iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 12. 2010
16:15 na ČT2

1 2 3 4 5

171 hlasů
60146
zhlédnutí

Mistr Eckhart

Dokument o tajemném mystikovi středověku

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Mistr Eckhart

 • 00:00:07 .
 • 00:00:22 Mistr Eckhart byl
  německý teolog, filosof
 • 00:00:25 a dominikán, známý především
  jako mystický spisovatel
 • 00:00:29 a představitel platonizující
  metafyziky.
 • 00:00:33 Jeho německá kázání, určená zejména
  řeholnicím, měla velký vliv
 • 00:00:37 na městskou zbožnost pozdního
  středověku i na vývoj německého
 • 00:00:41 jazyka. Dnes je tento vzdělaný
  teolog a filozof právem považován
 • 00:00:45 za nejvýraznější postavu
  středověké mystiky.
 • 00:00:49 Mistr Eckhart se narodil na hradě
  Waldenfelsu u Tambachu
 • 00:00:53 v Durynsku. Jeho otec
  Eckhart z Hochheimu tam byl
 • 00:00:57 hradním správcem.
 • 00:00:59 V roce 1275 vstoupil do kláštera
  dominikánů v Erfurtu, studoval
 • 00:01:04 teologii a filozofii patrně
  na řádovém učilišti v Kolíně nad
 • 00:01:08 Rýnem. Od roku 1300 přednášel
  na řádové koleji v Paříži a získal
 • 00:01:14 titul magistra.
 • 00:01:20 Co je zajímavé, tak roku 1307
  se stal představeným nově zřízené
 • 00:01:22 české dominikánské provincie
  v Praze. Tam strávil 4 roky.
 • 00:01:26 Pak se znovu vrátil do německých
  zemí a Francie a podobně.
 • 00:01:30 Mistr Eckhart se stal představeným
  saské provincie řádu, což bylo
 • 00:01:33 severní Něměcko až Pobaltí
  se 100 kláštery.
 • 00:01:36 V roce 1311 se stal představeným
  řádu pro všechny německé země
 • 00:01:40 a zároveň je znovu povolán
  do Paříže. Stává se populárním
 • 00:01:44 kazatelem.
 • 00:01:48 Člověk si musí představit, jak
  vypadal takový žebravý mnich
 • 00:01:52 ve 13. a 14. století. Ti lidé
  skutečně nic neměli, museli chodit
 • 00:01:57 pěšky. A teď si představte,
  že Eckhart byl představený
 • 00:02:03 provincie, takže měl za povinnost
  všechny kláštery v té zemi obejít.
 • 00:02:10 Takže si ho musíte představit, jak
  chodí v létě i v zimě pěšky stovky
 • 00:02:16 kilometrů, kde nejsou cesty, kde
  nejsou hospody.
 • 00:02:21 O nějakých silnicích nebo
  dopravních prostředcích ani
 • 00:02:24 nemluvě a nesmí si sednout na koně.
 • 00:02:29 Biblický citát "Světlo svítí ve tmě
  a tma se ho nezmocnila? odkazuje
 • 00:02:34 na světlo Boží, světlo Kristovo,
  které dovršuje Zákon tím,
 • 00:02:39 že člověka odkázaného
  na zachovávání dobrých Božích
 • 00:02:43 přikázání pouští do Boží dílny,
  apeluje na rozum, přemýšlení
 • 00:02:47 o motivech jednání. Aniž by popřel
  zásady světa starého, odhaluje
 • 00:02:52 barvy světa nového.
 • 00:03:03 Eckhart je složitá postava. A přece
  on sám byl velice jednoduchý.
 • 00:03:07 Byl to typický člověk pozdního
  středověku s neuvěřitelně hlubokou
 • 00:03:10 vírou, pro kterého nic jiného
  než víra a Bůh neexistuje.
 • 00:03:16 Eckhart je zajímavý tím, že
  na jedné straně to byl člověk
 • 00:03:20 velice lidský i přátelský. Mluvil
  přirozenou řečí. Mluvil k lidem,
 • 00:03:26 kteří mu rozuměli a měli ho rádi.
  A přitom jeho vlastní zájem je celý
 • 00:03:32 upřený k Bohu.
 • 00:03:35 Takže z toho pak plynou takové
  ty výroky, jakože se člověk má
 • 00:03:42 vyprázdnit, že se má zbavit všech
 • 00:03:44 představ, nejenom věcí, majetku,
  ale dokonce i představ.
 • 00:03:50 Tak si představuji, že tato
  místnost by se mu líbila.
 • 00:03:53 Je to taková duchovní místnost,
  protože je prázdná a holá, nic v ní
 • 00:03:57 není. Žádné obrazy. Nic, co by vás
  přitahovalo.
 • 00:04:02 Protože Eckhart měl strašně pevný
  vztah k Bohu a určitě jakousi
 • 00:04:09 bezprostřední zkušenost, tak se
  nikdy nebál. Eckahrtova kázání
 • 00:04:15 působí tak mocně dodnes, protože
  jsou beze strachu. Říká, co mu tato
 • 00:04:21 víra přinese na jazyk, nebojí se,
  nedává si náhubek.
 • 00:04:27 Proto bylo také tak snadné v
  kázání najít věty, které církev
 • 00:04:33 nemohla spolknout.
 • 00:04:37 Když řekne, že všechny stvořené
  věci jsou jedno holé nic, tak nemůžou
 • 00:04:42 říct, že je to pravda.
 • 00:04:45 Eckhart si toho byl vědom a také
  se podle toho hájil. Také on sám
 • 00:04:49 nebyl nikdy odsouzen. Odsouzeny
  byly jen ty věty.
 • 00:04:53 Z dnešního hlediska je tedy Eckhart
  velmi těžko přístupný. Je přístupný
 • 00:04:59 lidem, kteří se nechají oslovit tou
  řečí, tím kázáním, tím jeho
 • 00:05:04 obrovským nadšením.
 • 00:05:06 Ale hledat v něm třeba už i
  filozofa, je dost obtížné.
 • 00:05:11 Eckhart nikdy o ničem nepochybuje.
  Všechno je jasné od začátku.
 • 00:05:15 Tak to je a už pospíchá k tomu
  svému vyznání.
 • 00:05:21 Každý z respondentů v tomto
  dokumentárním filmu je jak
 • 00:05:24 vypovídajícím o Eckhartovi, tak
  v druhém plánu jakoby samotným
 • 00:05:28 Eckhartem. Nevíme, jak vypadal.
 • 00:05:32 A to v polohách filosof, vědec,
  mystik - umělec, dominikán.
 • 00:05:39 První je filosof Jan Sokol,
  někdejší kandidát na prezidenta,
 • 00:05:43 spolupřekladatel ekumenické Bible,
  signatář Charty 77 a znalec
 • 00:05:48 Mistra Eckharta.
 • 00:05:53 Eckhart byl ve své době - neřeklo
  by se vědec - ale byl to učený
 • 00:05:57 člověk. Mnoho toho přečetl,
  přednášel na univerzitách a i mnoho
 • 00:06:02 toho napsal. Ale vědec to v žádném
  případě nebyl. V našem dnešním
 • 00:06:08 pochopení.
 • 00:06:09 Modlitba je pro něj strašně
  důležitá, ale je to jakási pomůcka,
 • 00:06:14 aby se dostal do toho přímého
  vztahu, kdy je s Bohem sám a přijal
 • 00:06:22 to Boží světlo, toho Božího Syna.
 • 00:06:28 Jak Eckhart říká: "rodí ve mně
  svého syna?. To jsou představy,
 • 00:06:32 s kterými my racionalisté máme
  problémy.
 • 00:06:37 Ale bez nich Eckhart není on.
 • 00:06:43 Středověcí lidé žili v pevném a
  samozřejmém přesvědčení, že člověk
 • 00:06:47 smrtí nekončí:
 • 00:06:49 "Nebojte se těch, kdo zabíjejí
  tělo,
 • 00:06:51 duši však zabít nemohou.
 • 00:06:54 Bojte se toho, který může
  duši i tělo zahubit v pekle?.
 • 00:06:58 Zabití a smrt pak může být
  očištěním člověka, skutečnou
 • 00:07:02 "nápravou?, jak o tom svědčí i
  staročeský význam slova
 • 00:07:04 "popraviti?. Ježíšova slova:
  "Kdo by chtěl zachránit svůj život,
 • 00:07:09 ten o něj přijde, kdo však přijde
  o život pro mne a pro evangelium,
 • 00:07:14 zachrání jej?.
 • 00:07:19 Eckhartův proces je složitější,
  jsou to vlastně dva procesy.
 • 00:07:23 Byl obviněn mnichy, kteří byli před
  tím při té vizitaci potrestáni.
 • 00:07:29 To dnes víme bezpečně. To bylo
  v Kolíně nad Rýnem a od toho
 • 00:07:33 kolínského arcibiskupa se odvolal
  do Avignonu, kde tehdy sídlil
 • 00:07:37 papež. V Avignonu strávil asi rok.
 • 00:07:41 Eckhart sám naprosto loajálně řekl,
  že kdykoliv by se ukázalo, že je
 • 00:07:49 něco špatně, tak se toho zříká.
  Proto nemohl být odsouzen jako
 • 00:07:54 heretik, ale byly odsouzeny ty jeho
  věty.
 • 00:07:58 Na Eckharta a jeho žáky navázalo
  sto let po jeho smrti hnutí
 • 00:08:04 "Devotio moderna? - čili bychom
  řekli současná zbožnost, zbožnost
 • 00:08:11 odpovídající této době, která byla
  hodně obrácena dovnitř, nekladla
 • 00:08:16 velký důraz na obřady a veřejné
  věci, ale právě na modlitbu,
 • 00:08:22 meditaci. Slavným reprezentantem
  "Devotio moderna? je Tomáš
 • 00:08:28 Kempenský. Tyto spisy pak měly
  značný vliv na Lutherovu reformaci.
 • 00:08:41 Mistr Eckhart právě svými velmi
  náročnými filosoficko-mystickými
 • 00:08:44 úvahami i v historii do jisté míry
  budil obavy. Je opravdu věřící?
 • 00:08:52 Moderní doba, moderní bádání a
  zkoumání jeho díla jasně ukázalo,
 • 00:08:56 že Mistr Eckhart není heretik, ale
  je opravdu výrazný filosof, který
 • 00:09:04 se zapsal do dějin filosofie a do
  jisté míry moderní německá
 • 00:09:08 filosofie na něm staví.
 • 00:09:14 Je-li stvoření světa jakousi
  vzdálenou obdobou zplození
 • 00:09:18 Syna Otcem, pak mnohem výraznější
  analogií je ?zrození? Syna Božího
 • 00:09:23 v lidské duši, jež je vyvrcholením
  náboženského života lidského
 • 00:09:27 individua. Aby se Boží Syn ?znovu?
  zrodil v lidské duši, musí se
 • 00:09:32 člověk ?vyprázdnit?, musí se vzdát
  veškerého svého chtění a musí se
 • 00:09:37 zříci své vůle a s ní i vlastní
  svobody.
 • 00:09:46 Pro Eckharta to podstatné je
  skutečně Bůh jako vnitřní
 • 00:09:49 skutečnost, ale vůbec
  ne psychologická. V moderní době
 • 00:09:54 ty jeho spisy svádějí k tomu,
  aby je lidé psychologizovali.
 • 00:09:59 To jest hledali to opravdu v sobě.
  A to není ten případ. Pro Eckharta
 • 00:10:04 je to "všechno přichází od Boha?.
  Je to sice vevnitř, ale není to
 • 00:10:09 ze mě. A já se musím naopak zbavit
  všeho svého, zbavit se svého já,
 • 00:10:16 abych tohle přijal, aby se Bůh
  do mne dostal.
 • 00:10:20 V tom se, myslím, mnozí dnešní
  Eckhartovi obdivovatelé mýlí,
 • 00:10:24 že si myslí, že je to podobné jako
  nějaký autogenní trénink nebo
 • 00:10:29 nějaká meditace, kde si člověk
  vystačí sám se sebou.
 • 00:10:35 To tak pro něho nebylo.
 • 00:10:39 Spása stojí na milosti Boží, ale
  dobré skutky lidí jsou souhlasem
 • 00:10:42 s tímto darem, jeho přijetím.
  Z této teze vzniká spor, jež se
 • 00:10:48 před Eckhartovým narozením řeší
  na půdě škol. Eckhart patří k jedné
 • 00:10:54 z tehdejších škol Řádu bratří
  kazatelů, vzdělaným dominikánům
 • 00:10:59 právě ovládajícím univerzity,
  podstatnou
 • 00:11:01 novinku západního křesťanského
 • 00:11:03 světa, umožňující vědu,
  jak ji známe dnes.
 • 00:11:09 Mistr Eckhart patří k velkým
  postavám tzv. "Porýnské mystiky?
 • 00:11:13 konce 13. století, kde je dobré
  pro nás si uvědomit, že jistým
 • 00:11:19 způsobem se jeho život překrývá
  například se svatou Anežkou
 • 00:11:22 Českou a s dalšími postavami.
  Mistr Eckhart také jako dominikán
 • 00:11:27 a představený vedl tuto provincii.
  Nastoupil po prvním provinciálovi,
 • 00:11:34 aby uspořádal určité poměry
  v našich zemích.
 • 00:11:40 Pro Mistra Eckharta je důležitý
  moment, jak si uvědomoval
 • 00:11:45 skutečnost nepředstavitelnosti
  Boha.
 • 00:11:51 Proto hovoříme u Eckharta o jeho
  pojetí Boha podle Exodu:
 • 00:11:56 "Ten, který je, který ale není nic
  z toho, co nás obklopuje? .
 • 00:12:03 Proto pronesl tu známou větu,
  že "Bůh je nepodstatné nic.?
 • 00:12:08 Tím chtěl říci, že si nemůžeme
  představovat Boha jako součást
 • 00:12:13 vesmíru, něco z toho co my
  poznáváme, ale tato propast
 • 00:12:17 ze strany Boha je překračována
  Bohem lásky, který projevuje svůj
 • 00:12:22 zájem o člověka.
 • 00:12:24 O tom je celá Bible a o tom jsou
  dějiny i náboženské zkušenosti
 • 00:12:28 těch tisíciletích, v kterých
  lidstvo žije svůj náboženský život.
 • 00:12:34 Tak na tomto místě, přesně tady
  v roce 1275 Eckhart vstoupil
 • 00:12:38 do kláštera. Tady v těchto
  chórových lavicích se modlil
 • 00:12:42 se svými spolubratry a támhle
  na tom místě jako novicmistr
 • 00:12:48 v tomto klášteře sedával.
 • 00:12:52 Biblický verš z Evangelia
  svatého Jana zní v konvenčním
 • 00:12:54 českém překladu: "Světlo ve tmě
  svítí a tma ho nepohltila?,
 • 00:12:59 ale snad přesnější z Jeruzalémské
  bible je:
 • 00:13:02 "Světlo svítí ve tmě a tma se ho
  nezmocnila.?
 • 00:13:07 Další polohou Mistra Eckharta je
  řádový bratr dominikán, kterého
 • 00:13:11 v našem filmu zastupuje Dominik
  Duka, pražský arcibiskup, dominikán
 • 00:13:14 a význačný teolog. Podílel se na
  vzniku Jeruzalémské bible.
 • 00:13:22 Porýnská mystika tedy i mystika
  Mistra Eckharta - to je mystika
 • 00:13:24 božích přátel. To je radost ze
  života s Bohem.
 • 00:13:31 Odpovídá to skutečně onomu pojetí,
  které známe, když vstoupíme do
 • 00:13:36 gotické katedrály, která je tou
  velikou sumou života nejenom těch
 • 00:13:44 filosoficko-teologických oborů.
  Je to krása barev, je to krása
 • 00:13:50 tvarů,
 • 00:13:51 ale je to i krása zvuku ve smyslu
  hudby a zpěvu.
 • 00:13:56 Ale protože svatý Domink založil
  Řád kazatelů Ordo Praedicatorum,
 • 00:14:02 tak i v tomto duchu naplnil ten
  ideál řádu Mistr Eckhart jako
 • 00:14:09 kazatel opravdu jedinečným
  způsobem.
 • 00:14:12 Představme si čtyřhodinovou
  promluvu, která byla i velmi často
 • 00:14:18 filosoficky a teologicky náročná.
  A přitom měl posluchače.
 • 00:14:25 Nekázával v kostelech, ale kázával
  velmi často na náměstích, protože
 • 00:14:30 kostely ty jeho posluchače a
  posluchačky nepojaly.
 • 00:14:38 Mistr Eckhart, ačkoliv byl
  šlechtic, kázal chudým.
 • 00:14:40 Působil čtyři roky u Klimenta
  v Praze, protože tam bylo generální
 • 00:14:43 studium a sídlo dominikánů, které
  pak později spoluzakládalo
 • 00:14:47 Univerzitu Karlovu s katedrální
  školou a se studiem augustiniánů
 • 00:14:51 a františkánů. Mistr Eckhart rovněž
  kázal sestrám dominikánkám
 • 00:14:55 u svaté Anny. V tom klášteře, pro
  který pak o něco později v době
 • 00:15:00 Karla IV. byla přeložena Bible
  do češtiny.
 • 00:15:07 Myslím, že nikoho z nás nenapadne,
  že známá věta Ericha Froma
 • 00:15:11 "Být, je víc, nežli mít? je vlastně
  čerpána právě z Mistra Eckharta.
 • 00:15:19 A to myslím, že je i taková určitá
  devíza pro naši dobu. Kdy nás
 • 00:15:25 absolutní konzumismus, ona touha
  mít a mít a ještě více mít přivedla
 • 00:15:32 až do krize. Kéž by i to
  poselství Mistra Eckharta o Bohu,
 • 00:15:37 kterého si nelze představit, ale
  který je víc, než něco, víc
 • 00:15:43 než někdo, ale který právě je.
  A proto být, je lepší, než mít.
 • 00:15:53 Bůh v křesťanském učení nedává
  lidem spásu tak, že by otevřel
 • 00:15:56 jeden ze svých mnoha šuplíků
  v nebeském obýváku a daroval něco,
 • 00:16:00 co ho nebolí ze svého nadbytku.
  Ale on nedává spásu ani tak,
 • 00:16:05 že by věnoval všechno, co mu patří,
  veškeré zařízení svého bytu.
 • 00:16:10 Jaký je rozdíl mezi obývákem doma
  a ve výloze obchodu s nábytkem,
 • 00:16:14 ve filmových ateliérech,
  v divadelním fundusu, v krajině?
 • 00:16:18 Stylizovaný design je sterilní.
  Chybí rozmanitost. Doma je
 • 00:16:24 zabydlenost. Kulisy divadla světa
  padají a my se náhle ocitáme
 • 00:16:31 s naším vnitřním obývákem v krajině
  Boží.
 • 00:16:40 Když Eckhart mluví o duchovním
  životě, tak používá velmi svérázné
 • 00:16:43 a hezké přirovnání. Říká:
  V každém člověku jsou vlastně
 • 00:16:46 lidé dva. Ten první, to je člověk
  vnější, ten, který poznává svět
 • 00:16:49 branou 5 smyslů. Ale ten, soudí
  Mistr Eckhart, není důležitý.
 • 00:16:55 Důležitý je ten vnitřní člověk,
  který je mnohem tajuplnější,
 • 00:16:58 ten, který má směřovat k Bohu.
 • 00:17:02 Takže tímto svérázným způsobem
  Eckhart řeší celý problém asketiky.
 • 00:17:06 Teprve my ve 20. století jsme
  přišli znovu na to, jakou má sílu
 • 00:17:10 půst od jídla. Jaký smysl má to,
  že člověk na sobě pracuje.
 • 00:17:16 Je to do jisté míry omezení toho
  smyslového člověka tak, aby ten
 • 00:17:20 vnitřní člověk mohl růst.
 • 00:17:22 Když Karl Gustav Jung mnoho století
  po Mistru Eckhartovi mluví
 • 00:17:28 o vnitřním člověku, tak říká:
 • 00:17:31 Duše člověka je jako dům. Dům,
  který má sklep, dům, který má mnoho
 • 00:17:35 místností a který má také půdu.
  Možná do některých komnat toho
 • 00:17:41 domu se můžeme dostat a jsme tam
  doma. Ale do jiných je nám přístup
 • 00:17:47 zapovězený. Jakoby duše člověka
  byl dům s mnoha a mnoha pokoji,
 • 00:17:50 mnoha komnatami. Do některých
  můžeme vstoupit a do některých
 • 00:17:54 vstoupit nemůžeme. My sami se někdy
  divíme, co v nás ten vnitřní člověk
 • 00:17:59 vytváří, jaké myšlenky,
  jaké úvahy.
 • 00:18:05 Eckhart se nebál vstoupit
  do třináctých komnat své duše,
 • 00:18:07 mozku, pustit se do úvah
  obestřených tajemstvími ze samé své
 • 00:18:12 podstaty, do moří těžko
  ohraničitelných jasnými exaktními
 • 00:18:16 definicemi, nebál se vstoupit
  do svého sklepa.
 • 00:18:20 Otevíral šuplíky poznání s vědomím,
  že těžko popíše, co uvidí uvnitř.
 • 00:18:26 Marek Orko Vácha, kněz a vědec,
  ztělesňuje v našem dokumentu
 • 00:18:29 Eckhartův aspekt badatele.
 • 00:18:36 Těsto, které můžeme udělat
  z pšeničné mouky, z ovesné mouky,
 • 00:18:39 z žitné mouky, dokonce i z ječmene,
  tak dá 4 různé chleby.
 • 00:18:44 Jednou je ten chléb velmi jemný,
  podruhé je hrubší, potřetí je ještě
 • 00:18:47 hrubší.
 • 00:18:49 Ten žár, kterým je Boží láska,
  je stejný. Ale záleží na člověku,
 • 00:18:53 z jakého těsta je, co s tím žárem
  udělá. Podle míry připravenosti
 • 00:18:59 a podle schopnosti naslouchat,
  Bůh dává. Jindy má překrásné
 • 00:19:04 fyzikální příklady, které jsou
  dneska až komické. Říká, že ta
 • 00:19:09 přirozenost člověka tíhne k tomu
  lidskému.
 • 00:19:13 A tak jako voda svojí gravitací
  je tažena směrem dolů, tak taky
 • 00:19:17 i přirozenost člověka. Jenomže máme
  tady příliv. Díky působení měsíce
 • 00:19:22 zase ta voda stoupá nahoru. A tak
  má duše stoupat k Bohu,
 • 00:19:27 říká Eckhart.
 • 00:19:30 Člověk poznává vnitřní i vnější
  svět pomocí 4 psychických funkcí:
 • 00:19:35 myšlení, smyslového vnímání, cítění
  a intuice. Každé z těchto funkcí
 • 00:19:42 odpovídá některá místnost v bytě.
 • 00:19:45 Dům znamená naše tělo a procesy,
  které se v něm odehrávají.
 • 00:19:50 Co je zřejmé ve fyzické bdělé
  rovině, má svoji analogii i
 • 00:19:55 ve světě duchovním.
 • 00:19:59 Eckhart byl první, kdo přišel na
  to, že věda, mystika a umění jsou
 • 00:20:03 jako tři paprsky, tři zdroje
  světla, které nasvěcují jednu
 • 00:20:08 skutečnost ze tří různých stran.
  Teprve my jsme v novověku rozdělili
 • 00:20:13 vědu, umění a náboženství. Ale že
  poznání může být forma modlitby,
 • 00:20:20 že poznání může být forma
  kontemplace, že tím, že přicházím
 • 00:20:23 na nějaký nový vědecký objev,
  že se snažím rozlousknout nějakou
 • 00:20:28 novou hádanku přírody, že toto může
  být způsob modlitby, tak tohle mám
 • 00:20:33 od Eckharta.
 • 00:20:36 Mám dojem, že toto je fascinující
  pro současnou generaci našich
 • 00:20:38 studentů, protože my se většinou
  učíme proto, abychom dostali dobré
 • 00:20:43 známky. Nebo se učíme proto,
  abychom dostali titul. A nebo se
 • 00:20:47 učíme proto, abychom objevili
  nějakou novou fundamentální pravdu.
 • 00:20:52 Svatý Tomáš Akvinský nedlouho před
  Eckhartem říká, že Bůh je umělec
 • 00:20:55 a příroda je umělecké dílo.
  A pak už to dává logiku.
 • 00:21:00 Pokud chci poznat, jaký je malíř,
  tak první, co bych měl udělat, je
 • 00:21:05 podívat se na to, co namaloval.
 • 00:21:07 Podívat se na přírodu, na její
  taje, na její krásu, na její
 • 00:21:10 hádanky a rozkrýváním záhady
  přírody se dozvím cosi velmi
 • 00:21:16 důležitého o Bohu.
 • 00:21:19 Takže pro Eckharta věda a mystika
  vlastně bylo totéž.
 • 00:21:26 V umění nic jako objektivní realita
  neexistuje. Ale přesto je umění
 • 00:21:29 kopáním studny, je to hledání
  pravdy, objevování něčeho nového.
 • 00:21:35 A Eckhart si uvědomuje,
  že věda - tedy možná to, co bychom
 • 00:21:39 dneska nazvali "science? a mystika
  a umění se protínají v jednom bodě.
 • 00:21:46 V tom, co bychom dneska nazvali
  skutečnost, ovšem skutečnost
 • 00:21:49 s velkým S.
 • 00:21:53 Eckhartův životopis je jako chůze
  po schodech domu nebo do věže
 • 00:21:56 erfurtského dómu. Až ke zvonům a
  výhledům na město.
 • 00:22:02 Co schod, patro, to významný bod
  jeho života. Počet schodů = počet
 • 00:22:08 zkoumaných bodů jeho učení nebo
  počet heretických článků.
 • 00:22:13 Hereze není totéž, co být
  heretikem.
 • 00:22:16 "Světlo svítí ve tmě a tma
  ho nepochopila.?
 • 00:22:21 Bůh je ničím. Eckhartovo oblíbené
  tvrzení je, že Bůh je nic.
 • 00:22:26 A negativní teologie, jejíž Eckhart
  byl velkým zastáncem říká, právě že
 • 00:22:31 můžeme říct o Bohu jaký není,
  ale ne to, jaký je.
 • 00:22:35 Můžeme jen říct, co Bůh není,
  ale jaký je Bůh ve skutečnosti
 • 00:22:39 - to nikdo neví.
 • 00:22:46 V duchovním životě Eckhart
  opakovaně žádá své posluchače,
 • 00:22:48 aby - pokud Boha prosí - tak aby ho
  prosili toliko o to, ať se stane
 • 00:22:52 jeho vůle. Říká jim věci, které nám
  dneska zní už velmi cize, nepřímě,
 • 00:22:56 možná my bychom to takto neřekli.
 • 00:22:58 Eckhart nabádá dokonce nemocné,
  ať se nemodlí za to, aby byli
 • 00:23:02 uzdraveni, protož kdo ví, třeba
  Boží vůle je, aby byli nemocní.
 • 00:23:07 Nemáme Bohu radit, co má dělat.
  Eckhart říká velmi hezky,
 • 00:23:12 že když se list, který člověk
  zkonzumuje, stává součástí jeho
 • 00:23:16 těla, tedy ten list se stává
  člověkem, který ho sní, stává se
 • 00:23:20 částí jeho tkání a orgánů, pak také
  pro Boha není nemožné, aby se chléb
 • 00:23:24 stal Božím tělem. Znovu tedy vidíme
  to, že Eckhart něco vidí v přírodě
 • 00:23:30 a okamžitě to teologizuje, okamžitě
  to používá pro duchovní život.
 • 00:23:38 Pokud člověk rozum používá,
  stále lavíruje na hranici hereze,
 • 00:23:41 neboť neví, nemá objektivní poznání
  věcí, ale heretikem se nestává pro
 • 00:23:46 své názory, ale pro svou nepokoru,
  s níž se pyšně odmítá podřídit
 • 00:23:51 autoritě odborníků, vědeckých rad,
  představeného, učitele, ale i
 • 00:23:59 v existenciálním smyslu autoritě
  Boha.
 • 00:24:03 Jan Hanák, kněz a publicista
  představuje Eckharta - mystika.
 • 00:24:11 V člověku a ve světě má Bůh jakoby
  vlastní sebereflexi.
 • 00:24:14 V nás se rozvíjí, v nás má své
  odrazy a my nejsme jenom jako
 • 00:24:20 jeho hračky, ale jsme ti, kteří i
  jeho samotného obohacují.
 • 00:24:26 "Světlo svítí ve tmě a tma ho
  nepohltila?.
 • 00:24:29 To je nejběžnější překlad části
  prologu z Evangelia svatého Jana,
 • 00:24:34 který mluví o Kristu přicházejícím
  do tohoto světa, ale taky
 • 00:24:38 o člověku, který Boha-Krista
  do tohoto světa přináší.
 • 00:24:42 "Světlo svítí ve tmě a tma ho
  nepohltila? je zároveň v němčině
 • 00:24:47 napsáno tady v těchto zdech tohoto
  kláštera zvenku a je to tabulka,
 • 00:24:51 která upamatovává na to, že tady
  Mistr Eckhart působil.
 • 00:24:56 Ale myslím, že mnohem lepší je
  překlad úplně nový, překlad
 • 00:24:59 Jeruzalémské bible, což je podle
  mého názoru za posledních 400 let
 • 00:25:03 to úplně nejlepší, co
  v překladatelské biblické práci se
 • 00:25:07 vůbec objevilo u nás:
 • 00:25:09 "To světlo svítí ve tmě
  a tma se ho nezmocnila.?
 • 00:25:15 Mistr Eckhart se nám vynořuje
  z té tmy minulosti a tma se ho
 • 00:25:21 nezmocnila. Takže Mistr Eckhart
  je v současném křesťanství,
 • 00:25:25 ale i v současné církvi přijímám
  jako opravdový křesťan,
 • 00:25:31 jako opravdový filosof a
  opravdový teolog.
 • 00:25:34 Skryté titulky: Ladislava Jáňová
  Česká televize 2010
 • 00:25:36 .

Související