iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 6. 2010
18:00 na ČT2

1 2 3 4 5

65 hlasů
5936
zhlédnutí

Cesty víry

Významná Francouzka - Markéta Marie Alacoque

Trvalý odkaz lidové zbožnosti a vnitřní radosti v myšlenkách světice ze 17. století

21 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Významná Francouzka - Markéta Marie Alacoque

 • 00:00:16 Zjevení v Paray - Le - Monial
  je spojeno s poselstvím,
 • 00:00:18 které Kristus svěřil
  svaté Markétě - Marii.
 • 00:00:22 V tomto poselství
  si Kristus stěžuje na křesťany.
 • 00:00:27 Kdyby se zjevil dnes
  a stěžoval si na křesťany,
 • 00:00:28 s ohledem na odkřesťanštění světa,
 • 00:00:30 bylo by to pochopitelné.
 • 00:00:32 Ale Kristova slova,
  zjevená Markétě - Marii,
 • 00:00:34 jsou pro nás velkou otázkou.
 • 00:00:37 Vždyť v době zjevení
  dochází ve Francii
 • 00:00:40 k rozsáhlé náboženské obnově.
 • 00:00:42 V předcházejícím 16. století
  byla Francie,
 • 00:00:45 z hlediska náboženského,
 • 00:00:47 ve špatném stavu.
 • 00:00:48 Ale v 17. století,
  díky obnově,
 • 00:00:50 vyvolané Tridentským koncilem,
 • 00:00:53 díky aktivitě biskupů
  i francouzských králů,
 • 00:00:56 díky zakládání seminářů
  a obnově kněžského stavu,
 • 00:00:59 díky vzdělávání,
  především žen,
 • 00:01:02 nastává pro Francii
  velmi dobré období.
 • 00:01:05 A ve chvíli,
 • 00:01:06 kdy se Kristus zjevuje
  sv. Markétě - Marii,
 • 00:01:08 jsou semináře plné,
 • 00:01:10 nescházejí povolání
  k řeholnímu životu,
 • 00:01:12 bylo založeno
  mnoho nových řeholních řádů.
 • 00:01:15 Katolická reforma
  se ve Francii zdařila.
 • 00:01:18 Jak je tedy možné,
 • 00:01:20 že se Kristus zjevuje
  v nábožensky tak prosperující době,
 • 00:01:25 že si přes to všechno stěžuje
 • 00:01:27 a že křesťanům klade
  velmi adresné
 • 00:01:29 a velmi hluboké otázky?
 • 00:01:32 Právě na to se musíme ptát,
 • 00:01:34 máme - li pochopit poselství Krista
  v Paray - Le - Monial.
 • 00:01:38 A navíc je to otázka věčně platná.
 • 00:01:53 Malé burgundské městečko
  Paray - Le - Monial
 • 00:01:56 je dnes jedním z nejvýznamnějších
  poutních míst Francie.
 • 00:02:00 Zástupy poutníků
  se tu střídají s velkými skupinami
 • 00:02:02 mladých lidí,
 • 00:02:04 kteří sem přicházejí
  na vzdělávací stáže
 • 00:02:06 či letní duchovní soustředění.
 • 00:02:09 Péče o tento svatostánek
 • 00:02:10 je dnes svěřena
  společenství Emmanuelle.
 • 00:02:15 První letní setkání
  se zde uskutečnilo v r. 1975
 • 00:02:18 a přivedlo sem během léta
  několik stovek osob.
 • 00:02:23 Rok od roku účastníků přibývalo.
 • 00:02:26 Rostl počet
  různých typů setkání,
 • 00:02:28 která nabývala
  zřetelně mezinárodní charakter.
 • 00:02:31 Dnes sem ročně přijíždí
  kolem 300 000 poutníků.
 • 00:02:36 Zásadní zkušeností,
 • 00:02:38 kterou mohou poutníci
 • 00:02:39 během
  letních duchovních soustředění
 • 00:02:41 udělat,
 • 00:02:42 je zkušenost Božího milosrdenství.
 • 00:02:45 Lidé,
 • 00:02:46 postižení ztrátou
  tělesného nebo duševního zdraví,
 • 00:02:49 lidé, odvržení na okraj
  společnosti,
 • 00:02:52 ti nejmenší ve světě
  nebo ve své vlastní duši,
 • 00:02:55 ti všichni se mohou
  v Paray - Le - Monial
 • 00:02:57 dočkat podoby
  Božího milosrdenství,
 • 00:03:01 které má právě dnes sílu
 • 00:03:04 proměnit jejich pohled
  na sebe sama,
 • 00:03:06 na vlastní ztroskotání,
  na život svůj i těch druhých.
 • 00:03:11 Konají se zde setkání rodin,
 • 00:03:13 stáže liturgické hudby i zpěvu,
 • 00:03:15 obnova křesťanského života,
 • 00:03:18 setkání na téma
  "křesťané ve společnosti?,
 • 00:03:20 mezinárodní fórum mladých
  a mnohé jiné akce.
 • 00:03:25 Lidé si z nich odnášejí
  nejen povzbuzení
 • 00:03:27 pro svůj křesťanský život,
 • 00:03:29 který je v dnešní době
  tak obtížné vést,
 • 00:03:32 ale i pochopení něčeho
  pro křesťanství zcela zásadního.
 • 00:03:37 Za svou duchovní přitažlivost
  vděčí toto místo
 • 00:03:41 sv. Markétě - Marii Alacoque,
 • 00:03:45 narozené 22. července 1647
 • 00:03:47 v poměrně dobře situované
  burgundské rodině.
 • 00:03:51 Abychom jejímu životu a poselství
  dobře porozuměli,
 • 00:03:54 musíme se na chvíli vrátit zpět
  do 17. století.
 • 00:03:58 To bylo pro Francii
  obdobím tak slavným,
 • 00:04:01 že celá Evropa
  považovala za svou povinnost
 • 00:04:04 francouzskou kulturu
  a francouzský styl života
 • 00:04:07 napodobovat.
 • 00:04:09 Pro duchovní život,
  hlavně vyšších vrstev,
 • 00:04:12 však byl charakteristický
  vážný spor kolem hnutí
 • 00:04:15 zvaného jansenismus.
 • 00:04:22 17.století,
  ve kterém dochází
 • 00:04:26 k velkému rozvoji
  duchovního života,
 • 00:04:28 k návratu
  ke skutečnému praktikování víry,
 • 00:04:31 ke strukturovanému
 • 00:04:32 a mnohem solidnějšímu
  náboženskému životu,
 • 00:04:34 než jaký byl
  kvůli válkám v předchozím století,
 • 00:04:38 je paradoxně poznamenáno
  těžkou krizí.
 • 00:04:42 Zpočátku se jednalo
  jen o diskusi teologů,
 • 00:04:45 o vztahu mezi milostí
  a přirozeností,
 • 00:04:48 diskusi většině smrtelníků
  prakticky nesrozumitelnou.
 • 00:04:55 Tato krize však měla nakonec dopad
  na celý život církve, a to proto,
 • 00:05:00 že věřící lidé nejrůznějších vrstev
 • 00:05:02 pokládali za svou povinnost
  zaujmout pozici pro
 • 00:05:06 nebo proti jansenismu
 • 00:05:10 či alespoň pro nebo proti tomu,
 • 00:05:12 co za jansenistické nauky
  pokládali.
 • 00:05:17 Jansenismu dal jméno
  teolog Cornelius Jansen,
 • 00:05:20 který vystudoval
  na katolické univerzitě
 • 00:05:23 v belgické Lovani,
 • 00:05:25 a později se stal biskupem v Ypres.
 • 00:05:28 Zemřel už v r. 1638,
 • 00:05:31 ale do zápasu kolem jansenismu
  byly vtaženy tak velké osobnosti
 • 00:05:35 jako Blais Pascal,
  kardinál Richelieu,
 • 00:05:40 král Ludvík XIV.
 • 00:05:42 a mnozí jiní.
 • 00:05:47 Duchovním centrem jansenismu
  bylo pařížské opatství
 • 00:05:51 Pour Royal de Cheux.
 • 00:05:55 Jeho představenou
  byla tehdy abatyšé Angelika Arnaud,
 • 00:05:58 pocházející z rozvětvené
  šlechtické pařížské rodiny Arnaudů,
 • 00:06:02 jejichž členové hráli v dějinách
  jansenismu významnou roli.
 • 00:06:06 Angelika zde obnovila
  přísný klášterní řád
 • 00:06:10 v duchu spirituality,
 • 00:06:11 kterou hlásal Janseniův přítel,
  opat Saint - Siroux.
 • 00:06:16 Při společném jídle
  sester v refektáři
 • 00:06:18 se četly vážné duchovní texty.
 • 00:06:22 V opatství se pravidelné konaly
  duchovní přednášky,
 • 00:06:24 jež často pronášel právě opat
  Saint - Siroux.
 • 00:06:29 Jiný člen rodiny Arnaud,
  brilantní intelektuál Antoine,
 • 00:06:31 tzv. Veliký Arnaud,
 • 00:06:32 se jako profesor
  na pařížské Sorbonně
 • 00:06:36 stal hlavním mluvčím
  jansenistů ve Francii.
 • 00:06:40 Bývalé stodoly opatství
  byly proměněny
 • 00:06:42 v tzv. malé školy,
 • 00:06:44 do nichž své děti dávaly
  některé
 • 00:06:46 z nejbohatších pařížských rodin.
 • 00:06:49 Dětem se v nich dostávalo
  přísné morální výchovy.
 • 00:06:53 V širokém publiku
  je však nejznámější
 • 00:06:54 jméno filozofa a matematika
  Blaise Pascala.
 • 00:06:58 Jeho První listy venkovanovi
  jsou obranou Pour de Royal
 • 00:07:02 a velkého Arnauda.
 • 00:07:04 Mluvčího jansenistů,
  který byl r. 1656 odsouzen
 • 00:07:07 pařížskou univerzitou.
 • 00:07:13 Vcelku vzato se jednalo
  spíše o jakýsi duchovní postoj
 • 00:07:16 než o přesně promyšlené
  a jasné názory.
 • 00:07:20 A tento postoj
  lze stručně charakterizovat
 • 00:07:22 jako uctivou bázeň tváří v tvář
  Bohu,
 • 00:07:26 spravedlivému soudci,
 • 00:07:27 k němuž by se měl člověk
  blížit jen velmi opatrně
 • 00:07:31 a s obavou,
  že bude souzen velmi přísně.
 • 00:07:34 Duchovní život křesťana
  je pak poznamenán,
 • 00:07:36 někdy i ochromen tímto postojem,
 • 00:07:39 který mu brání
  v osobním kontaktu s Bohem.
 • 00:07:42 V setkání od srdce k srdci s Bohem.
 • 00:07:47 Bůh se totiž zdá být příliš velký,
 • 00:07:49 příliš vzdálený
  a vzbuzjící příliš velký strach.
 • 00:08:06 Bylo těžké tuto krizi překonat
  a je zvláštní,
 • 00:08:08 jak snadno do ní země upadla.
 • 00:08:11 Znamená to,
  že v srdci člověka
 • 00:08:13 je jistá dvojznačnost.
 • 00:08:16 Člověk se sice chce Bohu přiblížit,
  ale současně má strach.
 • 00:08:20 A je těžké najít
  rovnováhu strachu a lásky.
 • 00:08:23 Jansenismus,
  řekneme - li to velmi přibližně,
 • 00:08:27 se vystavil nebezpečí,
  že se přikloní na stranu strachu.
 • 00:08:32 Bylo pak třeba
  velkého duchovního úsilí,
 • 00:08:35 aby došlo k nápravě
 • 00:08:37 a křesťané byli vedeni
  v duchu opravdové lásky.
 • 00:08:44 Kromě jansenismu
  působily na duchovní atmosféru
 • 00:08:46 Francie
 • 00:08:47 v 17. století i mnohá jiná hnutí.
 • 00:08:51 Kardinál Pierre de Beryl
  založil v r. 1611
 • 00:08:54 kongregaci oratoriánů,
 • 00:08:57 jejímž cílem bylo
  přivést věřící
 • 00:08:59 do stavu upřímné pokory před Bohem
 • 00:09:02 a prožít opravdové vnitřní
  obrácení.
 • 00:09:06 A v duchovní atmosféře,
 • 00:09:08 charakterizované
  těmito napětími,
 • 00:09:10 přichází do klášter
  mladá Markéta Alacoque.
 • 00:09:14 K čemu tak významnému
  vlastně v jejím životě došlo?
 • 00:09:19 Právě v této kapli
  se Kristus zjevil
 • 00:09:22 sv. Markétě - Marii.
 • 00:09:24 Mezi léty 1673 a 1675
  došlo ke 3 velkým zjevením Krista
 • 00:09:28 a tato freska znázorňuje
  2. zjevení.
 • 00:09:33 Markéta - Marie je dívka
  ze zdejšího kraje,
 • 00:09:35 která vstoupila do kláštera
  v r. 1671,
 • 00:09:38 když jí bylo 23 let.
 • 00:09:40 Dostalo se jí 3 zjevení,
 • 00:09:42 která opravdu proměnila
  cosi důležitého
 • 00:09:44 v křesťanském světě.
 • 00:09:46 Co jí tedy Kristus řekl?
 • 00:09:48 Stalo se to zde, v této kapli,
 • 00:09:50 při uctívání nejsvětější svátosti.
 • 00:09:53 Krisus jí ukázal své srdce a řekl:
 • 00:09:55 toto je srdce,
  které tolik milovalo lidi,
 • 00:09:58 že jim dalo vše, co mělo.
 • 00:10:00 V podstatě je to
  evangelium sv. Jana.
 • 00:10:05 Bůh je láska,
  není nic jiného než láska,
 • 00:10:06 a celý se dal lidem.
 • 00:10:07 Stal se člověkem,
  zemřel a vstal z mrtvých,
 • 00:10:10 to vše proto,
  aby se nám mohl celý darovat.
 • 00:10:14 V druhé části Kristova poselství
  se objevuje stížnost.
 • 00:10:18 Právě nad tím člověk žasne.
 • 00:10:20 Kristus si stěžuje,
 • 00:10:21 že většina lidí mu splácí
  nevděkem a neúctou.
 • 00:10:25 Jinak řečeno, mnoho lidí,
  možná většina lidí,
 • 00:10:28 i těch, co mají víru,
 • 00:10:29 nedává své srdce
  a nechápe význam Kristovy lásky.
 • 00:10:34 Nechápe, že ani lidský život
  není nic jiného než láska.
 • 00:10:38 Lidé nechápou zvláště to,
 • 00:10:39 že Kristova přítomnost
  v Nejsvětější svátosti
 • 00:10:41 je vrcholem lásky.
 • 00:10:43 A že na zemi není nic
  důležitějšího,
 • 00:10:45 než milovat Ježíše v eucharistii,
  přijímat ho a uctívat.
 • 00:10:50 A v 3. části svého poselství
  se Kristus obrací
 • 00:10:53 na Markétu - Marii a ptá se jí:
 • 00:10:55 alespoň ty chceš patřit
  mezi mé přátele?
 • 00:10:58 Chceš mi udělat radost
  a dát mi své přátelství?
 • 00:11:02 Poselství, které se šíří
  z Paray - Le - Monial
 • 00:11:04 je výzvou k přátelství s Bohem,
 • 00:11:07 k přátelství s Kristem.
 • 00:11:08 Kristus se stal člověkem
 • 00:11:10 a lidé potřebují
  lásku a přátelství druhých.
 • 00:11:14 I on přijal to,
  že bude potřebovat své přátele.
 • 00:11:18 A v Getsemanské zahradě
  názorně vidíme,
 • 00:11:20 že mu jeho přátelé
  nebyli takovou oporou,
 • 00:11:22 jakou by právě v té chvíli
  potřeboval.
 • 00:11:26 Ptá se tedy Markéty - Marie,
  jestli ona stojí o jeho přátelství.
 • 00:11:31 A ptá se i nás,
  zda chceme být Kristovými přáteli.
 • 00:11:35 To je výzva,
 • 00:11:36 zaznívající v Paray - Le - Monial.
 • 00:11:38 Chceme my být Božími přáteli?
 • 00:11:40 Chceme být přáteli Ježíšovými?
 • 00:11:47 Když došlo k těmto zjevením,
 • 00:11:49 stal se život sestry
  Markéty - Marie velmi těžkým.
 • 00:11:53 Dokonce i její spolusestry
  v klášteře
 • 00:11:55 ji podezřívaly,
 • 00:11:56 že si svá zjevení vymýšlí.
 • 00:12:00 Neocenitelnou důvěrou
  i vírou v pravost jejích zjevení
 • 00:12:04 a jejího poslání poskytl
  P. Claude le Colombiere.
 • 00:12:10 Claude le Colombiere
  je znázorněn na tomto obraze
 • 00:12:15 při podávání přijímání
  sv. Markétě - Marii.
 • 00:12:20 Byl to mladý jezuita,
  poslaný sem do Paray - Le - Monial,
 • 00:12:23 aby zjistil,
 • 00:12:24 zdali tato zjevení
  byla autentická.
 • 00:12:28 Přišel k závěru,
 • 00:12:30 že ke zjevením skutečně došlo
  a jeho svědectví bylo přijato.
 • 00:12:33 Navíc on sám
  vedl hluboký duchovní život,
 • 00:12:35 podle spirituality Ježíšova Srdce
  v důvěře, milosrdenství a lásce.
 • 00:12:41 Claude o sobě věděl,
  že je slabým člověkem,
 • 00:12:43 že je pyšný,
  že má v duchovním životě potíže.
 • 00:12:46 Ale pochopil,
 • 00:12:48 že jen Bůh může všechno změnit.
 • 00:12:50 Celý se tedy dal Bohu,
  odevzdal se do jeho rukou
 • 00:12:52 a byl tedy,
  spolu se sv. Markétou - Marií,
 • 00:12:56 prvním, kdo žil
  z této spirituality důvěry.
 • 00:13:00 Odevzdání se a lásky,
 • 00:13:03 kterou je spiritualita
  Ježíšova Srdce.
 • 00:13:05 Byl tedy prohlášen za svatého
 • 00:13:06 a zde leží schrána
  s jeho posmrtnými ostatky.
 • 00:13:14 Sestra Markéta - Marie Alacoque
  nakonec zvítězila
 • 00:13:17 svou poslušností a trpělivostí.
 • 00:13:20 Pravost jejích zjevení
  oficiálně uznala katolická církev.
 • 00:13:24 Hnutí, které uvedla v život,
 • 00:13:25 se stalo jednou
  z velkých duchovních sil
 • 00:13:28 dějin církve.
 • 00:13:30 Nacházíme se v kostele mnichů
  clunyjského řádu.
 • 00:13:37 Clunyjský řád
  dokázal obnovit Evropu.
 • 00:13:40 V nejhorší době evropských dějin,
  v 9. století,
 • 00:13:44 založili tito mužové v Cluny řád,
 • 00:13:46 jehož hlavním úkolem
  byla Boží chvála,
 • 00:13:48 modlitba a především láska.
 • 00:13:50 Láska k Bohu
  a jejich vzájemná láska.
 • 00:13:53 Jejich dílo se šířilo
 • 00:13:54 a za 100 let úplně proměnili
  Evropu.
 • 00:13:57 V katolicismu
  je tedy vidět proud lásky.
 • 00:14:00 Proud duchovního života,
  založeného na lásce.
 • 00:14:04 Clunyjský řád,
  cisterciácký řád se sv. Bernardem,
 • 00:14:07 později spiritualita následování
  Krista,
 • 00:14:09 sv. František Saleský,
 • 00:14:12 spiritualita Srdce Ježíšova,
 • 00:14:13 Terezie od Dítěte Ježíše
 • 00:14:15 a pak 2. vatikánský koncil.
 • 00:14:17 Benedikt XVI., Jan Pavel II.,
  sestra Faustina,
 • 00:14:21 to všechno ukazuje v katolicismu
  linii lásky.
 • 00:14:25 Spiritualitu lásky.
 • 00:14:26 Teologii lásky.
 • 00:14:28 V pohledu na svět očima lásky.
 • 00:14:35 Je však nutné
  neustále to vše obnovovat.
 • 00:14:37 My lidé máme totiž neustále
  tendenci
 • 00:14:39 couvnout zpět,
 • 00:14:40 a buď nábožentsví úplně opustit
  nebo se vrátit k náboženství,
 • 00:14:44 založenému jen na morálce
  nebo zachovávání předpisů.
 • 00:14:48 To už není duchovní náboženství.
 • 00:14:50 Není to hluboké náboženství srdce.
 • 00:14:53 Celými dějinami katolicismu
  tedy prochází proud obnovy,
 • 00:14:57 návratu k evangeliu,
  vlastně evangeliu sv. Jana,
 • 00:15:00 proud neustálé obnovy lásky.
 • 00:15:03 Darování našeho srdce Bohu
  a také přijímání Božího srdce,
 • 00:15:07 darovaného lidem.
 • 00:15:08 A v této spiritualitě lásky
  je Paray - Le - Monial vrcholem,
 • 00:15:12 který je stále aktuální.
 • 00:15:19 V duchovním světě
  není na této zemi
 • 00:15:20 žádného trvalého vítězství.
 • 00:15:23 Neustále je třeba zápasit.
 • 00:15:26 Vždy hrozí pád dolů.
 • 00:15:35 To, co mohlo
  být jen krátkodobým sporem,
 • 00:15:40 který trval pouze několik let
  v náboženských dějinách Francie,
 • 00:15:44 se nakonec ukázalo být střetem,
 • 00:15:47 který tyto dějiny
  hluboce poznamenal,
 • 00:15:50 a to téměř až do dnešních dnů.
 • 00:15:53 Jansenismus jakožto moralismus
 • 00:15:55 měl totiž hlouboký vliv
  na vzdělávací systém,
 • 00:15:58 především
  na vzdělávání v seminářích.
 • 00:16:02 A bylo velmi těžké
  zachovat si od něj odstup.
 • 00:16:05 I ti, kteří prosazovali jiné
  názory,
 • 00:16:08 jak se o to snažili třeba jezuité,
  stojící proti oratoriánům
 • 00:16:12 nebo kněžím ze Sensilpis,
 • 00:16:14 byli poznamenáni
  touto jansenizující tendencí
 • 00:16:18 k silnému moralismu.
 • 00:16:21 Nebo lépe řečeno
 • 00:16:23 k nadřazování morálky
  nad duchovní život.
 • 00:16:27 Výsledkem pak, během 18. století,
 • 00:16:29 bylo riziko duchovní vyprahlosti,
 • 00:16:32 ke kterému se přidaly problémy
  kolem vztahu mezi vírou a rozumem.
 • 00:16:38 V 19. století pak došlo ve Francii
  k duchovnímu vzepjetí,
 • 00:16:41 které se
  i přes výrazné duchovní rozdíly
 • 00:16:44 podobá tomu ze století 17.
 • 00:16:48 Moralizující tendence
  zůstala velmi silná
 • 00:16:50 a např. zavádění morální nauky
  sv. Alfonse z Liguery
 • 00:16:54 do praktického působení
  francouzských kněží
 • 00:16:57 se dálo mimořádně pomalu
  a s mimořádnou neochotou.
 • 00:17:04 Proud duchovní tedy
  nad proudem moralizujícím
 • 00:17:07 získával převahu jen postupně,
  ale jistě.
 • 00:17:11 A to skrytým,
 • 00:17:12 téměř tajným působením
  hlubokých duchovních postojů,
 • 00:17:15 např. toho, který se zrodil
  v Paray - Le - Monial
 • 00:17:19 nebo některých reforem
  mnišského života.
 • 00:17:33 Nicméně ještě na konci 19. století
  dochází k odsouzení semikvietismu,
 • 00:17:39 který je posledním výhonkem
  moralizující tendence.
 • 00:17:43 V 1. polovině 20. století
 • 00:17:45 se naopak objevuje postava
  otce Foucoulda,
 • 00:17:48 s jeho úctou
  k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • 00:17:51 A vazbou, ne - li fyzickou,
  tedy duchovní,
 • 00:17:54 na Paray - Le - Monial.
 • 00:17:57 Stále však platí,
 • 00:17:58 že člověk je více či méně pokoušen
  jistým duchovním moralismem
 • 00:18:03 a hledá své ospravedlnění
  ve správném morálním postoji.
 • 00:18:09 Přitom nechápe,
 • 00:18:10 že podstatný je hluboký duchovní
  vztah
 • 00:18:13 lidského srdce k srdci Božímu.
 • 00:18:16 Vztah,
 • 00:18:17 který zcela jistě usiluje
  o morálně hodnotný život,
 • 00:18:20 avšak neklade morální kvality
  jako podmínku vztahu k Bohu.
 • 00:18:25 Je tomu naopak:
 • 00:18:26 hluboký vztah k Bohu
  teprve lidskému srdci umožní,
 • 00:18:31 aby postupně uvedlo v soulad
  svá slova a skutky.
 • 00:18:44 HUDBA ZPĚV
 • 00:19:07 V 17. století
  se náboženskému životu
 • 00:19:12 v Evropě obecně a ve Francii zvlášť
 • 00:19:14 dařilo dobře.
 • 00:19:15 Může se však stát,
 • 00:19:16 že se náboženství
  stane jen jistou morálkou,
 • 00:19:18 liturgií a plněním předpisů.
 • 00:19:20 To vše je velmi důležité
  a je jasné,
 • 00:19:21 že církev musí doře fungovat.
 • 00:19:23 Může se to však stát systémem,
 • 00:19:26 v němž lidé jen zachovávají
  pravidla.
 • 00:19:28 A právě k tomu
  do jisté míry došlo v 17. století,
 • 00:19:31 nejen obecně v Evropě,
  ale především ve Francii.
 • 00:19:35 Náboženství bylo dobře
  zorganizováno.
 • 00:19:37 Lidem se dostávalo
  dobrého vzdělání,
 • 00:19:39 a navenek bylo všechno v pořádku.
 • 00:19:41 Ale velká a věčná otázka,
  kterou Kristus klade, zní:
 • 00:19:45 A co ty?
 • 00:19:46 Dáváš ty mi své srdce?
 • 00:19:58 A když se dnes, v r. 2010,
  podíváme na svět,
 • 00:20:01 objevíte kraje,
  kde se náboženství
 • 00:20:04 daří velmi dobře.
 • 00:20:05 Kraje,
 • 00:20:06 kde není sebemenší potíž
  s nedostatkem kněžských povolání
 • 00:20:09 a kde jsou plné semináře.
 • 00:20:11 Zlstává však stále
  jedna velmi osobní otázka:
 • 00:20:14 Bůh se totiž neobrací
  jen k celku společnosti,
 • 00:20:17 k systému.
 • 00:20:18 Obrací se k jednotlivým lidem,
  tedy ke každému z nás.
 • 00:20:21 Každému z nás klade otázku:
  dáváš ty mi své srdce?
 • 00:20:26 Máš, chceš mít ke mně vztah?
 • 00:20:28 Který je vztahem od srdce k srdci?
 • 00:20:31 Nebo nám k životu
  stačí jen celkový,
 • 00:20:33 třeba i katolický rámec?
 • 00:20:38 Člověk se může za systémem skrýt.
 • 00:20:40 Já sám jsem byl vychováván
  v křesťanské rodině v době,
 • 00:20:42 kdy účast na bohoslužbách
  byla ve Francii velmi vysoká.
 • 00:20:46 Ale teď, s odstupem času,
  si uvědomuji,
 • 00:20:48 že řada lidí
  asi nedávala Bohu své srdce.
 • 00:20:51 Lidé chodili do kostela,
 • 00:20:53 vypadalo to,
  že je všechno v pořádku,
 • 00:20:54 zcela jistě tam bylo
  hodně pozitivních věcí,
 • 00:20:57 které nelze popřít
  a mělo to všechno velké výhody.
 • 00:21:00 Zůstává však stále otázka:
 • 00:21:03 dáváš mi své srdce?
 • 00:21:05 Chceš mi dát své srdce?
 • 00:21:07 Kristus tuto otázku
  znovu položil sv. Markétě - Marii
 • 00:21:10 v Paray - Le - Monial.
 • 00:21:12 A právě proto je toto poselství
  tak důležité.
 • 00:21:20 Skryté titulky: Hana Svanovská
  Česká televize 2010
 • 00:21:35 .

Související