iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 11. 2005
17:15 na ČT2

1 2 3 4 5

29 hlasů
12530
zhlédnutí

Poutní místa

Lomec

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Poutní místa - Lomec

 • 00:00:23 Jsou jich na našem území stovky.
 • 00:00:26 Pro věřící znamenají duchovní
  posilu, pramenící z víry,
 • 00:00:30 pro nevěřící představují
  zajímavou historii, umění,
 • 00:00:34 skvostnou architekturu,
  či krásu přírody.
 • 00:00:38 Pro všechny společně jsou pak
  svědky kultury národa.
 • 00:01:13 Svých velkých synů prach
  vlast truchlíc, zemi vrací
 • 00:01:20 a jich skutky jásajíc
  po věky lidstvu hlásá.
 • 00:01:29 Tato slova na památníku
  na pražském Slavíně,...
 • 00:01:33 ...napsal významný český básník
  a dramatik 2. pol. 19. století,
 • 00:01:39 Julius Zeyer.
 • 00:01:43 i když původně chtěl být pohřben
  na poutním místě,
 • 00:01:48 kam máme my dnes namířeno,
  všechno dopadlo jinak
 • 00:01:52 a v r. 1901 jeho ostatky jako první
  byly uloženy do, tehdy nové,
 • 00:02:00 hrobky ústředního památníku
  na pražském Slavíně.
 • 00:02:06 Inu, jak se říká: cesty Páně.
 • 00:02:22 Jednoho odpůldne
  jsme se vydali na Lomec, víte,
 • 00:02:25 ten bizarní kostelíček v lese
  nedaleko mého hřbitova.
 • 00:02:30 Jen jsme došli, dohonila nás bouře.
 • 00:02:33 Byli jsme více než půl hodiny
  uvězněni v té kapličce,
 • 00:02:37 sami, v soumraku,
  vítr a stromy hučely,
 • 00:02:41 blesky letěly kolem oken,
  okna řinčela a déšť šuměl.
 • 00:02:47 Bylo to čarokrásné,
  mysticky kouzelné.
 • 00:03:05 Takto básník,
 • 00:03:07 v jednom z dopisů své přítelkyni
  malířce Zdence Braunerové,
 • 00:03:12 popisuje cestu se svým přítelem
  na poutní místo na jihu Čech,
 • 00:03:18 nedaleko Vodňan,
 • 00:03:20 kterému se tady
  důvěrně říká Lomeček.
 • 00:03:30 Důvod zdrobněliny je patrný
  už když se rozhlédnete kolem.
 • 00:03:34 Kdo sem přišel,
  musel si to místo zamilovat.
 • 00:03:38 Tady se např. vedle Zeyera
  toulal i malíř Jan Zrzavý
 • 00:03:42 a před ním i Mikoláš Aleš.
 • 00:03:46 Jo, abych nezapomněl:
 • 00:03:47 k tomu Zeyerovu hřbitovu
  se ještě dostaneme.
 • 00:03:51 Teď nahlédneme
  do poněkud vzdálenější historie,
 • 00:03:55 která je spojena
  se soškou Panny Marie De Foy.
 • 00:04:00 S tou jsme se při našem putování
  už setkali,
 • 00:04:02 v Hlubokých Mašůvkách u Znojma.
 • 00:04:05 Věrné kopie sošky,
 • 00:04:07 pocházející z padlého stromu
  u belgického města Namuar,
 • 00:04:11 se staly vyhledávanou ochranou
  proti zlu.
 • 00:04:15 Díky své velikosti ji majitelé
  často nosili pod pláštěm,
 • 00:04:20 aby ji měli neustále u sebe.
 • 00:04:23 Činil tak i
  Karel Emanuel Filip Buquoy,
 • 00:04:27 vědec a cestovatel,
 • 00:04:29 vnuk císařského generála
  belgického původu,
 • 00:04:32 který získal od Ferdinanda II.
  za zásluhy ve třicetileté válce,...
 • 00:04:37 ...panství v blízkých Libějovicích.
 • 00:04:46 Bouřící moře na cestě z Říma
  do Španěl zastihlo Karla Filipa.
 • 00:04:52 Za zachování života na té lodi
  slib Panně Marii dal:
 • 00:04:57 kostel jí postaví
 • 00:04:59 a v něj rodinnou památku
  milostné sošky vloží.
 • 00:05:04 I utišilo se běsnění vln,
  on i druhové jeho zachráněni byli.
 • 00:05:10 Slib ten už ale nesplnil.
 • 00:05:13 Na loži smrtelném
  syny Alberta a Emanuela žádal,
 • 00:05:17 by tak za něj činili,
 • 00:05:19 když předtím místo
  pro kostel nad Libějovicemi,
 • 00:05:23 v roce 1684, vyhledal.
 • 00:05:30 Úkolu se ujal syn Emanuel
  v r. 1692.
 • 00:05:35 2 roky po otcově smrti
  položil základní kámen.
 • 00:05:39 Přitom
  sošku Panny Marie prozatímně,
 • 00:05:42 než bude
  kostel na Lomečku postaven,
 • 00:05:45 uložil do kostela v Chelčicích.
 • 00:05:49 A to možná neměl dělat.
 • 00:05:52 Neboť když bylo započato
  v r. 1695 se stavbou,
 • 00:05:55 musela být zastavena,
 • 00:05:58 neboť hrabě opomenul
  žádat církevní místa o povolení.
 • 00:06:03 No a chelčičtí to na něj
  tzv. práskli.
 • 00:06:07 Zřejmě chtěli,
  aby vzácná soška u nich zůstala.
 • 00:06:15 Vše se nakonec ale vyřešilo
  a stavět se znovu začalo,
 • 00:06:19 v r. 1699.
 • 00:06:24 Dlouho se připisovalo autorství
  kostelíku Janu Blažeji Santinimu.
 • 00:06:30 Jenže:
 • 00:06:32 Jeho osvícený milostpán
  Filip Emanuel,...
 • 00:06:35 ...baumistrem při té kapli byl sám.
 • 00:06:44 To se dozvídáme z pamětní listiny,
 • 00:06:47 uložené v r. 1701
  stavebním mistrem do věžní lucerny.
 • 00:06:52 Takže autorem tedy byl sám Filip.
 • 00:06:57 Na zcestovalého Filipa Buquoye
  zajisté působila,...
 • 00:07:00 ...celá řada inspiračních podnětů
 • 00:07:03 a určitě s ním neměl stavební mistr
  Matěj Tischler z Rožmberka,...
 • 00:07:07 ...lehké pořízení,
 • 00:07:09 neboť ve výsledku jsou zde patrné
  některé nevhodné poměry,
 • 00:07:14 výšky a šířky.
 • 00:07:18 A pokud jde o Santiniho,
 • 00:07:20 tak ten v tu dobu
  asi prožíval problémy mládí
 • 00:07:24 a architektonické tvorbě
  se ještě nevěnoval.
 • 00:07:29 Kostel byl vysvěcen
  v září roku 1704.
 • 00:07:35 O tom, že Filip Buquoy
  spojoval různé inspirační zdroje,
 • 00:07:40 svědčí i interiér kostelíku.
 • 00:07:44 Tady návštěvníka v malém prostoru
  přímo ohromí,...
 • 00:07:47 ...kopie Berniniho oltáře
  svatopetrské baziliky v Římě,
 • 00:07:52 s 8 - bokým tabernáklem
  v maurském stylu,
 • 00:07:57 dílo to rakouské řezbáře
  Jana Wauschera z Lince.
 • 00:08:04 Právě uvnitř se nachází
  ona soška Panny Marie De Foy,
 • 00:08:08 které se ale tady neřekne jinak
  než Panna Maria Lomecká.
 • 00:08:58 Pravidelné bohoslužby,
  tady na Lomečku,
 • 00:09:02 začaly až 5 let
  po vysvěcení kostela, v r. 1709.
 • 00:09:07 Předtím byly slouženy mše
  jenom ojediněle,
 • 00:09:11 vzhledem k nedostatku kněží.
 • 00:09:13 Ovšem stoupající
  počty poutníků,...
 • 00:09:17 ...si vyžadovaly
  stálou přítomnost kněze.
 • 00:09:21 A v r. 1717 došlo k události,
 • 00:09:27 kterou připomíná
  tehdejší farář Václav Mach,
 • 00:09:34 tímto děkovným obrazem "Ex voto"
  a v kronice vlastnoručně píše:
 • 00:09:44 Já, Václav Mach,
  nehodný sluha Panny Marie Lomecké,
 • 00:09:49 vyznávám:
 • 00:09:51 když jmenovaného roku 1717,
  26. listopadu,
 • 00:09:58 vracel jsem se z Krumlova
  vozem se 2 koňmi,
 • 00:10:01 vozka na svahu se zvrhl,
 • 00:10:03 takže uvázl jsem
  v půli těla ve voze, hlavou ven.
 • 00:10:08 Splašené koně pádily tryskem,
 • 00:10:11 vlekouce mne hlavou
  přes trní a kamení.
 • 00:10:15 Nebylo by divu,
 • 00:10:17 kdybych byl tenkrát
  roztrhán na kusy.
 • 00:10:25 V té hrůze,
  nevím z jakého vnuknutí,
 • 00:10:28 vzal jsem své útočiště
  k Panně Marii Lomecké,
 • 00:10:32 úpěnlivě za pomoc volaje.
 • 00:10:34 A ejhle,
 • 00:10:36 v té chvíli vyskočil 1. hřeb,
  vůz dohromady držící,
 • 00:10:41 jenž předtím kočí nemohl vyraziti,
 • 00:10:44 leč s velkou námahou
  a ranami sekyry.
 • 00:10:49 A já zůstal jsem ležeti
  bez nejmenšího úrazu na cestě.
 • 00:10:55 Zatím koně s vojí a předními koly
  divoce běhali polem
 • 00:11:00 a zdálo se mi,
  že si nohy zpřelámou.
 • 00:11:04 Zůstali však pod ochranou
  Matky Boží bez pohromy,
 • 00:11:08 a co více, jak na voze,
 • 00:11:10 tak na mých šatech nenašlo se
  ani malé trhliny, nebo jiné škody.
 • 00:11:22 Prosby k Panně Marii Lomecké sem
  přiváděly stále více poutníků.
 • 00:11:28 V r. 1741
  přišli vodňanští měšťané,
 • 00:11:31 zoufalí z dlouhotrvajícího sucha.
 • 00:11:34 Nato během 2 dnů
  přišel vydatný déšť.
 • 00:11:38 Až z téměř 50 km vzdálených Němčic
  přišli prosit, v r. 1757,
 • 00:11:44 za ochranu proti loupeživým Prusům.
 • 00:11:48 Vzápětí se sem spěchali modlit
  vodňanští za obleženou Prahu.
 • 00:11:53 A když byli Prusové poraženi,
 • 00:11:55 přišli také děkovat.
 • 00:11:58 To už zde ale působili
  členové řádu poustevníků ivanitů,
 • 00:12:03 kteří se, po vzoru sv. Ivana,
 • 00:12:06 usazovali v prostých chýších
  lesních samot,
 • 00:12:09 anebo žili poblíž poutních míst
  a venkovských kostelů.
 • 00:12:14 Za jejich působení
  byl Lomeček dále zvelebován,
 • 00:12:17 a to až do chvíle,
 • 00:12:19 než císař Josef II.
  všechny kláštery zrušil.
 • 00:12:23 Mnišský život byl,
  podle tohoto patentu,
 • 00:12:25 pokládán za zcela neužitečný
  a týkal se i řádu ivanitů.
 • 00:12:31 R. 1782 byl zrušen.
 • 00:12:45 V srpnu 1840 sem,
  ve svátek Nanebevzetí Panny Marie,
 • 00:12:51 přišlo na 5000 poutníků.
 • 00:12:54 A byli svědky křtu
  Žida Jakuba Zimy z Rábí.
 • 00:13:00 Se svolením vrchnosti
  byl pokřtěn na Františka
 • 00:13:04 a příjmení si vzal
  podle místa křtu: Lomecký.
 • 00:13:12 Tolik toto místo miloval.
 • 00:13:28 A teď bychom se konečně
  mohli dostat,...
 • 00:13:31 ...k onomu plánovanému místu
  posledního odpočinku Julia Zeyera,
 • 00:13:35 který velmi často pobýval
  v blízkých Vodňanech.
 • 00:13:42 Rád seděl a rozjímal
  na zdejším hřbitově.
 • 00:13:46 Tak mu bylo milo,
  že jen tady chtěl svůj rov.
 • 00:13:51 I kovaný kříž si připravil.
 • 00:13:54 Stalo se však,
  že sem přišel po průtrži mračen.
 • 00:13:59 V tu dobu k pohřbu
  byl tu rov připraven.
 • 00:14:02 Voda z něj
  ještě nestačila vsáknout.
 • 00:14:06 Pomyslil si:
  toť voda spodní.
 • 00:14:09 V té mokré zemi nechce se mi
  kosti své složit.
 • 00:14:14 Proto od úmyslu
  na Lomečku spočinouti upustil.
 • 00:14:21 Přestože své rozhodnutí
  o posledním odpočinku,...
 • 00:14:23 ...Julius Zeyer změnil,
 • 00:14:26 ticho lesa a chrámu jej inspirovalo
  v básnické tvorbě.
 • 00:14:32 Tady údajně vznikla
  jeho Zahrada mariánská,
 • 00:14:35 kde se autor vyznává ze své víry.
 • 00:14:39 Cestu na Lomec
  ale nacházelo stále více poutníků.
 • 00:14:44 Intenzita poutí se zvyšovala
  především v období válek.
 • 00:14:48 Snad nejvíce tomu bylo
  v letech 1943 a 1944.
 • 00:14:54 To zde působili
  redemptoristé z Libějovic.
 • 00:14:58 Ty však gestapo vyhnalo
  a do budovy původního kláštera,
 • 00:15:02 ve kterém byla
  škola pro české děti,
 • 00:15:05 se měli ubytovat němečtí uprchlíci.
 • 00:15:08 Proto děti chodily do školy
  jen 1x týdně pro úkoly.
 • 00:15:13 Zdejší škola je i pro děti
  značnou obětí.
 • 00:15:18 Myslím,
 • 00:15:19 že by duchovní správě
  jen prospělo,
 • 00:15:21 kdyby docházením do školy,
  do vesnic,
 • 00:15:23 vešel kněz častěji
  do styku s osadou.
 • 00:15:34 Od r. 1946 celých 24 let působil
  na Lomečku P. Antonín Mědílek,
 • 00:15:43 který se stal,
  svým duchovním životem,
 • 00:15:45 téměř legendou.
 • 00:15:50 A v r. 1971 přišly na Lomeček
  členky kongregace,...
 • 00:15:55 ...Šedých sester třetího řádu
  sv. Františka,
 • 00:16:00 a jsou zde, v klášteře,
 • 00:16:02 bývalé farní a školní budově,
  dodnes.
 • 00:16:08 V dobách tzv. normalizace
  se příliv poutníků nezastavil,
 • 00:16:12 i když bohoslužby se směly konat
  jenom uvnitř kostela.
 • 00:16:17 A po r. 1989 sem
  přicházejí poutníci,
 • 00:16:22 nejen z Čech a Moravy,
 • 00:16:24 ale také z Rakouska a Německa.
 • 00:16:28 Ti, kteří k tomuto místu
  mají podobný vztah,
 • 00:16:32 jako měl Julius Zeyer
  a jaký máme i my.
 • 00:16:39 Přicházím do zahrady mariánské.
 • 00:16:42 A venku jaro jest a stojím zde
  a sázím prostý, neumělý sad,
 • 00:16:49 jenž obrazem má býti
  Tvého žití zahrady,
 • 00:16:54 dle ohlasů, jež vešly v mysl mou.
 • 00:16:59 Julius Zeyer.
 • 00:17:03 Skryté titulky:
  Hana Svanovská
 • 00:17:28 .

Související