iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 9. 2011
11:30 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
2219
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Zelené mosty

Bitva o přírodu pokračuje

16 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se

 • 00:00:21 Naše krajina je stále více
  fragmentovaná zástavbou,
 • 00:00:24 železničními koridory
  a sítí dálnic.
 • 00:00:28 Zhruba před 10 lety se u nás
  začaly budovat zelené mosty
 • 00:00:32 neboli ekodukty
  pro bezpečnou migraci zvířat.
 • 00:00:35 Jak ukázala praxe, některé byly
  postaveny na zcela nevhodném místě.
 • 00:00:40 Například nedávno dokončený ekodukt
  přes rychlostní komunikaci R6
 • 00:00:45 u Karlových Varů by měl převádět
  zvěř od místního hřbitova k Makru.
 • 00:00:52 Tento ekodukt byl navrhován v době,
  kdy nebylo povědomí
 • 00:00:56 o další výstavbě, jako je Makro,
  Globus a další rodinné výstavby.
 • 00:01:01 Tento ekodukt
  byl postaven v roce 2008
 • 00:01:05 a následně nato
  navazovala další výstavba.
 • 00:01:08 Dnes výsledek je ten,
  že ekodukt míří vlastně
 • 00:01:12 k výstavbě Makra
  a jiných záležitostí,
 • 00:01:16 čímž takříkajíc
  ztratil svoji funkčnost.
 • 00:01:20 Od tohoto bodu se my odpichujeme
  s naším novým návrhem
 • 00:01:24 kompenzačních opatření, to znamená
  navést zvěř do takových míst,
 • 00:01:29 kde bude opravdu v klidu procházet.
 • 00:01:32 Ekodukt dnes míří přímo
  do budoucího satelitního městečka.
 • 00:01:36 Původně byl projektován
  jako dvousetmetrový tunel.
 • 00:01:40 Poté byla jeho šíře
  zkrácena na 50 metrů,
 • 00:01:43 byl schválen v rámci EIA
 • 00:01:46 a skelet tunelu
  byl postaven v roce 2005.
 • 00:01:50 O dva roky později celou lokalitu
  nad ekoduktem nechala obec
 • 00:01:54 Jenišov zasíťovat
  pro výstavbu 170 domů.
 • 00:02:00 Je to podobně jako u dálniční sítě,
  kdy stát z veřejných prostředků
 • 00:02:07 platí bezkoncepční výstavbu
  dálnic a silnic,
 • 00:02:10 aniž zkoumá
  dopravní nebo finanční efekty.
 • 00:02:14 U těch ekoduktů je to asi podobné.
 • 00:02:16 Prostě investor postaví ekodukt
  na základě nějaké studie
 • 00:02:20 a už se nezkoumá,
  zda ten ekodukt byl opravdu funkční
 • 00:02:24 nebo bude funkční
  a zda byl nutný,
 • 00:02:26 zda neexistovalo
  nějaké náhradní řešení.
 • 00:02:29 Kdo se podílí
  na vyhozených prostředcích?
 • 00:02:32 Ředitelství silnic a dálnic,
  které navíc financovalo
 • 00:02:35 vedle ekoduktu
  most pro vyrůstající satelit,
 • 00:02:38 anebo obec Jenišov,
  která výstavbou satelitního města
 • 00:02:42 přehradí
  přirozený migrační koridor?
 • 00:02:46 Ony jsou dva problémy,
  o kterých je potřeba se zmínit
 • 00:02:51 v souvislosti s dopravou.
  Jeden problém je tedy
 • 00:02:54 fragmentace prostředí, to znamená,
  významná dopravní infrastruktura,
 • 00:02:57 především dálnice tvoří
  neprůchodné bariéry pro zvířata.
 • 00:03:00 Ale existuje zde
  také druhý problém,
 • 00:03:03 a to je mortalita
  zvířat na silnici,
 • 00:03:06 protože řada živočichů se snaží
  i ty frekventované silnice přebíhat
 • 00:03:11 a to riziko usmrcení
  při střetu s vozidly
 • 00:03:15 roste s intenzitou provozu.
 • 00:03:18 My jsme se věnovali tomuto problému
  v rámci jedné studie,
 • 00:03:22 kde jsme se pokoušeli odhadnout
 • 00:03:24 počty zvířat,
  které na silnicích hynou.
 • 00:03:27 Z té studie vyplynulo například to,
  že ročně uhyne na našich silnicích,
 • 00:03:31 nebo je zabito na našich silnicích
  přes půl milionu zajíců,
 • 00:03:35 50 tisíc kun, 350 tisíc ježků.
  Pro některé druhy je otázka
 • 00:03:40 té silniční mortality skutečně
  otázkou dalšího jejich přežití.
 • 00:03:45 Takovým ukázkovým druhem
  je například vydra říční,
 • 00:03:48 kde celkovou populaci v současné
  době odhadujeme zhruba
 • 00:03:51 na 2,5 až 3 tisíce jedinců
  v celé republice.
 • 00:03:55 A každoročně hyne na silnicích
  odhadem kolem 200 jedinců vydry.
 • 00:04:01 Takže při její rozmnožovací
  schopnosti se dá říct,
 • 00:04:06 že naprostá většina přírůstku
  té populace hyne na silnicích.
 • 00:04:13 Ve srovnání se sousedními státy
 • 00:04:15 je u nás výstavba ekoduktů
  neskutečně drahá.
 • 00:04:20 Cena ekoduktu za jeden se pohybuje
  okolo 250 až 500 milionů korun.
 • 00:04:25 Kompenzační opatření,
  s kterými přicházíme,
 • 00:04:28 jsou nákladově
  zhruba na 50 procentech.
 • 00:04:31 Čím to, že ty ceny jsou tak vysoké?
 • 00:04:34 Je to vždycky individuální stavba.
 • 00:04:36 Je to vlastně most,
  který musíte zazelenit,
 • 00:04:39 který musíte ochránit
  proti osvícení projíždějících aut,
 • 00:04:42 musíte tam udělat mnoho úprav.
  Záleží případ od případu,
 • 00:04:46 v jaké krajině je posazen,
  jaké má návaznosti a tak dále.
 • 00:04:51 Ty ceny ekoduktů u nás se pohybují
 • 00:04:54 tedy v rozmezí
  250 až 500 milionů korun.
 • 00:04:58 Podobné mosty,
  dejme tomu, v Rakousku
 • 00:05:01 stojí řádově 100 milionů korun.
  Jak si to vysvětlit?
 • 00:05:05 U nás v České republice
  je velký spor o tom,
 • 00:05:08 jaká šířka ekoduktů má být,
 • 00:05:11 protože ekodukty
  se primárně staví pro velké savce.
 • 00:05:15 Jsou zde dva názory.
  Jeden názor říká,
 • 00:05:18 že má být široký až 40 metrů.
  My se kloníme k tomu,
 • 00:05:21 že by postačovala šířka 20 metrů.
  Když se podíváte
 • 00:05:25 na šířku ekoduktu v Rakousku,
  tak je to ta užší varianta.
 • 00:05:29 Na Agenturu se neobracel investor,
  když plánoval a stavěl ekodukty?
 • 00:05:36 Příprava těch staveb probíhá tak,
  že vždy probíhá
 • 00:05:41 v rámci přípravy stavby hodnocení
  vlivů stavby na životní prostředí,
 • 00:05:45 takzvaná EIA.
  V rámci EIA se tedy hodnotí
 • 00:05:49 ty možné dopady a následuje
  potom územní a stavební řízení.
 • 00:05:54 Agentura ochrany přírody
  je do těchto procesů zapojena,
 • 00:06:00 řekl bych, u každé stavby různě.
 • 00:06:03 Záleží na příslušných orgánech,
  zda ji přizvou, nebo nepřizvou.
 • 00:06:07 Špatně umístěné ekodukty
  výrazně podporují jejich odpůrce.
 • 00:06:12 Na neudržitelnou situaci,
  kdy stát buduje zelené mosty
 • 00:06:16 bez návaznosti
  na celostátní migrační trasy,
 • 00:06:19 reagovala Agentura ochrany
  přírody a krajiny projektem
 • 00:06:23 Migrace zvěře v České republice.
 • 00:06:27 Výsledkem toho projektu je mapa,
  kde jsou identifikovány
 • 00:06:34 ty hlavní migrační cesty,
  hlavní migrační koridory.
 • 00:06:37 V rámci toho úkolu byly zvoleny
 • 00:06:40 takzvané cílové druhy
  toho projektu.
 • 00:06:43 Za ty cílové druhy byly zvoleny
  všechny tři druhy velkých šelem,
 • 00:06:46 to znamená medvěd, rys a vlk.
  A dále také los evropský a jelen.
 • 00:06:51 Ty druhy byly vybrány
  jednak z toho důvodu,
 • 00:06:55 že kromě jelena jsou všechny
  ty ostatní předmětem ochrany,
 • 00:07:00 jsou to druhy chráněné,
  ale především proto,
 • 00:07:02 že jsou to druhy, které lze označit
  za takzvané druhy deštníkové,
 • 00:07:06 to znamená, jsou to druhy,
  které mají velmi vysoké nároky
 • 00:07:11 na kvalitu prostředí
  i na průchodnost té krajiny.
 • 00:07:14 A dá se říct, když zajistíme
  průchodnost pro tuto skupinu
 • 00:07:18 živočichů, tak vlastně zajišťujeme
  dostatečným způsobem i průchodnost
 • 00:07:21 pro všechny ostatní druhy, vázané
  na přirozené lesní ekosystémy.
 • 00:07:26 Pokud by se migrační koridory
  dostaly do územních plánů obcí,
 • 00:07:30 pak by nemohla nastat situace
  jako na novém pražském okruhu.
 • 00:07:35 V Praze 12 u Cholupic byly
  postaveny vedle sebe tři ekodukty.
 • 00:07:40 Ty směřují do místní bažantnice.
  V okolí je už území hlavního města,
 • 00:07:45 které se během 20 let rozroste
  až sem - k pražskému okruhu.
 • 00:07:50 Velkorysé utrácení
  dokumentují dlážděné příkopy
 • 00:07:53 a naprosto zbytečná svodidla
  podél obslužných cest.
 • 00:08:02 Cholupické ekodukty
  jsou typickou ukázkou
 • 00:08:05 chybného postupu v minulosti.
  Nevím, jestli je zájmem to,
 • 00:08:10 aby se zvěř
  naváděla do centra Prahy.
 • 00:08:12 Když si uvědomíme,
  že ekodukty se stavějí primárně
 • 00:08:16 pro velké savce,
  jako je vlk, medvěd, los a rys,
 • 00:08:19 pochybuju o tom, že bychom chtěli
  navádět vlka, medvěda...
 • 00:08:23 Nedokážu si představit
  medvěda v centru Prahy.
 • 00:08:26 Dobře. Ale proč byly stavěny tedy?
 • 00:08:29 Bylo to podmínkou EIA,
  která vyplynula
 • 00:08:32 z ministerstva životního prostředí,
  to znamená ochránců přírody,
 • 00:08:35 a na základě připomínek
  z občanských iniciativ.
 • 00:08:40 V rámci těch správních řízení
  jste mohli zasahovat do nich
 • 00:08:43 a navrhovat ekodukty?
 • 00:08:45 V rámci územních řízení
  už není velký prostor něco měnit.
 • 00:08:51 Projektant musí
  na základě odborných posudků
 • 00:08:55 odborníků na ty ekodukty
  už sám vyprojektovat místo,
 • 00:08:58 kde se ten ekodukt bude stavět.
 • 00:09:00 A bohužel už nelze jít zpátky,
  kdy třeba chybí nějaká zpětná vazba
 • 00:09:07 s občanským sdružením pro
  investora, než začne projektovat.
 • 00:09:12 V tom územním řízení
  už je prostě návrh předložen
 • 00:09:15 a ta změna je velmi obtížná.
 • 00:09:18 Stalo se nám to pouze jednou až
  ve stavebním řízení na dálnici D11,
 • 00:09:22 kdy se ten ekodukt
  rozšířil o několik metrů,
 • 00:09:26 aby byl funkční.
  Ale to byla opravdu výjimka.
 • 00:09:29 Podle oficiálních údajů
  Policie České republiky
 • 00:09:33 jenom na dálnicích
  a silnicích 1.třídy
 • 00:09:36 dochází každý rok
  následkem střetu se zvěří
 • 00:09:39 k více než 15 tisícům nehod.
 • 00:09:41 Škody na zdraví a majetku
  jsou vysoké.
 • 00:09:46 Ty migrační koridory mají za cíl
 • 00:09:47 propojit místa výskytu
  těch cílových druhů,
 • 00:09:52 takže na mapě pak vidíme,
  že ty hlavní koridory,
 • 00:09:58 nejvýznamnější propojení je
  mezi oblastí Beskyd a Jeseníků.
 • 00:10:02 Dále potom z Jeseníků na jih Čech,
  na Šumavu,
 • 00:10:06 přes Českomoravskou vysočinu,
  celý ten věnec pohraničních hor.
 • 00:10:10 To jsou ta hlavní místa,
  která je třeba vzájemně propojit.
 • 00:10:14 Ta síť je navržena tak, aby byla
  v současné době maximálně průchodná
 • 00:10:18 Pochopitelně v celé té délce,
  celá ta délka těch koridorů
 • 00:10:22 v rámci celé České republiky,
  představuje asi 10 tisíc kilometrů,
 • 00:10:25 takže je jasné, že v současné
  krajině se již nebylo možné vyhnout
 • 00:10:29 křížením s těmi
  technickými bariérami.
 • 00:10:32 A na celé síti bylo identifikováno
  27 takzvaných kritických míst,
 • 00:10:38 to znamená míst, která už
  v současné době jsou neprůchodná.
 • 00:10:42 Na té mapě vidíme,
  že například na dálnici D1
 • 00:10:47 v úseku od Humpolce po Brno
  je celkem 7 kritických míst.
 • 00:10:52 Podobná situace
  je i tedy na dalších dálnicích,
 • 00:10:56 i když je třeba říct,
 • 00:10:59 že D1 je z tohoto pohledu
  asi největší problém.
 • 00:11:02 S kamerou jsme se vypravili
  na nejvíce problematický úsek
 • 00:11:06 dálnice D1
  několik kilometrů za Humpolec.
 • 00:11:14 Skutečně dálnice je na řadě míst
  křížená lesními cestami
 • 00:11:18 a tady takových
  podchodů lesních cest je tu řada.
 • 00:11:21 My jsme se věnovali
  podrobně ověření toho,
 • 00:11:25 zda zvířata tyto mosty využívají.
  Ale závěr je jednoznačný.
 • 00:11:31 Tady tyto mostky přes polní cesty
  využívá liška,
 • 00:11:35 kuna, ale větší zvířata nikdy.
 • 00:11:38 My jsme si ověřili tuto skutečnost
  právě na příkladu tohoto mostu.
 • 00:11:43 Před několika lety
  jsme měli možnost sledovat
 • 00:11:47 migrujícího losa, který přišel
  od severu, od Havlíčkova Brodu,
 • 00:11:52 a tady, na 97.kilometru dálnice D1
  se zdržoval několik dní.
 • 00:11:57 A celou noc podle stop procházel
  v těsné blízkosti tohoto mostu,
 • 00:12:02 několikrát přišel až do těsné
  blízkosti, ale ten most neprošel.
 • 00:12:06 Po třech dnech, kdy bylo evidentní,
  že los chce překročit dálnice,
 • 00:12:10 kdy se pohyboval
  v těsné blízkosti svodidel,
 • 00:12:12 tak jsem se nakonec
  rozhodli losa uspat.
 • 00:12:15 Los tedy překonal dálnici
  naložený na traktoru.
 • 00:12:19 Tady můžete vidět
  dokumentaci z té akce,
 • 00:12:22 kdy los po zásahu narkotizační
  střelou usnul,
 • 00:12:28 naložili jsme ho na traktor,
  na druhé straně dálnice
 • 00:12:31 jsme ho probudili
  a los pokračoval dál.
 • 00:12:34 Bylo zajímavé, když se probudil,
  neztratil orientaci
 • 00:12:38 a pokračoval přesně dál
  tím jihozápadním směrem.
 • 00:12:42 Další pozorování byla v okolí
  Dudína, pak u Kardašovy Řečice.
 • 00:12:45 Došel určitě až na Třeboňsko
  k té jihočeské populaci.
 • 00:12:52 Proč tento typ mostu
  nevyužívají velká zvířata?
 • 00:12:56 Je to především
  díky parametrům toho mostu.
 • 00:12:58 Ten most je zkrátka příliš úzký.
 • 00:13:00 Má vlastně charakter tunelu.
  Roli hrají všechny tři rozměry.
 • 00:13:04 To znamená šířka,
  výška i délka toho průchodu.
 • 00:13:07 A v těchto mostech zkrátka
  to zvíře pocitově má dojem,
 • 00:13:12 že vchází do uzavřeného prostoru,
  do pasti,
 • 00:13:15 a vyhýbá se těmto průchodům.
 • 00:13:18 Abychom dosáhli toho stavu,
  aby zvířata most využívala,
 • 00:13:22 tak by musel být podstatně širší.
 • 00:13:24 Zhruba od 10-15 metrů most začíná
  využívat srnec a divoké prase,
 • 00:13:31 kolem těch 20 metrů už potom
  i jelen do těch mostů vstupuje.
 • 00:13:35 Takže je to především
  otázka té šířky.
 • 00:13:38 Přestože srážky s velkými savci
  mají na svědomí
 • 00:13:41 stovky životů řidičů
  a statisíce životů zvěře,
 • 00:13:45 do plánované
  rekonstrukce dálnice D1
 • 00:13:48 zatím výstavba širších podchodů
  a ekoduktů nebyla zahrnuta.
 • 00:13:54 Cena ekoduktu je zhruba
  250 až 500 milionů korun v průměru.
 • 00:13:58 Následná údržba v 30 letech
 • 00:14:01 se dá vyčíslit
  ve výši 2 miliard korun.
 • 00:14:03 Musíte si uvědomit,
  že se jedná o most,
 • 00:14:06 který má nějakou životnost.
  Musíte ho postavit znova.
 • 00:14:09 Máte ně něm nějakou vegetaci,
  která se musí udržovat.
 • 00:14:12 Většinou jsou nějaké další věci,
 • 00:14:17 protože jsou tu tunely
  na těch dálnicích.
 • 00:14:20 Samozřejmě není potřeba
  ve všech úsecích silnic a dálnic
 • 00:14:27 stavět ekodukty. Alternativa je,
  když například ta dálnice
 • 00:14:30 nebo rychlostní silnice
  překonává nějaké údolí
 • 00:14:34 a je tam most pro tu silnici,
  tak pod tím mostem
 • 00:14:37 logicky migrují živočichové
  a často i rostliny bez problémů.
 • 00:14:43 Samozřejmě taky existuje možnost,
  že při překonávání
 • 00:14:47 rychlostní silnice nějakým mostem,
  tak ten most se udělá širší.
 • 00:14:52 A vlastně u takové nějaké
  drobné okresní silničky
 • 00:14:56 mohou být vedle pásy, které zároveň
  s tou silničkou mohou sloužit
 • 00:15:00 jako migrační koridor.
  To všechno je známé,
 • 00:15:03 to všechno se ví,
  akorát prostě se to nepoužívá.
 • 00:15:07 Takže hlavní úlohu vidím
  u investora, což je
 • 00:15:10 Ředitelství silnic a dálnic, které
  hospodaří s veřejnými prostředky,
 • 00:15:14 aby si sedlo s techniky, stavaři,
  odborníky na ochranu přírody
 • 00:15:19 a navrhlo nějakou novou koncepci,
 • 00:15:22 která by měla být
  posouzena i veřejností.
 • 00:15:26 Já jako
  zástupce občanských sdružení
 • 00:15:28 bych rád do toho také mluvil.
 • 00:15:30 A pak se dá říct,
  kde a jak postavit ty ekodukty.
 • 00:15:35 Jinak nemá cenu stavět ekodukty,
 • 00:15:37 na které zrovna jsou peníze,
  a pak je zvířata nevyužívají.
 • 00:15:55 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2011

Související