iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 11. 2020
11:50 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
24825
zhlédnutí

Angelus Pacis

Putování po stopách Jana Amose Komenského na pozadí tragédie Evropy ve víru třicetileté války.

29 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Angelus Pacis

 • 00:00:18 -Štěstí lidstva.
 • 00:00:20 Blažený život ve věčném míru,
  jak všem přináleží
 • 00:00:25 a všem je přístupný.
 • 00:00:27 To byl konečný cíl
  všeho mého snažení.
 • 00:00:41 ANGELUS PACIS
 • 00:00:54 -Před více než 300 lety
  zanechal toto vyznání
 • 00:00:58 Jan Ámos Komenský.
 • 00:01:00 Svým duchem a dílem
  v mnohém předstihl dobu,
 • 00:01:04 ve které žil.
 • 00:01:06 Jeho snahy o nápravu
  lidské společnosti
 • 00:01:09 a nové pedagogické způsoby
  při výchově mladého pokolení
 • 00:01:13 zůstávají dodnes inspirací
  i pramenem humanizace
 • 00:01:17 světové kultury.
 • 00:01:19 Narodil se 28. března 1592.
 • 00:01:27 DUSOT KOPYT A RYK KONÍ
 • 00:01:44 Životní osudy
  Jana Ámose Komenského
 • 00:01:47 zrcadlí celou tragickou historii
  Evropy v období 30leté války.
 • 00:01:57 Dramatickou expozicí
  této dlouho dozrávající bouře
 • 00:02:02 se stalo české stavovské povstání
  v roce 1618
 • 00:02:06 vůči stupňující se protireformační
  politice Habsburků.
 • 00:02:18 ŘINČENÍ ZBRANÍ A KŘIK BOJOVNÍKŮ
 • 00:02:38 Evropa se rozdělila na dva tábory.
 • 00:02:42 Reformační.
 • 00:02:48 A protireformační.
 • 00:02:53 Na počátku zápasu
  získala habsburská strana převahu.
 • 00:03:03 8. listopadu 1620
  byla armáda českých stavů
 • 00:03:07 v bitvě na Bílé hoře u Prahy
  poražena.
 • 00:03:15 Stavovské povstání se zhroutilo.
 • 00:03:19 Začaly tvrdé represálie
  proti odbojným Čechům.
 • 00:03:23 Učitel a kazatel
  Jednoty českobratrské
 • 00:03:27 Jan Ámos Komenský tehdy píše:
 • 00:03:30 -V Evropě se nyní všechno boří,
  láme, tříští.
 • 00:03:35 K veřejnému pádu chýlí.
 • 00:03:41 ŘINČENÍ ZBRANÍ A KŘIK BOJOVNÍKŮ
 • 00:03:50 -V létě roku 1621
  na Staroměstském náměstí v Praze
 • 00:03:55 položilo 27 vůdců
  stavovského povstání své životy
 • 00:04:00 na popravčím špalku
  a v oprátkách šibenic.
 • 00:04:05 Také Komenský se dozvídá
  o zatýkacím listu na svou osobu.
 • 00:04:16 To vše se hořce zrcadlí
  i v jeho dílech.
 • 00:04:20 Truchlivý.
 • 00:04:24 Labyrint světa.
 • 00:04:28 Hlubina bezpečnosti.
 • 00:04:40 -Na všechny strany zle.
 • 00:04:43 Ukrutný krvavý meč
  hubí mou milou vlast.
 • 00:04:47 Co v tomto čase lidí pomordováno,
  co pozajímáno,
 • 00:04:52 co morem a zimou pomřelo.
 • 00:04:55 Vidíme před sebou propast
  jakousi bezednou,
 • 00:04:59 do níž padáme čím dál hlouběji.
 • 00:05:03 -Římskokatolické vyznání
  je v českých zemích
 • 00:05:07 prohlášeno za jediné
  uznávané náboženství.
 • 00:05:10 Domov opouští výkvět šlechty,
  měšťanstva, vzdělanců.
 • 00:05:14 Utíkají nevolníci.
 • 00:05:17 Emigruje i Komenský.
 • 00:05:19 -Tu vystěhovali jsme se
  do sousedních krajů
 • 00:05:23 Německa, Polska a Uher.
 • 00:05:25 Já s mnoha jinými
  jsem byl zanesen do Polska
 • 00:05:29 a věnoval jsem se školským pracím.
 • 00:05:31 Když válečný požár hrozí zničit
  celou Evropu a vyhubit vše,
 • 00:05:35 co je křesťanské, navzdory všemu
  se zachraňuji útěchou,
 • 00:05:40 že nakonec světlo překoná
  všechny temnoty.
 • 00:05:47 -Do 30leté války vstupuje
  v roce 1630 Švédsko
 • 00:05:51 pod vedením krále Gustava Adolfa.
 • 00:05:57 ŘINČENÍ ZBRANÍ A KŘIK BOJOVNÍKŮ
 • 00:06:14 Sasové v roce 1631 na krátkou dobu
  dokonce okupovali Čechy,
 • 00:06:19 což naplnilo emigranty
  nadějemi na návrat domů.
 • 00:06:28 Odrazem toho je i Didaktika česká.
 • 00:06:32 Komenský chce české děti
  učit v mateřském jazyce
 • 00:06:35 lépe, snadno, rychleji.
 • 00:06:38 Navíc chce vzděláváním
  české mládeže dobýt své zemi
 • 00:06:43 předního místa v pokroku.
 • 00:06:49 -Proč hledět cizím zrakem,
  když máme svůj?
 • 00:06:52 Proč chápat cizím rozumem,
  když máme svůj?
 • 00:06:56 Pojď, chlapče, uč se moudrým býti.
  Co je to moudrý?
 • 00:07:02 Správně chápat,
  správně se vyjadřovat,
 • 00:07:07 správně jednat.
 • 00:07:10 -V polském Lešně se také zrodilo
  Informatorium školy mateřské.
 • 00:07:15 Zde Komenský prokázal
  mimořádné nadání pro psychologii.
 • 00:07:20 Dovedl se vcítit do myšlenkových
  dětských pochodů i zájmů,
 • 00:07:24 vycházel ze skutečností
  dítěti důvěrně známých.
 • 00:07:29 Stal se tak příkladem
  pro pedagogy nejen své,
 • 00:07:33 ale i naší doby.
 • 00:07:47 -Nad zlato dražší klenot je dítě,
  ale nad sklo křehčí.
 • 00:07:53 Snadno se mu může ublížit.
  A škoda tím vznikne nesmírná.
 • 00:08:07 -30letá válka plane dál.
 • 00:08:11 Císařský vojevůdce Filip
  dobývá Magdeburg.
 • 00:08:14 Město je téměř zničeno,
  desetitisíce lidí povražděny.
 • 00:08:22 V odpověď vítězí Švédové
  u Breitenfeldu.
 • 00:08:26 S neztenčenou silou
  pokračuje žeň smrti.
 • 00:08:34 ŘINČENÍ ZBRANÍ A KŘIK BOJOVNÍKŮ
 • 00:08:44 V té době Komenský
  přepracoval svou Didaktiku českou
 • 00:08:48 do latiny.
 • 00:08:50 Didactica Magna pak byla vydána
  v mnoha světových jazycích.
 • 00:08:55 -Bedlivě musí být v mládež
  vštěpován cíl našeho života,
 • 00:08:59 totiž že se nerodíme
  jen sobě samým,
 • 00:09:03 nýbrž i Bohu a bližním.
 • 00:09:06 To jest pro společnost
  lidského pokolení.
 • 00:09:09 Škola musí být dílnou lidskosti.
 • 00:09:13 -Komenský ve svém spise
  Oživlý Haggeus
 • 00:09:17 staví rovněž na pranýř
  současné i minulé
 • 00:09:20 společenské zlořády.
 • 00:09:23 -Vy, kteří jste panovali,
  panovali jste v ukrutenství
 • 00:09:27 a tyranství.
 • 00:09:30 Základem vašich dnů
  nebyla spravedlnost,
 • 00:09:33 ale vaší vůle zloba.
 • 00:09:44 Majíce být stromové,
  kteří dávají
 • 00:09:47 ovoce a stín poddaným,
  byli jste bodláčí trnové.
 • 00:09:52 Majíce býti pastýřové,
  byli jste vlci.
 • 00:10:01 -Proslulá
  Janua Linguarum Reserata.
 • 00:10:05 Dveře jazyků otevřené.
 • 00:10:08 Nový způsob, jak vyučovat
  latině a jazykům vůbec.
 • 00:10:12 Využívat mladého rozumu,
  aby chápal vše, čemu se učí.
 • 00:10:15 -Poněvadž jsem viděl,
  že celý jazyk latinský
 • 00:10:19 spolu se souhrnným poznáním
  všech věcí dá se uzavřít
 • 00:10:24 v malou knížku,
  učinil jsem pokus o to.
 • 00:10:32 -Janua Linguarum
  byla přeložena do mnoha řečí.
 • 00:10:36 Dveře jazyků otevřené
  otevřely Komenskému
 • 00:10:40 cestu do světa.
 • 00:10:47 V patách válečného požáru
  šla morová rána.
 • 00:10:51 Zachvátila i Lešno.
 • 00:10:54 Koho zasáhla,
  přestal být člověkem.
 • 00:10:57 Byl vyhnán z domova,
  štván ulicemi.
 • 00:11:00 Kde padl, tam zemřel.
 • 00:11:08 Postarali se o něho potulní psi.
 • 00:11:16 Komenský žádal pro nemocné
  lékaře, ranhojiče, čistotu,
 • 00:11:20 morové špitály.
 • 00:11:23 Za jedinou noc napsal pojednání,
  jak bojovat proti zhoubné nemoci.
 • 00:11:27 Zpráva kratičká o morním nakažení
  od církve české ve vyhnanství,
 • 00:11:32 v Lešně vytištěná.
 • 00:11:39 16. listopad 1632.
  Bitva u Lützenu.
 • 00:11:47 Padl v ní lev ze severu,
  švédský král Gustav Adolf,
 • 00:11:51 největší naděje českých vyhnanců.
 • 00:11:57 25. února 1634
  byl vlastními důstojníky
 • 00:12:02 v Chebu zavražděn
  císařský generalissimus
 • 00:12:06 Albrecht z Valdštejna,
  hazardní dobrodruh,
 • 00:12:09 který v tajných jednáních
  se Švédy a Sasy
 • 00:12:13 sahal po české královské koruně.
 • 00:12:16 Jeho honosný pražský palác osiřel
  a naděje exulantů
 • 00:12:21 na příznivý zvrat událostí
  se znovu zhroutily.
 • 00:12:40 V létě roku 1641
  zamířil Jan Ámos Komenský
 • 00:12:44 na pozvání předních
  učenců a pedagogů do Anglie.
 • 00:12:49 Bylo to i nemalé dobrodružství.
 • 00:12:54 -Moře vlnami takovými
  odevšad se válelo,
 • 00:12:58 že jsme jako po vysokých horách
  a hlubokých údolích
 • 00:13:01 jednou vzhůru, jednou dolů
  byli zmítáni.
 • 00:13:05 Ty hlubiny se otevíraly
  a nás pohltiti hrozily.
 • 00:13:16 Kotvy se utrhaly a utonuly.
 • 00:13:19 A tu teprve loď naše
  s námi již beze vší obrany
 • 00:13:23 zmítati se počala.
 • 00:13:28 -Nakonec vše dobře dopadlo
  a Jan Ámos přistál
 • 00:13:32 u anglických břehů.
 • 00:13:41 V Londýně se setkal
  s Václavem Hollarem,
 • 00:13:44 dalším českým pobělohorským
  exulantem a jedním z největších
 • 00:13:48 mistrů grafiky 17. století.
 • 00:14:00 Významné anglické osobnosti
  Komenského vyzvaly,
 • 00:14:04 aby zde založil pansofickou kolej
  a vytvořil pro ni
 • 00:14:08 potřebná vědecká díla.
 • 00:14:10 Pro Komenského pansofie znamenala
  poznání Boha, přírody a člověka
 • 00:14:15 a měla vést k mravnímu zušlechtění
  a zdokonalení lidstva.
 • 00:14:19 -Jediný nešťastný den
  rozmetal všechny plány.
 • 00:14:23 Byl to den přinášející zprávu
  o irském krveprolití
 • 00:14:28 a o válce tam vzniklé.
 • 00:14:33 -Naplno propukly rozpory
  anglické vnitřní politiky.
 • 00:14:37 Sváry katolíků s protestanty.
 • 00:14:41 Revolta přešla v boj,
  v němž posléze padne hlava
 • 00:14:45 anglického krále Karla I.
 • 00:15:05 Při návratu na kontinent bylo moře
  k věčnému poutníku vlídnější.
 • 00:15:15 Komenský zamířil do Nizozemí.
 • 00:15:18 I tady jej přivítali
  jako velkého učence a pedagoga
 • 00:15:22 evropského jména
  a byl středem nevšedního zájmu.
 • 00:15:26 V Amsterdamu Komenský získal
  trvalou přízeň
 • 00:15:29 bohatého kupeckého domu
  pánů de Geer,
 • 00:15:33 kteří mu nezištně pomáhali
  při uskutečňování vědeckých,
 • 00:15:37 náboženských
  i diplomatických záměrů.
 • 00:15:41 Komenský navštívil
  i Reného Descartese,
 • 00:15:45 uznávaného filozofa,
  matematika a přírodovědce.
 • 00:15:49 Navzdory velké názorové odlišnosti
  oba tolerantně respektovali
 • 00:15:53 jeden druhého.
 • 00:15:56 -Já jsem jej vybízel,
  aby vydal základy své filozofie,
 • 00:15:59 on zase nabádal mne
  k vydání mých prací.
 • 00:16:07 -Komenského pouť světem pokračuje.
  Brémy, Hamburg, Lübeck.
 • 00:16:15 ŘINČENÍ ZBRANÍ A KŘIK BOJOVNÍKŮ
 • 00:16:19 Co hrůzy jen rozsela válka
  krušící již 24. rok Evropou.
 • 00:16:25 Násilí a bezpráví
  zcela nabylo vrch.
 • 00:16:29 Tisíce lidí bylo nejrůznějším
  způsobem umučeno a povražděno.
 • 00:16:33 Stovky měst a vesnic vypáleny.
 • 00:16:36 V lidských sídlech
  se proháněly smečky vlků.
 • 00:16:41 ŘINČENÍ ZBRANÍ A KŘIK BOJOVNÍKŮ
 • 00:16:53 Koncem roku 1642
  přivítalo Komenského Švédsko.
 • 00:16:57 Mladá královna Kristina
  jej překvapila dokonalou latinou,
 • 00:17:02 jíž se naučila podle jeho
  Dveří jazyků otevřených.
 • 00:17:07 Říšský kancléř Axel Oxenstierna
  na Komenského naléhal,
 • 00:17:12 aby se plně věnoval
  zdokonalování švédského školství.
 • 00:17:21 Komenský souhlasil s tím,
  že přesídlí do Elblagu
 • 00:17:26 na pruském pobřeží,
  okupovaném v té době Švédskem.
 • 00:17:29 Vypracuje zde potřebný
  školský program
 • 00:17:32 i pedagogické spisy.
 • 00:17:35 Za to se bude dostávat
  podpory jemu
 • 00:17:37 i Jednotě českých bratří
  v Polsku a Uhrách
 • 00:17:40 na příkaz a podle slibu
  kancléře Oxenstierny,
 • 00:17:44 na němž, jak Komenský věřil,
  závisela lepší budoucnost
 • 00:17:48 českého království.
 • 00:18:09 Avšak jedna po druhé
  hasly naděje v dosavadní spojence,
 • 00:18:14 kteří očividně ztráceli zájem
  o Čechy a jejich osud.
 • 00:18:18 Přitom o konečném vítězství
  protihabsburské koalice
 • 00:18:22 nebylo pochyb a útok proti Vídni
  se zdál na dosah.
 • 00:18:28 ŘINČENÍ ZBRANÍ A KŘIK BOJOVNÍKŮ
 • 00:18:32 Jenže Francie náhle odvolala
  svá vojska do Nizozemí
 • 00:18:36 a Švédové se obrátili do Čech.
 • 00:18:40 V srpnu 1648 se zmocnili
  Pražského královského hradu,
 • 00:18:45 z něhož odvezli
  unikátní umělecká díla
 • 00:18:49 z proslulých rudolfinských sbírek.
 • 00:18:53 ŘINČENÍ ZBRANÍ A KŘIK BOJOVNÍKŮ
 • 00:18:59 V říjnu stáli znovu před Prahou,
  ale uprostřed bojů
 • 00:19:03 bylo oznámeno uzavření míru
  a Švédové odtáhli.
 • 00:19:07 V téže době se Komenský obrací
  na kancléře Oxenstiernu.
 • 00:19:16 -Nejjasnější pane,
  shlédněte na národ,
 • 00:19:20 který první zachytil útok
  a vlastní zkázou
 • 00:19:24 poskytl ostatním příležitost,
  aby se hájili.
 • 00:19:28 -Jan Ámos netuší,
  že píše tento list v době,
 • 00:19:31 kdy už bylo vše rozhodnuto.
 • 00:19:34 24. října 1648 skončila
  westfálským mírem 30letá válka.
 • 00:19:40 Protihabsburští spojenci
  získali četné výhody
 • 00:19:44 včetně uznání náboženské svobody,
  což se však nevztahovalo
 • 00:19:49 na české království.
 • 00:19:51 -Byli jsme opuštěni,
  stranou odhozeni,
 • 00:19:55 vydáni na pošlapání.
 • 00:19:57 Nám byla uťata veškerá naděje
  na návrat k otcovským krbům,
 • 00:20:02 když se naši sousedé
  starali každý jen sám o sebe
 • 00:20:06 a nás ponechali věčnému opovržení.
 • 00:20:09 -Ve chvílích nejtěžších
  píše Komenský ve svém Kšaftu.
 • 00:20:13 -Na tebe, národe český a moravský,
  nemohu zapomenout.
 • 00:20:17 Věřím i já Bohu,
  že po přejití vichřic hněvu
 • 00:20:21 vláda věcí tvých
  k tobě se zase navrátí,
 • 00:20:26 ó, lide český.
 • 00:20:32 -Poslední biskup
  Jednoty českobratrské
 • 00:20:35 dál putuje světem.
 • 00:20:37 Přichází do uherského Sárospataku,
  aby zde uskutečnil
 • 00:20:41 reformu sedmihradského školství.
 • 00:20:47 Navzdory ranám osudu
  nachází sílu k nové práci.
 • 00:20:52 Píše Orbis Pictus,
  Svět v obrazech.
 • 00:20:56 Cyklus dřevorytů s texty
  jednoduše znázorňující
 • 00:21:00 známé úseky
  lidského života a práce.
 • 00:21:05 -Už pouhý pohled
  na věc zobrazenou připomene,
 • 00:21:09 jak se má název obrázku číst.
 • 00:21:11 A když se projde celá kniha,
  čtení se tak osvojí
 • 00:21:15 již z pouhých nadpisů.
 • 00:21:18 Bez všeho obvyklého slabikování
  tohoto obtížného trápení mysli.
 • 00:21:22 -Orbis Pictus se stal
  nejsilnější oporou
 • 00:21:26 názorného vyučování
  a po několik století
 • 00:21:29 obecně používanou učebnicí.
 • 00:21:36 V Sárospataku Komenský sestavil
  i školní divadelní soubor
 • 00:21:40 a vytvořil pro něj školní hru
  Schola Ludus, Škola hrou.
 • 00:21:49 Pedagogická díla
  proslavila Komenského
 • 00:21:53 v celém vzdělaném světě.
 • 00:21:55 Ovšem v plném rozsahu
  mu porozuměly až pozdější věky.
 • 00:22:02 -Posláním naší didaktiky
  budiž hledati a nalézati způsob,
 • 00:22:07 který by umožnil,
  aby učitelé méně učili,
 • 00:22:11 žáci se však více naučili.
 • 00:22:32 -Jen několik let
  po podepsání westfálského míru
 • 00:22:36 je Evropa uvržena
  do nových bojů a zkázy.
 • 00:22:40 Také polské Lešno,
  kam se Komenský navrátil
 • 00:22:43 po létech putování,
  zachvátil válečný požár.
 • 00:22:51 V plamenech skončila
  řada Komenského spisů.
 • 00:22:54 Mezi nimi Poklad jazyka českého,
  slovník,
 • 00:22:58 na němž pracoval více než 30 let.
 • 00:23:01 Zdrcen píše:
 • 00:23:04 -Všichni jsme přišli o všechno
  a zachránili jen holý život.
 • 00:23:07 Avšak já jsem utrpěl
  ztrátu největší,
 • 00:23:10 totiž nejen statků,
  ale nad to i svých rukopisů.
 • 00:23:21 -Věčný štvanec bez vlasti
  znovu putuje
 • 00:23:25 do holandského Amsterdamu.
 • 00:23:35 Nachází tu přátelství,
  pomocnou ruku
 • 00:23:39 i místo posledního útočiště.
 • 00:23:46 Zde se sblížil i s geniálním
  malířem Rembrandtem van Rijnem.
 • 00:23:51 Co tyto zdánlivě tak rozdílné
  duchy svedlo dohromady?
 • 00:23:56 Bylo to snad vzájemné vědomí,
  že jejich snažení
 • 00:24:00 směřuje k témuž cíli,
  proniknout ke smyslu života,
 • 00:24:03 vytvořit dokonalejší obraz světa.
 • 00:24:20 Rok 1665,
  válka mezi Anglií a Nizozemím.
 • 00:24:30 Komenský byl spjat
  s oběma zeměmi.
 • 00:24:34 Tím hůř pociťoval
  vzniklé nepřátelství,
 • 00:24:37 jak o tom svědčí
  jeho Angelus Pacis, Anděl míru.
 • 00:24:41 -Což jste nežili
  ve vzájemném přátelství?
 • 00:24:45 Spojeni v cílech i ve zbraních,
  když úkladníci proti svobodám
 • 00:24:49 hrozili porobou oběma,
  takový má být náš cíl.
 • 00:24:54 Mír musí být ustaven a upevněn
  po celé Evropě.
 • 00:25:06 -Obecná porada
  o nápravě věcí lidských,
 • 00:25:10 sedmidílné,
  vpravdě gigantické dílo,
 • 00:25:13 které Komenský do posledního
  okamžiku života považoval
 • 00:25:17 za hlavní cíl všeho svého snažení.
 • 00:25:21 -Státnictví, které neudržuje
  lidské věci v míru, ať zhyne.
 • 00:25:27 Války jsou zhoubou
  stejně vinných jako nevinných.
 • 00:25:35 Je třeba spojit veškeré lidstvo
  v jednotu,
 • 00:25:39 aby všichni byli rovnocennými
  dobrými občany,
 • 00:25:43 příslušníky svobodného státu
  celosvětového.
 • 00:25:55 -Komenský navrhuje
  zřízení světové rady
 • 00:25:59 pro šíření vědy a vzdělání,
  světové rady církví,
 • 00:26:03 jednotného světového jazyka
  a světového mezinárodního
 • 00:26:07 tribunálu, v němž by byli
  zástupci všech států a světadílů.
 • 00:26:11 -Tito správcové by bděli
  nad lidskou moudrostí
 • 00:26:16 k udržení lidské společnosti
  a jejich vzájemných styků
 • 00:26:20 po všech stránkách bez poruchy.
 • 00:26:23 Čili stáli by včele
  šíření spravedlnosti a míru,
 • 00:26:27 od národa k národu po celém světě.
 • 00:26:31 -Unum Necessarium, Jedno potřebné.
 • 00:26:36 Zde jako by Komenský
  shrnul všechny své snahy a tužby
 • 00:26:40 křesťana a člověka.
 • 00:26:43 -Kristus je mi vším.
 • 00:26:45 Je mi jediným potřebným
  k nalezení přístavu s Bohem,
 • 00:26:49 osudem a národem.
 • 00:26:52 My, celé lidské pokolení,
  jsme jedním potomstvem,
 • 00:26:56 jednou krví, jednou rodinou,
  jedním domovem.
 • 00:27:03 Obecná svoboda je vůdkyní
  a světlem svobodných činů.
 • 00:27:25 -Jan Ámos Komenský
  zemřel 25. 11. 1670 v Amsterdamu.
 • 00:27:37 Pochován byl v Naardenu
  na pobřeží Zuiderského moře.
 • 00:27:55 Valonská kaple se stala místem
  konečného spočinutí poutníkovi,
 • 00:28:01 který zůstal i po smrti
  daleko od své rodné země.
 • 00:28:17 -Štěstí lidstva.
 • 00:28:19 Blažený život ve věčném míru,
  jak všem přináleží
 • 00:28:23 a všem je přístupný.
 • 00:28:26 To byl konečný cíl
  všeho mého snažení.
 • 00:28:30 Nemohl bych v klidu zemřít,
  kdybych věděl,
 • 00:28:34 že moje slova zůstala němá
  a nedošla sluchu lidí.
 • 00:28:49 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2020

Související