iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 6. 2007
17:20 na ČT2

1 2 3 4 5

322 hlasů
63683
zhlédnutí

Kalamita aneb Srdečný pozdrav od Šumavy k Tatrám

Porovnání škod z kůrovcové kalamity na Šumavě se škodami v Tatrách způsobenými vichřicí.

25 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kalamita aneb Srdečný pozdrav od Šumavy k Tatrám

 • 00:00:00 My chceme Národní park Šumava
  český! Pěkně zelený!
 • 00:00:03 Ne podle nějakých cizáckých vzorů!
 • 00:00:04 My odmítáme tenhleten německý
  experimentální park s pahýly smrků!
 • 00:00:09 My chceme pěkně český Národní park!
  Zelený a bez pahýlů!
 • 00:00:25 Život lesa nemůžeme měřit
  lidským životem.
 • 00:00:30 Pro Šumavský národní park,
 • 00:00:31 který spolu s Nár. parkem
  Bavorský les,
 • 00:00:34 tvoří nejrozsáhlejší komplex lesů
  ve stř. Evropě, to platí obzvlášť.
 • 00:00:40 Ale horský les je ohrožen
  kyselým deštěm, polomy, kůrovcem.
 • 00:00:45 Přežije toto století?
 • 00:00:48 Já to vidím tak,
 • 00:00:49 že po těch 200 letech
  intenzivního hospodaření
 • 00:00:52 každý Čech vnímá les jako dospělou
  smrkovou monokulturu,
 • 00:00:56 která je ideálem toho lesa.
 • 00:00:58 A pakliže se to od toho odchyluje,
 • 00:00:59 je tady obecné povědomí,
  že je něco špatně.
 • 00:01:03 Ten pohled je třeba změnit.
 • 00:01:06 Kdo byl někdy v Americe
  nebo v Asii
 • 00:01:08 nebo nakonec i ve Skandinávii,
  ví, že ty lesy takhle nevypadají.
 • 00:01:12 Že to není přirozený stav lesa.
 • 00:01:13 Že to je velmi specifický výsek
  lidského působení na les.
 • 00:01:17 A že zejména horský les
 • 00:01:19 nemůže zůstat navždy
  tím staletým majestátním chrámem.
 • 00:01:22 Že se prostě mění v těhle
  kataklyzmatickejch epizodách.
 • 00:01:30 Primární příčinou
  toho velkoplošného rozpadu
 • 00:01:34 těch šumavských lesů je to,
 • 00:01:37 že po té veliké kalamitě
  v 70. letech 19. stol.
 • 00:01:42 se všude vysázel smrk.
 • 00:01:45 Ta plocha byla obrovská
 • 00:01:47 a tehdejší
  rakouské ministerstvo orby
 • 00:01:50 vyzvalo všechny spolkové země,
 • 00:01:53 aby na Šumavu dodávaly
  sadební materiál.
 • 00:01:57 A dodával se smrk.
 • 00:01:59 Neboli, na tý Šumavě se shromáždil
  smrk z celého mocnářství.
 • 00:02:04 A to se tam vysázelo.
 • 00:02:05 A to jsou dneska ty porosty
  120tileté,
 • 00:02:10 Všechny stejného stáří.
  A to je živná půda pro kůrovce.
 • 00:02:14 Problémem na Šumavě, prvotním,
  primárním problémem, není kůrovec,
 • 00:02:19 ale primárním problémem jsou
  smrkové monokultury.
 • 00:02:23 Ekologisté by měli vědět,
  že v lese se sežranými smrky
 • 00:02:27 nedochází k žádné obnově lesa!
 • 00:02:29 Tam když něco vyroste,
  tak to bude zase jenom smrk!
 • 00:02:32 Logika věci, že?
 • 00:02:34 A ty smrky zase sežere
  zlatý brouček!
 • 00:02:37 Znovu a znovu! Protože mu chutná!
 • 00:02:41 Nacházíme se přesně na hranici
 • 00:02:46 mezi ČR
  a svobodným státem Bavorsko.
 • 00:02:49 Tedy státem SRN.
  Jsme tak asi ve výšce 1 100 m.
 • 00:02:55 Tzn., že podmínky tady
  jsou poměrně drsné.
 • 00:02:59 A pokud napadne sníh,
 • 00:03:00 tak v těchto místech leží zhruba
  tak od listopadu
 • 00:03:04 často do konce března, až do dubna.
 • 00:03:06 Takže je to klasické místo
  pro tzv. klimaxovou smrčinu.
 • 00:03:10 Tzn., je to místo,
  kde dominantní dřevinou je smrk.
 • 00:03:14 Pochopitelně, ta příroda
  v těhle místech je vlastně stejná.
 • 00:03:17 Protože je to stejná
  světová strana, stejná expozice,
 • 00:03:21 stejná původní vegetace,
  stejná půda, stejné horniny.
 • 00:03:23 A pokud máme možnost
  podívat se na ty 2 strany,
 • 00:03:29 zjistíme, že ta strana česká
  má tendenci obhospodařovat ten les,
 • 00:03:35 zatímco ta strana německá se dala
  tou známou cestou,
 • 00:03:39 ponechat všechno činnostem přírody
  a uvidíme, jak se to vyvine.
 • 00:03:45 Ten obrovský rozdíl
 • 00:03:47 mezi tou stranou obhospodařovávanou
  a tou stranou přírodní je v tom,
 • 00:03:51 že les, který vznikne tady
  spontánně, tedy přirozeně,
 • 00:03:55 bude věkově, tvarově i prostorově
  rozrůzněný.
 • 00:03:59 A zapomněl jsem, druhově.
 • 00:04:01 Ten les, který bude
  na té české straně,
 • 00:04:03 bude ten klasický, stejnověký,
  jednodruhový, ve valné většině,
 • 00:04:08 les, který bude mít ty problémy,
  které měl ten les před ním,
 • 00:04:12 za nějakých 100, možná i méně let.
 • 00:04:16 1. velká kůrovcová kalamita
 • 00:04:18 potkala Šumavu po osudné vichřici
  v r. 1870.
 • 00:04:22 Kůrovec se pak v lesních kulturách
  přemnožoval
 • 00:04:25 s železnou pravidelností,
 • 00:04:27 naposledy v různé intenzitě
  v posledních 30ti letech.
 • 00:04:31 Kůrovec je v přirozených
  smrkových lesích
 • 00:04:34 přirozenou součástí ekosystému.
 • 00:04:37 A likviduje staré
  a zesláblé stromy.
 • 00:04:41 Já znám přirozené smrkové lesy
  ze Skandinávie
 • 00:04:45 a z Kanady a z Aljašky.
 • 00:04:48 A v těch přirozených
  smrkových lesích
 • 00:04:51 vždycky stojí takových 20 % stromů,
  jsou suché.
 • 00:04:55 Ale nikdy to není
  celá rozsáhlá oblast.
 • 00:04:58 Proč? Protože ty přirozené
  smrkové lesy jsou různověké.
 • 00:05:02 Jsou tam stromy 200leté a jsou tam
  taky stromy několikaleté.
 • 00:05:07 Jestliže na místě takového
  nestejnověkého lesa
 • 00:05:12 vysázíte stromy stejného stáří,
  tak si zakládáte na veliký problém.
 • 00:05:18 Poněvadž jednou se něco stane!
 • 00:05:24 Dobrou zprávou pro les
  je skutečnost, že lýkožrout smrkový
 • 00:05:28 prakticky nikdy nenapadá
  mladé jedince.
 • 00:05:31 Tento druh potřebuje
  ke svému vývoji
 • 00:05:33 dostatečně silné lýko
  a jeho poměrně velkou plochu.
 • 00:05:37 A to na mladších stromech
  ještě není.
 • 00:05:41 Ten kůrovec je normální součástí
  fungování lesa.
 • 00:05:45 A přirozeně,
  pokud ten les zestárne,
 • 00:05:48 tak je jeho potravou.
 • 00:05:50 Takže ten kůrovec naopak,
 • 00:05:52 v těch přirozených podmínkách
  pomáhá tomu,
 • 00:05:54 aby se ten les neustále vyvíjel.
 • 00:05:56 Tzn., aby ty staré stromy
  byly odstraněny,
 • 00:05:58 protože on je napadne,
  ty stromy, pochopitelně zahynou,
 • 00:06:02 postupně spadnou a uvolní místo
  zase dalším těm mladým stromům.
 • 00:06:05 Takže toho lýkožrouta smrkového
  v normálním lese je potřeba brát
 • 00:06:10 jako součást toho ekosystému.
 • 00:06:12 Podívejte se, tyhlety názory
  těch ekologistů,
 • 00:06:14 ponechat 1. zóny Nár. parku
  bez zásahu člověka,
 • 00:06:17 tak to se nám opravdu,
  ale opravdu vymstí!
 • 00:06:20 Víte? Protože brouk potom sežere
  nejenom 1. zóny!
 • 00:06:23 Brouk pak sežere i ty 2. zóny!
 • 00:06:25 A potom sežere ještě ty cedule,
  které ty zóny označují!
 • 00:06:28 To, že mu říkáme škůdce,
 • 00:06:30 tak to je termín, který platí
  pouze pro hospodářské lesy.
 • 00:06:35 Pokud pěstujeme něco v kultuře
  a máme zájem to hospodářsky využít,
 • 00:06:39 tak všecko, co nám konkuruje,
  tak je pro nás škůdce.
 • 00:06:43 A to je v pořádku.
 • 00:06:44 My tu kulturu zakládáme proto,
  abychom to dřevo vytěžili,
 • 00:06:46 abychom potom z toho měli
  ekonomický profit.
 • 00:06:49 A tam musíme tu kulturu bránit.
 • 00:06:51 V okamžiku, kdy stojíme
  v Nár. parku
 • 00:06:54 v přísně chráněné oblasti,
  kde se má chránit příroda,
 • 00:06:56 tak musíme chránit všechno.
 • 00:06:58 I ty organizmy,
  které nazýváme škůdci.
 • 00:07:01 To se prostě nedá nic dělat.
 • 00:07:04 V r. 1995 byly 1. zóny Nár. parku
  rozdrobeny na 135 ostrůvků.
 • 00:07:10 Což je z biologického hlediska
  nesmysl.
 • 00:07:13 Ve 2. zónách parku, které mnohdy
  obklopují zóny 1.,
 • 00:07:16 se intenzivně
  proti kůrovci zasahuje.
 • 00:07:19 Ale boj s kůrovcem
  na tolika místech je mnohem těžší,
 • 00:07:22 než kdyby byly 1. zóny spojené.
 • 00:07:25 Kdyby skutečně
  kůrovec fungoval tak,
 • 00:07:27 že z 1 stromu máte další rok 10,
  další rok 100, další rok 1000,
 • 00:07:31 tak tady samozřejmě dávno už
  žádné lesy nemáme.
 • 00:07:34 Čili korekční mechanizmy přírody
  v tomto případě fungují.
 • 00:07:37 Podle mého názoru by se
  s asanací kůrovce mělo začít
 • 00:07:41 v těch okrajových zónách parku,
 • 00:07:43 aby se mj. i těm lesníkům v okolí
  jaksi,
 • 00:07:50 aby se zbavili té obavy,
 • 00:07:52 že jim z toho parku
  tam ten kůrovec nalítá.
 • 00:07:54 Já si myslím,
  že je to obava zbytečná,
 • 00:07:57 poněvadž oni tam toho kůrovce
  už mají.
 • 00:07:59 I kdyby Park nebyl,
 • 00:08:01 a i kdyby v Parku
  bylo všechno v pořádku,
 • 00:08:03 tak oni tam toho kůrovce mají!
 • 00:08:05 Ten kůrovec tam prostě je!
 • 00:08:07 A může to někde vybuchnout.
  No, tak to vybuchlo na Šumavě.
 • 00:08:21 Do tohoto lesa chodím
  asi tak 17 let.
 • 00:08:25 Možná to nevypadá jako les.
 • 00:08:27 Ale ještě před 10 lety okolo byl
  krásný, hustý smrkový les.
 • 00:08:32 Tak asi 120, 130 let starý.
 • 00:08:35 V současné době jsou tady vývraty,
  polomy, pahýly.
 • 00:08:39 Ten les, jakoby zemřel.
  Ono to ovšem tak není.
 • 00:08:44 Pokud by člověk měl možnost
  podívat se do širého okolí,
 • 00:08:46 tak tady vidí tu a tam,
  mezi těmi suchými stromy,
 • 00:08:50 1 strom živý.
 • 00:08:51 Většinou připadá 1 z těch,
  který přežijí
 • 00:08:54 na takových 100, 200 m vzdálenosti.
 • 00:08:56 O kus dál je skupinka stromů,
 • 00:08:58 která přežila v počtu asi 10
  nebo 20 ks.
 • 00:09:01 Všechny ty stromy jsou plné šišek.
 • 00:09:03 Tzn., jsou zdrojem dalšího života
  tady v tom okolí, v té oblasti.
 • 00:09:09 Jsou tam jednak sromy,
  které jsou staré 10, 12 let,
 • 00:09:13 ale pak jsou tam mezi tím
  vmíšeny stromy,
 • 00:09:15 které jsou roční nebo 2leté.
 • 00:09:17 Je tu také vidět, že mezi smrkem
  je vmíšená bříza.
 • 00:09:22 Je tam přimíšený jeřáb.
 • 00:09:24 A je to to krásné místo,
 • 00:09:26 které ukazuje,
  jak ta příroda pracuje.
 • 00:09:28 Na 1 straně skutečně ta hniloba,
  ty staré stromy, polámané.
 • 00:09:36 Nepůsobí to dobře.
 • 00:09:38 Ale na 2. straně právě
  na tomhletom materiálu
 • 00:09:40 krásně vyrůstá ten nový les.
 • 00:09:41 Protože to staré,
  to vlastně živí to nové.
 • 00:09:49 Vše jde možná pomaleji,
  než by si představoval člověk.
 • 00:09:52 Ale život lesa nemůžeme měřit
  lidským životem.
 • 00:09:55 Proč přežívají ojedinělé stromy?
 • 00:09:59 To je docela zajímavá otázka,
  proč ty stromy přežily?
 • 00:10:01 Zřejmě asi byly odolnější,
  jak tomu větru,
 • 00:10:05 tak patrně i tomu náporu
  těch lýkožroutů.
 • 00:10:09 Ten strom se totiž dokáže
  v přirozených podmínkách
 • 00:10:11 někdy docela dobře bránit.
 • 00:10:14 Protože pokud není ten nálet
  těch lýkožroutů tak masivní,
 • 00:10:19 tak on dokáže bojovat pryskyřicí.
 • 00:10:21 Čili on vlastně zalepí
  ty vyvrtané otvory samičkami.
 • 00:10:26 To jsou přeživší odolní jedinci.
 • 00:10:29 A je to vlastně dobře,
 • 00:10:30 že tito jedinci potom dávají základ
  tomu dalšímu lesu.
 • 00:10:33 Protože vlastně, pokud vydržely
  tyto stromy,
 • 00:10:36 tak patrně mají v sobě
  asi dědičně nějak zabudováno,
 • 00:10:41 že i jejich potomci
  potom budou schopní.
 • 00:10:43 Ono ten pohled na uschlý les.
  to má své ekonomické důsledky!
 • 00:10:48 Ono to pak znechucuje a odrazuje!
 • 00:10:49 A to opakuji!
  To znechucuje turisty!
 • 00:10:51 A potom ti znechucení
  a odrazení turisté
 • 00:10:53 nám tady způsobí propad tržeb
  u všech šumavských restaurací!
 • 00:10:58 A jídelen!
 • 00:11:00 Většina šumavských obcí právě
  reprezentuje tu představu,
 • 00:11:05 že les ve stř. Evropě
  je možno pouze pěstovat.
 • 00:11:08 Že pokud les nebude pěstován,
  zanikne a už tam nikdy nic nebude.
 • 00:11:12 Ale to není pravda.
 • 00:11:14 To je jen otázka
 • 00:11:16 přesvědčit se o tom
  na jiných místech
 • 00:11:18 a netrvat sveřepě
  na svých názorech.
 • 00:11:20 To je potvrzený např. z německých,
  z bavorských,
 • 00:11:23 ale nejen z Bavorského lesa,
 • 00:11:25 i z ostatních německých
  nár. parků,
 • 00:11:27 jakákoli sebemenší plocha,
 • 00:11:29 která byla ponechaná
  přirozenému vývoji,
 • 00:11:31 znamenala mimořádné zvýšení
  návštěvnického zájmu.
 • 00:11:34 Je veliká spousta lidí,
  která v dnešním světě,
 • 00:11:37 který je od té přírody
  hodně vzdálený,
 • 00:11:40 bude skutečně specielně vážit cestu
  do tohoto území,
 • 00:11:43 aby viděli, jak to vypadá,
  když hospodaří příroda a ne člověk.
 • 00:11:55 Jedním z příkladů
  přirozené regenerace horského lesa
 • 00:11:58 je Trojmezenský prales
  u Plešného jezera,
 • 00:12:01 kde na nové zážitkové trase
  mohou všichni vidět,
 • 00:12:04 že okamžitě poté, co horní etáž
  podlehla kůrovci,
 • 00:12:09 tak je tam tisíce semenáčků,
 • 00:12:11 které okamžitě ten ekosystém
  opanovaly a rostou.
 • 00:12:14 V žádném případě nelze mluvit
  o mrtvém lese, o šedivé Šumavě.
 • 00:12:19 Je to prostě horský les
  ve své přirozené dynamice.
 • 00:12:23 Ještě před 10 lety minulé vedení
  Nár. parku vyváželo z 1. zón
 • 00:12:28 suché dřevo i čerstvé stromy,
  napadené lýkožroutem.
 • 00:12:33 Transport tisíců kmenů, mnohdy
  vysoce kvalitních smrků,
 • 00:12:36 se v rámci asanace uskutečňoval
  helikoptérami a těžkou technikou.
 • 00:12:42 Velká část živin,
  které jsou přístupné pro les,
 • 00:12:45 je vázána v dřevní hmotě.
 • 00:12:46 Pakliže ta dřevní hmota nespadne
  zpátky, nezetleje,
 • 00:12:50 nedostane se zpátky
  do toho koloběhu,
 • 00:12:52 tak ten ekosystém
  je významně ochuzován o živiny,
 • 00:12:55 jako je vápník, hořčík.
 • 00:12:56 Které normálně v tom ekosystému
  jsou velmi vzácné.
 • 00:13:00 Ještě navíc je to umocněno,
  že kyselý déšť jich část odnesl.
 • 00:13:05 Pakliže tam to dřevo nenecháme,
  poškodíme ten ekosystém
 • 00:13:09 na dlouhá desetiletí,
  století dopředu.
 • 00:13:12 Nejedná se jen o ty živiny,
  jako vápník, hořčík.
 • 00:13:14 Ale je to substrát
  pro půdní flóru a faunu.
 • 00:13:18 Je to substrát, ve kterém žijou
  např. predátoři kůrovce.
 • 00:13:23 Což je poměrně zanedbávaná věc,
 • 00:13:25 protože ve stejnověkých,
  vyčištěných smrčinách
 • 00:13:29 se vyskytuje minimum predátorů,
  protože tam nemají kde žít.
 • 00:13:33 Zatímco tady,
  v těch přirozených lesích, mají.
 • 00:13:35 Čili je to skutečně významná věc
  pro horský les.
 • 00:13:46 Podíváme-li se podrobně,
  najednou vidíme tady v trávě
 • 00:13:50 takovou zvláštní řadu
  asi 10 semenáčků.
 • 00:13:54 Kdybychom tu trávu rozhrnuli
  ještě dál,
 • 00:13:57 tak vlastně ty semenáčky vyrůstají
  na kmeni stromu.
 • 00:14:01 Ale co je podstatné, že ten kmen,
  když spadl, měl na sobě kůru.
 • 00:14:08 Tzn., že se na něm mohly uchytit
  mechy,
 • 00:14:10 potom další třeba i jiný substrát,
  zlomky třeba těch trav.
 • 00:14:16 A to je úplně ideální prostor
  a vlastně ideální podmínky pro to,
 • 00:14:20 aby na tom mohla vyklíčit
  ta semena.
 • 00:14:24 Je to tady taková ta nádhera
  panenské přírody,
 • 00:14:27 která ukazuje,
  že bez jakéhokoli zásahu
 • 00:14:31 po 5, 10, 15 letech už můžeme vidět
 • 00:14:34 na místech, která bývala označována
  jako mrtvá,
 • 00:14:37 ten nově tvořící se,
  krásný, šťavnatý les.
 • 00:14:40 To je skutečně nádhera.
 • 00:14:46 1. zóny, tedy rodinné stříbro
  nár. parků,
 • 00:14:49 neohrožuje člověk jen snahou
  řídit přírodní procesy.
 • 00:14:53 Se stejnou razancí se ozývá
  volání obcí
 • 00:14:55 po budování nových sjezdovek
  v dosahu Lipna,
 • 00:14:59 na severních svazích smrčiny.
 • 00:15:02 To můžu komentovat
  osobní zkušeností,
 • 00:15:04 les na smrčině
  v české části Šumavy znám,
 • 00:15:09 myslím si, že to je
  1 z nejkvalitnějších lesů,
 • 00:15:11 jaký vůbec na Šumavě máme.
 • 00:15:13 A myslím si, že umísťovat sjezdovky
  do takto kvalitních biotopů
 • 00:15:16 je nezodpovědnost,
 • 00:15:18 že není možné vůbec připustit
  uvažovat o něčem podobném.
 • 00:15:22 Pakliže myslíme ochranu přírody
  vážně.
 • 00:15:26 Ta hodnota toho lesa je především
  v tom,
 • 00:15:28 že se blíží
  přirozené druhové skladbě.
 • 00:15:33 Že je tam vysoké zastoupení
  listnatých dřevin.
 • 00:15:36 Že je tam celá řada fenoménů
  přirozeného vývoje lesa.
 • 00:15:40 Je tam přirozené zmlazení.
 • 00:15:41 Je tam výskyt řady velmi významných
  indikačních druhů,
 • 00:15:47 které ukazují, že ten les
  je v zásadě v pořádku.
 • 00:15:50 A já myslím, že je to
  do značné míry typ lesa,
 • 00:15:54 o který stojí za to usilovat
  i na jiných místech Šumavy.
 • 00:15:58 Že je to les, který je typický
 • 00:16:01 a velmi charakteristický pro to,
  co bychom mohli nazývat
 • 00:16:05 1. zónou nár. parku.
 • 00:16:07 Tzn., naším cílem by mělo být,
 • 00:16:10 aby takových lesů na Šumavě
  bylo víc a ne míň.
 • 00:16:13 Další sjezdovky do hor
  jednoznačně patří!
 • 00:16:16 Tak to přece říká
  i náš pan prezident Klaus!
 • 00:16:18 Proč by nevznikla ideální sjezdovka
  na smrčině?
 • 00:16:21 Dyť to je severní svah!
  5 km sešup!
 • 00:16:24 A nad Lipnem vznikne nový Špindl!
  Proč bychom nebyli ambiciózní?
 • 00:16:27 Tak tu bude krásné nové
  velké centrum pro lyžování!
 • 00:16:30 Ekonomiku a politiku!
 • 00:16:33 Lidi to chtěj!
 • 00:16:37 19. listopad 2004
 • 00:16:40 zůstane pro Slováky
  symbolem zkázy.
 • 00:16:43 Toho dne navečer vichřice z Polska
  narazila na hřebeny Vysokých Tater.
 • 00:16:47 Ochlazený vzduch pak
  s obrovskou silou padal do údolí
 • 00:16:51 a smetl rozsáhlé lesní porosty
  na jižní straně Tater.
 • 00:16:57 Nachádzíme sa práve na území,
  kde ten rozsah tej vieternej smršte
 • 00:17:01 bol najväčší a pre ludí,
  ktorí tunak žili celý svoj život,
 • 00:17:08 skoro až nepredstavitelný.
 • 00:17:10 Ja som touto cestou
  cez Štrbské pleso
 • 00:17:15 až do Smokovca-Lomnice
  chodieval denne.
 • 00:17:17 Možno, že 3, 4 000 x.
 • 00:17:20 Po tej kalamite som absolutne
  nepoznal kde som.
 • 00:17:24 Pretože ta krajina
  sa úplne zmenila.
 • 00:17:26 Treba poznať históriu.
 • 00:17:29 Už r. 1916,
  čo je možné zdokumentovať,
 • 00:17:32 bola 1 velká kalamita.
 • 00:17:33 Potom vždycky v určitých etapách,
 • 00:17:35 v určitých periodách
  sa to opakovalo,
 • 00:17:37 samozrejme s ďaleko menšiou
  intenzitou.
 • 00:17:39 Rozsah, ktorý je ale samozrejme
  dneska, je nevídaný.
 • 00:17:43 12 500 ha, to po čas histórie
  nebolo zaznamenané.
 • 00:17:47 Toto územie, ktoré vidíme,
  bolo v tom r. 1916 zalesňované
 • 00:17:52 vo vätšine prípadov
  nepovodným sadidlom.
 • 00:17:55 Velmi vela sadobného materiálu
  bolo z Bavorska,
 • 00:17:58 velmi vela z Čiech.
 • 00:17:59 Dá sa povedať,
  že to, čo dneska vidíme
 • 00:18:02 ako kalamitou postihnuté územie,
  vlastne vypadly ty nepovodný.
 • 00:18:06 Nie ty tatranský šuhaji,
  ktorí tuná mali byť,
 • 00:18:09 ale skor naopak, boli to cudzinci,
  ktorí semka nepatrili.
 • 00:18:11 Čo z tohto pohladu možme hodnotiť
  aj ako určité pozitívum.
 • 00:18:14 Že príroda si vyčistila
  svoje územie
 • 00:18:16 a skor ponechala to,
  čo bolo tatranské.
 • 00:18:20 A to sú tie smrekové porasty,
  ktoré vidíte hore,
 • 00:18:23 ktoré sú ešte neporušené.
 • 00:18:29 Tatranský nár. park se stal
  v r. 1949
 • 00:18:33 1. nár. parkem v Československu.
 • 00:18:36 Šumavský nár. park byl vyhlášen
  až po pádu železné opony,
 • 00:18:40 v březnu 1991, Pithartovou vládou.
 • 00:18:44 Co oba tyto parky spojuje?
 • 00:18:48 Ta spojitost je v tom,
  že máme v obou případech
 • 00:18:52 za sebou 200 let pěstování
  smrkových monokultur.
 • 00:18:58 Přirozené lesy
  vyšších horských poloh,
 • 00:19:01 to nikdy nebyly monokultury
  stejnověké.
 • 00:19:05 Vždycky to byly různověké porosty.
 • 00:19:09 Takže, když se dostavila nějaká
  taková kalamita, jako vítr,
 • 00:19:13 nikdy toho nelehlo stovky ha
  nebo tisíce ha.
 • 00:19:20 Tím, že se začaly pěstovat
  smrkové plantáže,
 • 00:19:23 tak se pro tohleto
  vytvořily podmínky.
 • 00:19:26 To je 1 věc. Ta stejnorodost
  a stejnověkost.
 • 00:19:29 2. věc je ta,
 • 00:19:31 s každou generací smrků
  se v těch smrkových porostech
 • 00:19:37 množí a vyskytuje
  více kořenové hniloby.
 • 00:19:42 Ty stromy, samozřejmě, nejsou
  dostatečně pevné.
 • 00:19:46 Takže ty škody potom narůstají.
 • 00:19:50 Jádru Tatranského nár. parku,
 • 00:19:52 kterým je magická
  Tichá a Koprová dolina,
 • 00:19:56 se bořivý vítr vyhnul
 • 00:19:58 a smetl jen desítky ha
  v ústí těchto dolin.
 • 00:20:02 Přesto, že jsou to
  bezzásahové zóny,
 • 00:20:04 i tady lesníci hodlali
  dřevní hmotu zpracovat.
 • 00:20:09 Správa Tatranského nár. parku
  sa rozhodla ponechať to drevo
 • 00:20:12 a nedoporučila krajskému úradu
  udeliť výnimku.
 • 00:20:15 Ten problém ešte je stále živý,
  pretože odvolávania
 • 00:20:19 zo strany Štátnych lesov
  sú permanentné
 • 00:20:22 a rozhodnutie o tom,
  či uvedená kalamita
 • 00:20:25 ostane bez zásahu,
  alebo sa zpracuje,
 • 00:20:27 ešte stále je na úradníkoch,
  ktorý majú o tomto rozhodnúť.
 • 00:20:33 Všetky tie problémy plynú z toho,
  že na Slovensku máme
 • 00:20:38 nesprávne postavený managment
  nár. parkov.
 • 00:20:41 Správa nár. parku v skutočnosti
  vobec nie je zodpovedná
 • 00:20:45 za managment ani 1 ha lesa,
  alebo inej pody v nár. parku.
 • 00:20:51 Oni proste len dozerajú,
  v zmysle zákona o ochrane prírody,
 • 00:20:54 ale nemajú žiadné
  reálne kompetencie.
 • 00:20:57 Reálny managment vykonávajú
  Štátne lesy TANAPu,
 • 00:21:00 ktorí majú úplne iné ciele,
  ako má Správa nár. parku.
 • 00:21:05 A ty lesníci nikdy
  nepristúpja na to,
 • 00:21:08 aby sa tam vykonal nejaký
  taký managment,
 • 00:21:11 v zmysle ochrany prírody
  a rešpektovania ekosystémov
 • 00:21:14 a prirodzeného vývoja ekosystému.
 • 00:21:17 Na jaře r.2007 začaly Státní lesy
  TANAPu,
 • 00:21:21 přes nesouhlas Správy parku,
  zpracovávat suché dřevo.
 • 00:21:26 Teprve na základě sílícího odporu
  veřejnosti,
 • 00:21:28 Slovenská inspekce
  životního prostředí,
 • 00:21:30 kácení dočasně pozastavila.
 • 00:21:37 Život lesa nemůžeme měřit
  lidským životem.
 • 00:21:40 V krátké době jsme se stali svědky
  další osudové proměny.
 • 00:21:43 Bořivý vítr uhodil i na Šumavě.
 • 00:21:47 18. ledna 2007 orkán Kyrill zasáhl
  několik miliónů stromů.
 • 00:21:52 Výsledek?
 • 00:21:53 Téměř 700 000 m krychlových
  padlého dřeva.
 • 00:21:58 Ta "kalamita" proběhla zcela
  v souladu s dlouhodobými trendy.
 • 00:22:04 Vítr byl 20tiletý,
 • 00:22:06 tzn., naposled tam takový vítr
  foukal v pol. 80. let.
 • 00:22:10 Tenkrát nedošlo k takovému poničení
  toho horského lesa,
 • 00:22:13 zřejmě mj. proto,
 • 00:22:14 že tam nebyly otevřeny
  porostní stěny,
 • 00:22:16 tak, jak to v 90. letech udělalo
  předchozí vedení Nár. parku,
 • 00:22:20 které způsobily daleko
  dramatičtější efekt toho větru,
 • 00:22:24 než tomu bylo v těch 80. letech.
 • 00:22:28 Území, která byla
  velice ekologicky stabilní,
 • 00:22:33 člověk do nich v minulosti
  minimálně zasahoval
 • 00:22:36 nebo nezasahoval vůbec,
  ta většinou zůstala stát.
 • 00:22:40 Jsou to lesní ekosystémy
  v oblasti třeba Roklanu,
 • 00:22:44 v oblasti Modravy,
  potom, co se týká třeba smrčiny,
 • 00:22:49 nebo Trojmezenského pralesa.
 • 00:22:52 Na 2. str. je nejvíce poškozená
  ta část Šumavy,
 • 00:22:57 do které člověk
  velice intenzivně zasahoval.
 • 00:23:01 Tzn., měnil tady druhovou skladbu,
  ale i zasahoval proti kůrovci.
 • 00:23:05 Ta příroda, kde jsme jí dali šanci
  fungovat, tam ona zafungovala.
 • 00:23:11 Tak podívejte.
  Když kůrovec, tak asanace!
 • 00:23:14 Pokácet, oloupat a využít!
 • 00:23:17 My si nemůžeme dovolit
 • 00:23:18 ponechat staré dřevo
  přírodě napospas,
 • 00:23:19 jen proto, že by tam mohlo vyrůst
  pár nových stromečků!
 • 00:23:23 Kam potom budeme vodit
  naše děti?!
 • 00:23:25 Do nějaké nebezpečné pustiny
  plné rysů?!
 • 00:23:28 Já bych tomu oponoval,
  že je to přesně obráceně.
 • 00:23:30 Že dlouhodobým experimentem
  je lesní hospodaření,
 • 00:23:33 tak, jak bylo nastartováno
  za Marie Terezie.
 • 00:23:35 Protože tady je experiment,
  jak dlouho nám to takhle vydrží!
 • 00:23:39 Zatímco, pokud necháme
  nějaký les vyvíjet přirozeně,
 • 00:23:42 žádný experiment to není.
 • 00:23:43 Je to naopak výchozí stav,
 • 00:23:45 který tady panoval předtím,
  než jsme začali lesy pěstovat.
 • 00:23:48 V ochraně přírody je si třeba
  položit principiální otázku:
 • 00:23:52 Co chceme, aby se
  v tom daném prostoru
 • 00:23:56 vyskytovalo dlouhodobě?
 • 00:23:58 U lesů, které jsou
  v přirozených polohách
 • 00:24:02 a jsou, řekněme, koncovým stádiem,
  klimaxem, v daném místě,
 • 00:24:07 právě tou nejvyšší kvalitou
  je ten přirozený vývoj
 • 00:24:11 a přirozené procesy.
 • 00:24:12 Tzn., že měli bysme chránit
  především je.
 • 00:24:17 Čímž chci ale také říct,
  na 2. stranu,
 • 00:24:19 že takových míst,
  kde si tohle můžeme dovolit,
 • 00:24:21 je už dneska zatraceně málo.
 • 00:24:23 A právě proto je to tak vzácné.
 • 00:24:25 Možná právě proto je kolem toho
  tolik diskusí a neshod.
 • 00:24:29 Ale myslím si, že právě proto
  máme povinnost
 • 00:24:31 tu ochranu těch přírodních procesů,
  tam, kde fungovat můžou,
 • 00:24:35 tak je musíme zabezpečit.
 • 00:24:41 My máme tady jedinečnou příležitost
  v týhletý zemi,
 • 00:24:45 mít tady nár. park nebo chráněné,
 • 00:24:49 velkoplošné chráněné území
  kategorie 2!
 • 00:24:52 Tak jak to řekli odborníci RUCN.
 • 00:24:56 Nestojí za to pro to něco udělat?
 • 00:24:59 Kde to mají? Ve Francii? V Německu?
  V Holandsku?
 • 00:25:04 Nemají!
 • 00:25:06 To je jedinečná příležitost!
 • 00:25:09 A my s ní
  takovýmhle způsobem plýtváme?
 • 00:25:11 Skryté titulky
  Eva Svobodová
 • 00:25:39 A i kdybychom připustili,
 • 00:25:40 že v tom sežraném lese
  něco vyroste,
 • 00:25:41 tak mi řekněte, co tam vyroste?!
 • 00:25:42 Co tam vyroste nového?!
  Nějaké stromy bez ladu a skladu!
 • 00:25:45 Samozřejmě!
 • 00:25:46 A kde budou řádky? Trojspony!
  Čtyřspony!
 • 00:25:49 A co lesník?!
  Na co bychom tam potom byli?
 • 00:25:52 Potom tam budem zbyteční,
  samozřejmě!
 • 00:25:54 Tohleto chcete?!

Související