iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 6. 2004
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
7475
zhlédnutí

Duše Evropy

Evropská vzdělanost a hodnoty

Jaké kladné a jaké stinné stránky má evropské civilizace?

19 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Duše Evropy

 • 00:00:18 Proč jsme na Marsu,
  když máme mluvit o Evropě?
 • 00:00:21 To je Evropa!
  Ale bez vzdělanosti, kultury,
 • 00:00:24 svobody a lidských práv.
 • 00:00:29 Dokud byl člověk v ráji,
  považoval ho za samozřejmost.
 • 00:00:33 Vše bylo dokonalé.
  Ale neměl nic, oč by mohl usilovat.
 • 00:00:38 Neměl kam růst. Dalo by se říci,
  že hodnoty se projevují kulturou.
 • 00:00:44 Jsou spíše neviditelné.
  Jsou vidět, až když se ztratí.
 • 00:00:48 Hodnotou je třeba to,
  že děti chodí do školy,
 • 00:00:51 že vlak jede, jak má,
  že jsem neukradl vázu na hřbitově,
 • 00:00:55 když se nikdo nedíval. Že pečujeme
  o děti, staré a nemocné.
 • 00:01:00 Že mohu nahlas říkat, co si myslím.
  To všechno jsou hodnoty.
 • 00:01:05 Bereme je automaticky
  jako základní jistoty života
 • 00:01:08 a zapomínáme,
  že za ně někdo musel bojovat.
 • 00:01:12 V dějinách Evropy se stále ztrácely
  nebo byly potlačovány.
 • 00:01:15 Generace minulé i ta právě
  odcházející zažily tyranii,
 • 00:01:20 diktaturu, totalitu. Odmítly je.
  Povstaly proti nim.
 • 00:01:30 V dějinách Evropy se stále znovu
  střídá ztráta svobody
 • 00:01:33 s bojem za svobodu.
 • 00:01:40 Na historických mapách
  je dobře vidět,
 • 00:01:43 jak se dějiny přelévaly sem a tam.
  Ale hodnoty, za něž se bojovalo,
 • 00:01:46 zůstávají neviditelně skryty
  v podloží jako šťavnatá zeleň
 • 00:01:51 evropské krajiny, která se
  každé jaro opět zázračně vynoří.
 • 00:01:58 O moc nad Evropou se přetahovalo
  mnoho všelijakých říší a impérií.
 • 00:02:03 Rusko, Francie, Británie, Německo.
 • 00:02:08 Říše se rozpadly, kořeny
  svobody a demokracie zůstaly.
 • 00:02:18 Pilíře evropské kultury
  stojí na vzdělanosti,
 • 00:02:21 která není možná bez svobody.
 • 00:02:24 Nevzdělaný člověk ani neví,
  že nemá svobodu.
 • 00:02:27 Avšak k tomu, aby se mohl
  vzdělávat, svobodu potřebuje.
 • 00:02:42 V Evropě najdeme mnoho slohů,
  stylů, mnoho myšlenek
 • 00:02:46 a filosofických proudů.
  To vše vyrostlo z jednoho podloží.
 • 00:02:51 Jakoby krajina byla tělem,
  kultura duší
 • 00:02:56 a vzdělanost jejím duchem.
 • 00:03:06 Evropskými dějinami se táhne
  jako krvavá nit
 • 00:03:09 úsilí dobrat se
  poznání dobrého a zlého.
 • 00:03:12 A to spolehlivě a jednou provždy.
 • 00:03:15 Jednoznačné odpovědi
  jsou však ošidné.
 • 00:03:19 Jejich líbivost a zrádnost
  vedla k lidským tragédiím a válkám,
 • 00:03:23 poháněným touhou po moci.
 • 00:03:29 Válka nebo umění se dají zaplatit.
 • 00:03:32 Skutečné hodnoty
  jsou však na penězích nezávislé,
 • 00:03:35 i když peníze
  je mohou pomáhat vytvářet.
 • 00:03:39 Stejně jako ničit.
 • 00:04:00 Ale stává se,
  že místo skutečných hodnot
 • 00:04:04 nám nakonec zůstanou
  jen ty peníze a věci.
 • 00:04:08 Evropa se při svém hledání
  zmítala z extrémů do extrémů.
 • 00:04:13 Procházela pekly, jež vizionářsky
  zachytil Hieronymus Bosch.
 • 00:04:29 Na jeden ze svých obrazů pekla
  napsal: "Já jsem tam byl."
 • 00:04:34 A s ním i milióny Evropanů.
 • 00:04:40 Stále patrné jizvy
  druhé světové války
 • 00:04:43 svědčí o pekle zcela nedávném.
 • 00:04:46 O pekle, které zběsile rvalo
  líbeznou evropskou krajinu.
 • 00:04:51 Potřeba sjednocené Evropy
  má váhu milionů mrtvých
 • 00:04:55 obou světových válek.
 • 00:04:58 Směřování k evropské jednotě
  má hluboké kořeny.
 • 00:05:02 Děje se dnes v demokratckém duchu,
  a ten sahá až do antického Řecka.
 • 00:05:14 Filosofia - láska k moudrosti.
 • 00:05:17 Nepřetržitá tradice této lásky,
  této potřeby poznávat,
 • 00:05:22 občas skrytá,
  ale stále znovu obnovovaná.
 • 00:05:27 Po této zahradě chodil před víc
  než dvěma tisíci lety Platón
 • 00:05:31 a říkal svým žákům, že nad
  filosofii "není většího dobra,
 • 00:05:35 které bylo nebo bude dáno
  jako dar bohů smrtelnému rodu".
 • 00:05:40 Kameny těchto schodů jsou svědky
  vyznání jeho platonické lásky.
 • 00:05:46 Řecký svět
  byl obydlen olympskými bohy
 • 00:05:49 a láska k moudrosti se chtěla
  dobrat podstaty universa.
 • 00:05:52 "Vše je plné bohů",
  říká Thalés z Milétu.
 • 00:05:56 Počátek veškerenstva
  hledal v praoceánu
 • 00:05:59 a svůj konec našel pádem do studny.
 • 00:06:04 Empedoklés viděl svět
  jako tanec čtyř elementů -
 • 00:06:07 země, vzduchu, vody a ohně.
 • 00:06:13 Démokritos vysvětloval
  veškerou hmotu
 • 00:06:17 z hlediska náhodných srážek atomů.
 • 00:06:24 Diogénés chodil s lampou za
  bílého dne a hledal ctnostné lidi.
 • 00:06:36 Archimédés a Pýthagorás vyslovili
  zákony geometrické povahy světa.
 • 00:06:42 Vedle filozofie a demokracie nám
  Řecko odkázalo i lásku k domovu.
 • 00:06:46 Odysseus poznal,
  co je lidské štěstí,
 • 00:06:49 když nám slovy Homérovými říká:
  "Nic není na světě krásnějšího,
 • 00:06:54 než když smýšlením svorni svou
  domácnost společně vedou žena i muž
 • 00:06:58 k radosti přátelům svým.
  A nejvíc to pocítí sami."
 • 00:07:04 Homér zpíval o žízni lidské duše.
 • 00:07:16 Psal o touze jít proti větru,
  i když nás srazí na kolena.
 • 00:07:20 O touze vracet se domů.
 • 00:07:23 Po peloponéské válce nechal
  Periklés v Athénách
 • 00:07:27 znovu postavit Akropolis.
  V řeči za padlé bojovníky
 • 00:07:31 řekl dodnes platná slova:
  "Máme ústavu, jejíž jméno
 • 00:07:35 je vláda lidu, demokratiá,
 • 00:07:39 protože vláda není věcí několika,
  nýbrž většiny.
 • 00:07:44 Před zákonem jsou si všichni rovni,
  pokud jde o osobní zájmy.
 • 00:07:49 Co se týče vážnosti, tedy toho,
  jak je kdo oceňován
 • 00:07:53 a proč je oceňován, platí,
  že v obci se nikomu nedostává
 • 00:07:58 větší cti
  kvůli jeho společenskému postavení
 • 00:08:02 než kvůli jeho osobním přednostem.
 • 00:08:05 A co se chudoby týče,
  není k necti znát se k ní,
 • 00:08:09 ale spíš je k necti
  nevymanit se z ní prací.
 • 00:08:14 My totiž milujeme krásu,
  ale s mírou,
 • 00:08:17 a milujeme vědění,
  ale bez změkčilosti.
 • 00:08:21 Bohatství užíváme spíš proto,
  že nám umožňuje přiměřeně jednat,
 • 00:08:25 než proto,
  abychom se jím v řeči chlubili."
 • 00:08:32 Démokritos, Hippokratés, Euripidés,
 • 00:08:38 Aischylost, Anaxagorás, Sókratés,
 • 00:08:43 Pindaros, Feidiás, Hérodotos
  a Thukydidés,
 • 00:08:49 ti všichni chodili
  po athénských ulicích a sledovali,
 • 00:08:53 jak na posvátném okrsku Akropole
  povstává Parthenón.
 • 00:08:57 Pro odkaz, který nám staré Řecko
  zanechalo, je příznačné,
 • 00:09:01 že v evropském povědomí zůstala
  spíš jména filosofů a bohů,
 • 00:09:05 než jména vladařů a politiků.
 • 00:09:09 Ideál starořecké demokracie,
  která nám dala pojmy obec,
 • 00:09:13 politika, ústava,
  nebyl dodnes bezezbytku naplněn.
 • 00:09:17 A to je výzvu.
 • 00:09:22 Štafetu vlády svobodných občanů
  převzal římský lid.
 • 00:09:26 Občanská odpovědnost a úcta
  k zákonům se v římské společnosti
 • 00:09:30 hluboce zakořenila.
  Poslušnost zákonů se vyplácela.
 • 00:09:36 "Ty však, Římane, hleď,
  bys mocí národům vládl,
 • 00:09:39 to bude umění tvé,
  dát pokoj světu a právo,
 • 00:09:43 laskav k poddaným být,
  však odbojné rozdrtit válkou,"
 • 00:09:46 píše Vergilius.
 • 00:09:49 Senatus populus que romanus -
  senát a lid římský - SPQR.
 • 00:09:54 Lid byl v římském senátu
  po jistou dobu opravdu zastoupen.
 • 00:09:58 Tato čtyři písmena
  v Římě dodnes připomínají,
 • 00:10:01 co bývala res publica.
 • 00:10:04 První křesťané
  vnášejí do rozvráceného Říma
 • 00:10:07 nový duchovní rozměr -
  naději na spásu, na vykoupení,
 • 00:10:10 zakotvení ve věčnosti.
  Kristovo slitování.
 • 00:10:14 A objev, že každý člověk,
  tedy i otrok má duši.
 • 00:10:17 A že o tuto duši musí pečovat.
 • 00:10:20 Jednat s tímto vědomím
  znamená mít svědomí.
 • 00:10:28 Ale nová víra poznamenává
  světský život dědičným hříchem,
 • 00:10:32 který je třeba vykoupit.
 • 00:10:51 Křesťanství se převalilo
  přes antickou kulturu.
 • 00:10:55 Mnohé bylo zničeno a ztraceno,
  ale dědictví antického myšlení
 • 00:10:59 nám uchovaly středověké kláštery
  a univerzity.
 • 00:11:03 Křesťanská církev
  začala do Evropy šířit vzdělanost.
 • 00:11:14 A zatímco světští panovníci
  evropského středověku sní o říších,
 • 00:11:18 jež by se velikostí
  vyrovnaly římské,
 • 00:11:22 univerzálnost středověké latiny
  vytvářela svobodný prostor
 • 00:11:25 pro pohyb myšlenek, vědců,
  umělců, učenců, mnichů,
 • 00:11:29 teologů i studentů zcela přirozeně.
 • 00:11:33 Tam, kde se církev věnovala
  svému duchovnímu poslání,
 • 00:11:37 působila jako jednotící prvek.
 • 00:11:41 Významným počinem středověku
  je zakládání univerzit.
 • 00:11:46 Vysoká učení se zpočátku
  věnují teologii, filosofii,
 • 00:11:49 medicíně a právu
  a stávají se ohnisky,
 • 00:11:54 odkud se vzdělanost šíří
  i do necírkevních kruhů.
 • 00:12:18 Nejstarší evropská univerzita
  byla založena v Bologni roku 1088.
 • 00:12:24 Koncem středověku začala evropská
  houževnatost slavit velké úspěchy.
 • 00:12:30 Objevila Nový svět
  i starou literaturu,
 • 00:12:33 gravitaci a dalekohled.
  Naučila nás, že hledat a tvořit
 • 00:12:37 znamená navazovat,
  pokračovat, kritizovat.
 • 00:12:42 Dnes se rozumí samo sebou,
  že všichni umí číst a psát.
 • 00:12:46 Vzdělání je dostupné,
  informací je přespříliš.
 • 00:12:50 Máme sklon nevážit si toho,
  co nás nestojí žádnou oběť,
 • 00:12:53 co jsme dostali celkem lacino.
  Nicméně vzdělanost
 • 00:12:57 není suma informací,
  nýbrž způsob, jak s nimi zacházíme.
 • 00:13:24 Uměním ale bývala také chemie -
  královna hermetických věd.
 • 00:13:28 Rozsáhlá sbírka teologických
  a filozofických traktátů
 • 00:13:32 byla dlouho připisována
  mýtickému Hermu Trismegistovi.
 • 00:13:36 Posvátné knihy shrnovaly poznatky
 • 00:13:38 z kosmografie,
  astrologie a lékařství.
 • 00:13:58 Předzvěstí nového vidění světa
  se stali astronomové.
 • 00:14:01 Hrstka statečných svrhne tisícileté
  církevní dogma o povaze universa.
 • 00:14:06 Vědci, myslitelé a umělci
  tak pro své bádání a tvorbu
 • 00:14:11 získají do budoucna nezávislost
  na církvi i světské moci.
 • 00:14:15 Ti, které Evropa ctí
  jako své největší duchy,
 • 00:14:18 většinou nebyli bohatí ani mocní
  a často umřeli v bídě.
 • 00:14:22 Někdy dokonce na kříži, šibenici
  či hranici jako Giordano Bruno.
 • 00:14:33 Hodnota je to, co nás něco stojí.
 • 00:14:36 Tedy to, zač jsme tedy ochotni
  něco obětovat.
 • 00:14:39 Peníze, námahu,
  úsilí a někdy i život.
 • 00:14:42 Hodnota je to,
  v co věřím, co uznávám
 • 00:14:45 a co svým úsilím vytvářím.
  Nemohu ji vlastnit.
 • 00:14:49 ale mohu o ni usilovat.
 • 00:14:51 V Ježíšově podobenství
  je to království Boží.
 • 00:14:55 Kdo k němu chce dojít,
  musí nejdříve "prodat vše, co má".
 • 00:15:06 V polovině 15.století
  Gutenberg vynalezl knihtisk,
 • 00:15:10 který měl do budoucna nesmírně
  usnadnit výměnu informací
 • 00:15:14 a myšlenek a přispět tak
  ke konci středověku.
 • 00:15:48 Slovo i papír
  dokáží rozbít mocné říše.
 • 00:15:52 V tom je viditelná síla
  neviditelného ducha.
 • 00:15:57 Proto totalitní organizace a režimy
  vidí v knize nepřítele.
 • 00:16:01 Nenávidí volný proud myšlenek.
 • 00:16:04 Proto je zkreslují a deformují
 • 00:16:07 až příliš jednoduchými
  polopravdami a frázemi.
 • 00:16:16 Žádné zvůli se zatím nepodařilo
  podkopat pilíře Evropy,
 • 00:16:19 k níž se hlásíme.
  Tyto hodnoty nám nebyly dány shůry
 • 00:16:23 jako něco vnějšího
  a jednou provždy daného,
 • 00:16:26 co stačí jen sebrat.
  Tyto hodnoty je třeba tvořit
 • 00:16:29 každý den nanovo
  svým jednáním občana Evropy.
 • 00:16:48 21.století otevírá novou kapitolu
  formování nové Evropy.
 • 00:16:53 Nikdo neví, jak to bude dál.
  Jisté není nic.
 • 00:16:56 Propadneme-li ale iluzi,
  že je tu všechno
 • 00:17:00 pro naše pohodlí a konzum,
  celý evropský svět se nám rozpadne.
 • 00:17:03 Nejdřív nejspíš tak,
  že to naše děti přestane bavit.
 • 00:17:07 Pokud jim k informacím
  nepřidáme vzdělání,
 • 00:17:11 pokud je nenaučíme, jak zacházet
  se zděděným odkazem našich předků,
 • 00:17:15 pokud je nenaučíme,
  jak je oživovat,
 • 00:17:18 začnou jim v životě
  evropské hodnoty překážet.
 • 00:17:21 A my pozbudeme právo
  říkat si Evropané.
 • 00:18:41 Titulky: Jaroslav Švagr,
  Česká televize, 2004

Související