Zábřežský děkan František Eliáš nazval svou úvahu „Sváteční slovo ve sváteční den“ a vychází v ní z desatera, konkrétně z jeho čtvrtého přikázání: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dnů budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je dnem odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host.“ Dnes by se řeklo: „Ani tvůj podřízený, ani tvůj traktor či jiný stroj či cizinec,“ dodává páter Eliáš.

Sváteční den pro svátečního člověka

Asi mi dáte za pravdu, že v životě jsme často svazováni různými ztrátami, omezeními, strachy, nemocí či dokonce bezmocí. Tyto situace a stavy dovedou člověka potrápit nebo i zdeptat. Každá civilizace se s tím učí vypořádávat. Hledá východisko a orientaci na cestě dějinami. Naše kultura i církev čerpá východisko z dějin izraelského národa, který nám zanechal odkaz a velký dar v Desateru.

Znáte určitě příběh učitele a vysvoboditele národa Mojžíše, který Izraeli zprostředkoval cestu ke svobodě. Poté, když národ vyvedl z Egypta, jej chce osvobodit i vnitřně od mentality otroků Egypta. Předává mu Desatero Božích přikázání, aby mohl jít dál do svobody zaslíbené země.

Je dobré si uvědomit, že se nejedná prvotně o přikázání, ale o smlouvu Boha Hospodina s lidem, který s Boží pomocí pod vedením Mojžíše právě vyšel z egyptského otroctví. Je na rozcestí v poušti. Pod horou Sinaj na cestě do zaslíbené země svobody pro svobodné lidi. Lid Hospodinův touží po této svobodě. Chce svobodu, ale neumí žít. Nikdo ho to nenaučil. A dále se nachází v otrocké mentalitě, přestože chce být svobodný.

Soustřeďme se dnes pouze na 4. přikázání pro cestu vedoucí ke svobodě. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dnů budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je dnem odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče ani tvůj host. Dnes by se řeklo ani tvůj podřízený, ani tvůj traktor či jiný stroj nebo cizinec.

Může se nám to zdát na první pohled archaické. Ale když se nad tím zamyslíme, je toto přikázání nadčasovým pravidlem života, ke kterému se jen těžko propracovává i naše současná společnost. Např. v omezování nákupů a prodeje ve sváteční den. Toto přikázání ale nemá jen negativní vymezení, ale je dotováno Božím požehnáním a posvěcením svátečního dne. Slavení je tedy výsadou svobodných lidí, kteří opustili nepřetržitou otročinu Egypta. To si dobře uvědomovali i Izraelité, kteří po 40letém putování pouští došli do zaslíbené země, když zachytili v 5. Mojžíšově knize větu: „Kde je Bůh tak veliký jako Hospodin, který dal lidem tak dobré zákony, jako dal nám?

Bůh chrání sváteční den pro svátečního člověka na jeho cestě ke svobodě. A to nejen ke svobodě těla, ale i ducha.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2017
 ZJ ST HD