iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 10. 2008
15:55 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
30194
zhlédnutí

Mnichov 1938

Unikátní svědectví dokumentů a pamětníků o zániku první republiky a okolnostech Mnichovské dohody, od jejíhož podpisu právě uplynulo 80 let.

20 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Mnichov 1938

 • 00:00:15 28. října 1918
 • 00:00:18 byl vyhlášen vznik
  Československé republiky.
 • 00:00:35 Více než třímilionová
  menšina Němců,
 • 00:00:38 druhá největší
  národnost republiky,
 • 00:00:41 vytvořila v pohraničí
  hned při vzniku státu
 • 00:00:44 čtyři samostatné provincie,
  které se pokusily o odtržení.
 • 00:00:48 S nezdarem, neboť
  Československo mělo plnou podporu
 • 00:00:51 vítězných dohodových mocností,
  zejména Francie,
 • 00:00:55 která prosadila
  jeho oprávněné nároky
 • 00:00:58 na území vymezené historickými
  hranicemi Království českého.
 • 00:01:08 Své vojenské a politické vítězství
  dovršila Francie obsazením Porýní,
 • 00:01:13 když poražené Německo nebylo
  schopno platit válečné reparace.
 • 00:01:20 V roce 1929 propukla
  světová hospodářská krize
 • 00:01:24 a v řadě států se stala
  předzvěstí krizí politických.
 • 00:01:27 Protože nejhůře postihla
  oblasti orientované na vývoz,
 • 00:01:31 což v Československu
  bylo pohraničí,
 • 00:01:33 ocitlo se především
  jeho německé obyvatelstvo
 • 00:01:36 ve velmi obtížné situaci.
  Neschopnost vlády řešit jak krizi,
 • 00:01:40 tak spravedlivé
  česko-německé vyrovnání,
 • 00:01:43 o které od začátku
  usilovali demokraté
 • 00:01:45 v čele s prezidentem Masarykem,
 • 00:01:48 způsobila rozpad
  dosavadní vládní spolupráce
 • 00:01:51 s německými
  aktivistickými stranami.
 • 00:01:53 Místo jejich zájmu
  o zachování celistvosti státu,
 • 00:01:57 se dostaly do popředí
  nacionálně socialistické vlivy.
 • 00:02:01 Mezitím v sousedním Německu
 • 00:02:03 znovu ožívají prušácké
  militaristické tradice,
 • 00:02:06 nacionální šovinismus
 • 00:02:08 a imperialistické snahy
  po ovládnutí Evropy.
 • 00:02:11 30. ledna 1933
  prezident Hindenburg
 • 00:02:15 jmenoval Adolfa Hitlera
  říšským kancléřem.
 • 00:02:18 Nástup hitlerovského nacismu
  byl prologem k tragické události,
 • 00:02:23 která se do dějin našich národů
  zapsala jako "MNICHOV 1938".
 • 00:02:49 1. října 1933
 • 00:02:51 vznikla v Československu
  Sudetendeutsche Heimatfront,
 • 00:02:55 později přejmenovaná
  na Sudetendeutsche Partei.
 • 00:02:58 Svoji činnost zahajuje oficiálním
  distancováním se od nacismu
 • 00:03:02 a zdůrazněním své loajality
  k Československému státu.
 • 00:03:06 16. března 1935
 • 00:03:08 byla v Německu zavedena
  všeobecná branná povinnost.
 • 00:03:12 V červenci znovu zahájil činnost
  generální štáb německé armády
 • 00:03:16 a 7. března následujícího roku
 • 00:03:19 bylo Porýní
  opět obsazeno německými vojsky.
 • 00:03:23 Francie a Anglie
  odmítaly sovětské návrhy
 • 00:03:26 k zajištění kolektivní
  bezpečnosti v Evropě,
 • 00:03:29 které ve společnosti národů
  prosazoval Maxim Litvinov
 • 00:03:32 za vydatné podpory dr. Beneše.
 • 00:03:34 Snažili se odvrátit pozornost
  Německa od svých vlastních zemí
 • 00:03:38 obrácením jeho pozornosti
  na Východ.
 • 00:03:41 A Východ,
  to bylo také Československo.
 • 00:03:44 Proto 16. května 1935 přijíždí
  do Moskvy dr. Edvard Beneš.
 • 00:03:48 Na společnou obranu
  před vnějším nepřítelem
 • 00:03:52 uzavírá se Sovětským svazem
  smlouvu o vzájemné pomoci.
 • 00:04:06 Účinnost této smlouvy
  je však vázána na pomoc Francie.
 • 00:04:22 V té době začíná
  už Konrad Henlein zdůrazňovat,
 • 00:04:26 že je sice nadále loajální
  k československému státu,
 • 00:04:30 ale chce zachovat
  věrnost a oddanost
 • 00:04:33 k jednomu stu milionu
  příslušníků německého národa.
 • 00:04:36 Republice začalo hrozit
  i vnitřní nebezpečí.
 • 00:04:39 A proto 18. února 1937
 • 00:04:42 byl vyhlášen vládní návrh
  na řešení německé otázky.
 • 00:04:45 Nebyl však nikdy
  důsledně realizován.
 • 00:04:48 Adolf Hitler obrátil pozornost
  na Československo už v roce 1932,
 • 00:04:53 kdy uvažuje
  o přesídlení Čechů na Sibiř.
 • 00:05:00 Jako protivník
  figuruje Československo
 • 00:05:04 v německých operačních plánech,
 • 00:05:07 jež byly později zpracovány
  ve Fall Grün, už od května 1935.
 • 00:05:12 A 5. listopadu 1937
  Hitler přímo označil
 • 00:05:16 Rakousko a Československo
  za nejbližší objekty agrese.
 • 00:05:20 Stalo se.
 • 00:05:22 12. března 1938 obsadila německá
  vojska území Rakouské republiky,
 • 00:05:27 která tímto dnem
  přestala existovat
 • 00:05:30 a stala se součástí
  Hitlerovy třetí říše.
 • 00:05:37 Anšlus Rakouska
  měl u nás za následek
 • 00:05:41 rozpad aktivistických stran
 • 00:05:44 a jejich přestup k Henleinově
  Sudetendeutsche Partei.
 • 00:05:49 Jedinými zastánci
  celistvosti republiky
 • 00:05:53 zůstali v pohraničí
  němečtí demokraté a antifašisté.
 • 00:06:10 Této významné síle
  se nedostalo podpory vlády,
 • 00:06:14 protože ta jednala s Henleinem.
 • 00:06:18 Avšak Konrad Henlein
  se řídil instrukcí,
 • 00:06:21 kterou mu dal Hitler 28. března.
 • 00:06:24 Podle ní měla
  Sudetendeutsche Partei
 • 00:06:27 stále žádat tolik,
  aby nikdy nemohla být uspokojena.
 • 00:06:31 Prvním takovým požadavkem
  se stal "Karlovarský program",
 • 00:06:34 vyhlášený na dubnovém sjezdu SDP.
 • 00:06:36 Takto se řešení sudetoněmecké
  otázky ujal vlastně sám Hitler.
 • 00:06:41 A tehdy vstupují na scénu
  západní mocnosti
 • 00:06:44 se svojí politikou appeasementu.
  Usmiřování Německa za každou cenu.
 • 00:06:48 Příkladem může posloužit anglický
  vyslanec v Berlíně Henderson,
 • 00:06:52 který hned na první návštěvě
  u svého českého kolegy Mastného
 • 00:06:56 důrazně žádal
  ústupky sudetským Němcům,
 • 00:07:00 nevěda však vůbec,
  kde jsou u nás usídleni.
 • 00:07:03 V srpnu 1938
  přijíždí do Prahy lord Runciman,
 • 00:07:08 aby v zájmu Anglie
  působil jako prostředník
 • 00:07:11 mezi československou vládou
  a Sudetendeutsche Partei.
 • 00:07:15 Výsledkem lordovy mise byl tzv.
  4. plán řešení německé otázky,
 • 00:07:20 což v podstatě nebylo nic jiného,
 • 00:07:23 než přistoupení na karlovarské
  požadavky Sudetoněmecké strany.
 • 00:07:27 Ta zůstala věrna Hitlerovým
  instrukcím a řešení nepřijala.
 • 00:07:32 Z této usvědčující pozice
  jí 12. září pomohl Hitler,
 • 00:07:36 když ve své závěrečné řeči
 • 00:07:39 na norimberském sjezdu
  nacistické strany
 • 00:07:42 s ohromný patosem líčil útlak
  německé menšiny v Československu
 • 00:07:46 a své odhodlání zakročit.
 • 00:07:52 Jeho projev vyvolal v pohraničí
  ozbrojené srážky,
 • 00:07:56 které měly přerůst v puč
  na celém německém území.
 • 00:08:01 Ale československá vláda
  se nedala zastrašit.
 • 00:08:06 Vyhlásila stanné právo,
 • 00:08:08 prosadila okamžitý zákaz
  Sudetoněmecké strany,
 • 00:08:12 vydala zatykač na Henleina,
  Franka a další vůdce povstání
 • 00:08:16 a pomocí armády a četnictva
  obnovila v pohraničí pořádek.
 • 00:08:20 15. září navštívil anglický
  ministerský předseda Chamberlain
 • 00:08:23 v Berchtesgadenu Hitlera.
 • 00:08:25 Chtěl mluvit
  o anglo-německých vztazích,
 • 00:08:29 ale Hitler
  odmítal mluvit o čemkoliv,
 • 00:08:32 dokud nebude vyřešena
  otázka Československa.
 • 00:08:35 V tomto smyslu působil pak
  Chamberlain na francouzskou vládu.
 • 00:08:39 Výsledkem bylo rozhodnutí
  vnutit Československu
 • 00:08:43 Hitlerův požadavek odstoupení
  sudetoněmeckých oblastí říši.
 • 00:08:49 Po velkém nátlaku a vojenském
  i politickém zhodnocení situace
 • 00:08:54 přijalo Československo 21. září
  anglo-francouzské požadavky.
 • 00:09:00 Proč se tak stalo?
 • 00:09:05 Československé hraniční opevnění
  proti Německu
 • 00:09:09 nebylo ještě zdaleka dokončeno.
 • 00:09:13 Nejhorší situace byla na jihu,
  kde bylo jen lehké opevnění,
 • 00:09:19 protože ještě před několika měsíci
 • 00:09:22 tu existovala nikoliv nebezpečná
  Rakouská republika.
 • 00:09:27 Mezi potenciální nepřátele
 • 00:09:30 jsme museli počítat
  též Polsko a Maďarsko,
 • 00:09:34 které si činily nároky
  na značnou část našeho území.
 • 00:09:38 To znamená, že až na
  150 km hranici s Rumunskem
 • 00:09:44 jsme byli zcela obklíčeni.
 • 00:09:47 Německo tenkrát mělo 75 divizí,
  Maďarsko 15
 • 00:09:52 a Polsko mohlo postavit
  až 80 divizí.
 • 00:09:56 My jsme měli celkem
  jen 42 divize,
 • 00:10:00 což bylo směšně málo
  na více než 2.000 km hranic.
 • 00:10:06 V této souvislosti
  se ventiluje otázka,
 • 00:10:10 proč prezident Beneš a vláda
 • 00:10:13 nežádala Sovětský svaz
  o bezpodmínečnou pomoc,
 • 00:10:18 která by nebyla vázaná
  ani na Francii,
 • 00:10:21 ani na Společnost národů.
 • 00:10:24 Monsieur Šrámek za stranu lidovou
 • 00:10:28 a já za stranu
  národně demokratickou.
 • 00:10:31 Tedy představitelé dvou
  ideologicky nekomunistických stran
 • 00:10:37 jsme hájili nutnost bojovat
  za každou cenu.
 • 00:10:41 Tedy i třeba jen s pomocí
  Sovětského svazu.
 • 00:10:45 Já jsem dokonce přednesl
  jednomyslné usnesení své strany,
 • 00:10:50 které začínalo slovy:
 • 00:10:53 "O hranicích se nevyjednává,
  o hranice se bojuje."
 • 00:10:58 Prezident Beneš
  s námi nesouhlasil a prohlásil,
 • 00:11:03 že by to bylo to nejhorší,
  co bychom mohli udělat.
 • 00:11:07 Řekl: "Dnes je západ tak
  protibolševicky zfanatizován,
 • 00:11:12 že by byl i ochoten táhnout přes
  trosky zničeného Československa
 • 00:11:18 proti Sovětskému svazu.
 • 00:11:22 Z toho je jasně patrno,
  že prezident Beneš
 • 00:11:26 nezamítl pomoc Sovětského svazu
  z nějakého nepřátelství,
 • 00:11:31 nýbrž z obavy o osud
  nejen našeho národa,
 • 00:11:37 nýbrž také z obavy
  o osud Sovětského svazu.
 • 00:11:41 Myslím, že na stanovisko
  prezidenta Beneše,
 • 00:11:46 které se vykrystalizovalo
  asi tak kolem 19. září,
 • 00:11:51 měly vliv také zprávy z Ruska,
 • 00:11:56 které formulovaly
  pomoc ruskou tak,
 • 00:12:00 že sice pomůže všemi prostředky,
  ale když nepůjde Francie,
 • 00:12:06 tedy že bude nuceno,
  přirozeně v první řadě,
 • 00:12:11 přihlížet ke svým obranným zájmům.
 • 00:12:15 Tedy že sice pomůže
  hlavně materiálově,
 • 00:12:19 že však stěží bude moct
  brzy přitáhnout
 • 00:12:23 k záchraně obklíčené
  Československé republiky.
 • 00:12:28 Československo nemělo společnou
  hranici se Sovětským svazem
 • 00:12:32 a přes Rumunsko neexistovalo
  spolehlivé železniční spojení.
 • 00:12:37 Sovětský svaz nevyjednával
  ani s Polskem, ani s Rumunskem
 • 00:12:41 o průchodu svých vojsk
  územím těchto států.
 • 00:12:45 Polsko mělo obavy,
 • 00:12:47 že při eventuálním průchodu
  Rudé armády jeho územím,
 • 00:12:51 využije tato
  své přítomnosti v zemi
 • 00:12:54 k anexi západní Ukrajiny
  a Běloruska.
 • 00:12:58 A Rumunsko se zase obávalo,
 • 00:13:00 že stejným způsobem
  ztratí Besarábii.
 • 00:13:03 Sovětská vojenská pomoc
  Československu
 • 00:13:06 nebyla v této situaci reálnou.
 • 00:13:17 Anglický premiér Chamberlain
  se odebral do Godesbergu,
 • 00:13:21 aby Hitlerovi oznámil,
 • 00:13:23 že československá vláda
  přijala jeho požadavky.
 • 00:13:26 Hitler poděkoval Chamberlainovi
  za jeho námahu,
 • 00:13:29 dodal však, že mu to už nestačí.
 • 00:13:31 Kromě toho,
  že zvětšil své územní požadavky,
 • 00:13:34 žádal také o splnění polských
  a maďarských územních nároků.
 • 00:13:38 Hitlerova drzost ohromila
  Anglii i Francii natolik,
 • 00:13:41 že sdělily Československu,
 • 00:13:43 že za této situace mu nadále
  nemohou radit, aby nemobilizoval.
 • 00:13:47 Československá vláda
  tento vývoj očekávala,
 • 00:13:50 a tak byla 23. září
  vyhlášena mobilizace.
 • 00:13:53 Částečná vojenská opatření,
  která učinil nejen Sovětský svaz,
 • 00:13:56 ale také Anglie a Francie,
  se zdála naznačovat,
 • 00:13:59 že německá nenasytnost ztratí
  sympatie západních mocností
 • 00:14:03 a tyto se postaví
  na stranu Československa.
 • 00:14:06 Za těchto okolností
  bylo možno plně počítat
 • 00:14:09 i s pomocí Sovětského svazu.
 • 00:14:12 Neměl jsem v životě nikdy strachu.
  Byl jsem vždy optimistou
 • 00:14:16 a můj optimismus je dnes
  silnější než-li kdy jindy.
 • 00:14:21 Mám nezlomnou víru v náš stát.
  V jeho zdravost, v jeho sílu,
 • 00:14:26 v jeho odolnost,
  v jeho skvělou armádu
 • 00:14:30 a v nezdolatelného ducha
  a oddanost všeho jeho lidu.
 • 00:14:34 Proto československá vláda
 • 00:14:36 odmítla Hitlerovy
  godesbergské požadavky
 • 00:14:39 ústy svého vyslance Jana Masaryka.
 • 00:14:43 "Proti těmto novým
  a krutým požadavkům
 • 00:14:46 pokládá má vláda za svou povinnost
  postavit se na svrchovaný odpor
 • 00:14:50 a my tak s boží pomocí učiníme.
  Národ svatého Václava,
 • 00:14:53 Jana Husa a Tomáše Masaryka
  nebude národem otroků."
 • 00:14:57 Československé naděje
  však trvaly jen několik málo dní.
 • 00:15:01 27. září prohlásil
  anglický premiér Chamberlain,
 • 00:15:05 že nemůže dát zaplést
  britskou říši do války
 • 00:15:09 jen pro takovou malou
  neznámou zemi
 • 00:15:12 a následující den nabídl Hitlerovi
  schůzku čtyř velmocí.
 • 00:15:17 Francouzský
  ministr zahraničí Bonnet
 • 00:15:20 ovlivnil Daladierovu vládu
  tvrzením,
 • 00:15:23 že vojenská pozice Francie
  je neutěšená,
 • 00:15:26 a že není myslitelné, aby šla
  do války pro podružné spory
 • 00:15:29 o provedení odstoupení
  německého území.
 • 00:15:31 Na poradách v Londýně
 • 00:15:33 se obě země na protičeskoslovenském
  postoji sjednotily.
 • 00:15:36 Litvinovův náměstek Potěmkin
 • 00:15:38 vznesl na vyslance
  Fierlingera dotaz,
 • 00:15:41 proč československá vláda
 • 00:15:43 nikdy nepoložila otázku
  bezpodmínečné pomoci Svazem.
 • 00:15:46 Fierlingerova depeše
  následujícího dne
 • 00:15:49 doporučovala nebrat tuto otázku
  příliš vážně.
 • 00:15:52 Projevy Litvinova
  ve Společnosti národů
 • 00:15:54 a Fierlingerovy depeše z Moskvy
  svědčí o tom,
 • 00:15:57 že sovětská vláda váhala
  jít Československu na pomoc
 • 00:16:00 bez západních velmocí.
  I kdyby tak učinila,
 • 00:16:03 její pomoc by nebyla
  už určována paktem.
 • 00:16:15 Situace hrozící přerůst
  v evropský konflikt
 • 00:16:18 i tentokrát zabránila
  prezidentu Benešovi
 • 00:16:21 o sovětskou pomoc požádat.
 • 00:16:24 A tak se Československo
  ocitlo v izolaci.
 • 00:16:30 29. září se v Mnichově
  sešla konference čtyř velmocí,
 • 00:16:34 které zastupovali Hitler,
  Mussolini, Chamberlain a Daladier.
 • 00:16:39 Československo jako partner
  nebylo přizváno s odůvodněním,
 • 00:16:44 že by to mohlo vyvolat
  Hitlerovu zuřivost.
 • 00:16:48 Zástupcům Československa mělo být
  sděleno rozhodnutí konference
 • 00:16:52 až po jejím skončení.
 • 00:17:07 Když jsme s vyslancem
  doktorem Mastným
 • 00:17:10 vstoupili do konferenční síně
  hotelu Regina,
 • 00:17:13 byl tam Chamberlain a Daladier
  se svými pobočníky.
 • 00:17:16 Hitlerovi a Mussolinimu
  jsme nestáli ani za řeč,
 • 00:17:19 ani za minimální slušnost.
 • 00:17:22 Nebyli jsme dokonce
  ani vpuštěni do Hnědého domu,
 • 00:17:25 kde se konference konala.
 • 00:17:28 Když nám sděloval
  toto rozhodnutí konference,
 • 00:17:32 Chamberlain zcela nepokrytě
  a otráveně zíval,
 • 00:17:36 Daladier se rozpačitě
  díval do země.
 • 00:17:40 Když jsme se ptali Daladiera,
 • 00:17:43 zda očekávají ještě nějaké
  vyjádření neb odpověď naší vlády,
 • 00:17:48 mlčel a neodpovídal.
 • 00:17:51 Pak se toho ujal jeho pobočník.
 • 00:17:54 Řekl zcela neomaleně a hrubě,
  že žádné odpovědi
 • 00:17:58 od československé vlády
  už neočekávají,
 • 00:18:02 že zcela samozřejmě
  považují dohodu za přijatou.
 • 00:18:06 Ráno jsme byli odvezeni na letiště
  v policejním přepadovém voze
 • 00:18:12 a v doprovodu policistů
  jako obyčejní zločinci.
 • 00:18:19 Z rozhovoru s prezidentem Benešem
  za Mnichova a po něm vím,
 • 00:18:24 že se rozhodl ke kapitulaci
  mnichovskému diktátu,
 • 00:18:28 abychom odstoupili
  pohraničí Německu především proto,
 • 00:18:33 aby se nemohlo tvrdit,
 • 00:18:36 že Československo je příčinou
  rozpoutání nové světové války,
 • 00:18:41 a že jsme se rozhodli
  pro válku raději,
 • 00:18:45 než bychom přiznali
  právo sebeurčení
 • 00:18:48 třem milionům sudetských Němců.
 • 00:18:51 Je nutno si uvědomit
  důležitý fakt,
 • 00:18:55 že až do podepsání dohody
  29. září v Mnichově,
 • 00:19:00 stálo proti nám jen Německo
 • 00:19:03 a jeho vstup na naše území
  by byl jasnou agresí.
 • 00:19:10 Od oné nešťastné chvíle
 • 00:19:13 však stála proti nám koalice
  čtyř evropských velmocí
 • 00:19:18 a vstup Německa na naše území
 • 00:19:21 byl jen plněním
  mezinárodní dohody.
 • 00:19:25 Že uzavřené bez nás a proti nám
  nemění nic na tomto faktu.
 • 00:19:31 Za těchto okolností
  rozhodl se nakonec prezident Beneš
 • 00:19:38 vzít sám plnou odpovědnost na sebe
 • 00:19:42 a postavil se celou váhou
  své velké autority
 • 00:19:48 na podrobení se
  mnichovskému diktátu.
 • 00:19:53 Toto rozhodnutí, jež vláda přijala,
  učinil však v pevném přesvědčení,
 • 00:19:59 že k válce dojde záhy
  z jiné příčiny
 • 00:20:04 a za lepší mezinárodní konstelace
  pro demokratické síly světa.
 • 00:20:11 To se skutečně do roka stalo.
 • 00:20:14 Velmoci, které nás opustily,
  pocítily to brzy samy.
 • 00:20:21 Jaké konečné důsledky
 • 00:20:24 měla jejich neprozíravá politika
  i pro ně samotné,
 • 00:20:28 je dodnes v živé paměti
  mnoha milionů lidí.
 • 00:20:33 Bylo by dobře,
  aby se na to nikdy nezapomnělo.
 • 00:20:42 Titulky: V. Červínová,
  Česká televize 2008

Související