu?
 • 00:07:36 -Dovolí pánové otázku?
 • 00:07:40 Přišli jsme si vyměňovat
  duchaplnosti?
 • 00:07:46 Prosím.
 • 00:07:52 -Složili jsme 3 podíly po 20 000
  k nákupu ruského obilí.
 • 00:07:57 Jestliže je pan Belgard
  ochoten se mnou zvýšit na 30,
 • 00:08:01 vezměte si, plukovníku,
  svůj podíl zpět,
 • 00:08:04 když se bojíte
  otázek pana kancléře.
 • 00:08:07 Do 3 měsíců utržíme v Amsterdamu
  120 tisíc na každý podíl.
 • 00:08:11 Od toho výlohy
  na dopravu zboží a peněz.
 • 00:08:14 Tzn. 70 000 čistého zisku
  pro každého z nás.
 • 00:08:21 -Neřekl jsem,
  že beru svůj podíl zpět.
 • 00:08:25 -Ale nechcete
  nést riziko obchodu.
 • 00:08:29 -Obilí bylo určeno
  armádám švédské koruny.
 • 00:08:32 Musíte se, barone,
  smířit s běžným obchodním ziskem.
 • 00:08:37 -Když znám cenu obilí v Nizozemí?
  -Nevidím jinou možnost.
 • 00:08:45 -Já ano.
 • 00:08:47 My 3 snížíme své podíly na 15 000,
 • 00:08:50 4. vklad nabídneme
  hraběti Tyllenborgovi.
 • 00:08:55 -Těší mě, barone,
  že jste mě zasvětil do svého plánu.
 • 00:08:58 Chápu vaši nabídku
  jako upevnění dobrých vztahů
 • 00:09:01 mezi našimi panovnickými dvory.
 • 00:09:04 -Věděl jsem, že Vaše Excelence
  ocení soulad našich zájmů.
 • 00:09:08 -Ale nechtěl bych,
  abyste si má slova vykládal mylně.
 • 00:09:12 Až odejdete z těchto komnat,
  zapomeňte na to,
 • 00:09:15 že jste se mnou
  mluvil o lodích s obilím.
 • 00:09:18 -Vaše Excelence považuje
  mou nabídku za neuváženou?
 • 00:09:24 -Mám se svými stoupenci
  značný vliv v korunní radě.
 • 00:09:29 A pan kancléř číhá na sebemenší
  chybičku, aby nás napadl.
 • 00:09:34 Obilí pro armádu prodáno
  v Nizozemí na burze.
 • 00:09:39 Chápete, jaká je to nádherná
  záminka k útoku?
 • 00:09:42 -Excelence, v městech vestfálských
  se jedná o mírových smlouvách.
 • 00:09:47 -Příliš dlouho a obecně!
 • 00:09:51 Kurýři jezdí Evropou křížem
  krážem, ale verbování pokračuje
 • 00:09:54 a bečky se střelným prachem
  jsou pořád nejlepším zbožím!
 • 00:09:58 -Excelence, pane hrabě,
 • 00:10:00 dostali jsme důvěrnou
  informaci pana kardinála, že...
 • 00:10:04 -Můžete klidně mluvit dál.
 • 00:10:06 -Že smlouva s císařem
  Ferdinandem je dojednána.
 • 00:10:10 A podpis francouzských vyslanců
  v Münsteru se očekává každým dnem.
 • 00:10:15 Nechopí se vojenská komora
 • 00:10:17 1. příležitosti, aby odlehčila
  koruně od vojenského břemene?
 • 00:10:22 Nezačnete rozpouštět svoje
  žoldnéřské pluky v Evropě?
 • 00:10:26 A v tu chvíli začne
  do vašich proviant hausů
 • 00:10:29 proudit obilí za 60 000!
  Pro koho?
 • 00:10:33 V Nizozemí má cenu
  téměř 1/4 milionu!
 • 00:10:37 -Armáda obilí spotřebuje,
 • 00:10:39 protože hrabě Oxenstierna
  nedá souhlas k ukončení války.
 • 00:10:44 -Pro země Koruny české.
 • 00:10:47 -Pan kancléř je poslední,
  kdo se dávným slibem cítí vázán.
 • 00:10:52 Ale pořád ještě sedí
  v křesle a drží pečeti.
 • 00:10:56 -Excelence, pane hrabě,
  nezvážíte přece jenom
 • 00:11:00 svou účast v mém plánu?
  4. podíl je stále ještě volný!
 • 00:11:06 A v Amsterdamu představuje téměř
  40 000 zlatých čistého zisku.
 • 00:11:12 -Pan kancléř ustoupí jedině
  před vůlí Jejího Veličenstva.
 • 00:11:19 -Její Veličenstvo
  je naštěstí žena.
 • 00:11:29 -Pro letní slavnosti
  Vašeho Veličenstva
 • 00:11:31 dopsáno do Anglie
  a herci jsou již na cestě.
 • 00:11:34 -Doufám, pane komoří,
  že jsou to opravdoví umělci.
 • 00:11:37 A ne jen tak nějaká potulná
  společnost kejklířů a jarmarečníků.
 • 00:11:41 -Pan baron Gracián
  mi v té věci poradil
 • 00:11:43 a najali jsme
  nejvybranější společnost,
 • 00:11:46 která provede královské hry
  jistého Shakespeara.
 • 00:11:50 -Královské hry?
 • 00:11:52 Nepatří ti herci
  k poťouchlým chytrákům,
 • 00:11:54 kteří pod vznešenými slovy
 • 00:11:56 zlehčují biskupy,
  urozené pány a paní?
 • 00:11:58 -Pan baron Gracián mě ujistil,
 • 00:12:00 že je to společnost
  velmi počestná,
 • 00:12:02 která provozuje tragédie i komedie,
  jak se komu zlíbí.
 • 00:12:05 -Počestná.
  Ale není potom nudná?
 • 00:12:09 Někdy je zajímavé poslouchat herce,
  kteří zlehčují urozené pány a paní.
 • 00:12:14 -Požádám o radu barona Graciána.
  -Výborně.
 • 00:12:16 Pan baron je světaznalý.
 • 00:12:18 -Pro potřeby Vašeho Veličenstva
  objednáno 500 loktů
 • 00:12:21 nizozemských látek,
  150 loktů flanderských krajek,
 • 00:12:24 dále pak 700 loktů
  lionských látek.
 • 00:12:27 V tom počtu sametů
  rozličných barev a brokátů
 • 00:12:30 se vzory i protkávaných zlatem.
 • 00:12:33 -Říkal jste, kapitáne, že jestřáb
  se s ulovenou kořistí vrací sám?
 • 00:12:37 -Vycvičil jsem ho tak,
  Vaše Veličenstvo.
 • 00:12:40 -Je to těžké u jestřába?
  -Nejlépe je vybrat mladé.
 • 00:12:43 -Vlašský architekt
  Alessandro Ponti dohlíží osobně
 • 00:12:46 na stavbu letohrádku.
 • 00:12:48 Jakmile vyřídím
  souhlas Vašeho Veličenstva,
 • 00:12:51 pošle neprodleně loď
  pro benátské sklo, vzácná dřeva
 • 00:12:55 a bruselské čalouny.
 • 00:12:57 -Bude mě váš jestřáb poslouchat?
 • 00:13:00 -Obávám se, že ne,
  Vaše Veličenstvo.
 • 00:13:03 Poslouchá jen mne.
  -Ale já chci, aby poslouchal mě!
 • 00:13:06 -Vycvičím jiného jestřába,
  který bude poslouchat
 • 00:13:10 jen Vaše Veličenstvo.
 • 00:13:12 Ale Vaše Veličenstvo
  se musí zúčastnit výcviku.
 • 00:13:15 -Já nic nemusím, kapitáne.
 • 00:13:17 Ale myslím, že se zúčastním.
 • 00:13:21 Pane komoří,
  zapište cvičení do mého rozvrhu.
 • 00:13:25 -Vaše Veličenstvo,
  vyslanec dvora francouzského,
 • 00:13:28 pan baron Gracián,
  žádá co nejuctivěji o slyšení.
 • 00:13:31 -Uveďte ho.
  Ne, ne.
 • 00:13:34 Ať počká.
  Zavolejte komornou.
 • 00:13:38 Rukavice! Rychle!
 • 00:13:54 Ten prsten.
  Rychle!
 • 00:13:59 Uveďte barona.
 • 00:14:09 -Jeho excelence, vyslanec
  dvora francouzského, baron Gracián.
 • 00:14:17 -Vaše Veličenstvo.
 • 00:14:20 Jsem vždy oddaný
  a pokorný služebník.
 • 00:14:23 -Máte štěstí, barone.
  O chvíli později a byla jsem pryč.
 • 00:14:27 Chystáme se na lov.
 • 00:14:29 -Netroufám si olupovat
  spanilost švédské krajiny
 • 00:14:32 o přítomnost její královny.
 • 00:14:34 Chci jen vyjádřit lítost,
  že se nad ní dosud
 • 00:14:38 neklene duha míru.
 • 00:14:40 -Vyjádřete svou lítost
  panu kancléři, barone.
 • 00:14:43 -Ve Stockholmu se povídá,
 • 00:14:45 nechci tomu stále uvěřit,
  že jediný důvod, který vede
 • 00:14:51 pana kancléře k prodlužování války
  s císařem Ferdinandem je slib,
 • 00:14:55 že v zemích Koruny české
  bude obnovena svoboda víry.
 • 00:15:01 -Ten slib dal můj královský
  otec českým stavům.
 • 00:15:05 Odneste si svého jestřába,
  kapitáne.
 • 00:15:08 A počkejte s mou družinou.
 • 00:15:17 -Ten kavalír mě probodával očima.
  Veličenstvo, já téměř krvácím.
 • 00:15:26 -Ten kavalír je synem českého
 • 00:15:29 šlechtice Adama Buriana Hoška
  z Bystřice a na Chlumu,
 • 00:15:32 který pro víru obětoval
  svůj život i statky.
 • 00:15:36 Padl po boku mého otce u Lützenu.
 • 00:15:39 -Chápu city Vašeho Veličenstva
  a ctím památku velikého suveréna.
 • 00:15:43 Jediná zkušenost mě utěšuje,
  že dcery takových králů
 • 00:15:49 jsou proslulé nejen svou
  krásou, ale i moudrostí.
 • 00:15:55 -Osiřelé dcery králů, barone,
  se musí dlouho spoléhat
 • 00:15:59 na moudrost svých kancléřů.
 • 00:16:01 -Nepochybuji Vaše Veličenstvo,
 • 00:16:03 že hrabě Oxenstierna
  je odvážný bojovník.
 • 00:16:05 Vynikající vojevůdce.
 • 00:16:07 A věrný strážce odkazu
  slavného krále Gustava Adolfa.
 • 00:16:11 Avšak dovoluji si upozornit,
  že v korunní radě sedí
 • 00:16:16 stejně odvážní,
  stejně vynikající vojevůdci,
 • 00:16:20 a ti mají zcela odlišný názor
 • 00:16:23 na účelnost války
  pro věc Českého království.
 • 00:16:28 -A proč jste mi přišel povědět,
  co již dlouhé měsíce vím?
 • 00:16:33 -Protože můj panovník, jeho
  urozená matka a pan kardinál
 • 00:16:39 posílají Vašemu Veličenstvu
  pozdravení s přáním a nadějí,
 • 00:16:46 že Vaše Veličenstvo
  moudře rozpozná,
 • 00:16:52 kterými ústy promlouvá vůle boží.
 • 00:17:01 -A vy, barone, vy to rozpoznáte?
 • 00:17:05 -Neomylně, Vaše Veličenstvo.
 • 00:17:10 -Pak bych to mohla i já rozpoznat.
  Pokusím se o to.
 • 00:17:16 V pravý čas.
 • 00:17:21 Ale teď, sám jste viděl, barone,
  družina mě čeká.
 • 00:17:40 -Vídeňský křižák utkal
  svou pavučinu a bude zažívat.
 • 00:17:48 Nic neporuší císařův klid.
 • 00:17:51 Francie opustila
  protihabsburský spolek.
 • 00:17:55 Poslední dveřník v tomto paláci ví,
  že rezidenti pana kardinála
 • 00:18:00 došli sluchu a milosti
  před tváří Jejího Veličenstva.
 • 00:18:06 -Můj syn mi, pane kancléři,
  z Amsterdamu hlásí,
 • 00:18:10 že Belgardův bankovní dům
 • 00:18:12 hodlá vrhnout na trh
  velké množství obilí.
 • 00:18:15 -Moji protivníci v korunní
  radě myslí jen na zlato.
 • 00:18:19 Jeho lesk jim zatemňuje mysl.
 • 00:18:23 Tyllenborg to nebyl,
  kdo s pluky švédského krále
 • 00:18:26 vytáhl k obraně evangelia.
  Belgard nestál po jeho boku.
 • 00:18:29 Papphenheim zůstal na bojišti zbitý
  a pod Valdštejnem padl valach.
 • 00:18:41 Je to snad boží spravedlnost,
  pane De Geere,
 • 00:18:44 když musím bezmocně přihlížet,
  jak se dvůr Jejího Veličenstva
 • 00:18:48 stává poslušným vykonavatelem
  vůle papežského kardinála?
 • 00:18:55 -Mám v hutích
  kov a formy připraveny.
 • 00:18:57 Poručíš, urozený pane,
  abych započal s litím děl?
 • 00:19:02 Mám nalodit 900 beček prachu
  pro Königsbergův sbor ve Falci?
 • 00:19:05 A 1500 pro Wrangelovu
  armádu na Dunaji?
 • 00:19:09 Mám poslat obchodní
  loď do Skotska pro vojenské sukno?
 • 00:19:13 -O švédské moci, pane De Geere,
  dnes ve Stockholmu rozhoduje
 • 00:19:16 jeden vyšňořený hejsek z Paříže
  a jeden potměšilý kapucínský mnich.
 • 00:19:24 Neodlévej děla, pane.
 • 00:19:26 Neposílej prach
  a plachetnici ponech na kotvě.
 • 00:19:31 -Snad věci nedospěli
  ještě tak daleko?
 • 00:19:34 -Excelence, pane kancléři,
  ke Stockholmu se blíží
 • 00:19:40 hanzovní trojstěžník
  z přístavu Gdaňska.
 • 00:19:42 Na jeho palubě cestuje
  ctihodný senior českých bratří,
 • 00:19:46 Jan Amos Komenský.
 • 00:19:49 -Můj bože!
 • 00:19:55 Tomuto muži jsme dali závazný slib,
  že Švédsko neustane v boji
 • 00:19:59 proti habsburské krutovládě
  a proti papežencům,
 • 00:20:02 dokud nebudou obnovena
  práva České koruny
 • 00:20:06 a zajištěna svoboda víry
  v jejich zemích.
 • 00:20:13 Dnes už mohu jen lhát!
 • 00:20:18 -Nepotřebuješ lhát,
  můj urozený pane!
 • 00:20:21 Ten slib jsme nezrušili.
 • 00:20:25 -V korunní radě
  mě dnes přehlasovali.
 • 00:20:29 V královské písárně
  už leží připraveny k odeslání
 • 00:20:31 tajné pokyny pro švédské
  vyslance v Osnabrücku
 • 00:20:34 pro dojednání míru
  s císařem Ferdinandem.
 • 00:20:38 Beze všech průtahů!
 • 00:20:40 -Ovládáme přece
  Baltské moře i úžiny.
 • 00:20:42 Naše sbory stojí
  ve Falci a na Dunaji.
 • 00:20:44 -Urozený pane,
  dej příkaz k lití děl.
 • 00:20:46 Poruč a lodi vyplují.
 • 00:20:48 -A já, švédské koruny kancléř,
  musím přitisknout pečeť
 • 00:20:52 na ty tajné pokyny.
 • 00:20:55 Není v nich už ani slova
 • 00:20:57 o svobodě víry a o právech
  stavů v království českém.
 • 00:21:02 -Excelence, pane kancléři,
  zadrž svou ruku s pečetí.
 • 00:21:05 -Doktore, můj milý příteli,
  mohu učinit už jen jedno.
 • 00:21:10 Odevzdat pečeť a tiše odejít.
 • 00:21:15 Pánové,
  před vámi stojí 1. ministr,
 • 00:21:19 jemuž král byl největším přítelem.
  A dcera královská milovanou žačkou.
 • 00:21:27 Před vámi stojí kancléř,
  který nedodržel slib.
 • 00:21:30 Budu lhát českému učenci,
  můj milý sekretáři.
 • 00:21:33 Budu lhát.
 • 00:21:36 -Nelze lhát muži,
  jako je Jan Amos Komenský.
 • 00:21:40 -Pak mu tedy povíme, že náš slib
  odvál kardinálský vánek z Paříže.
 • 00:21:45 Je to jako říci synu Božímu,
 • 00:21:47 že v chrámu už neplatí
  přikázání Písma,
 • 00:21:49 ale ryk penězoměnců.
 • 00:21:52 -Nelze lhát muži,
  jako je Komenius.
 • 00:21:57 -Pak ovšem naše 1. slova musí být,
  že česká věc je opuštěna všemi.
 • 00:22:06 -Nelze mu přitom pohledět
  do očí a nepocítit stud.
 • 00:22:12 -Budeme tedy metati los?
  Kdo pronese ta slova první?
 • 00:22:17 -Přišel jsem do Švédska,
  protože nadchází čas činů.
 • 00:22:23 Vrátím se do vlasti,
  jakmile skončí vestfálský sněm
 • 00:22:27 a císař potvrdí svobodu víry
  v Zemích Koruny české.
 • 00:22:31 -Jen nepospíchej domů,
  pane Komenie.
 • 00:22:34 Nepospíchej tolik!
 • 00:22:37 -Excelence, pane kancléři,
 • 00:22:40 20 let jsem procházel
  krajinou hrůzy.
 • 00:22:44 Viděl jsem spálené vesnice.
  Zbořená města.
 • 00:22:49 Viděl jsem hladové houfy
  na zmrzlých cestách.
 • 00:22:52 Morové hroby,
  z nichž trčely zčernalé údy.
 • 00:22:57 -Víš, pane, válka je jako
  běhna z vojenských táborů.
 • 00:23:02 Bezcitná, zrádná
  a přelétavé přízně.
 • 00:23:07 Připrav se, pane,
  připrav se na nejhorší.
 • 00:23:11 -Poznal jsem věci,
  nad které není už horších.
 • 00:23:14 Kterak se vladaři
  smlouvali se svými rádci.
 • 00:23:17 Jak by se smrti
  mohla připínat křídla?
 • 00:23:22 Aby zblízka i zdaleka
  v okamžiku pronikla tělem.
 • 00:23:26 Jak by se to,
  co bylo stavěno po mnohá léta,
 • 00:23:29 za hodinu mohlo rozmetat?
 • 00:23:31 -Není to fortuna,
  která nám právě podává ruku,
 • 00:23:35 příteli nejvzácnější.
 • 00:23:37 A není to paprsek štěstěny,
 • 00:23:39 co blikotá ve tmách
  nad tvojí vlastí.
 • 00:23:42 -Poznal jsem,
  kterak se všechno zlato trůnu
 • 00:23:45 převrací v nástroj
  k odnímání života.
 • 00:23:49 Hrůza mě obešla.
  Chtěl jsem jít volat do nebes.
 • 00:23:51 Všemohoucí Bože,
  proč má zahynout svět?
 • 00:23:56 -Pan kancléř a já jsme
  na sebe vzali nelehký úkol.
 • 00:24:01 Tobě, pane Komenie...
 • 00:24:03 -Vím, urození pánové.
 • 00:24:06 A grošíkem splácím vaše přátelství,
  které je utkáno z takové přízně!
 • 00:24:14 Tobě, excelenci, věnuji tento spis.
 • 00:24:21 Je to zatím hrst myšlenek,
  pouze prodromus,
 • 00:24:25 jen úvod k dílu, které teď
  ve vlasti uvedu ve skutek.
 • 00:24:29 -Prokazuješ mi čest,
  pane Komenie.
 • 00:24:32 A však právě teď mi osud vložil
  na bedra břemeno tak těžké!
 • 00:24:37 -Chci s vámi nésti to břemeno,
  vzácní pánové.
 • 00:24:41 Věřím, že po válkách tak strašných
 • 00:24:44 bude sluch knížat i národů
  přístupný hlasu rozumu.
 • 00:24:49 Jak je možné, že učenci snesli
  již tolik důmyslu,
 • 00:24:52 který neslouží životu, ale smrti?
 • 00:24:54 -Rozum nestojí vždy
  při knížatech, pane Komenie.
 • 00:24:58 -Ale není nad světlo dne jasnější,
  že v míru snáze najdou to,
 • 00:25:02 co se marně snaží najít v boji.
 • 00:25:05 -O tom píšeš ve svém díle,
  pane Komenie?
 • 00:25:08 -Ano.
  Nazývám věci pravými jmény.
 • 00:25:13 V labyrintu světa, který není nic
  než matení a motání, kolotání,
 • 00:25:19 lopota, mámení a šalba, bída
  a tesknost, omrzení, zoufání.
 • 00:25:31 Chci veprostřed svého
  lidu vystavět ráj srdce.
 • 00:25:36 Aby vladaři i národové
  mohli říci, spanilá Moravo,
 • 00:25:41 národe český, nikoliv nejsi ty
  nejmenší mezi knížaty evropskými.
 • 00:25:54 -Excelence, pane hrabě,
  dovídám se, že pokyny
 • 00:25:58 pro švédské vyslance v Osnabrücku
  ještě nebyly odeslány.
 • 00:26:02 Ačkoliv korunní rada
  doporučila ukončit válku
 • 00:26:06 s císařem Ferdinandem
  beze všech průtahů.
 • 00:26:10 -Pan kancléř zadržel svou pečeť.
 • 00:26:13 -Jak se může hrabě Oxenstierna
  postavit proti vůli
 • 00:26:18 nejvyšších rádců švédské koruny?
 • 00:26:21 Proti výkvětu šlechty,
  proti Jejímu Veličenstvu.
 • 00:26:25 -Ve Stockholmu se objevil senior
  českých bratří, Jan Amos Komenský.
 • 00:26:30 A to je znepokojivý
  popud pro pana kancléře.
 • 00:26:34 -Žertujete, pane hrabě!
 • 00:26:36 Kdo za panem Komenským
  stojí svou mocí?
 • 00:26:38 Který bankéř?
 • 00:26:40 Jaké pluky?
  -Špatné svědomí pana kancléře.
 • 00:26:44 -Ve Švédsku není síly,
  která by hraběti Oxenstiernovi
 • 00:26:47 důrazně připomněla
  rozhodnutí korunní rady?
 • 00:26:50 -Zajisté, že je.
 • 00:26:52 Její Veličenstvo,
  královna Kristína.
 • 00:26:55 -Pane hrabě!
  Není to vaše velká příležitost?
 • 00:27:00 -Mám to chápat jako výtku,
  barone?
 • 00:27:02 Že jsem v té věci
  dosud nic neučinil?
 • 00:27:05 -Neodvážil bych se výtky,
  Vaše Excelence.
 • 00:27:13 -Mám svůj plán.
  A nesmím nic ponechat náhodě.
 • 00:27:20 -Budu netrpělivě očekávat
  zprávu Vaší Excelence.
 • 00:27:38 ZVONEK
 • 00:27:49 -Služebník, Excelence.
  -Prosím, posaďte se.
 • 00:27:55 Tady mám zástavní list,
  který mi Jeho Veličenstvo vydalo
 • 00:28:00 na panství Strömsholm.
  -Ohrazuji se, Excelence.
 • 00:28:05 -V doložce stojí psáno:
 • 00:28:07 Nesloží-li královská komora
  do prvního dne
 • 00:28:10 měsíce ledna 1648 obnos
 • 00:28:13 zapůjčený proti této
  zástavní listině
 • 00:28:16 beze zbytku a se všemi úroky,
  nepřísluší s tímto majetkem
 • 00:28:20 nakládati bez souhlasu
  Karla Karlssona,
 • 00:28:22 hraběte Tyllenborga,
  admirála moře Baltického atd., atd.
 • 00:28:26 -Pan hrabě laskavě zapůjčil
  na zástavu 50 000 zlatých.
 • 00:28:29 Avšak podle odhadu dvorní
  komory má panství Strömsholm
 • 00:28:33 cenu nejméně 200 000 zlatých.
 • 00:28:39 -Potom panství
  neprodleně odkoupím.
 • 00:28:42 Připravte převodní listiny.
 • 00:28:44 -Excelence, nemohu přece
  bez souhlasu Jejího Veličenstva
 • 00:28:46 rozhodovat o korunním panství.
 • 00:28:48 -Když jste panu De Geerovi
  prodávali panství Finsbong,
 • 00:28:51 netrpěl jste záchvaty
  věrnosti trůnu.
 • 00:28:53 Pane komoří!
  -Excelence!
 • 00:28:58 Finsbong není Strömsholm.
  -Zajisté.
 • 00:29:02 Protože De Geer vám dal provizi.
  3,5 % z kupní ceny.
 • 00:29:11 Já si teď rozmyslím,
  je-li lépe uvažovat o provizi,
 • 00:29:16 nebo o novém kandidátu
  na úřad komořího.
 • 00:29:24 -Mohla by mi Excelence naznačit,
  kterému nástupci mám vysvětlit,
 • 00:29:29 jak se do zástavního listu
  mohla dostat doložka
 • 00:29:32 o zkrácení vlastnického
  práva koruny, když pan hrabě
 • 00:29:36 laskavě zapůjčil pouze
  1/4 skutečné ceny panství?
 • 00:29:43 -Na mou trpělivost,
  pane komoří, věčně nespoléhejte.
 • 00:29:49 Poskytnu královské
  komoře ještě další úvěr.
 • 00:29:56 Ale jen výměnou za listinu,
  kterou mně Její Veličenstvo
 • 00:30:01 svěří správu svých financí.
 • 00:30:06 -Urozený pane De Geere.
  Jsi mecenášem protestantské Evropy.
 • 00:30:10 Proto věř, že jsem spěchal,
  abych splatil veliký dluh.
 • 00:30:14 -Zveličuješ mé zásluhy
  o evangelium, pane Komenie.
 • 00:30:17 -Bez tvých štědrých darů
 • 00:30:19 bychom neudrželi bratrské obce
  i své tiskárny v Polsku a Uhrách.
 • 00:30:22 -Správci škol na mých
  panstvích bez prodlení
 • 00:30:25 prostudovali spisy,
  které jsi nám poslal.
 • 00:30:27 A myslím,
  že vysoce ocenili jejich obsah.
 • 00:30:30 Ale vyjádřili pochyby,
  že podle nich mohou učit žáky
 • 00:30:33 při mých dvorech a hutích,
  loděnicích a vojenských dílnách.
 • 00:30:36 Proč nám posíláš spisy
  jiných učenců a ne svoje?
 • 00:30:41 -Nemohu pro tebe psáti učebnice,
  vzácný pane, dříve,
 • 00:30:45 než uspořádám celou soustavu
  lidského vědění a nazírání světa.
 • 00:30:52 Aby jeden každý mohl
  zasahovat do jeho dění.
 • 00:30:56 Všechno učení moudrosti
  má jeden smysl.
 • 00:30:59 Aby svět, k němuž žáci dojdou,
 • 00:31:01 byl vždy lepší než ten,
  do kterého se narodili.
 • 00:31:04 -Jsi veliký učenec, pane Komenie.
  A já se neodvažuji k disputacím.
 • 00:31:08 Nastínil jsem ti, jaké potřebuji
  učebnice a věřím, že je teď,
 • 00:31:11 po tak důkladné přípravě, napíšeš.
 • 00:31:13 Vyber si, které chceš panství
  a buď mým hostem
 • 00:31:16 s tolika pomocníky,
  kolik jich k tomu potřebuješ.
 • 00:31:18 -Mé první kroky povedou
  teď do Čech a na Moravu.
 • 00:31:23 -Do Čech a na Moravu?
 • 00:31:27 -Chápu tvůj podiv, pane.
  A vím, že najdu zpustošenou vlast.
 • 00:31:32 Avšak navrací-li
  se vláda věcí do rukou našich,
 • 00:31:36 pole budou rychle oseta.
  Sýpky se naplní.
 • 00:31:40 A řemesla vzkvetou.
 • 00:31:42 Všechna vědění,
  která jsem shromáždil a sepsal,
 • 00:31:46 zvelebí teď vzdělanost mého národa.
 • 00:31:51 -Říkali mi,
  žes již hovořil s panem kancléřem.
 • 00:31:53 -Prokázal mi tu čest.
 • 00:31:55 -A pověděl ti...
 • 00:31:58 Musel ti povědět o sněmu
  vyslanců ve městech vestfálských.
 • 00:32:01 -Byl tak velice laskav.
 • 00:32:08 -Pane Komenie, jsi zkušený muž.
 • 00:32:13 Připrav se, že tvé smělé plány
  se střetnou s protivenstvím
 • 00:32:16 tak dalekosáhlým,
  že jeho konce nedohlédneš.
 • 00:32:20 -Žádná překážka, vzácný pane,
  nemůže zadržet mé odhodlání!
 • 00:32:25 -Bůh při tobě stůj,
  pane Komenie.
 • 00:32:29 A ať se stane cokoliv,
  rozvzpomeň si na mé pozvání.
 • 00:32:33 Přijmu tě s otevřenou náručí.
 • 00:32:45 -Od prvních kroků
  nás ve Stockholmu obklopuje mlha,
 • 00:32:49 kterou nemohu prohlédnout.
 • 00:32:52 Tajné nápovědi, kosé pohledy
  a posuňky za našimi zády.
 • 00:32:56 -A bratr senior
  si nevšiml ničeho?
 • 00:33:01 -Tak vášnivě si přeje stvořit
  u nás království pravdy a rozumu,
 • 00:33:04 že v každém slově, pohledu a činu
  vidí jen potvrzení svých plánů.
 • 00:33:09 Ale Jiří Hošku,
  i ty jsi na mě kose pohlédl.
 • 00:33:11 A odpověděl jsi vytáčkou.
 • 00:33:15 -U mého pluku jde jeden hlas.
 • 00:33:18 Korunní rada posílá
  švédským vyslancům v Osnabrücku
 • 00:33:21 pokyny k jednání
  s císařem Ferdinandem.
 • 00:33:26 -Zpráva obešla už celý Stockholm.
 • 00:33:29 -V těch pokynech, Petře,
  je prý tajná doložka.
 • 00:33:32 Švédsko odvolává
  všechna dřívější ustanovení
 • 00:33:34 ve věci Království českého.
 • 00:33:36 -To není pravda!
  -Kéž by nebyla.
 • 00:33:39 -Odporuje to zdravému rozumu.
  Uvažuj jako voják.
 • 00:33:41 Švédské armády stojí
  ve Falci a na Dunaji.
 • 00:33:44 Wrangel s francouzským
  sborem maršála Turrene
 • 00:33:46 ohrožuje císaře
  v Horních Rakousích.
 • 00:33:49 -Francie protihabsburský
  tábor dávno opustila.
 • 00:33:52 Obávám se, Petře, že tajná doložka
  je skutečnost nejskutečnější.
 • 00:34:05 -Pan kancléř mluvil
  o přelétavé přízni války.
 • 00:34:08 Doktor Moe dává na fortunu.
  Ale co to dokazuje?
 • 00:34:12 Jak by mohl kancléř a doktor Moe
  naslouchat hlasu bratra seniora,
 • 00:34:15 prožívat s ním všechny
  jeho tužby a neříci:
 • 00:34:18 "Zanechte veškeré naděje.
  Jste opuštěni." Já nevěřím.
 • 00:34:23 Nevěřím, že by šlechetní pánové
  Švédska byli schopni šalebné hry.
 • 00:34:26 -Chtěl bych nevěřit.
  Sbohem, Petře.
 • 00:34:32 A vyřiď mé poručení
  bratru seniorovi.
 • 00:34:35 Odjíždím s východem slunce.
 • 00:34:37 Doprovázíme s korouhví mušketýrů
  truhlice zlata až k ústí Dviny,
 • 00:34:40 kam se splavuje obilí z Ruska.
 • 00:34:42 -Zůstaneme bez tebe
  v nejistotách.
 • 00:34:44 Jako měsíc po měsíci.
 • 00:34:47 Jako celá ta léta je naše
  putování jen tápání ve tmách.
 • 00:34:53 -Až se vrátí bratr senior, povíš mu,
  co se říká o tajné doložce?
 • 00:35:04 -Teď?
  Před setkáním s královnou?
 • 00:35:16 -V zkaženém víru světa
 • 00:35:18 může zločin zlacenou
  rukou odstrkovat právo.
 • 00:35:22 A často lupič právě za svou
  kořist si koupí zákon.
 • 00:35:27 Co zbývá tedy?
 • 00:35:30 Zkusit, co zmůže lítost.
  Lítost všechno zmůže.
 • 00:35:35 Co zmůže však,
  když nezmůžem se na ni?
 • 00:35:41 Té bídy!
  Nitro černé jako smrt.
 • 00:35:46 Ty duše lapená, jež tlukouc
  křídly jen hlouběji zabředáš.
 • 00:35:52 Andělé, pomozte mi!
 • 00:35:56 Srdce ty z křemene,
  buď srdcem nemluvňátka.
 • 00:36:02 Snad bude dobře zas.
 • 00:36:24 -Vaše Veličenstvo,
  vsadil jsem celé jmění,
 • 00:36:26 že nejméně 3 kurýři štvou
  různými cestami své koně
 • 00:36:29 k Osnabrücku, aby švédští vyslanci
  dostali své pokyny jistě a včas.
 • 00:36:35 Zdá se však, že budu ožebračen.
 • 00:36:38 -Ožebračen?
  Pak vás přijmu do svých služeb.
 • 00:36:42 Spokojíte
  se s plukovnickým patentem?
 • 00:36:44 -Chce mi Vaše Veličenstvo naznačit,
 • 00:36:47 že kurýři s královskou depeší
  ještě nevyrazili?
 • 00:36:49 -Ale barone!
 • 00:36:52 Chci vám jen naznačit,
  že nedopustím, aby vás ožebračili.
 • 00:36:55 -Můj přítel a rádce, otec Raymond.
 • 00:37:00 -Můj vznešený pán,
  kardinál Francie,
 • 00:37:02 posílá
  Vašemu Veličenstvu požehnání.
 • 00:37:05 -Požehnání?
  Královně protestantů?
 • 00:37:08 Jak to Jeho Eminence
  srovná se svým svědomím?
 • 00:37:11 Nebo to mám započítat
  mezi dvorské lichotky?
 • 00:37:14 Ale pak zase požehnání neplatí.
 • 00:37:17 -Naše kroky řídí Všemohoucí.
 • 00:37:19 Ani Vaše Veličenstvo,
  ani pan kardinál, ani já nevíme,
 • 00:37:23 kterou cestu nám určil,
  abychom došli spasení.
 • 00:37:26 -Důstojný pán pochybuje,
  že má cesta nevede
 • 00:37:29 ku spasení křesťanskému?
 • 00:37:32 -Poslouchali jsme
  tu verše Angličana.
 • 00:37:35 Ty duše lapená, jež tlukouc
  křídly jen hlouběj zabředáš.
 • 00:37:39 V životě každého smrtelného
  člověka přijde okamžik,
 • 00:37:43 kdy trpící duše zasténá z té bídy,
  vnitročerné jako smrt.
 • 00:37:49 Andělé, pomozte mi.
 • 00:37:52 V takové chvíli ve mně veličenstvo
  najde sluhu nejoddanějšího.
 • 00:38:10 Dychtivá a nešťastná
  je duše královny švédské.
 • 00:38:15 -Dychtivá a nešťastná?
 • 00:38:19 -Dědictví královského
  otce Gustava Adolfa.
 • 00:38:24 Prokleté luterské dědictví.
 • 00:38:28 Sem je třeba zamířit
  paprsek pravé víry.
 • 00:38:33 -Lodě vypluly do Rižského zálivu,
 • 00:38:36 korouhev mušketýrů
  dopravuje zlato.
 • 00:38:40 -Ale dokud nevyrazí
  kurýři do Osnabrücku,
 • 00:38:42 je našich 60 000 jako vratký člun
 • 00:38:44 bez kormidla
  na rozbouřeném moři.
 • 00:38:47 -Konec konců, barone, švédský
  proviant haus to obilí zaplatí.
 • 00:38:50 -Líčili jsme na lososa,
  plukovníku.
 • 00:38:53 A vy nám slibujete mřenky.
 • 00:38:55 -Vyjádřil jste, barone,
  dnes působivě Jejímu Veličenstvu
 • 00:38:58 zájem Francie na dohodě
 • 00:39:00 švédského dvora
  s císařem Ferdinandem?
 • 00:39:02 -Soudě podle protáhlého
  obličeje pana kancléře
 • 00:39:06 jsem se činil ze všech sil.
 • 00:39:16 -Veličenstvo, švédská
  koruna je vítězem,
 • 00:39:20 ale žádá se odměnit
  poslušnost poražených.
 • 00:39:24 Je to snad hřích, že se s tou
  myšlenkou nemohu smířit?
 • 00:39:27 -Vštěpoval jste mi úctu
  k této koruně, pane kancléři.
 • 00:39:31 Pokud je mi dána čest
  nést ji na své hlavě,
 • 00:39:34 vyžaduji pro ni úctu všech Švédů.
 • 00:39:37 Tím větší,
  čím výše urozeností předčí ostatní.
 • 00:39:41 Jsem vaše žačka, pane kancléři.
 • 00:39:44 -Dovolte mi, Veličenstvo.
  -Doktore!
 • 00:39:50 Vyřiď panu Komeniovi,
  že chci při pozdravu hledět do očí.
 • 00:40:03 -Vaše Veličenstvo.
  -Pane Komenie.
 • 00:40:07 Jak mohu pohledět moudrosti do očí?
 • 00:40:09 -Neklekám před
  královnou švédskou.
 • 00:40:12 Klečím před nadějí!
  A naděje jest veliká bohyně.
 • 00:40:16 -Doufám, pane Komenie,
  že se letos budeme těšiti
 • 00:40:19 z té návštěvy déle
  než v letech předchozích.
 • 00:40:21 -Veličenstvo, spěchám domů.
  Chci, aby má země dokázala,
 • 00:40:26 že obce i stavy mohou žít
  bez nenávisti a sporů.
 • 00:40:30 A zachovat mír a pokoj,
  bez žalářů a oprátky.
 • 00:40:46 -Pane Komenie, zůstaň
  ve Stockholmu a buď mým učitelem.
 • 00:40:52 -Veličenstvo!
 • 00:40:55 Ještě nikdy mi nikdo
  neprokázal takovou čest.
 • 00:40:58 Obávám se jen...
 • 00:41:00 -Ne,
  nemusíš mi odpovídat hned, pane.
 • 00:41:02 Rozhoduj se volně.
 • 00:41:05 Bez hořkosti se smířím
  s tvým odchodem,
 • 00:41:08 kdykoliv ti to povinnost přikáže.
 • 00:41:10 Ale netajím se,
  že bych si přála opak.
 • 00:41:15 Jsem sama, pane Komenie.
 • 00:41:21 -Sama? Mezi tolika přáteli?
 • 00:41:25 -Panovník nemá přátel,
  pane seniore.
 • 00:41:28 Má jen dvořany.
 • 00:41:31 Otevřu-li jim srdce,
  hned toho využijí.
 • 00:41:34 Otevírá-li někdo srdce přede mnou,
  chce mě jen přelstít.
 • 00:41:37 -Jsou i věrní a oddaní dvořané.
  Jsem o tom přesvědčen.
 • 00:41:41 -Říká-li dvořan že miluje,
  buď jist, že nenávidí.
 • 00:41:46 Přísahá-li nenávist,
  myslí na tajný spolek s tím,
 • 00:41:49 koho přede mnou očerňuje.
 • 00:41:52 Všichni říkají, že mě milují.
  Na dně jejich duší je nenávist!
 • 00:41:58 -Nepoznal jsem přátel oddanějších,
  než je excelence, pan kancléř.
 • 00:42:02 Či ctihodný doktor Moe.
  Nebo urozený pán De Geer.
 • 00:42:08 -Urozený pán De Geer
  je čerstvým pánem na Finsbongu.
 • 00:42:12 Za kterou oddaností číhá
  touha po zástavních listech?
 • 00:42:21 Pane Komenie,
  začínám každého podezřívat.
 • 00:42:26 A zmocňuje se mě strach.
 • 00:42:30 Bůh mě neušetřil hrozných pochyb.
  Závidím šťastným.
 • 00:42:35 -Které nesužují
  pochyby mysli a svědomí.
 • 00:42:39 Co jen leží na rynku světa
  u koryta džberů,
 • 00:42:41 do nichž se jim jídlo
  a pití sype a lije?
 • 00:42:45 A oni jeden přes druhého chlemtají?
 • 00:42:48 A pak se nasyceně
  dají v rejdy a skoky
 • 00:42:50 a pášou sodomstva?
  A hanebnosti beze studu?
 • 00:42:55 -Závidím ti, pane Komenie.
  Tvoji víru v nápravu věcí obecných.
 • 00:43:02 -V té víře mě, Veličenstvo,
  může následovat každý.
 • 00:43:06 Studánky ani cesta není má.
  Kráčet po ní může kdokoliv.
 • 00:43:12 A pít podle libosti.
 • 00:43:14 -Jenom najít v sobě
  odvahu tou cestou jít.
 • 00:43:18 -Odvaha, Veličenstvo,
  nejsou ani veliká slova,
 • 00:43:22 ani mávání mečem
  a stínání sedmihlavých saní.
 • 00:43:28 Odvaha je stav duše.
 • 00:43:32 -Duše lapená, jež tlukouc křídly
  jen hlouběji zabředáš.
 • 00:43:41 Tam, hluboko, až na dně,
  pane seniore, je zrádná otázka
 • 00:43:47 všech šťastných a nešťastných.
 • 00:43:51 Jaký má všechno naše snažení smysl?
  Když je život tak krátký.
 • 00:43:59 -Cesta pravdy
  je cestou věčného života.
 • 00:44:03 -Má cesta mi byla přisouzena.
  A soudcem byl tu osud.
 • 00:44:08 Nesu korunu královskou.
 • 00:44:12 Všichni mi dávají mnoho otázek.
 • 00:44:15 Ale ta, jdu-li cestou pravdy,
  mezi nimi není.
 • 00:44:34 -Její Veličenstvo již 3 dny
  nepřijalo hraběte Tyllenborga.
 • 00:44:38 A rezident, kardinál Francie,
  marně žádá o slyšení.
 • 00:44:41 -Tento okamžik
  rozhoduje můj osud.
 • 00:44:44 -Váháš, Excelence,
  dát sebe v sázku?
 • 00:44:47 -Tento okamžik rozhoduje
  osud Švédské koruny.
 • 00:44:51 -Její slávu, či její hanbu?
 • 00:44:53 -Tento okamžik
  rozhoduje osud Evropy!
 • 00:44:57 -Můj přítel Komenius
  necestoval nadarmo.
 • 00:45:00 -Mám zůstat ve Stockholmu,
  nebo se odebrat k armádě?
 • 00:45:03 -Nemůžeš opustit Stockholm,
  pane kancléři.
 • 00:45:06 Jenom tvoje přítomnost
  v korunní radě
 • 00:45:09 brání nepřátelům, aby tě svrhli.
 • 00:45:11 -Ale kdo vnutí rozdělené
  armádě jedinou železnou vůli?
 • 00:45:15 Königsmarck?
  Král Karel Gustav?
 • 00:45:17 -Stockholm je důležitější
  než vojenský tábor.
 • 00:45:20 Stockholm je hlavní stan
  protestantské Evropy!
 • 00:45:23 -Ale armáda bez mocné ruky!
 • 00:45:25 Jedině bleskový úder
  může zdrtit Habsburka.
 • 00:45:30 Ne, nejsem dosud rozhodnut.
 • 00:45:34 Není to všechno jenom
  výplod horečné mysli?
 • 00:45:37 -Chvíle je příznivá.
  -Jen je-li příznivá dost.
 • 00:45:41 Pak Komenius pohnul myslí královny.
  Avšak dokázal jí pohnout natolik,
 • 00:45:45 aby mi v korunní radě
  neodepřela přízeň?
 • 00:45:48 Nepodléháš klamu, milý příteli?
 • 00:45:50 Chováš k panu Komeniovi
  ušlechtilý cit.
 • 00:45:53 Ale cit je rádce zaslepených.
 • 00:45:55 -Nevím, jak dlouho vydrží
  veličenstvo v korunní radě
 • 00:45:58 podporovat tvoje válečné plány.
 • 00:46:00 Ale teď, v tuto chvíli, určitě!
 • 00:46:03 Vítěz se nemusí
  zodpovídat ze svých činů.
 • 00:46:05 -Jen ovšem musí zvítězit!
 • 00:46:08 Ach, pan Komenius je veliký učenec.
 • 00:46:11 Avšak když mu naslouchám,
 • 00:46:13 zdá se mi,
  že je v našem světě cizincem.
 • 00:46:17 -Spíš my jsme v jeho světě cizinci.
 • 00:46:20 -Je tak bezelstné mysli,
  že ani netuší,
 • 00:46:22 jakou převahu má proti sobě.
  Chtělo by se mi zakřičet,
 • 00:46:27 probuď se, pane,
  pohlédni na tento svět.
 • 00:46:30 Nemůže být napraven!
  A ani nechce.
 • 00:46:34 Lež odměňuje zlatem
  a pravdu hranicí.
 • 00:46:38 -Vím, co tě na Komeniovi dráždí,
  Excelence.
 • 00:46:42 A stejně k němu i přitahuje.
 • 00:46:44 Že Evropou zlotřilého panstva,
  kramářů a děvek tyjících z války,
 • 00:46:48 Evropou olupovačů mrtvol,
  kráčí jediný člověk spravedlivý.
 • 00:46:57 -Jediný?
 • 00:47:05 Jediný?
 • 00:47:09 Jdi, pane.
  Svolej všechny královské kurýry.
 • 00:47:11 Stáje ať sedlají lehké koně.
  Vojenská komora ať neodchází spát.
 • 00:47:15 Tucet písařů ke mně.
  A pro pana De Geera pošli.
 • 00:47:18 Ať odlije 400 děl.
  Ať nalodí bečky s prachem.
 • 00:47:23 A obilí!
  Potřebuji proudy obilí!
 • 00:47:26 -Ale také souhlas královny.
 • 00:47:30 -Mou povinností vůči trůnu je,
 • 00:47:32 aby Veličenstvo znalo
  pravý stav své pokladny.
 • 00:47:35 -Pan komoří nechal
  zajít věci opravdu daleko.
 • 00:47:37 Proč mě neráčil uvědomit včas?
 • 00:47:40 -Dovoluji si připomenout,
 • 00:47:42 že Veličenstvo si nepřálo
  o tom se mnou hovořit.
 • 00:47:49 K tomu ještě třeba
  připočíst nezaplacené účty
 • 00:47:51 kupce Kürstena z Hamburku
 • 00:47:53 za benátské sklo
  a bruselské čalouny.
 • 00:47:57 -Zastavte práce
  na stavbě letohrádku.
 • 00:48:00 -Jak Veličenstvo poroučí.
  Tím ovšem dluhů neubyde.
 • 00:48:06 -Prodejte královský hřebčín.
 • 00:48:09 -Veličenstvo usuzuje moudře,
  buď Bohu chvála.
 • 00:48:12 -Ale bez koní.
  Nechci přijít o své koně.
 • 00:48:17 -Veličenstvo,
  kupec hřebčince platí za koně!
 • 00:48:22 Ne za holé zdi.
  -Prodejte tedy koně také.
 • 00:48:27 A odvolejte letní slavnosti.
 • 00:48:29 -No, to suma sumárum
  představuje nějakých 30 000.
 • 00:48:32 Pouhý zlomek celého dluhu.
 • 00:48:34 Dovolil jsem si přinést
  rozpočet na příští rok.
 • 00:48:38 Bohužel zatím nekrytý.
 • 00:48:44 Veličenstvo, vidím jedinou možnost.
  Prodat panství Strömsholm.
 • 00:48:53 -To nikdy!
  Strömsholm nikdy!
 • 00:48:57 Po Finsbongu ještě Strömsholm.
 • 00:49:00 Za chvíli bude královna Švédska
  žebrat o střechu nad hlavou.
 • 00:49:04 Pan komoří nedokáže sehnat peníze?
 • 00:49:07 -Kolik si Veličenstvo bude přát.
  Stačí podpis.
 • 00:49:12 -Vaše Veličenstvo,
  dostavil se pan Komenius.
 • 00:49:15 -Ať vejde.
 • 00:49:23 Přinášíš mi odpověď
  na mou nabídku, pane?
 • 00:49:27 -Vaše Veličenstvo mi laskavě
  poskytlo čas, abych vše uvážil.
 • 00:49:32 -Můžete odejít, pane komoří.
 • 00:49:34 -Veličenstvo se ještě
  neráčilo vyjádřit.
 • 00:49:37 -Ale pane, víte přece, jak jsou
  mi tyto malichernosti protivné.
 • 00:49:44 Schvalovat účty patří
  k trapným povinnostem královny.
 • 00:49:48 -Dovolím si Veličenstvo
  těch trapných povinností zbavit.
 • 00:49:53 Zmocní veličenstvo svého rádce
  k uspořádání královské pokladny?
 • 00:50:15 Veličenstvo!
 • 00:50:36 -Hádám, pane Komenie,
  že ses rozhodl.
 • 00:50:40 Ale ne pro královnu švédskou.
  Hádám správně?
 • 00:50:50 -Má nešťastná zpustošená vlast
 • 00:50:54 je jako děcko osiřelé
  v troskách vypálené vsi.
 • 00:50:58 Toužím domů!
 • 00:51:00 Jen vprostřed svého lidu
  mohu započít dílo,
 • 00:51:02 k němuž se připravuji celý život.
 • 00:51:06 -Pane Komenie, hovořil jsi s panem
  kancléřem a ctihodným doktorem Moe?
 • 00:51:12 Neodrazovali
  tě od návratu do vlasti?
 • 00:51:14 -Proč by měli?
  -Ne, nechtěj do zvědět, pane.
 • 00:51:17 -Vaše Veličenstvo samo rozhodne,
  co mi může svěřit.
 • 00:51:25 -Nechtěj to vědět, pane.
 • 00:51:33 -Není mi tajno,
  že kardinál Richelieu
 • 00:51:37 zval učeného pana Komenia
  do francouzského království
 • 00:51:40 k navržení školských reforem.
 • 00:51:43 -To pozvání jsem vyslechl s díkem.
 • 00:51:46 Nemohl jsem však přijmout
  milost pohostinství země,
 • 00:51:50 kde Bartolomějská noc
  nebyla poslední,
 • 00:51:53 kdy se meče katolického panstva
  koupaly v krvi protestantů.
 • 00:51:57 -Ctihodný pane,
  svým způsobem jste také diplomat.
 • 00:52:02 A zde nejsme v sále,
  kde je třeba hráti divadlo.
 • 00:52:05 Nemám pravdu?
 • 00:52:07 Přišel jsem se dotázat,
  za jakých podmínek
 • 00:52:10 byste o francouzské
  nabídce uvažoval dnes.
 • 00:52:13 -Je známo, pane barone,
  že se vracím do vlasti.
 • 00:52:18 -Řekněme, že dospějete
  ku hranicím Království českého
 • 00:52:22 a nějaká nečekaná překážka způsobí,
 • 00:52:26 že se na můj velkorysý
  návrh rozvzpomenete.
 • 00:52:29 Ale to už bude pozdě,
  ctihodný pane.
 • 00:52:32 -Nevím o takových překážkách.
 • 00:52:35 A velkorysost návrhů pana
  barona mi zatím není zjevná.
 • 00:52:38 -Nabízím ctihodnému pánovi
  1 000 zlatých ihned.
 • 00:52:42 A 2 000 při nalodění.
 • 00:52:44 Jestliže nastoupíte cestu
  do nedělního soumraku.
 • 00:52:47 -Nejsem tak světa neznalý.
 • 00:52:50 Pan baron přece
  ani na okamžik nepomyslel
 • 00:52:52 na reformu francouzského školství.
 • 00:52:56 -Nabízím ctihodnému
  pánovi 3 000 zlatých.
 • 00:53:01 A přijatelné vysvětlení
  při rozloučení se Švédy.
 • 00:53:04 -Ušetřím vám vaše 3 000, pane.
  Můžete mít za ně 100 malých Jidášů.
 • 00:53:08 -Velkorysost ve vašem postavení
  vzbuzuje mou útrpnost.
 • 00:53:12 -Je-li někdo z nás dvou hodný
  politování, tak nikoliv já.
 • 00:53:17 -Víte, pane, že v tuto chvíli
  jste již zbaven veškeré své moci?
 • 00:53:23 A takovým zůstanete
  až do konce svých dnů.
 • 00:53:26 -Netoužím býti velmožem, pane!
 • 00:53:35 Avšak den po dni mi přináší důkazy,
  jak se pyšná omezenost
 • 00:53:38 bažící po moci a poctách
  cítí mými myšlenkami ohrožena.
 • 00:53:43 -Ví Bůh, že moji řeč
  držela jen stavidla úcty
 • 00:53:45 k vašemu stáří a stavu, pane!
  Sám jste ji pošlapal.
 • 00:53:51 Přijel jste do Stockholmu
  jako tragický hrdina.
 • 00:53:54 Ale odjedete jako směšná
  figura z nepovedené frašky.
 • 00:53:58 Celé město se už baví tím,
  jak vám ze soucitu tají,
 • 00:54:00 že pokyny pro švédské
  vyslance v Osnabrücku
 • 00:54:04 jsou bez jediného slova
  o samostatnosti české.
 • 00:54:08 Že Švédsko se zřeklo
  věci vašeho království.
 • 00:54:12 A svoluje, aby se země
  Českého království
 • 00:54:14 staly dědičným statkem
  habsburského rodu!
 • 00:54:33 -Veličenstvo,
  s královským souhlasem
 • 00:54:36 svou operaci v korunní
  radě prosadím.
 • 00:54:39 -Pane kancléři, v Münsteru
  a Osnabrücku již vyslanci
 • 00:54:42 zasedají k prostřeným stolům.
  Francie podepsala!
 • 00:54:45 -Překvapivý úder
  v posledním okamžiku
 • 00:54:47 nejednou změnil
  výsledek celé války!
 • 00:54:50 -Zůstaneme mezi mocnostmi osamoceni!
 • 00:54:52 -Nyní jsme osamoceni,
  Vaše Veličenstvo.
 • 00:54:55 Jsme opleteni intrikami
  francouzských rezidentů.
 • 00:54:57 Kardinál Mazarin se hrozí
  upevnění švédské moci.
 • 00:55:01 To jeho ruce se v korunní radě
  zdvíhají proti panu kancléři!
 • 00:55:04 -Veličenstvo, Königsmarckovy
  pluky leží odpočaté ve Falci.
 • 00:55:08 Wranglův sbor stojí
  v pohotovosti na Horním Dunaji.
 • 00:55:10 Vojska Falcka Karla Gustava
  přistanou v Pomořanech.
 • 00:55:13 Třemi proudy přitrhnou
  švédské armády ku Praze.
 • 00:55:17 Císař je přesvědčen,
  že něco takového je nemožné,
 • 00:55:20 vyloučené, absurdní.
 • 00:55:22 Ale právě v tom je záruka zdaru,
  Veličenstvo!
 • 00:55:25 -Jestliže dobudeme Prahu,
 • 00:55:27 zlomíme císařskou moc
  v Čechách a na Moravě.
 • 00:55:31 V Osnabrücku pak položíme na stůl
  své neodvolatelné podmínky!
 • 00:55:35 A také obnovení svobody vyznání
 • 00:55:37 a stavovské moci
  v Království českém.
 • 00:55:39 -Jinak jsme, veličenstvo,
  prohráli válku.
 • 00:55:45 -Veličenstvo,
  Vaše urozenost netuší,
 • 00:55:48 že rezidenti kardinála Mazarina
 • 00:55:52 roztrušují po Stockholmu
  hanebnou pomluvu švédské koruny!
 • 00:55:54 -Uklidni se, pane seniore.
 • 00:55:57 -V tajné... Pokyny prý...
  Neodvážím se to ani opakovat.
 • 00:56:04 -Víme to, pane Komenie.
 • 00:56:07 Je to opravdu pomluva!
 • 00:56:18 -Svolejte válečnou radu!
 • 00:56:31 -On je vinen.
  On uhranul královnu!
 • 00:56:36 Pro něho vytáhly
  vaše pluky do pole.
 • 00:56:38 Senior nějakých sebranců!
 • 00:56:40 -Obilní lodě dorazily
  do pruských přístavů.
 • 00:56:42 -Prokletá země samozvaných kazatelů.
 • 00:56:45 Kata na ně!
  A svatou inkvizici!
 • 00:56:47 -Pánové! Kapitánům lodí je třeba
  neprodleně doručit rozkaz,
 • 00:56:51 aby pokračovali do Nizozemí.
 • 00:56:53 -Takový rozkaz nevydám.
 • 00:56:55 -Plukovníku!
  -Nevydám!
 • 00:56:57 Armády se pohnuly ku Praze.
  Ručím za jejich zásobování.
 • 00:57:00 Jinak mě pan kancléř
  postaví před soud.
 • 00:57:03 -Ale slovo korunní rady platí víc
  než slovo pana kancléře.
 • 00:57:06 -Ale ne proti královně!
 • 00:57:08 Její Veličenstvo dalo
  souhlas s tažením na Prahu.
 • 00:57:11 Já nemohu přikázat lodím,
  aby odvezli obilí do Nizozemska.
 • 00:57:14 -Ale Její Veličenstvo vás,
  plukovníku, nepostaví před soud.
 • 00:57:17 -To, Excelence, nemůžete vědět.
 • 00:57:19 -Vím to s takovou určitostí,
  že vám to dám písemně.
 • 00:57:24 -Takový rozkaz nemohu vydat.
 • 00:57:27 Je přede žněmi.
  V Čechách není ani zrno!
 • 00:57:33 -Tak na moji odpovědnost.
 • 00:57:37 -Armády v poli budou bez chleba.
 • 00:57:43 -Tak ať drancují!
  Ať snědí svoje koně!
 • 00:57:50 SMÍCH
 • 00:57:54 Skryté titulky M. C. Vrbská
  Česká televize Brno 2021

Související