Být v obraze

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 17  
Sdílet
| Poslat odkaz

Slovníček

bulvár [franc. boulevard – široká městská třída, promenáda]

původně označení pro převážně pouličně distribuovaný tisk, který měl vysoký náklad a byl určen méně vzdělaným a ekonomicky slabším vrstvám; pro bulvár je příznačný důraz na senzace, negativitu, jednoduchost, jasnost, celebrity či zákulisní informace a drby ze soukromého života; výrazná je i grafická úprava s velkým množstvím fotografií, krátkými texty a velkými titulky

čtenost

údaj vyjadřující, kolik čtenářů se dostane do kontaktu s daným vydáním periodika (jedná se o číslo vyšší než prodaný náklad, jelikož jeden výtisk většinou „vezme do ruky“ více čtenářů)

deník

periodikum, které vychází alespoň dvakrát týdně (vycházející ale zpravidla šestkrát týdně) a obsahuje zpravodajství, publicistiku; mohou se dělit podle šíře působnosti (lokální, regionální, celostátní), obsahového zaměření (všeobecné, ekonomické, sportovní), míry závažnosti/zábavnosti obsahu (seriózní, bulvární), popřípadě doby vydání (raníky, odpoledníky, večerníky)

editor [lat. edere – vydat]

v tištěných médiích redaktor odpovědný za celé číslo novin či časopisu nebo za jednotlivé stránky; v televizi koncepční pracovník upravující do konečné podoby příspěvky a zajišťující jednotné vyznění vysílání

investigativní žurnalistika

označení pro typ žurnalistiky, která se soustřeďuje na hledání skrytých souvislostí, pátrá po pozadí a souvislostech událostí, jejichž rozkrytí a pochopení je ve veřejném zájmu; jádrem investigativní žurnalistiky je kritické zpracovávání nejrůznějších dokumentů a snaha o pochopení jejich významů; vlivem diváckých filmů a s podporou samotných médií vzniká často romantizující (a mylná) představa, že investigativní novináři suplují činnost detektivů a ocitají se v nebezpečných situacích, aby zjistili co možno nejvíce informací o konkrétní záležitosti

komentář

stylistický útvar vyznačující se snahou o analytický přístup k aktuálnímu jevu nebo problému; základem analytické práce jsou podložená fakta, která komentátor vyhodnocuje, dává do souvislostí, odhaluje pozadí, příčiny i důsledky, případně připojuje subjektivní pohled

novinářská kachna

hovorově označení tzv. neověřené zprávy; pojem možná vznikl překladem německého výrazu Zeitungs-Ente (německy kachna) odvozeného od zkratky „nt“ (non testatum), jiné zdroje ale uvádějí, že pochází z francouzštiny

noviny

pravidelně, periodicky vycházející tiskoviny (viz též deník) tematicky zaměřené na aktuální, obecně pro veřejnost důležité či přitažlivé události; mají zpravidla dosti stabilní strukturu složenou z rubrik (např. domácí, zahraniční, kulturní, sportovní), často bývají v určité dny v týdnu doplněny přílohami či magazínem

objektivita zpravodajství

profesní konvence (zvyklost) upravující postup při zpracování zprávy do takové podoby, aby se v něm co nejvíce potlačila osobnost autora, jeho postoje, hodnocení a předpojatost; za její charakteristické rysy se považuje objektivizující styl (3. osoba, absence hodnotících prvků), důraz na věcnost a informační úplnost, snaha o nabídku různých pohledů a vyvarování se stranění jednomu z nich

otvírák

slangové označení pro hlavní zprávu na titulní straně nebo první zprávu v televizním zpravodajství

ověřený náklad

skutečný náklad novin či časopisu ověřený auditorskou firmou nezávisle na samotném vydavateli; garantem ověřených nákladů bývají organizace sdružující vydavatele; ochota nechat si ověřovat náklad se považuje za známku serióznosti vydavatele

paparazzi

vlezlý (drzý) fotograf, který fotografuje bez dovolení většinou známé a slavné osobnosti; původ slova je ve Felliniho filmu Sladký život (1960), kde se Paparazzo jmenuje jeden z fotografů, kteří pronásledují na motorkách a v otevřených autech filmové hvězdy, aby ulovili zajímavý snímek

perex

úvodní část textu, první odstavec, který má rozvinout nadpis, více upoutat čtenáře a stručně shrnout obsah textu; perex bývá uvozen zeměpisným označení místa, kde došlo k popisované události, tzv. domicilem

poznámka

krátký útvar na aktuální téma rozšiřující základní zpravodajskou informaci o novinářův názor; přináší první aktuální podrobnější hodnocení události, o níž byla veřejnost informována v předcházející zpravodajské relaci

prodaný náklad

údaj vyjadřující, kolik výtisků daného čísla novin či časopisu se skutečně prodalo (toto číslo je zpravidla nižší než náklad, resp. ověřený náklad, rozdíl mezi nákladem a prodaným nákladem, tedy neprodaná část nákladu, se označuje remitenda)

publicistika

mediální produkce tematicky zaměřená na aktuální otázky a vyznačující se prezentací stanoviska, mínění či názoru autora; publicistické útvary dovolují užití osobitějších jazykových a stylistických prostředků; do publicistiky se řadí např. komentář, poznámka, glosa, atd.

recenze

druh publicistického textu, jenž má za úkol především představit veřejnosti v hlavních rysech nějaké dílo (literární, odborné, výstavu, divadelní představení apod.); soustřeďuje se pouze na hodnocení výrazně kladných nebo výrazně záporných hodnot; stručně představuje tvůrce, sleduje dílo zrodu a zařazuje ho do kontextu

remitenda

neprodaná část nákladu vydání neperiodické či periodické publikace vrácená prodejcem zpět distributorovi nebo vydavateli

reportáž

publicistický žánr; vědecká výpověď konkrétního zážitku v písemné, slyšené nebo vizuální podobě; spojuje aktuální informační a názorovou složku; vychází z bezprostřední situace, jíž byl autor přítomen; pozoruje, popisuje, hledá souvislosti; jde o nesubjektivní podobu publicistického vyjádření

samizdat

vydání novin, časopisů nebo knih neoficiálně; způsob, jakým např. občanští aktivisté obcházeli cenzuru v zemích východního bloku v době Studené války; jednalo se nejčastěji o malé množství výtisků, obvykle psaných přes průklepový papír na psacím stroji; každý čtenář byl povzbuzován, aby tiskovinu opsal nebo jakýmkoli způsobem rozmnožil a poskytl dále

sedmá velmoc

běžně používané označení pro noviny, které údajně pochází od Napoleona; měl takto označit noviny Rheinischer Merkur, které proti němu bojovali; v té době bylo v Evropě pět velmocí: Anglie, Francie, Rakousko, Prusko, Rusko a později se přidala i Itálie; noviny tedy byly velmocí sedmou; někdy se média označují za čtvrtou moc (vedle moci zákonodárné, výkonné a soudní)

sloupek

publicistický žánr; stojí na vtipném nápadu, podnětem je zážitek či pozorování, jež se snaží s vtipem a někdy ironií dovést ke zevšeobecnění

Syndikát novinářů ČR

dobrovolné profesní sdružení novinářů obnovené po roce 1989; Syndikát novinářů je členem Mezinárodní federace novinářů (IFJ) a hlásí se k základním principům žurnalistické práce vyjádřeným v kodexu IFJ; v čele Syndikátu novinářů stojí syndik  www.syndikat-novinaru.cz

Unie vydavatelů UVDT

profesní sdružení společností aktivních v oboru vydávání periodického tisku v České republice; zprostředkovává know-how, buduje příznivou image tiskovin u české veřejnosti, iniciuje žádoucí právní regulaci vztahů, vznikajících při poskytování reklamních služeb  www.uvdt.cz

úvodník

druh článku se zásadním stanoviskem k nějakému aktuálnímu problému; vyjadřuje stanovisko listu, vedení redakce nebo vydavatele; vychází z faktů, která už jsou známa a zpracována ve zpravodajství – známé informace však vysvětluje a doplňuje o stanovisko se snahou ovlivnit čtenáře

zpráva

žurnalisticky zpracovaná informace o něčem, co se stalo nebo nestalo, stane nebo nestane nebo o změně nějakého stavu; skutečnosti, děje nebo myšlenky pouze zaznamenává, shrnuje a konstatuje; nekomentuje fakta a nepokouší se o analýzu nebo hledání příčin a důsledků, maximálně naznačí nepopiratelné a jednoznačné souvislosti

zpravodajství

získávání, třídění a prezentace událostí ve formě zpráv; snaží se aktuální událost bez prodlení zachytit, popsat a předat (za pomoci masmédií) publiku; jde buď o přejímání zpráv z domácích či zahraničních agentur, nebo o tvorbu původního zpravodajství nebo o směs obojího; zpravodajství nekomentuje, pouze události popisuje a předává, právě tím se liší od publicistiky

zpravodajské hodnoty

soubor kritérií pro výběr, zpracování událostí a zařazení zpráv do zpravodajství, podle kterých redakce posuzují, co zařadí, či nezařadí do zpravodajství; jedná se zpravidla o nepsaná řemeslná pravidla vnímaná novináři jako součást jejich profesní rutiny

žurnalistika

pravidelné získávání, zpracovávání a šíření informací důležitých či zajímavých pro široké publikum prostřednictvím sdělovacích prostředků


Zdroj:
Mičienka, M. – Jirák, J. a kol.: Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007.

Stopáž: 27 minut – Rok výroby: 2009 – P  ST  4:3
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.