Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Člověk od nepaměti hospodařil s vodou a s vodními toky, neboť ty v historii sehrávaly pro fungování společnosti mnohé důležité funkce. Způsoby a metody, s jakými se zasahovalo do přirozených říčních sítí, se však postupně měnily, a především v posledních staletích už radikálně zasahovaly do přírodních říčních ekosystémů, měnily jejich koryta, meliorovaly a zahrazovaly umělými technologickými prostředky. Následkem mnohých dlouhodobých a neuvážených zásahů říční krajina ztratila mnoho původních funkcí – tlumit povodně, zadržovat vodu v době sucha, čistit vodu, být vhodným prostředím bohaté živočisné biodiverzity.

Toto vše byly důvody, které vedly ke vzniku mezioborově působící neziskové organizace Koalice pro řeky. Ta integruje a podporuje všechny aktivity vedoucí k dosahování dobrého ekologického stavu vodních toků, mokřadních ekosystémů i celé krajiny, a to zejména aktivit vedoucích k zajištění prostoru pro přirozenou retenci vody a biodiversitu.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2020
 P ST HD