iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 11. 2007
15:50 na ČT2

1 2 3 4 5

26 hlasů
2053
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Soutok Morava–Dyje II.

Bitva o přírodu pokračuje

17 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se

 • 00:00:32 V našem pořadu
  se vracíme do obory Soutok,
 • 00:00:35 kterou vědci nazývají
  Moravská Amazonie.
 • 00:00:38 A to právem. Tady mezi řekou
  Moravou a Dyjí se vyvinul
 • 00:00:43 neobyčejně hodnotný tvrdý luh,
  kde jako poselství minulých století
 • 00:00:47 přežívají porosty staletých dubů,
  jasanů a jilmů.
 • 00:00:52 Rozsáhlé lesy jsou z hlediska
  zachování biodiverzity
 • 00:00:56 jedno z nejdůležitějších území
  v republice.
 • 00:00:59 Dnes ji ohrožuje intenzivní kácení.
 • 00:01:03 V oboře Soutok
  je asi 3,5 tisíce hektarů lesa
 • 00:01:09 a protože se ročně
  vytěží 60 hektarů,
 • 00:01:12 tak to znamená, že během necelých
  šedesáti let by celé to území
 • 00:01:15 bylo obnoveno
  a průměrný věk lesa by byl 28 let,
 • 00:01:20 což by pro tvory vázané
  na staré stromy byla katastrofa.
 • 00:01:24 Tlaky, aby v oblasti lužních lesů
  vznikl buď národní park,
 • 00:01:29 nebo chráněná krajinná oblast,
  případně, aby byla rozšířena
 • 00:01:32 CHKO Pálava na tyto lužní lesy,
  byly veliké
 • 00:01:36 a vlastně už od revoluce,
  od roku 1990.
 • 00:01:39 Bohužel tehdejší ředitel Lesního
  závodu Židlochovice Jan Vybíral
 • 00:01:43 tyhle snahy úspěšně blokoval.
 • 00:01:46 Nová naděje pro tohle území
  přišla až s Evropskou unií,
 • 00:01:52 kdy lužní lesy byly vyhlášeny
  část jako ptačí oblast
 • 00:01:56 a celé jako evropsky
  významné lokality
 • 00:02:00 Soutok, Podluží a Niva Dyje.
 • 00:02:02 To hnízdění dravců je naprostým
  unikátem v rámci střední Evropy.
 • 00:02:08 Je tady jediné hnízdiště
  orla královského v naší republice
 • 00:02:11 a nejpočetnější hnízdní populace
  luňáka hnědého, luňáka červeného
 • 00:02:13 včelojeda lesního i raroha velkého.
  Tyto staré porosty jsou domovem
 • 00:02:17 nebo biotopem většiny druhů ptáků,
  o kterých jsem mluvil.
 • 00:02:20 Tady v tomhle území je takzvaná
  nevyrovnaná skladba věkových tříd,
 • 00:02:23 to znamená převažují tady
  z různých historických důvodů
 • 00:02:26 ty staré porosty,
  které teď dosahují mýtního věku
 • 00:02:29 a jsou tedy z lesnického hlediska
  takzvaně obnovovány.
 • 00:02:32 Z hlediska lesního zákona
  je všechno naprosto v pořádku,
 • 00:02:35 ale z hlediska ochrany přírody ne,
  protože my jsme povinni
 • 00:02:38 tady zajistit přežití populací
  těch jmenovaných druhů ptáků.
 • 00:02:42 Ale při tempu těžeb, které tady je,
  máme obavu, že řada z nich
 • 00:02:47 by mohla velmi vážným způsobem
  nebo rychle poklesnout.
 • 00:02:50 To, že ani evropsky uznaná
  ptačí oblast Natura 2000
 • 00:02:54 nezabrání těžbám starých porostů,
  dokázala poslední zima,
 • 00:02:59 kdy tady lesníci vykáceli
  hektary dubů a jasanů
 • 00:03:02 ve věku 130 až 150 let.
 • 00:03:07 Těžby proběhly bez konzultace
  se státní ochranou přírody.
 • 00:03:14 Rozhodnutím jsme na tři roky
  zakázali těžební činnost
 • 00:03:20 ve dvou odděleních, což znamená
  asi na ploše sto hektarů
 • 00:03:25 u porostů starších sto let.
 • 00:03:28 Při rozloze polesí
  Soutok asi 3 800 hektarů.
 • 00:03:33 V současné době se proti
  tomuto rozhodnutí Lesy odvolaly
 • 00:03:38 a na ministerstvu životního
  prostředí probíhá jednání
 • 00:03:42 o tomto odvolání.
 • 00:03:45 Lesní závod Židlochovice,
  který těžby provedl,
 • 00:03:48 využil díru v zákoně
  a své jednání obhajuje.
 • 00:03:52 Nové vedení Lesů České republiky
  má na dosavadní rozsah těžeb
 • 00:03:56 i následnou přípravu půdy
  názor poněkud odlišný.
 • 00:04:01 Lesní závod Židlochovice
  je jednou z organizačních jednotek
 • 00:04:07 podniku Lesy České republiky.
  Říkám, že Lesní závod Židlochovice
 • 00:04:11 hospodařil zcela nepochybně
  v souladu s vnitřními předpisy,
 • 00:04:17 se zákonem o lesích
  a samozřejmě až na výjimky,
 • 00:04:24 ke kterým se třeba dostaneme,
  kdy došlo k porušením
 • 00:04:27 a my o nich teď už víme.
  Nicméně říkám, že ta šablona,
 • 00:04:31 která tam byla používána,
  to znamená holoseče větších výměr,
 • 00:04:35 což je nepochybně indicie
  exploatačního způsobu hospodaření,
 • 00:04:41 mechanizovaná příprava půdy,
  tedy to vyhrnování
 • 00:04:46 a likvidace pařezů bude postupně
  nahrazeno šetrnějšími způsoby.
 • 00:04:51 V budoucnu lze očekávat,
  že výměra těch mechanizovaně
 • 00:04:57 připravených ploch po těžbě,
  které budou samozřejmě
 • 00:05:01 mnohem menší,
  tak bude minimální proti minulosti.
 • 00:05:06 Při slovech pana ředitele
  jsme si vzpomněli na slova klasika.
 • 00:05:09 Šedivá je teorie
  a zelený strom poznání.
 • 00:05:13 Proto jsme se jeli přesvědčit
  na vlastní oči, jak se nový přístup
 • 00:05:17 k lesnímu hospodaření v oblasti
  obora Soutok uplatňuje v praxi.
 • 00:05:24 Bohužel to trvalo hodně dlouho
  a vlastně koncem června
 • 00:05:30 Česká inspekce životního prostředí
  zastavila těžbu na porostech
 • 00:05:34 o rozloze asi 60 hektarů,
  a to do konce platnosti
 • 00:05:36 lesního hospodářského plánu,
  to znamená do konce roku 2009.
 • 00:05:39 My jsme se potom domluvili na tom,
  že ta těžba bude nahrazena těžbou
 • 00:05:42 v jiných porostech, které z našeho
  hlediska nejsou tak zásadní,
 • 00:05:46 a dosáhne víceméně stejné výše,
  pokud jde o kubíky dříví.
 • 00:05:49 Jediná taková sporná otázka
  bylo ponechávání výstavků
 • 00:05:53 na těch těžbách.
  Minulý týden jsme měli jednání
 • 00:05:56 mezi správou CHKO Pálava,
  Agenturou ochrany přírody a krajiny
 • 00:05:59 a Lesy České republiky, kde jsme
  dospěli k první kompromisní dohodě
 • 00:06:04 ohledně ponechávání těch výstavků
 • 00:06:07 a včera jsme je začali
  zkusmo vyznačovat
 • 00:06:10 spolu s pracovníky Lesů České
  republiky, takže ty stromy,
 • 00:06:14 které mají ten červený sprej,
  tak by měly při těžbě zůstat.
 • 00:06:22 Ty výstavky mají nesmírný význam
  pro ochranu biodiverzity,
 • 00:06:25 ať už je to hmyz, nejrůznější
  druhy dřevokazného hmyzu,
 • 00:06:29 a nebo pro ptáky. Jednak pro ptáky,
  kteří vyhledávají doupné stromy.
 • 00:06:32 Samozřejmě pokud máte v mladším
  porostu nějaký starší strom,
 • 00:06:36 tak dřevo postupně ztrácí
  na kvalitě,
 • 00:06:39 vznikají v něm přirozené dutiny,
  nebo si je vytesávají šplhavci,
 • 00:06:43 strakapoudi a hnízdí v nich
  spousta ptáků.
 • 00:06:46 A zároveň pokud máte takový
  výstavek v mladším porostu,
 • 00:06:50 tak třeba ve věku
  40, 50 nebo 60 let,
 • 00:06:53 když ten okolní porost odroste,
  tak tyto dominantní stromy
 • 00:06:57 mohou tvořit hnízdiště
  pro dravce nebo čápa černého.
 • 00:07:01 Konkrétní kroky v této problematice
  jsme učinili i mimo ptačí oblasti,
 • 00:07:09 které jsou vymezeny v rámci Natury
 • 00:07:13 a můžu tady říct, že byla podepsána
  deklarace o spolupráci
 • 00:07:18 mezi Lesy České republiky
  a Českou ornitologickou společností
 • 00:07:24 na konci srpna.
  A dokonce je podepsán a realizován
 • 00:07:28 pilotní projekt o spolupráci
  tedy smlouva s jednou z poboček
 • 00:07:32 České společnosti ornitologické
  o tom, že budeme ponechávat
 • 00:07:36 v počtu minimálně pět na hektar
  solitérů, doupných stromů
 • 00:07:40 nebo výstavků po celé ploše
  republiky i mimo ptačí oblasti.
 • 00:07:44 Je to první unikátní
  smlouva o spolupráci
 • 00:07:48 mezi státními lesy v celé Evropě
  a společností ornitologickou.
 • 00:07:54 Druhým problémem je mechanizovaná
  příprava půdy po těžbách.
 • 00:07:58 Když jsme natáčeli na jaře,
  u vjezdu do obory nás vítala
 • 00:08:02 paseka s pokácenými duby
  a mohutnými pařezy.
 • 00:08:06 Když jsme do stejného místa
  přijeli v říjnu,
 • 00:08:08 našli jsme zde oplocený obnovní
  blok a jako na řadě dalších míst
 • 00:08:13 opět rozfrézovanou půdu.
 • 00:08:18 Tady na té ploše, co se nacházíme,
  to je obnovní blok,
 • 00:08:23 kde proběhla
  celoplošná příprava půdy.
 • 00:08:26 Ty obnovní prvky,
  ty seče mají dva hektary,
 • 00:08:29 jsou přiřazovány k sobě a pak
  následuje vždycky porostní žebro,
 • 00:08:35 poté je další plocha. To žebro
  bude po zajištění těch kultur,
 • 00:08:40 což znamená sedm let, odtěženo,
  tak tu vznikne de facto
 • 00:08:43 souvislá plocha
  stejnověkého porostu.
 • 00:08:47 První problém spočívá v tom, že
  jakmile celoplošně připravíte půdu,
 • 00:08:54 tak otevřete bránu invazním druhům.
 • 00:08:56 Invazní druhy
  jsou cizokrajné druhy,
 • 00:08:59 které se šíří
  na narušených stanovištích.
 • 00:09:02 Tam v konkrétním případě
  soutoku Moravy a Dyje
 • 00:09:05 je to především hvězdnice kopinatá.
 • 00:09:09 To je druh, který na těch
  celoplošně připravených pasekách
 • 00:09:13 tvoří během několika let
  souvislé porosty.
 • 00:09:18 Ten druhý problém spočívá v tom,
  že jsou tam některé
 • 00:09:22 třeba chráněné a ohrožené druhy,
  které mají hlízky,
 • 00:09:26 mají tam cibule. Samozřejmě
  ta fréza ty hlízky rozmělní,
 • 00:09:30 zničí, čili ty rostliny
  na té ploše vyhynou.
 • 00:09:34 Nabízí se otázka, zde v oblasti ,
  kde se vyskytují chráněné druhy
 • 00:09:38 rostlin a kde ve starých pařezech
  přežívají ohrožené druhy brouků,
 • 00:09:42 není frézování půdy
  nezákonnou činností.
 • 00:09:46 Když si člověk velmi pečlivě pročte
  zákon o ochraně přírody a krajiny,
 • 00:09:50 tak tam se říká, že zatímco druhy,
 • 00:09:53 které jsou
  jenom chráněné jako ohrožené,
 • 00:09:56 nejsou chráněny před běžným
  způsobem obhospodařování kultur.
 • 00:10:01 Les je z právního hlediska
  druh kultury.
 • 00:10:04 V okamžiku, kdy jde o silně
  a kriticky ohrožené druhy,
 • 00:10:08 jako je třeba bledule letní,
  tak samozřejmě ten zásah
 • 00:10:12 je přímo v rozporu se zákonem,
  protože kdyby se ten zákon
 • 00:10:15 důsledně uplatňoval, tak firma,
  která chce tu paseku pofrézovat,
 • 00:10:20 by si měla vyžádat
  stanovisko ochrany přírody.
 • 00:10:23 Vlastně i v lesích pro některé
  lidi k běžnému obhospodařování
 • 00:10:29 potřebuje povolení.
  Měla by o to prostě zažádat.
 • 00:10:35 V rovině ekonomické je ta věc
  pro lesního hospodáře pozitivní.
 • 00:10:41 Samozřejmě ta výsadba
  probíhá jednodušším způsobem.
 • 00:10:45 Může být použita mechanizace
 • 00:10:47 a následně i ochrana proti útlaku
  lze provádět mechanizovaně,
 • 00:10:52 dokonce kombinace chemicky
  a mechanizovaně,
 • 00:10:57 takže jsou tam
  nižší vstupy a nižší náklady.
 • 00:11:00 Nicméně nesleduje tento způsob
  nebo nevnímá tolik,
 • 00:11:06 jak si představuji,
  principy ekologické.
 • 00:11:10 A my chceme jít způsobem rozumného
  průniku ekonomiky a ekologie.
 • 00:11:16 Jak jsme viděli, těžby už skutečně
  probíhají na menších plochách.
 • 00:11:21 Na druhé straně se místní
  lesní hospodáři nevzdávají
 • 00:11:25 mechanizované přípravy půdy.
 • 00:11:28 Musím říct, že máme
  poměrně protichůdné informace,
 • 00:11:31 protože jsme
  z jedné strany dostali informaci,
 • 00:11:36 že celoplošné přípravy půdy
  byly zastaveny v té lužní oblasti,
 • 00:11:39 z druhé strany se nám
  tyto informace nepotvrdily,
 • 00:11:41 takže jsme se dohodli s lesníky,
  že z těchto dvou pasek
 • 00:11:44 jedna bude připravena celoplošně
  a druhá ne, aby se ukázalo,
 • 00:11:47 jaký to má vliv na hmyz
  nebo rostliny.
 • 00:11:51 Důkazem toho, že Lesní závod
  Židlochovice nepovažoval
 • 00:11:54 státní ochranu přírody za partnera,
  je i druhý případ z poslední zimy.
 • 00:11:59 Lesníci v jádru
  Státní přírodní rezervace Kolby
 • 00:12:02 vykáceli bez jakékoliv konzultace
  s ochranou přírody
 • 00:12:06 téměř jeden hektar dubů a na hraně
  rezervace dalších sedmnáct arů.
 • 00:12:11 Podle mě se jedná
  o bezprecedentní chybu
 • 00:12:17 nebo bezprecedentní zásah
  do přírodní rezervace
 • 00:12:20 ze strany lesního závodu,
  protože národní přírodní rezervace
 • 00:12:25 je vlastně nejtvrdší režim ochrany,
  jaký u nás je.
 • 00:12:29 Do národní přírodní rezervace
 • 00:12:31 bez povolení nesmíte chodit
  mimo vyznačené cesty.
 • 00:12:35 Já jako entomolog tam nesmím
  bez povolení chytat hmyz,
 • 00:12:38 nesmíte utrhnout květinu,
  nesmíte nic.
 • 00:12:42 A to, že tam lesní závod
  vlastně sám od sebe vykácel
 • 00:12:47 bez toho, že by informoval
  ochranu přírody, hektar porostu,
 • 00:12:51 to je neuvěřitelné.
 • 00:12:55 Pikantní na tom je to,
  že byly pokáceny i stromy,
 • 00:12:58 označující rezervaci a klestí bylo
  spáleno na starých pneumatikách.
 • 00:13:04 Správa Chráněné
  krajinné oblasti Pálava,
 • 00:13:07 která má o rezervaci pečovat,
 • 00:13:09 podala podnět
  České inspekci životního prostředí.
 • 00:13:12 Pokud by ochrana přírody
  toto mohla konzultovat s lesáky,
 • 00:13:16 jak by vypadala ta těžba?
 • 00:13:18 Určitě bychom při těch pochůzkách
  a konzultacích vznášeli požadavky,
 • 00:13:24 aby výsledkem nebyl les jednověký,
 • 00:13:27 který do národní
  přírodní rezervace nepatří,
 • 00:13:31 ale abychom vytvořili
  lepší podmínky pro les různověký,
 • 00:13:38 který je pestřejší, zajímavější
  a jednoznačně do takto vymezených,
 • 00:13:42 zvlášť chráněných území
  a případně naturových území patří.
 • 00:13:47 Tam nebyl důvod
  pro nějakou konzultaci.
 • 00:13:52 Tam bylo provedeno odstranění
  původního porostu,
 • 00:13:56 aby se uvolnil nálet toho dubu.
 • 00:14:00 A tam není povinnost
  lesního závodu ze zákona,
 • 00:14:03 aby o tom informoval
  orgán ochrany přírody.
 • 00:14:06 V rezervaci roste naše rodinné
  stříbro - lilie zlatohlavá,
 • 00:14:10 třemdava bílá či světlinový druh -
  kosatec různobarvý.
 • 00:14:15 Jednorázovým vykácením sice
  lesníci pomohli semenáčkům dubu,
 • 00:14:19 ohrozili však desítky druhů
  rostlin, které vegetují
 • 00:14:23 ve stínu a polostínu lesa.
  Na místo původních lesních bylin
 • 00:14:27 paseku prorůstá nebezpečně
  se šířící netýkavka původem z Asie.
 • 00:14:34 Nechápu,
  proč pan inspektor prohlásil,
 • 00:14:39 že nedošlo
  k žádnému poškození přírody.
 • 00:14:42 Nevím, jestli je na to tak odborně
  fundovaný, nebo z čeho vychází.
 • 00:14:46 Podle mého odborného názoru
  k poškození rezervace došlo
 • 00:14:51 a poměrně zásadnímu.
  Neuvěřitelná je výše pokuty.
 • 00:14:55 Když si vezmeme podstatu,
  že přijdete do národní přírodní
 • 00:15:00 rezervace, uděláte tam
  jednu velikánskou paseku,
 • 00:15:04 druhou třeba menší
  nebo která zasahuje jenom kouskem
 • 00:15:07 a dostanete za to pokutu
  deset tisíc korun, tak to je...
 • 00:15:11 To nelze...
  Nedokážu to nějak formulovat.
 • 00:15:16 Srovnejte si,
  že inspekce životního prostředí
 • 00:15:20 za patnáct špatně ořezaných stromů
  někde ve městě udělila pokutu
 • 00:15:24 čtvrt milionu korun
  nebo necelého čtvrt milionu korun.
 • 00:15:28 Problém je i na straně ochranářů.
  V plánu péče rezervace Kolby
 • 00:15:32 není výslovně řečeno,
  že podpora přirozené obnovy lesa
 • 00:15:35 musí být konzultována
  s ochranou přírody.
 • 00:15:39 Já tam jednoznačně vidím
  pochybení na naší straně.
 • 00:15:45 Samozřejmě že jsme nesplnili to,
  co jinde plníme.
 • 00:15:48 To znamená nekomunikovali jsme
  s příslušnou správou
 • 00:15:51 chráněné krajinné oblasti.
  Naše lesníky jsme v posledních
 • 00:15:56 patnácti až padesáti letech
  nevychovávali v tomto směru.
 • 00:16:01 I vedení Lesů České republiky
  současné v tomto má deficit.
 • 00:16:07 Musíme se chovat lépe
  v této oblasti.
 • 00:16:10 V těchto dnech vědci
  nejrůznějších oborů dokončují návrh
 • 00:16:15 managamentu oblasti Soutok, kde
  jsou shrnuty požadavky ornitologů,
 • 00:16:20 entomologů, botaniků
  a dalších odborníků.
 • 00:16:25 Pokud tento zásadní materiál
  bude přijat Lesy České republiky,
 • 00:16:29 stane se prvním krokem k reálné
  ochraně Moravské Amazonie.
 • 00:16:34 Ve hře je mnoho.
  Udržení unikátní biodiverzity
 • 00:16:37 v jednom z nejcennějších území
  střední Evropy.
 • 00:16:55 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2007

Související