iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 9. 2017
13:20 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
2843
zhlédnutí

Cesty víry

Gregoriana - papežská univerzita

Dokument o nejstarší jezuitské univerzitě založené svatým Ignácem z Loyoly před více než 450 lety. Její teologické oddělení patří se šestnácti sty studenty z více než 130 zemí k jednomu z největších na světě.

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cesty víry - Gregoriana - papežská univerzita

 • 00:00:55 Papežská univerzita Gregoriana
 • 00:00:58 nebo Řehořova papežská univerzita
 • 00:01:01 či prostě Gregoriánská univerzita,
 • 00:01:03 italsky Pontificia Universita
  Gregoriana,
 • 00:01:06 je jednou z papežských univerzit
  města Říma.
 • 00:01:09 Pokračuje v odkazu Římské koleje,
  Collegium Romanum,
 • 00:01:14 což ji staví na post
  nejstarší jezuitské univerzity,
 • 00:01:17 založené svatým Ignácem z Loyoly
  před více než 450 lety.
 • 00:01:23 Gregoriana se skládá
  z několika fakult a institutů,
 • 00:01:26 zaměřených na různé obory
  humanitních věd,
 • 00:01:29 z nichž si zasluhuje
  zvláštní pozornost
 • 00:01:31 teologické oddělení,
  jedno z největších na světě,
 • 00:01:34 se šestnácti sty studenty
  z více než 130 zemí.
 • 00:01:40 Hovoří monsigneur
  profesor Cyril Vasiĺ, jezuita,
 • 00:01:44 sekretář vatikánské
  Kongregace pro východní církve,
 • 00:01:47 bývalý rektor Orientale,
 • 00:01:49 světově uznávaný odborník
  na východní kanonické právo,
 • 00:01:53 birituální duchovní
  římsko-katolický i řecko-katolický.
 • 00:01:58 (slovensky)-Gregoriana
  je mateřským a nejhlavnějším
 • 00:02:03 akademickým centrem
  jezuitské řehole v Římě.
 • 00:02:06 Jde prakticky o školu,
 • 00:02:09 která váže svoje začátky
  už k svatému Ignáci z Loyly,
 • 00:02:12 který v roce 1551 založil školu
  na vyučování dramatiky zadarmo.
 • 00:02:17 Škola se postupně rozrůstala
  o další jazyky, latinu, řečtinu,
 • 00:02:22 později přibyly nové předměty
  a nové prostory.
 • 00:02:26 30 let po založení této školy
 • 00:02:30 papež Gregor XIII. jezuitům daroval
  velké prostory v budově,
 • 00:02:37 která se později nazývala
  Collegium Romanum
 • 00:02:41 a která sa stala prestižní školou
 • 00:02:44 počínaje základními studiemi,
  collegy,
 • 00:02:46 to je gymnaziálními studiemi,
  až po teologická studia.
 • 00:02:50 Kromě toho Collegium Romanum
  a samotné jméno papeže Gregora
 • 00:02:53 je spojené s tím,
  že na této univerzitě vyučovaly
 • 00:02:56 známé osobnosti nejen z teologie,
  z historie, z jazyků,
 • 00:03:00 ale i z exaktních disciplín
  matematiky a astronomie.
 • 00:03:04 Jméno gregoriánský
  reformní kalendář
 • 00:03:07 je výsledkem práce
  astronomů a matematiků
 • 00:03:11 právě z tohoto římského
  jezuitského kolegia,
 • 00:03:13 jako byl Clavius nebo další.
 • 00:03:15 Tato škola fungovala do zrušení
  Společnosti Ježíšovy roku 1773.
 • 00:03:20 Později přešla do rukou
  vítězného kléru.
 • 00:03:25 Po obnovení Společnosti roku 1824
 • 00:03:28 Římské kolegium
  zásluhou papeže Lva XII.
 • 00:03:32 se opět stalo jezuitskou
  akademickou institucí,
 • 00:03:36 která však v prvních letech
  neměla až takový silný vliv.
 • 00:03:39 Její nové renomé se pojí s tím,
  když roku 1930
 • 00:03:44 přešla do nové, současné budovy
  zásluhou papeže Pia XI.,
 • 00:03:49 a stala se oficiální
  Papežskou Gregorovou univerzitou,
 • 00:03:53 která je dnes, dalo by se říct,
 • 00:03:56 nejprestižnějším
  teologickým institutem
 • 00:03:59 nebo centrem teologického
  vzdělávání v Římě.
 • 00:04:02 Okolo 3 500 studentů pochází
 • 00:04:05 z více než 80 zemí
  z rozličných řeholních institutů
 • 00:04:11 a zastupuje univerzálnost
  katolické církve v oblasti výchovy.
 • 00:04:18 -Hovoří profesor doktor Ján Ďačok
 • 00:04:20 z Teologické fakulty
  univerzity Gregoriany,
 • 00:04:23 bývalý provinciál
  slovenských jezuitů.
 • 00:04:27 (slovensky)-Univerzita byla
  a je vedena jezuity,
 • 00:04:31 kterým pomáhají diecézní kněží,
  jiné zasvěcené osoby, laici,
 • 00:04:36 takže učitelský korpus
  je velmi pestrý.
 • 00:04:40 Univerzita má 6 fakult.
  Největší je teologická fakulta,
 • 00:04:47 následuje filozofická fakulta,
  fakulta kanonického práva,
 • 00:04:52 fakulta historie, misiologie
  a společenských věd.
 • 00:04:56 Kromě toho tu máme 5 center
  zaměřených na různé oblasti,
 • 00:05:03 jako je například dialog s islámem,
  dialog se Židy, dialog s kulturou,
 • 00:05:09 dialog s palčivými otázkami
  dnešní společnosti a další.
 • 00:05:18 -Na Gregorianě jsou 4 instituty,
  které se zabývají těmito obory:
 • 00:05:23 spiritualita, psychologie,
  náboženské vědy
 • 00:05:26 a náboženství a kultura.
 • 00:05:29 Další studijní programy jsou
  sociální komunikace,
 • 00:05:32 judaistická studia, laici,
  případně dialog s islámem
 • 00:05:36 nebo dialog se Židy a podobně.
 • 00:05:43 Hovoří profesor
  doktor Richard Čemus,
 • 00:05:46 jezuita, bývalý rektor Russica,
 • 00:05:49 spirituál Papežské koleje
  Nepomucenum,
 • 00:05:52 duchovní syn a nástupce
  kardinála Tomáše Špidlíka.
 • 00:05:56 -Gregoriana má ohromný renomé
  v celém světě.
 • 00:05:59 To je univerzita, která je ceněna,
 • 00:06:03 protože je v ní ten globální duch
  křesťanské globalizace,
 • 00:06:08 ne té, kterou kritizujeme,
  která je spjata s právem,
 • 00:06:12 ale toho globálního poselství,
 • 00:06:16 proto Gregoriana
  je obraz celého světa,
 • 00:06:19 tam z celého světa
  přicházejí studovat.
 • 00:06:22 Člověk, který studoval v Římě,
  by se řeklo, že byl v Římě,
 • 00:06:25 ale ve skutečnosti
  byl v centru světového dění.
 • 00:06:30 -Hovoří doktor Peter Dufka,
  jezuita,
 • 00:06:33 profesor na Orientale a Gregorianě,
  prorektor Russica,
 • 00:06:36 bývalý vedoucí slovenské sekce
  rádia Vatikán.
 • 00:06:40 (slovensky)-V rádiu Vatikán
  mě fascinoval křesťanský duch,
 • 00:06:43 nejen co se týče informací,
  ale co se týká vzájemných vztahů.
 • 00:06:47 Centrem rádia Vatikán
  je a vždy byla kaple.
 • 00:06:51 Mnohokrát jsem tam objevil lidi,
 • 00:06:52 kteří tam ve volném čase
  meditovali, modlili se,
 • 00:06:55 tím pádem do mezilidských vztahů
  se odráží živý Kristus mezi námi.
 • 00:07:03 A to samé zažívám
  na Papežské Gregorově univerzitě.
 • 00:07:07 Jsou lidí, kteří nejen studují
  teologii ad extra,
 • 00:07:11 to znamená, že se chtějí
  něco naučit o teologii,
 • 00:07:15 ale žijí a studují
  teologii ad intra,
 • 00:07:17 to znamená,
 • 00:07:18 že se snaží stále hlouběji
  ponořit do tajemství ducha.
 • 00:07:22 To je něco, co živí univerzitu
  a dodává jí ducha,
 • 00:07:29 který nikdy nezestárne.
 • 00:07:42 (slovensky)-Další jezuitskou
  akademickou institucí
 • 00:07:45 je tak zvaný
  Papežský biblický institut.
 • 00:07:47 Vznikl na podnět papeže Pia X.
 • 00:07:50 jako centrum specializovaných
  biblických studií
 • 00:07:53 na začátku 20. století.
 • 00:07:56 Nachází se v budově,
 • 00:07:57 která je naproti dnešní budově
  nové Gregoriany,
 • 00:08:02 je na ní akademicky,
  materiálně i právně nezávislý.
 • 00:08:06 Vyznačuje se tím,
 • 00:08:08 že má fakultu biblických věd
  a fakultu orientalistiky.
 • 00:08:12 Je to nejvyšší kvalifikované
  katolické centrum
 • 00:08:15 biblických studií.
 • 00:08:24 -Papežský biblický ústav,
  Pontificio Istituto Biblico,
 • 00:08:28 je univerzitní institucí
  Svatého stolce.
 • 00:08:32 Byl založen papežem Piem X.
 • 00:08:35 Záměrem bylo zřídit ve městě Římě
 • 00:08:37 centrum vyšších studií
  Písma svatého,
 • 00:08:40 aby se co nejúčinněji rozvíjela
  biblická nauka
 • 00:08:43 a všechny příbuzné obory
  v duchu katolické církve.
 • 00:08:47 Od počátku byl institut svěřen
  Tovaryšstvu Ježíšovu.
 • 00:08:50 Biblický ústav jakožto institut
  náležející Svatému stolci
 • 00:08:54 má mezinárodní charakter.
 • 00:08:57 V současné době jeho studenti
  pocházejí z celkem asi 60 národů.
 • 00:09:11 Hovoří doktor Adam Wišniewski,
  správce knihovny.
 • 00:09:16 (italsky)-Každý, kdo sem přijde,
  může zjistit,
 • 00:09:21 že srdcem Biblica je knihovna.
 • 00:09:27 To se dá říci i ve smyslu
  tělesném, fyzickém.
 • 00:09:31 Tento velký sál dříve neexistoval.
 • 00:09:34 Uzavřením tohoto prostoru
  na počátku minulého století,
 • 00:09:39 mezi roky 1911-1912,
 • 00:09:42 vznikla tato knihovna
  v secesním stylu.
 • 00:09:59 -Hovoří profesor Michael Kolarcik,
  jezuita,
 • 00:10:02 rektor Papežského biblického
  institutu v Římě.
 • 00:10:06 (anglicky)-Biblický institut
  byl založen v roce 1909
 • 00:10:12 papežem svatým Piem X.
 • 00:10:17 Zamýšlel pro centrum Říma
  institut vyšších studií,
 • 00:10:21 v němž by se rozvíjely
  všechny nástroje biblické vědy.
 • 00:10:29 Tuto školu bylo třeba založit
  na skupině expertů,
 • 00:10:32 kteří ji byli schopni řídit.
 • 00:10:35 Papež institut svěřil
  jezuitskému řádu.
 • 00:10:39 V Římě v té době již existovaly
  jiné jezuitské ústavy,
 • 00:10:46 jako univerzita Gregoriana,
  kterou tu vidíme,
 • 00:10:51 univerzita zabývající se filozofií,
  teologií,
 • 00:10:55 hromadnými sdělovacími prostředky
  a sociologií.
 • 00:11:01 Vytvořili jsme spolupráci,
 • 00:11:04 kterou nazýváme
  gregoriánské konsorcium,
 • 00:11:07 společenství, které zamýšlíme
  obdařit novým názvem.
 • 00:11:11 Centra vyššího jezuitského
  vzdělání.
 • 00:11:16 Myslím si tedy,
 • 00:11:18 že jednou z vlastností,
  které zakládají univerzitu,
 • 00:11:21 je podporovat lidi
  ke vzájemné spolupráci.
 • 00:11:26 To je jeden
  z velkých úspěchů Evropy.
 • 00:11:31 Je to křesťanský fenomén,
  myšlenka shromáždit lidi,
 • 00:11:35 aby společně bádali,
  studovali a vedli dialog.
 • 00:12:02 -Papežský orientální
  východní ústav či institut,
 • 00:12:06 Papežský ústav
  pro křesťanský Východ,
 • 00:12:09 Pontificium Instituto Orientale,
 • 00:12:11 vznikl 15. října 1917
  z rozhodnutí papeže Benedikta XV.
 • 00:12:17 několik měsíců po ustanovení
  Kongregace pro východní církve.
 • 00:12:23 Roku 1922 Pius XI.
 • 00:12:25 svěřil Východní institut
  Tovaryšstvu Ježíšovu
 • 00:12:28 a přemístil jej do blízkosti
  Papežského biblického ústavu
 • 00:12:32 na Piazza della Pilotta.
 • 00:12:34 O 4 roky později
  institut získal své dnešní sídlo
 • 00:12:38 na Piazza Santa Maria Maggiore.
 • 00:12:40 Papež Pius XI.,
  obohacený zkušenostmi,
 • 00:12:43 které získal jako prefekt
  Ambrosiánské
 • 00:12:46 a později Vatikánské knihovny,
 • 00:12:48 se projevil jako štědrý mecenáš
  knihovny Východního institutu.
 • 00:12:51 Díky tomu se tato bibliotéka
  mohla postupně stávat
 • 00:12:54 jednou z nejbohatších knihoven
  zaměřených na křesťanský Východ.
 • 00:13:08 (slovensky)-Dnes sídlí na náměstí
  Santa Maria Maggiore
 • 00:13:12 v komplexu budov,
 • 00:13:13 které byly zahrnuté
  do Lateránských dohod,
 • 00:13:17 do konkordátu mezi Itálií
  a Svatou stolicí.
 • 00:13:22 Sídlí tu i další instituce,
 • 00:13:24 Papežský archeologický ústav
  nebo Papežské ruské kolegium,
 • 00:13:27 tak zvané Russicum.
 • 00:13:29 Tím pádem jsou tyto prostory
  této budovy součástí státu Vatikán,
 • 00:13:33 i když jsou druhostupňové,
 • 00:13:36 takže mají jistý stupeň
  nezávislosti
 • 00:13:37 na italské administrativě
  a podléhají přímo Svaté stolici.
 • 00:13:46 Papežský východní ústav
  má 2 fakulty.
 • 00:13:51 Fakultu východních církevních věd,
 • 00:13:54 to byla ta původní, originální,
  při které vznikla,
 • 00:13:57 později se roku 1082
  k ní přičlenila
 • 00:14:00 fakulta východního
  církevního práva.
 • 00:14:03 Je to doteď jediná fakulta
  svého druhu na světě.
 • 00:14:07 Mluvíme o institutu
  a mluvíme o univerzitě.
 • 00:14:10 Univerzita Gregoriana
  má svoje fakulty,
 • 00:14:13 které mohou mít svoje instituty
 • 00:14:15 jako menší administrativní
  jednotky.
 • 00:14:17 Biblický institut
  a východní institut
 • 00:14:19 nejsou instituty ve smyslu
  podsekcí nějaké univerzity,
 • 00:14:23 ale tento termín se používá
  na vyjádření mezistupně
 • 00:14:27 mezi jednoduchou vysokou školou
  a univerzitou.
 • 00:14:30 Oba tyto instituty mají 2 fakulty,
 • 00:14:33 zatímco univerzita by vyžadovala
  aspoň 3 fakulty,
 • 00:14:36 takže odpovídají spíš tomu,
 • 00:14:38 co se v církevní řeči
  římsky nazývá athenaeum,
 • 00:14:40 které se používá v některých jiných
  vzdělávacích institutech.
 • 00:14:52 -Papežský orientální ústav
  byl založen roku 1917,
 • 00:14:56 to znamená, připomínáme si
  100 let od založení instituce,
 • 00:15:02 která je velice specifická.
 • 00:15:07 Je to jediná instituce
  svého druhu na světě
 • 00:15:11 hlavně díky knihovně,
  která je naprosto jedinečná.
 • 00:15:17 Přicházejí sem studovat
  z celého světa,
 • 00:15:23 protože zde se nachází i knihy,
 • 00:15:26 které například po revoluci v Rusku
  byly zničeny,
 • 00:15:30 a Carella Tiseront jezdil
  po Turecku,
 • 00:15:34 chodil do antikvariátů
 • 00:15:37 a sbíral kolekce mnišské literatury
  z ruských klášterů
 • 00:15:42 a tím přispěl k tomu,
  že se zachránily
 • 00:15:46 a že sem nyní můžou jezdit
  vědci z Ruska
 • 00:15:49 a studovat materiály,
  které sami doma nemají.
 • 00:15:55 Pro nás Papežský orientální ústav
  je důležitý jednak proto,
 • 00:16:01 že jako předmět bádání obsahuje
  cyrilometodějskou tradici,
 • 00:16:06 která je, jak dobře víme,
 • 00:16:09 součástí našich
  národních kulturních dějin.
 • 00:16:13 Zároveň nám otevírá
  velmi zajímavé obzory,
 • 00:16:20 co se týče spirituality.
 • 00:16:28 Pojem pouštní otec
  je dneska dost běžný
 • 00:16:32 například mezi psychoterapeuty
  a psychiatry,
 • 00:16:37 protože zjistili,
  že od těch jednoduchých mnichů,
 • 00:16:43 kteří neměli
  žádné velké vzdělání
 • 00:16:46 a psychologii znali
  pouze z vlastní zkušenosti,
 • 00:16:50 že se nachází mnoho prvků,
  které jsou nesmírně aktuální
 • 00:16:57 pro chápání člověka,
  pro přístup k němu,
 • 00:17:00 byli to dokonalí mistři
  vedení rozhovoru.
 • 00:17:05 Setkání s páterem Špidlíkem
  mi otevřelo úplně nový svět,
 • 00:17:11 že existuje křesťanské Rusko,
 • 00:17:14 že existuje spiritualita,
  velice hluboká, mystická,
 • 00:17:17 která stojí za to ji studovat,
 • 00:17:21 i když to nebylo
  všeobecně přijímáno,
 • 00:17:26 protože se říkalo
  ve vědeckých kruzích,
 • 00:17:30 že ta slovanská spiritualita
  nemůže přinést nic nového,
 • 00:17:34 protože Slovani
  jsou vlastně epigoni,
 • 00:17:37 že křesťanství se dostalo
  do prostoru slovanského
 • 00:17:41 až v 9.-10. století.
 • 00:17:44 Páter Špidlík si vybral
  slovanskou spiritualitu,
 • 00:17:47 protože on byl přesvědčenej,
 • 00:17:50 že Slované,
  zejména východní Slované,
 • 00:17:55 jsou podle slova evangelia
  dělníci poslední hodiny.
 • 00:18:01 To znamená, že přišli na to pole,
  na tu vinici světové církve v době,
 • 00:18:08 kdy všechno už bylo
  zaseto a ošetřeno, to je ten obraz,
 • 00:18:14 tak co mohli přinést nového?
 • 00:18:16 A páter Špidlík ukázal,
  že přinesli nové věci.
 • 00:18:20 Ne zbrusu nové věci a v jiné formě,
  na formu Východ nedbá.
 • 00:18:26 Novost nespočívá ve formě,
 • 00:18:31 aby to mělo úplně jiný tvar
  jako na Západě.
 • 00:18:34 Všechno co je nové,
  je automaticky lepší.
 • 00:18:38 Křesťanský Východ
  se spokojí s tím starým,
 • 00:18:43 naopak v tom vidí garanci
  té pravosti a ryzosti.
 • 00:18:47 A to nové je při prvním pohledu
  téměř neznatelné.
 • 00:18:52 Ale čím víc se do toho ponoříme,
 • 00:18:54 tím jasněji vidíme rozdíly a vývoj
  a to osobité.
 • 00:18:59 Například u ruských ikon.
  Když vidíte řecké ikony,
 • 00:19:03 macedonské a ruské ikony,
  tak to velice brzy pochopíte,
 • 00:19:09 jak rozdílná je duše národa,
  v jehož lůně ta ikona vznikla.
 • 00:19:19 Myslím, že se shodli Jan Pavel II.
  s páterem Špidlíkem v tom,
 • 00:19:24 že slovanský svět ještě světu
  neřekl definitivní slovo,
 • 00:19:33 které má říct.
 • 00:19:35 Toto povolání národů,
 • 00:19:38 ta specifická úloha,
  kterou každý národ má,
 • 00:19:42 to je myšlenka, kterou rozvinul
  zejména Vladimir Solovjev.
 • 00:19:45 Tento Východní ústav
  existuje jedině díky tomu,
 • 00:19:50 že sem přicházejí lidé
  s touto důvěrou.
 • 00:19:53 -Hovořil Richard Čemus,
 • 00:19:55 řádný profesor spirituality
  křesťanského Východu
 • 00:19:58 na Papežském orientálním institutu
  v Římě.
 • 00:20:02 (slovensky)-V již zmíněném
  komplexu budov,
 • 00:20:04 kde se nachází
  Papežský východní institut,
 • 00:20:05 se nachází Papežské ruské kolegium
  nazývané Russicum,
 • 00:20:09 přesněji Kolegium svaté Terezky
  a Dítěte Ježíše.
 • 00:20:13 -Collegium Russicum,
  Ruská kolej či Ruské kolegium,
 • 00:20:17 celým titulem latinsky
 • 00:20:20 Pontificium Collegium Russicum
  Sanctae Theresiae A Iesu Infante,
 • 00:20:26 Papežská ruská kolej
  svaté Terezie od Dítěte Ježíše.
 • 00:20:31 Katolickou římskou kolejí
  zaměřenou na studium
 • 00:20:33 a hlubší poznání kultury
  a spirituality ruské země a lidu.
 • 00:20:39 Kolej, která bývá zkráceně
  nazývána Russicum,
 • 00:20:41 sídlí v blízkosti
  baziliky Santa Maria Maggiore
 • 00:20:45 a v sousedství Papežského
  východního ústavu,
 • 00:20:48 od kterého je oddělena kostelem
  svatého Antonína Opata.
 • 00:20:52 Byla založena 15. srpna 1929
  papežem Piem XI.,
 • 00:20:57 který s účastí sledoval
  velký příliv přistěhovalců
 • 00:21:00 z bolševického Ruska
 • 00:21:02 a pronásledování křesťanů
  v této zemi.
 • 00:21:04 Prostředky na vybudování
  a rekonstrukci koleje
 • 00:21:07 pocházely z dobročinné sbírky
  věřících z celého světa
 • 00:21:11 u příležitosti svatořečení
  Terezie z Lisieux,
 • 00:21:14 patronky misií, do jejíž ochrany
  bylo Russicum svěřeno.
 • 00:21:18 Ruská kolej je spravována
  a vedena jezuitským řádem
 • 00:21:21 a zajišťuje vzdělání a ubytování
 • 00:21:24 katolickým i pravoslavným
  studentům.
 • 00:21:28 (slovensky)-V Římě existují další
  akademické instituce, univerzity,
 • 00:21:32 které se často rozvinuly tím,
  že původně vznikly
 • 00:21:36 jako teologická centra studií
  jednotlivých řeholí,
 • 00:21:40 které byly nejdříve vysokou školou,
 • 00:21:43 později se staly institutem,
  athenaeem,
 • 00:21:46 nebo i Papežskou univerzitou.
  To může být například
 • 00:21:50 dnešní univerzita
  svatého Tomáše Akvinského,
 • 00:21:52 tak zvané Angelicum,
 • 00:21:54 nebo františkáni mají Seraphicum,
  Antonianum a jiné řehole,
 • 00:21:58 které rozvojem jednotlivých fakult
  a přibýváním studentů
 • 00:22:02 získaly vyšší stupeň uznání
  od Svaté stolice.
 • 00:22:06 Také existují národní kolegia,
 • 00:22:09 některé jsou pod správou
  Kongregace pro východní církve,
 • 00:22:14 může být kolegium ukrajinské,
  kolegium řecké.
 • 00:22:17 Takové ruské kolegium
  je i Russicum,
 • 00:22:22 které je svěřeno vedení
  Společnosti Ježíšové.
 • 00:22:25 Toto kolegium vzniklo v roce 1929.
 • 00:22:28 Jeho původním úmyslem
  byla příprava knězů,
 • 00:22:31 kteří by se misijně
  mohli věnovat práci v Rusku.
 • 00:22:34 Samozřejmě tato představa
  odpovídala dobovým představám
 • 00:22:37 o hledání jednoty
  s pravoslavnou církví.
 • 00:22:40 Na 2. vatikánském koncile
  se tento obraz a přístup
 • 00:22:44 vztahu k východním církvím změnil.
 • 00:22:46 Dnes v tomto kolegiu
  bývají studenti
 • 00:22:50 různých slovanských národů
  východního obřadu
 • 00:22:53 i ze Slovenska,
  ze Zakarpatské Ukrajiny,
 • 00:22:56 z Bulharska, z Makedonie,
 • 00:22:59 případně tam studují i studenti
  z pravoslavných církví,
 • 00:23:02 kteří jsou vysíláni do Říma
  na studia v rámci spolupráce,
 • 00:23:07 existuje tak zvaný
  Výbor pro kulturní spolupráci,
 • 00:23:10 který se zodpovídá
  Papežské radě,
 • 00:23:13 aby i společným životem
  a společným studiem
 • 00:23:16 se podporoval duch ekumenismu,
 • 00:23:19 tedy společného hledání
  společných kořenů,
 • 00:23:23 společné víry v jednoho Krista.
 • 00:23:30 -Roku 1928
  Pius XI. přivtělil Orientale
 • 00:23:34 k Papežské Řehořově univerzitě
  Gregorianě a Biblickému institutu,
 • 00:23:39 čímž vytvořil
  gregoriánské sdružení...
 • 00:23:41 (slovensky)-...tak zvané
  gregoriánské konsorcium.
 • 00:23:43 Byla to opět myšlenka
  papeže Pia XI.,
 • 00:23:47 který tímto způsobem
  dal do součinnosti
 • 00:23:50 3 navzájem nezávislé instituce,
 • 00:23:53 ale protože byli svěřené jezuitům
  nebo jimi založené,
 • 00:23:58 očekává od nich užší spolupráci,
  co se týká výměny profesorů,
 • 00:24:01 možnosti studentů,
 • 00:24:03 kteří navzájem navštěvují
  kurzy nabízené druhou institucí.
 • 00:24:07 Je to i otázka společného hledání
  zdrojů financí těchto institucí,
 • 00:24:11 které jsou samozřejmě
  finančně velmi náročné.
 • 00:24:14 -Takto tyto 3 římské instituce,
  svěřené jezuitskému řádu
 • 00:24:18 a podřízené supervizi prefekta
  Kongregace seminářů a univerzit
 • 00:24:21 nesoucího titulu velkého kancléře,
 • 00:24:24 jsou pozvány k úzké
  a plodné spolupráci.
 • 00:24:29 Roku 1971 ve Východním ústavu
  vedle již existující fakulty
 • 00:24:33 východních církevních věd
 • 00:24:35 byla založena fakulta
  východního církevního práva,
 • 00:24:38 která se značně podílela na tvorbě
  Kodexu kánonu východních církví
 • 00:24:43 čili Zákoníku východního
  církevního práva.
 • 00:24:46 V současné době
  je zástupným velkým kancléřem
 • 00:24:49 3 výše jmenovaných
  sdružených institucí
 • 00:24:52 generální představený
  Tovaryšstva Ježíšova.
 • 00:24:58 Mezi slavné studenty a profesory
  Gregoriany
 • 00:25:01 patří 14 papežů, dále 20 světců
  a 39 blahoslavených,
 • 00:25:07 například svatý Robert Bellarmin,
  jezuita,
 • 00:25:10 italský katolický teolog, kardinál.
 • 00:25:13 Svatý Maxmilián Maria Kolbe,
  polský římsko-katolický kněz,
 • 00:25:16 minorita, filozof, teolog,
  misionář a mučedník.
 • 00:25:20 Jezuitský matematik a astronom
  Paul Gulding.
 • 00:25:23 Otec aeronautiky, jezuita
  Francesco Lana de Terzi.
 • 00:25:28 Jezuitský filozof, teolog
  a ekonom 20. století
 • 00:25:30 Bernard Lonergan.
 • 00:25:33 Vincenzo Riccati,
  jezuita, myslitel,
 • 00:25:35 který se poprvé zabýval
  hyperbolickými funkcemi.
 • 00:25:38 Jezuita Niccolo Zucchi,
 • 00:25:40 vynálezce konkávního
  zrcadlového teleskopu.
 • 00:25:43 Athanasius Kircher,
  německý jezuitský učenec
 • 00:25:47 zabývající se především
  orientalistikou,
 • 00:25:49 geologií a lékařstvím.
 • 00:25:51 Bývá nazýván
  Leonardem da Vincim vědy.
 • 00:25:54 Fyzik a matematik
  Ruđer Josip Bošković.
 • 00:25:57 Výrazně ovlivnil
  vývoj přírodních věd,
 • 00:26:00 především svou teorií atomů,
 • 00:26:01 metodikou výpočtů
  oběžné dráhy planet
 • 00:26:04 a objevem neexistence atmosféry
  na Měsíci z roku 1753.
 • 00:26:06 Skryté titulky: I. Marečková
  Česká televize 2017

Související