iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 7. 2011
20:55 na ČT2

1 2 3 4 5

23 hlasů
25621
zhlédnutí

Pevnosti

Cheb

Nový cyklus České televize. Skvosty pevnostního stavitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

16 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Pevnosti - Cheb

 • 00:00:33 .
 • 00:00:38 Císař se pokoušel přeplavat
  přes velice prudkou řeku
 • 00:00:42 Kalycadmus.
 • 00:00:43 Ale jakýsi
  rozumný muž řekl:
 • 00:00:45 "Nemůžeš plavat proti toku řeky!"
 • 00:00:48 Jinak vždy velmi rozumný císař
  bláznivě zkoušel svoje síly
 • 00:00:52 proti síle řeky.
 • 00:00:53 Ačkoliv každý
  se snažil ho zastavit,
 • 00:00:56 vstoupil do vody
  a ponořil se do vodního víru.
 • 00:00:59 A tak ten,
  co podstoupil mnohá nebezpečí,
 • 00:01:02 nyní uboze zahynul.
 • 00:01:08 Řeč je o Fridrichu I. Barbarosovi
  zvaném též Rudovousý,
 • 00:01:12 který ve 12. století našel smrt
  úplně v jiných vodách
 • 00:01:17 než jsou vody řeky Ohře.
 • 00:01:19 Zemřel na své 3. křížové výpravě
  na území dnešního Turecka.
 • 00:01:23 Tehdy město Cheb,
  německy zvané též
 • 00:01:25 podle řeky Ohře Eger,
  patřilo Svaté říši římské
 • 00:01:29 a byl to právě Rudovous,
  který zde v roce 1165
 • 00:01:32 vybudoval svoji nejvýchodnější
  rezidenci zvanou Falc
 • 00:01:36 Právě ve své komnatě
  s pětidílnými románskými okny
 • 00:01:39 strávil císař Rudovous
  jedny Vánoce.
 • 00:01:43 Nejzachovalejší stavba falce
  však byla postavena
 • 00:01:47 až za jeho nástupce Fridricha II.
 • 00:01:49 Na počátku 13. století.
 • 00:01:51 Zatímco strop spodního patra
  podpírají 4 románské sloupy,
 • 00:01:55 klenba horního patra
  je již goticky zalomena.
 • 00:02:05 Velkorysost stavby svědčí
  o velkém významu sídla
 • 00:02:08 na hranicích říše.
 • 00:02:10 Město Cheb společně s touto falcí
  bylo k zemím koruny české přiřazeno
 • 00:02:15 až za vlády Jana Lucemburského
  v roce 1322.
 • 00:02:22 Dvojdílná kaple byla zasvěcena
  svatému Erhartovi a svaté Uršule,
 • 00:02:26 kterou spíš v našich krajích známe
  pod jménem Voršula
 • 00:02:30 a je patronkou větru.
 • 00:02:32 Možná znáte pranostiku
 • 00:02:35 svatá Voršula a Krodula
  větry pohnula.
 • 00:02:53 I my se pohneme o kousek dál
  v čase i prostoru.
 • 00:02:56 Za vlády Lucemburků
  se chebské opevnění
 • 00:02:59 neboli fortifikace stala
  jedním z nejdokonalejších
 • 00:03:02 v českém království.
 • 00:03:05 V dobách husitských se ovšem město
  nad Ohří začalo obávat možného
 • 00:03:09 husitského útoku.
 • 00:03:11 To, co za mnou slyšíte
  jsou ovšem muškety,
 • 00:03:14 které patří do 30leté války,
  o ní také bude řeč.
 • 00:03:18 Pojďme pryč.
 • 00:03:22 Husité obléhali město roku 1430
  na svém tažení na Norimberk,
 • 00:03:27 vypálili předměstí,
  ale samotný Cheb nakonec nedobyli,
 • 00:03:31 měšťané jim totiž
  zaplatili výpalné.
 • 00:03:47 Bystrá inteligence,
  odpor ke všednosti,
 • 00:03:51 touha po výjimečnosti.
 • 00:03:55 Bude lakotný,
  ukrutný k poddaným, svárlivý.
 • 00:04:00 K nikomu nenajde bližší vztah.
 • 00:04:03 Ožení se z bohatou vdovou
  a bude schopen se třeba
 • 00:04:09 upsat ďáblu.
 • 00:04:11 Postupně dosáhne vysokých hodností
  a obrovského bohatství.
 • 00:04:17 To jsme se ovšem po proudu času
  dostali o 200 let dál
 • 00:04:21 od dob husitských válek.
 • 00:04:24 Do dob ukrutné 30leté války,
  která vynesla na výsluní
 • 00:04:27 muže s tímto horoskopem.
 • 00:04:29 Horoskopem velkého
  válečného vojevůdce
 • 00:04:32 Albrechta Václava
  Eusebia z Valdštejna.
 • 00:04:35 Je rok 1625 a Chebem
  pochoduje 15tisícová armáda,
 • 00:04:39 kterou shromáždil právě Valdštejn.
 • 00:05:08 Cheb byl již od nepaměti důležitou
  křižovatkou cest spojujících
 • 00:05:13 české země
  se západní a jižní Eropou.
 • 00:05:16 To je také důvod,
  proč byl častým předmětem sváru
 • 00:05:19 mezi českými panovníky
  na straně jedné
 • 00:05:22 a římskými králi či císaři
  na straně druhé.
 • 00:05:25 Dá se říci,
  že již od počátku 30leté války
 • 00:05:28 Cheb fungoval jako vstupní brána
  do českého království,
 • 00:05:32 ale zároveň
  k případným výpadům na západ.
 • 00:05:36 To znamená do říše.
 • 00:05:37 V roce 1625 v Chebu a okolí
  vybudoval Albrecht z Valdštejna,
 • 00:05:41 v té době císařský generalisimus
  pro císaře Ferdinadna II.
 • 00:05:46 armádu o síle 25 000 mužů
  s níž následně několik let
 • 00:05:50 vítězně operoval
  ve středoevropském prostoru.
 • 00:05:54 Samozřejmě pobyt těchto vojáků
  pro kraj znamenal velkou zátěž.
 • 00:05:58 Dá se říci,
  že ho doslova vyjedli
 • 00:06:00 až do krajnosti.
 • 00:06:02 O několik let později roku 1631
  se Chebu zmocnila saská armáda.
 • 00:06:07 Cheb nebyl dobyt,
  ale víceméně obsazen
 • 00:06:10 téměř bez boje.
 • 00:06:11 Již o několik měsíců později
  na začátku léta roku 1632
 • 00:06:15 Cheb opět vyrval Sasům
  Albrecht z Valdštejna
 • 00:06:18 a zmocnil se města.
 • 00:06:20 O 15 let později,
  v roce 1647 Cheb opět padl.
 • 00:06:23 Stalo se tak po 28denním obléhání
  švédskou armádou v čele
 • 00:06:28 s generálem Wrangelem.
 • 00:06:34 Švédové se ve městě
  zmocnili ohromné kořisti
 • 00:06:37 především vojenského charakteru,
  to znamená proviantu,
 • 00:06:41 výzbroje, výstroje.
 • 00:06:43 Opět město postihlo
  mimořádně vysoké výpalné.
 • 00:06:46 Chebští měšťané například museli
  rovněž odevzdat všechny koně.
 • 00:06:50 Zajímavostí jistě
  zůstavá skutečnost,
 • 00:06:53 že Švédové opustili Cheb
  až v řijnu roku 1649,
 • 00:06:56 to znamená více než rok
  po uzavření Vestfálského míru.
 • 00:07:13 Většina měst, pevností, hradů
  je opevněna podle starého
 • 00:07:17 gotického způsobu,
  takže my jako dělosřtelci
 • 00:07:21 z nich nemusíme mít žádný strach.
 • 00:07:23 Objevují se modernizace dělané
  poměrně narychlo a ve spěchu.
 • 00:07:30 Většinou pomáhají
  i měšťané a rolníci.
 • 00:07:33 Jde o zpevňování hlavních vstupů,
  bran - nejslabších míst.
 • 00:07:39 Dochází samozřejmě těsně
  před hrozícím útokem
 • 00:07:42 k likvidování městských předměstí.
 • 00:07:45 Srovnávání staveb se zemí,
  což se týkalo i kostelů a podobně.
 • 00:07:50 Tohle co tady vidíš,
  to je klasická komorovka.
 • 00:07:53 Vyndej komoru, ukaž mu to.
 • 00:07:58 Je to klasické komorové dělo,
  ještě renesanční,
 • 00:08:02 nabíjené způsobem zezadu.
 • 00:08:04 Komora se vložila, klín se založil.
 • 00:08:09 Já potom nasypu jemný prach
  z prachovnice do zátravky.
 • 00:08:19 Mám připravený sklonoměr hlavně.
 • 00:08:23 Jsme vzdáleni
  odhadem 400 - 500 metrů
 • 00:08:28 Náměr bude kolem 30 stupňů.
 • 00:08:33 Úhel sedí.
 • 00:08:35 Pro přesnější zaměření
  použijeme kvadrant.
 • 00:08:44 Kouli narazit.
 • 00:08:50 Vybít komoru.
 • 00:08:53 Další komoru nabít.
 • 00:09:02 Vybít komoru!
 • 00:09:04 Utíkejte Torstenson!
 • 00:09:14 Za třicetileté války dosáhlo
  dělostřelectvo už takové úrovně,
 • 00:09:18 že poměrně vysoké,
  ale vcelku slabé cihlové
 • 00:09:21 a kamenné hradební zdi se
  pod zásahy těžkými železnými
 • 00:09:25 projektily spolehlivě bortily.
 • 00:09:28 Kromě toho úzké ochozy na hradbách
  neumožňovaly nasadit těžká děla
 • 00:09:33 při jejich obraně.
 • 00:09:34 Obránci se mohli bránit
  pouze ručními palnými zbraněmi.
 • 00:09:38 V Chebu tou dobou vylepšili
  středověké opevnění pouze tím,
 • 00:09:42 že před hradební příkop
  navršili zemní val.
 • 00:09:45 Cheb byl několikrát dobyt,
  ale domům uprostřed náměstí
 • 00:09:49 se válečný oheň naštěstí vyhnul.
 • 00:10:06 Vraťme se ale k Valdštejnovi,
  intrikánovi, který dokázal
 • 00:10:10 natolik těžit z válečné situace,
  že se dkonce málem stal
 • 00:10:14 českým králem.
 • 00:10:16 Vyjednávání s oběmi stranami
  konfliktu se mu však stalo osudným.
 • 00:10:19 Horoskop, který doposud skvěle
  vycházel měl jedno černé datum
 • 00:10:23 rok 1634.
 • 00:10:28 V únoru 1634 přijíždí
  vážně nemocný Valdštejn naposledy
 • 00:10:32 do Chebu.
 • 00:10:33 Byl právě sesazen
  z velitelského místa,
 • 00:10:36 ale snaží se získat větší část
  vojska na svoji stranu
 • 00:10:40 a z opevněného Chebu vyjednávat.
 • 00:10:42 Ve skutečnosti už
  je o jeho osudu rozhodnuto.
 • 00:10:47 Jeho plukovníci jsou odhodlaní,
  že Valdštejna odstraní.
 • 00:10:51 Skupina vojáků vtrhla do domu
  na náměstí a rytmistr Deveroux
 • 00:10:54 probodl Valdštejna partyzánou.
 • 00:10:56 Deveroux prý ještě vykřikl:
 • 00:10:58 Ty stará křivopřísežná
  rebelantská bestie!
 • 00:11:03 Tato valdštejnská historie
  je poměrně dobře známá,
 • 00:11:06 pro nás je ovšem zajímavá
  jedna historická perlička.
 • 00:11:10 O Valdštejnovi se říkalo,
  že nebyl příliš dobře sečtělý,
 • 00:11:14 dokonce v jeho pozůstalosti
  ve Valdštejnském paláci v Praze
 • 00:11:17 se našla pouze jedna publikace
  a to dílo pojednávající
 • 00:11:21 o fortifikačním umění.
 • 00:11:23 Zavraždění Albrechta z Valdštejna
  neznamenalo pro Cheb nějaké
 • 00:11:26 výrazné zlěpšení situace.
 • 00:11:28 Například v roce 1640 byla téměř
  třetina města vypálena
 • 00:11:31 a 3 z chebských předměstí
  rovněž lehla popelem.
 • 00:11:36 V té době Cheb zaznamenal
  i výrazné ztráty na obyvatelstvu.
 • 00:11:40 Souviselo to s vydáním obnoveného
  zřízení zemského roku 1627,
 • 00:11:45 které donutilo k odchodu
  velkou řadu nekatolíků.
 • 00:11:49 V Chebu se to týkalo takřka
  150 nejbohatších měšťanských rodin.
 • 00:11:53 Lze tedy říci,
  že válečné události let 1618 - 1648
 • 00:11:57 město mimořádně silně postihly.
 • 00:12:00 V závěru 30leté války byla
  téměř polovina města zničena,
 • 00:12:04 většina opevnění byla zbořena
  a chebští se museli potýkat rovněž
 • 00:12:08 s astronomickým dluhem
  ve výši téměř 200 000 zlatých.
 • 00:12:12 Rovněž opakované poměrně
  snadné dobytí města
 • 00:12:16 v době 30leté války
  odhalilo zastaralost
 • 00:12:20 stávající městské fortifikace.
 • 00:12:24 Jelikož Cheb v té době tvořil
  dá se říct nejzápadnější výspu
 • 00:12:28 habsburských dědičných zemí
  a zároveň hrál klíčovou roli
 • 00:12:32 při obraně západních přístupů
  do českého království.
 • 00:12:36 Rozhodl císař Ferdinant III.
  dekretem z června roku 1652
 • 00:12:40 o přebudování města Chebu
  na pevnostní vojenské město.
 • 00:12:44 Zajímavá je ta skutečnost,
  že v té době byly v celém
 • 00:12:49 českém království pouze 2 města,
  která měla statut pevnosti
 • 00:12:53 a to byl právě Cheb a město Praha.
 • 00:12:56 Cheb znovu získal své výsadní
  postavení a povstal z trosek.
 • 00:13:00 Začaly se stavět
  nové brány a bastiony,
 • 00:13:03 mělo to ovšem řadu komplikací.
 • 00:13:05 Projekt musel respektovat
  městkou zástavbu,
 • 00:13:08 takže nebyla zaručena
  pravidelnost opevnění.
 • 00:13:11 To bylo pro
  bastionovou pevnost nevýhodné.
 • 00:13:14 Stavělo se podle
  hodně zastaralých plánů
 • 00:13:17 takzvané novoitalské školy.
 • 00:13:20 Vystřídala se zde
  pěkná řádka stavitelů,
 • 00:13:22 včetně těch,
  které známe jako architekty
 • 00:13:25 sakrálních staveb,
  jako byl třeba
 • 00:13:28 Kryštof Dientzenhofer.
 • 00:13:29 Pevnost byla dobudována
  teprve v roce 1740,
 • 00:13:32 tedy po 88 letech od projektu.
 • 00:13:34 Bylo vybudováno
  7 velkých bastionů s kavalíry.
 • 00:13:39 I přes intenzivní stavební úsilí
  trvající již několik desetiletí,
 • 00:13:44 bylo město Cheb na přelomu
  17 a 18. století chráněno především
 • 00:13:48 ze severní strany stále
  zastaralou středověkou hradbou.
 • 00:13:52 Jeden z mála moderních prvků
  představovaly bastiony
 • 00:13:56 vybudované na chebském hradě.
 • 00:13:59 V rozích těchto bastionů
  byly vybudovány věžičky,
 • 00:14:02 kterým se říkalo kavalíry.
 • 00:14:04 Výhoda těchto věžiček
  spočívala v tom,
 • 00:14:06 že jednak chránily svoji osádku
  před nepříznivými vlivy počasí
 • 00:14:11 a jednak také
  před nepřátelskou palbou.
 • 00:14:29 Na zastaralost opevnění
  doplatil Cheb už rok
 • 00:14:32 po dostavění pevnosti v roce 1741,
  kdy na trůn nastupuje
 • 00:14:37 mladičká Marie Terezie.
 • 00:14:39 Francouzi obsadili Prahu
  a zmocnili se i Chebu.
 • 00:14:42 Teprve koncem roku 1742
  se rakouskému vojsku podařilo
 • 00:14:47 vytlačit Francouze z Prahy,
  ale ti se opevnili
 • 00:14:50 v chebské pevnosti.
 • 00:14:52 Teprve v září 1743
  se vyhladovělá
 • 00:14:56 francouzská osádka vzdala.
 • 00:14:58 Co jste si to pro nás
  připravil za dárek?
 • 00:15:01 To není ani dárek ani svačina,
  ač to tak může vypadat.
 • 00:15:05 Je to jeden ze vzácných artefaktů
  ze sbírek chebského muzea.
 • 00:15:08 Je to ruka posledního velitele
  chebské pevnosti Von Oera.
 • 00:15:12 Chebská pevnost byla zrušena
  v závěru napoleonských válek
 • 00:15:16 a to z toho důvodu,
  že již v té době pozbyla svoji
 • 00:15:20 jakoukoliv vojenskou funkci.
 • 00:15:22 Takže si můžu s panem plukovníkem
  na důkaz míru potřást pravicí.
 • 00:15:26 Ani po zjevném neúspěchu
  chebské fortifikace
 • 00:15:29 se rakouský císař
  nechtěl vzdát Chebu,
 • 00:15:31 coby pohraniční pevnosti.
 • 00:15:34 Mezi lety 1750 - 1755 erár
  fortifikaci intenzivně vylepšoval.
 • 00:15:39 Když za 7leté války roku 1861
  obléhali město Prusové,
 • 00:15:43 podařilo se je tentokrát odrazit.
 • 00:15:45 Čas však plynul jako voda,
  chebská pevnost se stávala
 • 00:15:48 zbytečnější a zbytečnější,
  až byla roku 1809 zrušena úplně.
 • 00:16:06 Skryté titulky: Marie Butula Cichá
  Česká televize, 2010

Související