iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 11. 2002
16:15 na ČT1

1 2 3 4 5

6 hlasů
11893
zhlédnutí

Poutní místa

Svatý Kopeček u Olomouce

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Poutní místa - Svatý Kopeček u Olomouce

 • 00:00:23 Jsou jich na našem území stovky.
 • 00:00:27 Pro věřící znamenají duchovní
  posilu, pramenící z víry.
 • 00:00:31 Pro nevěřící představují
  zajímavou historii, umění,
 • 00:00:34 skvostnou architekturu
  či krásu přírody.
 • 00:00:39 Pro všechny společně jsou pak
  svědky kultury národa.
 • 00:00:48 HUDBA
 • 00:01:12 Žlutavý kostel vlá na hoře zelené
 • 00:01:17 To je korouhev této krajiny
  Tiché a svěcené
 • 00:01:21 To je Svatý Kopeček u Olomouce
  Místo pro poutníky a výletníky
 • 00:01:29 Osada dodávající dělníky továrně
  Kosmos a továrně na hřebíky
 • 00:01:34 Panna Maria se zde zjevila
  A stále zjevuje se
 • 00:01:40 Babičkám s nůšemi
  A dětem na chrastí v lese
 • 00:01:48 HUDBA
 • 00:02:06 Verše z básně "Svatý Kopeček"
  od Jiřího Wolkera
 • 00:02:10 nás přivádějí k dalšímu známému
  moravskému poutnímu místu.
 • 00:02:17 Svatý Kopeček byl zřejmě jediným
  poutním místem,
 • 00:02:20 o kterém se dalo hovořit
  i v období socialistického
 • 00:02:25 školství.
  Přestože básník dál říká :
 • 00:02:31 A já jsem procesí dychtivé
  Božího slova
 • 00:02:35 Přicházím z daleké Prahy
  A rodného Prostějova
 • 00:02:39 Dospělý chlapec student
  A socialista
 • 00:02:44 Věřící v sebe železné vynálezy
  A dobrého Ježíše Krista
 • 00:02:53 ZVUK ZVONU
 • 00:03:15 Upomínkou na Jiřího Wolkera
  je tento kříž,
 • 00:03:19 který v roce 1900 tady dali
  postavit básníkovi prarodiče
 • 00:03:25 Anežka a Jiří Skládalovi
  z vděčnosti za narození
 • 00:03:29 svého 1.vnuka.
 • 00:03:31 Ovšem Wolkerův Svatý Kopeček,
  to byl Kopeček počátku
 • 00:03:36 minulého století.
 • 00:03:47 Zástupy poutníků se tiše sluncem
  Vlekou
 • 00:03:52 Kol strání prudce stoupá cesta
  Ke kostelu
 • 00:03:56 Les dechne chvílemi sem písní
  Svojí měkkou
 • 00:04:01 Prohřátou vůní kvítí pryskyřice
  Pelu
 • 00:04:06 Zpívají včely
  Klasy praskají a zrají
 • 00:04:11 Velebně do dáli se žhavé nebe
  Klene
 • 00:04:31 Procesí,
  jako na jiných místech,
 • 00:04:33 nahradily autobusy a osobní
  automobily.
 • 00:04:37 Zdálo by se, že poutní místo
  se již nestalo vrcholem cesty,
 • 00:04:41 ale pouze jedním z cílů.
 • 00:04:43 Jakoby se ona idyla
  minulých staletí vytratila.
 • 00:04:47 Čas ovšem zastavit nelze.
 • 00:04:50 Přičemž víra dnešních poutníků
  může být stejná jako v minulosti,
 • 00:04:55 jen její podoba se změnila.
 • 00:04:58 I tady, na Svatém Kopečku,
  kde příchozí ohromuje
 • 00:05:02 svou velkolepostí,
  stejně jako v minulosti,
 • 00:05:05 barokní chrám
  Nanebevzetí Panny Marie.
 • 00:05:13 Jak to bylo pěkné,
  když mezi stébly trav
 • 00:05:17 a korunkami květů vidíval
  staré věže olomouckých chrámů.
 • 00:05:26 Takto vzpomínal Jaroslav Seifert
  na Wolkerova slova.
 • 00:05:31 I dnes ještě dokáže pohled
  ze Svatého Kopečku okouzlit.
 • 00:05:37 Zda tomu tak bylo i u kupce
  Andrýska,
 • 00:05:40 který přišel v roce 1625,
  po dvojím zjevení Panny Marie,
 • 00:05:45 s nápadem vystavět na tomto místě
  chrám,
 • 00:05:48 s určitostí říci nelze.
 • 00:05:51 Barokní architekti Domenico
  Martinelli a Pietro Tancalla
 • 00:05:56 možná kouzlu tohoto místa
  podlehli.
 • 00:05:59 Neboť byli to právě oni,
  kdo na žádost premonstrátů
 • 00:06:02 olomouckého kláštera Hradisko
  vytvořili v letech 1669 až 1679
 • 00:06:09 lidský monument v náležité úctě
  k božímu dílu přírody.
 • 00:06:17 Není snadné představit si dnes
  krajinu kupce Andrýska.
 • 00:06:21 V jeho letech byla niva
  řeky Moravy zarostlá lužním lesem.
 • 00:06:26 Záměrem architektů bylo vytvořit
  v barokní kompozici krajiny
 • 00:06:30 základní symbol křesťanství -
  kříž.
 • 00:06:34 Jeho úpatí bylo na počátku aleje
  vedoucí ke kostelu.
 • 00:06:40 Ramena pak tvořila klášterní
  křídla
 • 00:06:44 a vrchní částí kříže se staly
  věže chrámu.
 • 00:06:48 Právě ony dal Martinelli
  snížit z 60ti metrů na 40,
 • 00:06:54 aby tak odpovídaly poměru kříže
  v krajinné projekci.
 • 00:06:59 Promyšlenost celé koncepce
  je patrná i ve využití hranice
 • 00:07:04 obcí Samotišky a Droždín.
 • 00:07:06 Ta tvoří od paty svahu po chrám
  téměř přímku
 • 00:07:11 a dělí pozemky tak důmyslně,
  aby se parcely
 • 00:07:14 směrem k vrchu kopce zužovaly.
 • 00:07:17 S tímto principem se lze setkat
  např. v chrámu sv.Petra v Římě.
 • 00:07:23 Vazby mezi Svatým Kopečkem
  a klášterním Hradiskem jsou patrné
 • 00:07:28 i při pohledu otevřenými dveřmi
  hlavního vchodu.
 • 00:07:32 Za dobrého počasí měl kněz možnost
  vidět od obětního stolu
 • 00:07:37 až na věže kláštera.
 • 00:07:48 Dnešní pohled do krajiny
  už poněkud setřel
 • 00:07:52 původní znaky barokní kompozice.
 • 00:07:56 Doufejme, že tyto změny
  nejsou trvalého rázu.
 • 00:08:02 Protože Svatý Kopeček byl zařazen
  mezi významné památky
 • 00:08:06 evropského kulturního dědictví,
  zařazené do seznamu UNESCO.
 • 00:08:12 10ti kilometrový symbol kříže
  přesahuje všechny časové
 • 00:08:20 horizonty.
 • 00:08:22 Víra a síla ducha se promítla
  do zdejší krajiny.
 • 00:08:32 HUDBA
 • 00:08:58 Pověstí je opředen i výběr místa
  a objevení se
 • 00:09:03 milostného obrazu Panny Marie.
 • 00:09:05 Pro postavení kaple si prý
  kupec Andrýsek vybral pahorek,
 • 00:09:11 podobný onomu místu,
  kde se mu ve snu zjevila
 • 00:09:16 Matka Boží.
 • 00:09:31 Poustevník,
  ustanovený službou u kaple,
 • 00:09:34 byl najednou probuzen
  líbezným zpěvem poutníků,
 • 00:09:38 kteří v kapli položili na oltář
  mariánský obraz ...
 • 00:09:42 a pak tiše zmizeli.
 • 00:09:50 Dnes převažuje mínění,
  že jde o hodnotnou plastiku,
 • 00:09:54 dříve umístěnou a uctívanou
  někde na vhodném místě v přírodě,
 • 00:09:59 která po dostavbě obohatila
  kapli i dnešní chrám
 • 00:10:03 a stala se "paladiem" kraje,
  k němuž přicházeli poutníci
 • 00:10:07 nejen z rovinaté Hané,
  ale z celé Moravy.
 • 00:10:15 HUDBA
 • 00:10:43 Bohatá, ale přitom citlivě
  vyvážená výzdoba
 • 00:10:46 interiéru poutního chrámu
  s 8mi bočními kaplemi,
 • 00:10:49 dokončená v roce 1739,
  je dílem celé řady
 • 00:10:54 tehdy slavných umělců,
  mezi nimi Josef Winterhalter.
 • 00:11:00 Důmyslné osvícení prostor
  přirozeným světlem
 • 00:11:04 je nezbytnou součástí barokního
  interiéru -
 • 00:11:08 zde vyniká na mnoha místech
  chrámu.
 • 00:11:11 A vytváří tak,
  spolu s freskovou výzdobou,
 • 00:11:14 úžasnou harmonii architektury
  a výtvarného umění.
 • 00:11:23 HUDBA
 • 00:12:44 Celý komplex Svatého Kopečku
  byl vybudován
 • 00:12:48 především pro poutníky.
 • 00:12:50 A těch přicházelo každoročně
  na tisíce.
 • 00:12:58 HUDBA
 • 00:13:16 Aby mohli být všichni poutníci
  přítomni bohoslužbě,
 • 00:13:20 proto má například hlavní oltář
  2 strany.
 • 00:13:27 Jedna, ta vznešenější,
  směřující do lodě baziliky,
 • 00:13:30 a druhá, skromnější,
  do nádvoří s ambitem a kaplí
 • 00:13:34 Jména Panny Marie.
 • 00:13:36 Jen se otevřely zadní dveře -
  a vše bylo připraveno.
 • 00:13:47 HUDBA
 • 00:13:57 Nádvoří se sousoším sv.Norberta,
  zakladatele premonstrátů,
 • 00:14:03 bývalo plné poutníků
  a sloužilo jim nejen k bohoslužbě,
 • 00:14:08 ale i k odpočinku.
 • 00:14:09 Ti ze vzdálených míst dokonce
  nacházeli v prostorách nad ambitem
 • 00:14:15 nocleh.
 • 00:14:18 HUDBA
 • 00:14:51 "Nosím v sobě příliš mnoho
  Svatého Kopečka" -
 • 00:14:56 napsal už v roce 1922 Jiří Wolker.
 • 00:15:02 A po roce 1995,
  kdy zdejší baziliku navštívil
 • 00:15:07 Svatý Otec, papež Jan Pavel II.,
  stal se Svatý Kopeček
 • 00:15:14 po celém světě ještě známějším
  a slavnějším.
 • 00:15:22 A já myslím, že právem.
 • 00:15:29 HUDBA
 • 00:16:18 Svatý Kopečku kostely
  Vlající na hoře zelené
 • 00:16:23 Korouhvi této krajiny
  Tiché a svěcené
 • 00:16:27 Spravedlivou sílu dětské oči
  A jazyky ohnivé dej nám všem
 • 00:16:35 Ať to v co věříme dnes
  Též zítra provedem
 • 00:16:44 Skryté titulky : K. Marečková
 • 00:17:02 .

Související