iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 6. 2016
21:55 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
34066
zhlédnutí

Sedm pečetí Karla IV.

Živý odkaz Karla IV.

Karlovy činy zanechaly v celé Evropě trvalou stopu. Panovník s přízviskem „otec vlasti“ je vnímán jako největší z českých králů.

30 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Sedm pečetí Karla IV. - Živý odkaz Karla IV.

 • 00:00:30 Smrtí začíná Karlu IV.
  jeho druhý život.
 • 00:00:33 Tedy život jeho historické
  paměti.
 • 00:00:36 Období jeho vlády se považuje
  za zlatý věk Českého státu.
 • 00:00:40 Po Karlu IV. jsou pojmenovány
  nejen instituce,
 • 00:00:44 stavby nebo místa, která založil,
  ale i stromy,
 • 00:00:47 přírodní útvary,
  nebo dokonce italské víno.
 • 00:00:51 Žije v literatuře i filmu.
 • 00:00:56 -Císař Svaté říše římské,
  král český, italský a arelatský
 • 00:00:59 zemřel ve svých 62 letech
  29. listopadu roku 1378.
 • 00:01:06 Tři hodiny po západu slunce,
  tedy asi v 8 hodin večer
 • 00:01:09 se nad Pražským hradem
  rozezněl zvon,
 • 00:01:12 aby oznámil tuto smutnou
  událost.
 • 00:01:17 -Karel IV. umřel v 62 letech,
 • 00:01:20 což na středověk byl úctyhodný
  věk.
 • 00:01:22 Ale určitě ho trápilo
  mnoho nemocí.
 • 00:01:25 Jistě víme, že trpěl dnou.
 • 00:01:27 Bolel ho prakticky každý krok,
  nemohl jezdit na koni,
 • 00:01:32 omezovalo ho to ve výkonu
  své funkce.
 • 00:01:36 Trpěl artrózou velkých kloubů,
  žil ve vlhkém, studeném hradě.
 • 00:01:40 Z kronik víme,
  že chronicky trpěl pálením žáhy.
 • 00:01:43 Tím, jak přecházel ze studeného
  do teplého prostředí -
 • 00:01:47 měl i chronický kašel.
  Takové angína v té době
 • 00:01:51 bylo prakticky smrtelné
  onemocnění.
 • 00:01:53 Co s jistotou můžeme říct,
  že Karel IV.
 • 00:01:57 i díky svému nezřízenému způsobu
  života
 • 00:01:59 netrpěl syfilidem,
  protože v té době
 • 00:02:02 ho ještě Kolumbus nestačil
  přivézt.
 • 00:02:06 -Po smrti bylo Karlovo tělo
  nabalzamováno
 • 00:02:08 a vystaveno v audienční síni
  královského paláce
 • 00:02:11 tady na Pražském hradě.
 • 00:02:13 Byl vystaven na mohutném
  katafalku
 • 00:02:16 obklopeném stovkami svící
  a insigniemi královské moci.
 • 00:02:21 Památku velkého krále
  přicházely uctít davy lidí.
 • 00:02:25 Teprve 12. den po Karlově skonu,
  v sobotu 11. prosince
 • 00:02:30 započalo 4denní pohřební
  procesí,
 • 00:02:34 které se vydalo
  z královského paláce
 • 00:02:37 dolů, do pražských kostelů.
 • 00:02:40 "...Čelo smutečního průvodu
  tvořilo
 • 00:02:42 na 700 lidí v černých oděvech
  se svícemi v rukou,
 • 00:02:46 převážně z řad
  pražských měšťanů.
 • 00:02:49 Za nimi pak žáci 18 farních škol
  se svými učiteli,
 • 00:02:53 řeholníci a kněží
  se svými žáky
 • 00:02:56 a profesoři a studenti
  Pražského vysokého učení.
 • 00:03:01 Před panovníkovým katafalkem
  s rakví
 • 00:03:03 nesli heroldi praporce.
 • 00:03:06 Za praporcem z červeného hedvábí
  následovaly korouhve zemí,
 • 00:03:10 které Karlově vládě
  podléhaly.
 • 00:03:13 Celou skupinu uzavíral rytíř,
 • 00:03:15 který vezl přilbu
  se zlatou korunou
 • 00:03:18 a držel tasený meč
  obrácený hrotem k zemi."
 • 00:03:23 -Přes Kamenný, dnes Karlův most,
  byl nebožtík přinesen
 • 00:03:26 nejprve do chrámu svatého Petra
  a Pavla na Vyšehradě.
 • 00:03:30 Tam tělo zůstalo vystaveno
  přes noc
 • 00:03:32 za svitu několika set svící.
 • 00:03:36 Po nedělní ranní mši
  pokračoval průvod s ostatky
 • 00:03:39 do chrámu sv. Jakuba
  na Starém Městě,
 • 00:03:41 kde rakev spočinula druhou noc.
  Třetí den byla přenesena
 • 00:03:46 do chrámu Panny Marie
  na Malé Straně.
 • 00:03:49 V závěrečný den pohřbu,
  ve středu 15. prosince,
 • 00:03:53 byl zesnulý panovník vystaven
  v metropolitním chrámu sv. Víta.
 • 00:03:59 -Byla sloužena zádušní mše,
  po které následovaly
 • 00:04:02 smuteční promluvy, jež pronesli
  arcibiskup Jan Očko z Vlašimi
 • 00:04:08 a mistr Vojtěch Raňkův
  z Ježova.
 • 00:04:11 Poté došlo k velkolepým ofěrám,
  tedy symbolickým obětováním,
 • 00:04:16 kdy byly obětovány
  nejen všechny korouhve,
 • 00:04:19 ale také všech
  26 koní pohřebního průvodu
 • 00:04:23 a černý rytíř, který symbolizoval
  mrtvého panovníka.
 • 00:04:28 "...Kdo by tedy nesl lhostejně
  smrt tak ctnostného knížete,
 • 00:04:32 kdo by netruchlil, kdyby viděl,
  že ztratil tolik ochrany
 • 00:04:35 v Otci vlasti,
  v neochvějné opoře státu,
 • 00:04:39 v podmaniteli světa?"
 • 00:04:42 -Karlovo tělo bylo uloženo
  do cínové rakve.
 • 00:04:45 Spolu s ním byly do rakve
  umístěny
 • 00:04:48 i pohřební královské insignie,
  říšská korouhev a jezdecký štít.
 • 00:04:54 Karel byl původně pohřben
  v prostoru
 • 00:04:57 před hlavním oltářem
  v katedrále svatého Víta.
 • 00:04:59 Až do té doby,
  kdy ho Rudolf II.
 • 00:05:02 nechal vyzvednout a přenést
  do krypty.
 • 00:05:06 Ve 20. století se mu dostalo
  nové moderní rakve.
 • 00:05:10 A po jeho boku jsou uloženy,
 • 00:05:13 opěv v moderní rakvi,
  jeho všechny 4 manželky.
 • 00:05:19 -Místem, kde se již přes 600 let
  pravidelně připomíná
 • 00:05:23 den panovníkova úmrtní,
  je hrad Karlštejn.
 • 00:05:27 Už od 29. listopadu roku 1378
  se zde každý rok pravidelně,
 • 00:05:33 ve výroční den panovníkova úmrtí,
  koná zádušní mše svatá.
 • 00:05:39 -Máme v rukou velikou šanci
  proměnit tento národ tím,
 • 00:05:44 že klekneme, tak jako to dělával
  Karel IV., Otec vlasti,
 • 00:05:49 na kolena a ve vší důvěře
  otevřít svá srdce Bohu!
 • 00:05:57 -Pohřební řeči,
  pronesené nad císařovou rakví,
 • 00:06:00 začínají formulovat
  obraz Karla IV.
 • 00:06:02 jako Otce vlasti,
  který se traduje dodnes.
 • 00:06:05 Karel IV. dbal na svou vlastní
  památku
 • 00:06:08 a záměrně budoval svůj literární
  obraz
 • 00:06:11 za pomoci autorů
  působících na císařském dvoře.
 • 00:06:14 Zejména kronikářů.
 • 00:06:16 Obraz zlatého věku
  v době Karlovy vlády
 • 00:06:19 rychle ujal a za vlády jeho syna
  Václava IV. byl silně idealizovaný.
 • 00:06:23 Už mistr Jan Hus se ve funkci
  rektora Pražské univerzity
 • 00:06:25 Hlásil k jejímu zakladateli.
  Máme dochována dvě kázání,
 • 00:06:30 která pronesl na památku
  Karla IV.
 • 00:06:32 První roku 1404
  při univerzitní mši.
 • 00:06:35 A druhou pak o 5 let později,
  když vykonával funkci rektora.
 • 00:06:39 V obou kázáních připomněl
  nejenom fakt,
 • 00:06:41 že Karel IV. založil
  pražskou univerzitu,
 • 00:06:44 ale také to,
  že byl vzdělaným panovníkem.
 • 00:06:47 -Zejména po 30leté válce,
  v období baroka
 • 00:06:50 dochází k programovému odkazu
  na časy vlády Karla IV.
 • 00:06:54 Jako na ideální dobu,
  kdy lid Českého království
 • 00:06:57 byl jedné nerozdělené víry.
 • 00:07:04 -Zde jsme v sále,
 • 00:07:06 kde je barokní rodokmen
  českých vladařů.
 • 00:07:09 Ale ve Velkém sále na Karlštejně
  byl původně rodokmen středověký,
 • 00:07:13 který se počínal prorokem Noe,
  pokračoval přes krále Priama,
 • 00:07:18 římské císaře, přes merovejce,
 • 00:07:22 přes Karla Velikého
  až ke Karlu IV.
 • 00:07:29 -V zahraničí byl pohled
  na osobnost Karla IV.
 • 00:07:32 mnohdy kritičtější než u nás.
  Například v Itálii
 • 00:07:35 už jeho současník,
  kronikář Matteo Villani,
 • 00:07:39 o Karlově cestě do Itálie
  v roce 1355 píše,
 • 00:07:42 že se z ní vrátil sice s korunou
  a plným měšcem peněz,
 • 00:07:46 ale bez velké slávy a s hanbou
 • 00:07:48 za zostuzení císařského
  majestátu.
 • 00:07:52 Villani byl Florenťan.
 • 00:07:55 Jejich vztah k zaalpským císařům
  byl většinou negativní.
 • 00:07:58 Ale nebyl sám.
 • 00:08:00 Mnozí z Apeninského poloostrova
  Karlu IV. vyčítali
 • 00:08:03 buď že v Itálii kořistil,
  nebo že zde věci jako císař
 • 00:08:07 nedal do pořádku.
  Nebo obojí.
 • 00:08:12 -Také humanista 15. století
  Aeneas Silvio Piccolomini,
 • 00:08:15 pozdější papež Pius II.
  měl ke Karlovi podobné výhrady.
 • 00:08:19 Ve své České kronice,
  kterou napsal,
 • 00:08:22 vytýká Karlovi například to,
  že se staral
 • 00:08:24 více o České království
  než o Římské císařství,
 • 00:08:28 čímž zavinil jeho úpadek.
 • 00:08:30 -"...Byl by to býval
  vskutku slavný císař,
 • 00:08:33 kdyby byl nevyhledával
  spíše slávu Českého království
 • 00:08:37 než Římského císařství.
 • 00:08:41 Jeho jméno poskvrnilo nemálo
  také to,
 • 00:08:44 že se pokusil za úplatek
  ustanovit svým nástupcem
 • 00:08:48 na císařském trůně
  svého staršího syna Václava,
 • 00:08:51 neboť slíbil každému kurfiřtu
  sto tisíc zlatých.
 • 00:08:57 Když je nemohl hotově vyplatit,
  zastavil jim
 • 00:09:00 k trvalé škodě císařství
  obecné poplatky Římské říše.
 • 00:09:05 Tím byla římská moc
  obrácena vniveč
 • 00:09:08 a potom už císařství nemohlo
  pozvednout hlavu,
 • 00:09:12 protože kurfiřti
  všechno drželi pro sebe
 • 00:09:14 a zavázali císaře přísahou,
  že zástavy neodvolá..."
 • 00:09:21 -V Itálii je ale také najdeme
  místo,
 • 00:09:22 kde si památku Karla IV.
  připomínají
 • 00:09:24 jednoznačně pozitivně.
  Tady v toskánském Montecarlu.
 • 00:09:28 Není divu,
  vždyť Karel IV. toto městečko
 • 00:09:31 jako pevnost založil
  a po sobě pojmenoval.
 • 00:09:36 Pan Walter Menchini je majitelem
  pevnosti v Montecarlu.
 • 00:10:40 Se jménem Karla IV. se zde můžeme
  setkat na více místech.
 • 00:11:05 No, není trpké.
  Je dobré.
 • 00:11:11 -Vzhledem k tomu, že Karel IV.
  býval už ve 14. století
 • 00:11:15 označován za krále míru,
  tedy za krále,
 • 00:11:18 který dokázal udržet mír,
  zdálo by se,
 • 00:11:20 že tohle může být považováno
  pouze za pozitivní označení,
 • 00:11:24 ale je mu to do značné míry
  předhazováno také v tom smyslu,
 • 00:11:27 že málo dbal o jiné země,
  než právě ty dědičné,
 • 00:11:32 tedy Země koruny české.
 • 00:11:34 A od 18. století
  se ujalo označení Karla IV.
 • 00:11:39 jako Otce Čech,
  ale otčíma Říše.
 • 00:11:43 To se pak táhlo v německém
  dějepisectví až do doby moderní.
 • 00:11:50 -Za mnou na Křížovnickém náměstí
  v Praze
 • 00:11:52 je asi nejznámější podoba
  Karla IV. z této doby.
 • 00:11:55 Stojí pouze kousek
  od středověké panovníkovy sochy
 • 00:11:58 na staroměstské Mostecké věži.
 • 00:12:01 Vytvořena byla v roce 1848
 • 00:12:03 k 500. výročí
  založení Karlovy univerzity.
 • 00:12:06 Díky bouřlivé době,
  ve které s výročí konalo,
 • 00:12:09 byla ale odhalena o rok později.
 • 00:12:12 V revolučním roce 1848
 • 00:12:14 se nedaleko sochy bojovalo
  a byla dokonce obedněna,
 • 00:12:17 aby nebyla poškozena.
 • 00:12:20 Ale zřejmě vůbec první pomník
  císaři Karlu IV.,
 • 00:12:22 který vznikl
  v období obnovení jeho kultu
 • 00:12:26 v 19. století, najdeme tady,
  v pantheonu hradu Vranov.
 • 00:12:30 Původně strážní hrad Vranov,
  stojící nad řekou Jizerou,
 • 00:12:33 koupil na počátku 19. století
  textilní podnikatel
 • 00:12:36 František Zachariáš Römisch.
 • 00:12:38 Byl velkým ctitelem romantismu
  a v jeho duchu
 • 00:12:41 zde chtěl vybudovat památník
 • 00:12:43 zasazený do krásné místní
  krajiny.
 • 00:12:46 A na nejzazším místě hradu najdeme
  i pomník Karla IV.
 • 00:12:50 Bohužel spíše jeho torzo,
 • 00:12:52 protože ho někdo v minulosti
  poničil.
 • 00:12:56 -Romantických soch Karla IV.
  vznikla od 19. století celá řada.
 • 00:13:01 Už v roce 1878 byla
  na vyhlídce u mělnického zámku
 • 00:13:06 postavena další.
 • 00:13:08 Nutno dodat,
  že zde má Karel IV.
 • 00:13:11 krásný výhled
  na soutok Labe a Vltavy.
 • 00:13:14 Sochu Karla IV.
  z konce 19. století
 • 00:13:17 od sochaře Lešiny
  najdeme i v Chrudimi.
 • 00:13:21 Připomíná Karlovu návštěvu města
  v roce 1353
 • 00:13:25 a společnost mu tvoří
  kníže Břetislav,
 • 00:13:28 jehož plastiku vytvořil
 • 00:13:29 Lešinův hořický kolega
  Antonín Myslivec.
 • 00:13:33 A po téměř sto letech
  pak vznikla opět
 • 00:13:35 na objednávku Karlovy univerzity
  další socha,
 • 00:13:38 která je známá
  zejména z absolventských promocí.
 • 00:13:42 Je od sochaře Karla Pokorného
  a vznikla roku 1947.
 • 00:13:48 -A nejmladší panovníkovu sochu
  najdeme v Karlových Varech,
 • 00:13:51 které císař založil.
 • 00:13:53 Byla vytvořena Otakarem Švecem
  a odhalena v květnu roku 1955.
 • 00:13:59 Nejen, že se nachází
  v Karlových Varech,
 • 00:14:02 ale dokonce i v Sadech Karla IV.
 • 00:14:06 Jsme v Železných horách,
  ve vesnici Klokočov.
 • 00:14:09 A tady roste lípa, která patří
  k nejstarším stromům v republice.
 • 00:14:12 Je tu asi už přes 1000 let
  a nazývá se Královská
 • 00:14:16 nebo Karlova právě
  na paměť Karla IV.
 • 00:14:20 Nazývá se tak proto,
  že podle tradice Karel IV.,
 • 00:14:24 když pobýval v roce 1370
  na nedalekém hradě Lichnici,
 • 00:14:28 tak při jedné ze svých vyjížděk
  si pod touto lípou odpočinul.
 • 00:14:33 A v době relativně nedávné
  byl nazván Císař Karel IV.
 • 00:14:39 tento skalní útvar v Teplických
  skalách poblíž řeky Metuje.
 • 00:14:42 Při troše fantazie v něm skutečně
  můžeme vidět
 • 00:14:44 panovníka s korunou na hlavě
  a říšským jablkem v ruce.
 • 00:14:52 Se jménem Karla IV. jsou bytostně
  spjaté i lázně Karlovy Vary.
 • 00:14:57 Podle legendy
  Karel, když se svojí družinou
 • 00:15:01 lovil ve zdejších lesích,
  objevil horké prameny
 • 00:15:03 a nařídil, aby kolem nich
  bylo postaveno město.
 • 00:15:06 Historickým faktem pak je,
  že v roce 1370
 • 00:15:10 Karlovým Varům propůjčil
  privilegia královského města
 • 00:15:14 a víme, že zde také několikrát
  pobýval.
 • 00:15:18 Pode císaře je pojmenovaný
  i jeden z místních pramenů
 • 00:15:21 tady v Tržní kolonádě.
  Má teplotu 64 stupňů Celsia.
 • 00:15:29 Karlovo jméno nese
  i tato vyhlídka nad městem,
 • 00:15:31 která tady byla postavena
  v roce 1876.
 • 00:15:35 Svůj současný název ale dostala
  až po II. světové válce.
 • 00:15:39 Původně byla nazvána
  podle císaře Franze Josefa.
 • 00:15:43 No a za I. republiky
  se jí říkalo Josefova.
 • 00:15:47 V Čechách bychom našli
  asi mnoho restaurací
 • 00:15:49 nazvaných podle Karla IV.
 • 00:15:51 Ale tady v Záměli se nacházíme
  v hostinci U Karla IV.,
 • 00:15:54 který je trošku specifický.
 • 00:15:57 Váže se k němu místní tradice,
  že Karel IV. tady opravdu byl.
 • 00:16:03 -Podle pověsti tady Karel IV.
  jako markrabě moravský
 • 00:16:06 při dobývání hradu Podštejna
 • 00:16:08 tančil údajně kolem tohoto
  sloupu.
 • 00:16:11 -Takže ten hostinec tady už měl
  stát v tom roce 1348?
 • 00:16:15 -Určitě tady hostinec byl,
  byl to zájezdní hostinec.
 • 00:16:18 Ale jaká byla jeho podoba -
  těžko určit.
 • 00:16:22 -Porovnáváme-li historii
  zhudebňování tématu Karel IV.
 • 00:16:26 s ostatními národními českými
  tradicemi, tak zjistíme,
 • 00:16:29 že o té tradici toho víme
  poměrně málo.
 • 00:16:32 Jednak bych jako první skupinu
  označil
 • 00:16:37 takovým pomocným slůvkem
  až familiérní až mírně bulvární.
 • 00:16:41 Už mužský sbor obrozeneckého
  skladatele Jindřicha Fajta,
 • 00:16:44 který se jmenuje Jako Karel IV.
  Čechům život vínem osladil,
 • 00:16:50 naznačuje určitou familiárnost,
  takové odlehčení té vážné polohy.
 • 00:16:56 Karel IV. jako císař,
  budovatel státu,
 • 00:16:59 podporovatel církve.
 • 00:17:01 Nebylo to cizí
  ani skladatelům v roce 1916.
 • 00:17:05 A mě napadá jako příklad
  jednak opera Karlštejn
 • 00:17:08 Vítězslava Nováka
  a potom drobnější forma,
 • 00:17:13 to je melodram Otakara Jeremiáše,
  složil Romanci o Karlu IV.
 • 00:17:19 Je to zhudebnění
  té slavné nerudovské scény.
 • 00:17:24 RECITÁL
  Však jaká země, taký lid!
 • 00:17:28 Vás, kdyby chtěli učit
  všichni svatí
 • 00:17:32 Zda všimnou si jich,
  Češi paličatí...
 • 00:17:39 -Nejen výtvarníci a hudebníci,
  ale i literatura 19. století
 • 00:17:42 zpracovávala témata
  spojená s císařem.
 • 00:17:46 Nejde jen o romány.
  Díky školní výuce,
 • 00:17:48 ale i díky etiketě tuzemského
  vína Bušek z Velhartic
 • 00:17:51 je asi nejznámější
 • 00:17:53 "Romance o Karlu IV."
  od Jana Nerudy.
 • 00:17:56 "...Král Karel
  s Buškem z Velhartic
 • 00:17:58 teď zasedli si
  k dubovému stolu.
 • 00:18:02 Ti dva už pili
  mnohou číši spolu
 • 00:18:04 a zapěli si z plných plic:
 • 00:18:08 "Nuž, dej sem zlaté číše,
  páže, a nalej vína,
 • 00:18:12 dolej výš, dnes, pane Bušku,
  cosi zvíš!"
 • 00:18:17 král Karel vesel káže."
 • 00:18:20 -Vážnější, ba dokonce pietnější
  tón
 • 00:18:23 a zhudebnění skladatele
  v případě roku 1778,
 • 00:18:27 tedy v roce 500. výročí
  úmrtí Karla IV.
 • 00:18:31 Zdeněk Fibich k této příležitosti
  skládá kantátu,
 • 00:18:35 kterou zpěváci provedli
  u sochy Karla IV.
 • 00:18:39 na Křížovnickém náměstí.
  V notách máme poznámku
 • 00:18:41 od těch zpěváků,
  že tam pěkně zmokli.
 • 00:18:46 Ani 2. polovina 20. století
  nevyznívá naprázdno.
 • 00:18:50 Ta žeň karlovských skladeb
  je poměrně různorodá.
 • 00:18:54 Karel IV., to není v hudbě
  jenom téma pro artificiální hudbu
 • 00:18:57 a skladatele vážné hudby,
  ale také pro písničkáře.
 • 00:19:02 Takovým příkladem může být
  Jakub Noha,
 • 00:19:05 který se svým Bandem nahrál
  písničku,
 • 00:19:07 která je takovým vnitřním
  dialogem
 • 00:19:10 mezi Otcem vlasti,
  těmi, co v Praze žijí,
 • 00:19:14 a těmi, co Prahou procházejí
  jako turisté:
 • 00:19:18 ZPĚV: Ty náš, starý Otče vlasti,
  ty tu stojíš
 • 00:19:21 Rošádu si zkoušíš s hosty,
  cvak a maj tě v kameře.
 • 00:19:28 Ale nás už tady neuvidíš,
  jezdíme teď v podzemí...
 • 00:19:33 -Obraz Karla IV.
  v české společnosti
 • 00:19:36 více než literatura
  ovlivnil film.
 • 00:19:39 Vůbec prvním filmovým projektem
  s karlovskou tématikou
 • 00:19:44 byly Slasti otce vlasti
  z roku 1969
 • 00:19:48 s Jaromírem Hanzlíkem
  v hlavní roli.
 • 00:19:50 Autoři tohoto filmu jako předlohu
  velice volně využili
 • 00:19:55 knihu Františka Kupky
  Karlštejnské vigilie.
 • 00:20:00 A s tímto základem
  a bez velkého respektu
 • 00:20:03 k historickým faktům
  vytvořili obraz Karlova mládí
 • 00:20:08 a jeho prvních dobrodružství,
  zejména v Itálii.
 • 00:20:25 -Jedeme dobře, milosti.
 • 00:20:26 Váš urozený otec se tu zastavil
  na svačině...
 • 00:20:29 -Druhým karlovským filmem je
  Noc na Karlštejně.
 • 00:20:32 Muzikál, který v roce 1973
  natočil Zdeněk Podskalský.
 • 00:20:38 Za předlohu tentokrát posloužilo
  dílo Jaroslava Vrchlického.
 • 00:20:43 Tvůrci podle něho vytvořili
  takovou roztomilou
 • 00:20:46 nekonfliktní fresku
  z Karlova dvora,
 • 00:20:50 kde je vše tak, jak má být.
 • 00:20:55 ZPĚV: Kvůli vám se vzdávám trůnu,
  klenotů i katedrál...
 • 00:21:05 -Už neplač, moje královno.
 • 00:21:07 Spíš já bych měl platit
  za štěstí,
 • 00:21:09 že stojím čistý a moudřejší
  před tváří své paní..."
 • 00:21:15 -V Noci na Karlštejně
  se kupodivu
 • 00:21:17 nijak výrazně neprojevil
  vliv normalizační ideologie.
 • 00:21:20 To se již nedá říct o projektu,
  který byl natočen o 5 let později
 • 00:21:24 s názvem
  Smrt císaře a krále Karla IV.
 • 00:21:29 Zde zcela tendenčně
  za největší zloduchy
 • 00:21:35 platí představitelé církve -
  mniši nosí zbraně
 • 00:21:40 a papežský legát dokonce
  jednoznačně usiluje
 • 00:21:43 o zničení kvetoucí České země.
 • 00:21:48 -Historické povědomí
  mají pochopitelně učebnice.
 • 00:21:50 A obraz Karla IV.
  se v učebnicích velmi vyvíjel.
 • 00:21:53 Tak, jak se vyvíjely
  osudy Českých zemích
 • 00:21:56 za posledních 150 let.
 • 00:21:59 Zatímco před vznikem I. republiky
  nebyla postava Karla VI.
 • 00:22:02 nijak výrazná a ani v době
  po vzniku I. republiky
 • 00:22:06 nebyla zdůrazňovaná, tak později
  už získala jasné kontury.
 • 00:22:12 V protektorátní učebnici
  je jednoznačně
 • 00:22:15 Karel označen za Němce,
  říká se mu Karl
 • 00:22:18 a jemu otci, Janu Lucemburskému
  se říká Johan von Lucemburk.
 • 00:22:21 A po II. světové válce
  a nástupu komunistického režimu
 • 00:22:25 došlo k velké změně vnímání
  Karla IV.
 • 00:22:30 Jednak proto, že na prvním místě
  bylo pochopitelně
 • 00:22:33 husitské revoluční hnutí,
  jehož pokrokovost
 • 00:22:35 ostře kontrastovala
 • 00:22:38 se staromódností doby
  před husitským hnutím.
 • 00:22:41 A vzhledem k tomu, že husitské
  hnutí se postavilo
 • 00:22:45 proti předcházejícímu řádu,
  tak pochopitelně
 • 00:22:48 také doba Karla IV. byla vnímána
  jako úpadková.
 • 00:22:51 A teprve později,
  během 60. let se začalo měnit
 • 00:22:54 vnímání této historické postavy.
 • 00:22:57 Po roce 1989 se obraz Karla IV.
  opět radikálně změnil.
 • 00:23:00 To, co bylo trnem v oku
  marxistickému dějepisectví
 • 00:23:03 a co se také odráželo
  v pedagogických příručkách
 • 00:23:07 bylo najednou vyzdvihováno
  a považováno za velký přínos.
 • 00:23:13 -Pokud jde o jubilejní výstavu
  v roce 1978,
 • 00:23:22 tedy k výročí smrti Karla IV.,
 • 00:23:24 situace je velmi, řekl bych,
  smutná až trapná.
 • 00:23:30 Původně výstava měla být,
  pak se mocipánům
 • 00:23:34 přece jenom věc rozležela
  a zdálo se jim,
 • 00:23:37 že se nehodí, aby Karel IV.
  jako feudál a císař
 • 00:23:41 a nevím kdo všecko ještě,
  byl nějakým způsobem připomínán.
 • 00:23:47 Tedy se udělala výstava,
  která se nazvala
 • 00:23:49 "Doba Karla IV.
  v dějinách národů ČSSR."
 • 00:23:56 Normálně by člověk předpokládal,
  že se to bude týkat
 • 00:23:59 toho století 14.,
  maximálně ještě doby
 • 00:24:03 do vzniku husitské revoluce.
  Nikoliv!
 • 00:24:06 Tam prostě segment lucemburských
  dějin
 • 00:24:10 tvoří jenom jednu zhruba
  ani ne 1/4 celého materiálu.
 • 00:24:16 Začíná se staromoravskými
  gombíky,
 • 00:24:19 proti nimž já nic nemám,
  ale to samozřejmě
 • 00:24:21 s dobou Karla IV.
  má asi tak stejnou vazbu
 • 00:24:25 jako moje dcera
  nebo koneckonců i já osobně.
 • 00:24:31 A vyšel k tomu, stydím se říct,
  katalog.
 • 00:24:34 Vyšel k tomu pamflet,
  to je asi nejlepší označení
 • 00:24:38 té knížky, která působí
  velmi trapně.
 • 00:24:43 Například se tam dozvídáme,
  že "selhání buržoazie
 • 00:24:48 jako vedoucí národní
  a státní síly
 • 00:24:51 je v dokumentech a jiných
  exponátech
 • 00:24:54 konfrontováno s čestnou
  a čelnou rolí komunistů
 • 00:24:58 v boji za obranu republiky..."
 • 00:25:03 -Lucemburci jako důležité postavy
  českých dějin
 • 00:25:07 vstoupili i do fenoménu
 • 00:25:09 takzvaných
  Oprázků z český historie.
 • 00:25:12 Oprásky jsou comics,
  který reflektuje a glosuje
 • 00:25:17 důležité události českých dějin.
 • 00:25:20 Celé je to založené na poměrně
  neotřelém výtvarném projevu,
 • 00:25:24 na velmi svérázné úpravě
  češtiny
 • 00:25:28 a na v zásadě dadaistickém
  a občas drsném humoru.
 • 00:25:34 -V posledních desetiletích
  se změnily
 • 00:25:35 i preference v sociologických
  průzkumech.
 • 00:25:38 Jestliže v hodnocení postav
  české historie v prosinci 1946
 • 00:25:43 Karel IV. zaujal 4. místo,
 • 00:25:47 po T.G. Masarykovi,
  Eduardu Benešovi a Janu Husovi.
 • 00:25:51 V roce 1968 místo 3.,
  po Masarykovi a Husovi.
 • 00:25:57 Ve výzkumu provedeném
  Sociologickým ústavem AV
 • 00:26:00 České republiky v roce 2007
  se už umístil na 1. místě.
 • 00:26:07 -V roce 2004, v projektu České
  televize Největší Čech
 • 00:26:11 Karel IV. obsadil pěkné druhé
  místo hned za Járou Cimrmanem.
 • 00:26:20 -Karel IV. je vlastně člověkem,
 • 00:26:23 který je zapsaný
  do české historie hmatatelně.
 • 00:26:27 To znamená ne pouze ideje,
  ale například i tím,
 • 00:26:30 že kdo se podívá třeba na Prahu,
  kdo se podívá
 • 00:26:37 na půdorys Českého království,
 • 00:26:39 tak tady vidí rysy toho,
  co tady zanechal Karel IV.
 • 00:26:42 Karel IV. zároveň přesahuje
  ty české dějiny tím,
 • 00:26:45 že má velký evropský rozměr.
 • 00:26:51 -Představa Karla IV. jako Otce
  vlasti a modrého státníka,
 • 00:26:55 která je v českém historickém
  povědomí hluboce zakořeněná,
 • 00:26:59 je zjednodušená a zidealizovaná.
  Skutečnost je složitější.
 • 00:27:04 Karel IV. byl vynikající
  válečník,
 • 00:27:07 obratný politik,
  hluboký náboženský mystik
 • 00:27:10 a schopný ekonom.
 • 00:27:12 Mistrně ovládal mechanismy moci
  a byl velký pragmatik.
 • 00:27:16 Přitom byl zcela podřízený
  své víře v Boha
 • 00:27:19 a ve vlastní výjimečnost.
  Historici mluví o dvojí tváři
 • 00:27:24 nejen samotného císaře,
  ale i jeho doby.
 • 00:27:29 Jaký tedy Karel IV.,
  římský císař, český,
 • 00:27:33 římský, německý a italský král,
  hrabě lucemburský
 • 00:27:37 a markrabě moravský,
  ale také poslední
 • 00:27:40 korunovaný král arelatský
  doopravdy byl?
 • 00:27:45 -Tak jaký byl, Karel?
 • 00:27:47 -Jako myslíš,
  jaký byl třeba jako chlap?
 • 00:27:50 -Jaký byl chlap?
  -Hm.
 • 00:27:54 -No, mocný. Mocný, tvrdý,
  rozhodný...
 • 00:27:58 Asi bych ho nepodezřívala
  z nějaké romantické lásky,
 • 00:28:02 ale ženy potřeboval, staral se
  o ně, byl na ně hodný...
 • 00:28:08 Ale třeba laskavý bych
  nikdy neřekla.
 • 00:28:12 Co ty?
  Měl rád děti?
 • 00:28:17 -Svoje určitě,
  protože je potřeboval.
 • 00:28:20 Jako otec, myslím,
  že byl spíš pragmatický.
 • 00:28:24 I když starostlivý.
  Staral se o to,
 • 00:28:26 co z nich v budoucnu bude,
  ale zároveň potřeboval,
 • 00:28:29 aby se dobře měla hlavně dynastie
 • 00:28:32 a aby to všechno šlo tak jak mělo
  i v té politice, že jo.
 • 00:28:36 No ne, tak jaký myslíš,
  že byl politik?
 • 00:28:38 -Určitě zase pragmatický.
  Ale vždycky jsem ho měl spojeného
 • 00:28:41 hlavně s představou moudrého,
  schopného panovníka,
 • 00:28:45 rozvážného...
 • 00:28:47 -To byl.
  -To byl určitě,
 • 00:28:49 ale zároveň v Itálii,
  když jsme točili
 • 00:28:51 a když jsem po hasičském žebříku
  vylezl na hra Primiero,
 • 00:28:54 což je horolezecký výkon,
  který on dobyl
 • 00:28:58 jen tak ze cviku po nočním
  přechodu,
 • 00:29:01 tak jsem si uvědomil,
  jak zároveň
 • 00:29:03 miloval dobrodružství, toužil
  po nebezpečí, když byl mladý.
 • 00:29:07 Že to byl vlastně takový
  odvážný sígr.
 • 00:29:11 -Byl to Lucemburk, že jo.
  -Byl to Lucemburk.
 • 00:29:13 Měl rád ženy,
  měl rád adrenalin...
 • 00:29:16 -No.
  -A tak.
 • 00:29:18 -Byl trochu cholerik...
  -To určitě.
 • 00:29:20 Možná i víc než trochu.
  -Měl rád moc.
 • 00:29:24 -Šel si za tím,
  co potřeboval a chtěl.
 • 00:29:27 -A to rozhodně uměl.
 • 00:29:35 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2016

Související