9 minut

Třicítkou po Praze

Obsah dílu

V Praze začala koncem února skupina osmi lidí pořádat pochody za zavedení plošného snížení 30 kilometrové rychlosti po vzoru zahraničních měst.

Stopáž19 minut
Další díl
Příliš velké odlehčení

Přehled dílů

1309 dostupných
Stopáž9 minut

Regenerujme půdu

Na den půdy, 5. prosince minulého roku, byl založen Spolek pro regenerativní zemědělství. Jeho základní myšlenkou je návrat k přírodě a jejím přirozeným procesům a vztahům. Současné konvenční zemědělství totiž neustálým pohybem s půdou způsobuje její erozi a úbytek organické hmoty. Taková půda ztrácí možnost vsakovat vodu a zachycovat oxid uhličitý.
Lidé ze Spolku pro regenerativní zemědělství pozvali zájemce na den otevřených dveří, aby se společně učili, jak s půdou co nejméně hýbat a být ke krajině zodpovědnější.

1. 10. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

S člověkem pod jednou střechou

Některé druhy ptáků spojily svou životní strategii s vazbou na člověka a jeho činnost. Takové druhy označujeme jako synantropní. Jejich švitoření se ale v poslední době ozývá stále méně.

17. 9. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Ostrůvky života

Stepi byly historicky součástí krajinné mozaiky, kterou pomáhalo udržovat hospodaření člověka. V moderní době se ale na některých místech začalo hospodařit příliš intenzivně, jinde naopak vůbec. S tím, jak se mozaika pastvin, starých sadů a mezí začala ztrácet, mizí i dříve běžné druhy, které dnes přežívají jen na malých lokalitách. Právě kvůli záchraně těchto malých ostrůvků vznikl spolek ČSOP Morava.

3. 9. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Krajina pod napětím

Plochy pod dráty vysokého napětí, tedy pod elektrovody, které nejsou využívány k běžnému zemědělskému nebo lesnickému hospodaření, jsou velmi specifickými a pro přírodní rozmanitost naší krajiny velmi významnými stanovišti. Často jde o poslední místa v krajině, která unikla intenzivnímu hospodaření. Nebyly tu pravidelně používány pesticidy, nerostou tu stejnověké lesy. Liniový charakter elektrovodů tvoří z ploch pod nimi důležitý koridor, který umožňuje propojení metapopulací i migraci řady druhů živočichů i rostlin v krajině. V posledních letech se ale způsoby údržby ploch pod elektrovody mění a jejich význam pro zachování přírodní rozmanitosti zásadním způsobem klesá.

11. 6. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Věda nejen pro vědce

Češi jsou ve světové špičce co se týče mapování členovců nejen na našem území. Sběru dat a popisu nových druhů se věnují nejen odborníci a profesionální vědci, ale i nadšenci z řad veřejnosti, kteří tomuto koníčku zasvětili všechen volný čas. Díky vytrvalosti se mnohým z nich otevírají možnosti podílet se i na profesionálních výzkumech v zahraničí.

4. 6. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

ZOO Liberec na Sumatře

Organizace Lestari vznikla v roce 2014 z řad ochránců přírody v okolí terénních projektů ZOO Liberec. Tato ZOO také tento a mnohé jiné ochranářské projekty doma i ve světě dlouhodobě podporuje. Skupina Lestari se na poli ochrany přírody v Indonésii podílí na několika různých aktivitách. Zaměřuje se na ostrovní ekosystémy, ohrožené druhy, které je obývají a to včetně potírání ilegálního trhu s nimi.

28. 5. 2023 na ČT2
Stopáž8 minut

Hra o klima

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Vizí Na mysli je, aby všichni obyvatelé přijali životní styl založený na společném respektu mezi komunitou a životním prostředím, pro prosperující planetu a udržitelnou budoucnost.

21. 5. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Třicítkou po Praze

V Praze začala koncem února skupina osmi lidí pořádat pochody za zavedení plošného snížení 30 kilometrové rychlosti po vzoru zahraničních měst.

14. 5. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Vltavská filharmonie a ekologie

Nestane se nová budova Vltavské filharmonie dalším tepelným ostrovem Prahy?

7. 5. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Stromy v poli

Naše zemědělská krajina na tom není dobře. Úrodnou půdu odnáší vodní i větrná eroze, velkoplošné hospodaření způsobuje ztrátu biodiverzity a krajina přichází i o schopnost zadržovat vodu. Jedno z opatření, které by situaci mohlo stabilizovat, je agrolesnictví.

23. 4. 2023 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám