iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 11. 2016
14:15 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
29739
zhlédnutí

Slyšte, Slované

Vrchol a zánik Velkomoravské říše

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Slyšte, Slované - Sláva Velkomoravské říše

 • 00:00:38 Slyšte, Slované!
 • 00:00:40 Národové,
  kteří nemáte rádi nepřítele
 • 00:00:43 a jste odhodláni
  mocně s ním zápolit,
 • 00:00:46 otevřte dokořán dveře rozumu,
 • 00:00:49 nabádal Konstantin Filosof
  Moravany.
 • 00:01:10 -V minulých dílech jsme viděli,
  jak Velká Morava vznikla
 • 00:01:14 a dospěla
  ke svému největšímu rozmachu.
 • 00:01:18 V duchovní sféře
  doznala významného úspěchu:
 • 00:01:23 v r. 880
  totiž římský papež vydal bulu
 • 00:01:27 adresovanou
  přímo knížeti Svatoplukovi,
 • 00:01:30 v níž je Metoděj jmenován
  arcibiskupem svaté církve moravské
 • 00:01:36 a Wiching, latinský kněz,
  jmenován biskupem na Nitransku.
 • 00:01:45 -Milovanému synu Svatoplukovi.
 • 00:01:47 Vítáme tě s velikou láskou
 • 00:01:50 a přijímáme tě
  se všemi tvými věrnými.
 • 00:01:56 Papež tehdy píše
  i dalším evropským panovníkům
 • 00:01:59 a každého oslovuje titulem
  "syn Petrův".
 • 00:02:05 -A jeho tituluje
  "jediným synem Petrovým".
 • 00:02:08 Tedy jakoby ho vyvyšoval
 • 00:02:10 nad ostatní
  evropské vládce a knížata.
 • 00:02:15 A zde se nabízí myšlenka:
  sledoval tím papež něco?
 • 00:02:20 Uvědomme si,
  že východofrancká říše
 • 00:02:22 byla v té době bez panovníka.
 • 00:02:26 Kalkuloval snad
  papež s myšlenkou
 • 00:02:28 dosadit Svatopluka,
  knížete Moravanů,
 • 00:02:32 na samotný říšský trůn?
 • 00:02:38 -Svatopluk se začal postupně
  sbližovat s církví západní.
 • 00:02:42 Potřeboval však autoritu
  arcibiskupa Metoděje
 • 00:02:46 a je otázkou, jestli byli
  na jednom hradišti spolu.
 • 00:02:50 Z kronik víme, že ne vždy
  Metodějovým slovům naslouchal.
 • 00:02:55 Přitom od sídla knížete
  v Mikulčicích to bylo
 • 00:02:59 k bazilice jen pár kroků.
 • 00:03:01 Anebo existuje předpoklad,
  že Svatopluk sídlil v Mikulčicích
 • 00:03:05 a Metoděj odešel
  do církevního areálu
 • 00:03:08 v Sadech poblíž Starého Města,
  do tzv. Veligradu.
 • 00:03:12 Setkávali se jen občas
 • 00:03:14 a panovník mohl mít
  ve své blízkosti
 • 00:03:16 některého z knězů latinských,
  kteří údajně nebyli tak přísní
 • 00:03:21 a uměli tolerovat
  mnohou světskou marnivost.
 • 00:03:34 -Již několikrát
  jsme zde zaslechli
 • 00:03:36 pojmenování "Veligrad":
 • 00:03:39 "Velgrad", "veliký hrad",
  "mocný hrad".
 • 00:03:43 Pravděpodobně se jedná
 • 00:03:45 o 2. významné centrum
  Velké Moravy
 • 00:03:48 a místo pobytu
  velkomoravského panovníka.
 • 00:03:52 Takovéto sídlo se nacházelo
  v místech dnešního Starého Města
 • 00:03:57 a Uherského Hradiště.
 • 00:04:00 Co svědčí pro to,
  že tam mohlo být knížecí sídlo?
 • 00:04:03 Třeba to, že se rozkládalo
  na Jantarové stezce.
 • 00:04:13 Jsme ve Starém Městě na Valách,
 • 00:04:16 zřejmě nejvýznamnějším
  archeologickém nalezišti
 • 00:04:20 z doby Velké Moravy
  zde na Uherskohradišťsku.
 • 00:04:24 V těchto místech vzniklo
  už na přelomu 8. a 9. století
 • 00:04:28 hradisko, tedy opevněné sídliště,
 • 00:04:30 a malé pohřebiště
  pro obyvatele tohoto hradiska.
 • 00:04:36 Zhruba kolem poloviny 9. století
  přímo za námi, v těchto místech,
 • 00:04:41 byl na už existujícím pohřebišti
  postaven kostel.
 • 00:04:46 Vůbec 1. prokazatelně
  objevený kostel
 • 00:04:48 z doby Velké Moravy
  v dějinách archeologie u nás.
 • 00:04:52 A samozřejmě
  postavení kostela znamenalo,
 • 00:04:55 že se zintenzivnilo
  pohřbívání v těchto místech.
 • 00:04:59 A tak někdy na konci 9.
  a na začátku 10. století
 • 00:05:02 zde vznikla nekropole
  velkomoravského Veligradu.
 • 00:05:08 -Bylo zde prozkoumáno
  na 2000 hrobů
 • 00:05:10 s největším zastoupením
  ženských šperků.
 • 00:05:13 Mnoho hrobů
  bylo v průběhu věků zničeno.
 • 00:05:17 A kolik dalších ještě nebylo
  objeveno?
 • 00:05:21 Za knížete Svatopluka
 • 00:05:23 zde tedy mohlo žít
  nejméně 2000 lidí.
 • 00:05:28 -Když v polovině 9. století
  přestalo hradisko
 • 00:05:31 v lokalitě na Valách
  a zejména jeho mocné hradby
 • 00:05:35 plnit funkci mocenského centra
  a obrany pro okolní lidi,
 • 00:05:40 rozhodl se místní kníže
  přenést své centrum níž,
 • 00:05:45 blíž k řece Moravě,
 • 00:05:47 do lokality zvané
  "Na dědině u sv. Michaela".
 • 00:05:52 V 2. polovině 9. století
  tak v těchto místech
 • 00:05:55 existoval jednak
  knížecí zděný palác,
 • 00:05:58 přes 20 metrů dlouhý,
 • 00:06:00 ale také poblíž něj
  rotunda sv. Michaela,
 • 00:06:04 dnes pod podlahou
  současného kostela.
 • 00:06:13 Význam celé lokality
  podtrhuje skutečnost,
 • 00:06:16 že jenom kousek od nás
  tekla řeka Morava
 • 00:06:19 jako
  významný komunikační uzel,
 • 00:06:22 kde lze předpokládat
  nějaké přístaviště.
 • 00:06:25 Na druhé straně existovaly
  řemeslnické areály,
 • 00:06:28 rozdělené ještě na okrsky,
  kde pracovali třeba klenotníci,
 • 00:06:32 kováři, hutníci, ale i keramici.
 • 00:06:36 To všechno nám dokládají
  polotovary,
 • 00:06:39 řemeslnické nálezy, ale i odpad.
 • 00:06:42 Právě tam se produkovaly
  překrásné šperky,
 • 00:06:45 ale i zbraně,
 • 00:06:46 které se potom
  dostávaly do hrobů elity
 • 00:06:49 v lokalitě "Na valách".
 • 00:06:56 -Podobně pracovali řemeslníci
 • 00:06:58 i na hradištích
  v Mikulčicích a Pohansku.
 • 00:07:09 Vyráběli věci krásné i užitečné.
 • 00:07:27 Byly to věci
  potřebné pro každodenní život.
 • 00:07:42 Pro boj to byly sekery i meče.
 • 00:07:46 A ti, co pracovali s ohněm,
  vyrobili zvon,
 • 00:07:49 který byl objeven na hradišti
  Bojná v nitranském knížectví.
 • 00:07:55 Podobné z té doby,
  jak tvarem, tak složením,
 • 00:07:58 se našly v centrální Itálii.
 • 00:08:10 -Pozůstatky kostela,
 • 00:08:12 který se ve své nadzemní hmotě
  asi nejvíce podobal
 • 00:08:15 stavbám byzantského charakteru,
  se našly zde,
 • 00:08:19 ve Starém Městě "Na špitálkách"
  ve velkomoravském Veligradu.
 • 00:08:24 Tento kostel
  si z původně malého kostelíčka
 • 00:08:27 nechal v 2. polovině 9. století
  přebudovat nějaký místní velmož,
 • 00:08:32 pravděpodobně
  příznivec a ctitel byzantské misie.
 • 00:08:37 A tento velmož
  i další členové jeho rodiny
 • 00:08:40 nalezli
  místo posledního odpočinku zde,
 • 00:08:43 v okolí, ale i uvnitř kostela.
 • 00:08:47 A v jednom z těchto hrobů
  byl nalezen i symbol Velké Moravy,
 • 00:08:51 tzv. "sokolník".
 • 00:08:53 Tedy stříbrný terčík
  s vytepaným jezdcem,
 • 00:08:56 jemuž na ruce sedí
  dravý pták, sokol.
 • 00:09:03 Velkomoravské sídliště v Modré
  se nacházelo na mírném svahu,
 • 00:09:07 v blízkém zázemí
  velkomoravského Veligradu,
 • 00:09:11 Starého Města.
 • 00:09:12 Bylo obýváno jak běžnými lidmi,
 • 00:09:15 kteří zde žili
  v zemnicích a srubech,
 • 00:09:17 tak i rodinou
  jistě mocného velmože,
 • 00:09:21 sídlící v opevněném dvorci.
 • 00:09:23 Byl to on, kdo si právě
  na nejvyšším místě svahu
 • 00:09:26 postavil kostel.
 • 00:09:29 Jeden z prvních,
 • 00:09:30 a to již na přelomu
  8. a 9. století.
 • 00:09:33 V jeho blízkosti
  pak byl pohřben jak on,
 • 00:09:36 tak i členové jeho rodiny.
 • 00:09:43 -Jak vypadali Velkomoravané?
 • 00:09:47 Jak jejich velmoži?
 • 00:09:48 Jak se oblékali?
 • 00:10:00 O tom, jak žila jejich elita,
  vypovídají hroby.
 • 00:10:05 Našla se v nich
  převážná většina různých okras.
 • 00:10:11 A kde se mohly vzít
  jejich krásné šperky?
 • 00:10:15 Něco zřejmě přivezli obchodníci,
  stýkaly se tu obchodní stezky,
 • 00:10:19 ale je tu další možnost.
 • 00:10:23 -Myslím, že mohl být
  třeba takový příběh:
 • 00:10:27 Slovanský velmož
  kdysi na začátku 9. století
 • 00:10:31 se vrátil z výpravy proti Avarům,
 • 00:10:33 přivezl si ale také šperkaře,
 • 00:10:36 který do té doby
  pracoval pro Avary.
 • 00:10:39 Řekl mu: Vyrob mi takový šperk!
 • 00:10:42 Ale chtěl bych ho trochu jiný.
 • 00:10:44 A protože ten velmož
  měl tehdy dost zlata,
 • 00:10:47 tak vyrobil šperk,
  který mohl být klidně velký.
 • 00:10:52 Nevíme, jestli se té ženě líbil,
  asi ano.
 • 00:10:55 Ale možná mu taky řekla:
  líbí se mi ten šperk.
 • 00:10:58 Ale nemohl by být menší?
 • 00:11:00 A nemohl by mít
  o výzdobný prvek víc?
 • 00:11:05 A tak možná ženy
  stály u skutečnosti,
 • 00:11:08 že se někdy po polovině 9. století
  na základě jejich názorů
 • 00:11:12 vytvořilo něco jako móda.
 • 00:11:21 -Pracovali pro sebe a své velmože.
 • 00:11:24 Nejvznešenější
  je mezi nimi ten,
 • 00:11:27 jemuž říkají vládce vládců
  a nazývají ho Svatopluk.
 • 00:11:31 A v jeho městě se konají trhy
  a při nich lidé nakupují
 • 00:11:35 a prodávají,
 • 00:11:37 zaznamenal perský kupec
  a cestovatel Ibn Rusta.
 • 00:11:42 A co staří Moravané jedli?
 • 00:11:46 -Jejich souputníci
  je nazývali jedlíky kaší.
 • 00:11:49 Ale není to tak úplně pravda.
 • 00:11:52 Staří Slované,
  ti jedli především chléb.
 • 00:11:55 Kromě toho ale jedli
  celou řadu placek,
 • 00:11:58 a to byl jejich hlavní produkt.
 • 00:12:00 Doslazované medem
  nebo sušeným ovocem,
 • 00:12:03 ale i solené.
 • 00:12:04 Z mléka dělali množství sýrů.
 • 00:12:07 Tvaroh.
 • 00:12:08 Jen ve velké svátky
  si mohl prostý slovanský zemědělec
 • 00:12:12 dovolit mít na svém stole
  kus hovězího, vepřového,
 • 00:12:15 ale spíše kozího nebo ovčího masa.
 • 00:12:19 Co vlastně lovili staří Slované?
 • 00:12:22 Především jeleny.
 • 00:12:23 Také divoká prasata,
  srny i drobné ptáky.
 • 00:12:28 Měli v oblibě ryby.
 • 00:12:29 A to nejen ryby místní,
  jako kapry, štiky apod.,
 • 00:12:33 ale taky ryby mořské.
 • 00:12:35 Tzn. přivezené k nám z krajin
  ležících při moři.
 • 00:12:42 Zahraničním obchodem
  se na trhy Moravanů
 • 00:12:45 dostávaly třeba i drahé látky.
 • 00:12:48 Brokáty, hedvábí,
 • 00:12:50 a samozřejmě koření
  a některé jiné významné komodity.
 • 00:12:56 Dostávaly se sem
  také některé skleněné nádoby.
 • 00:12:59 Z Bavorska.
 • 00:13:00 Dokonce víme, k r. 904,
 • 00:13:02 že se Moravané s Bavory
  radili o tom,
 • 00:13:05 jak budou obchodovat
  v oblasti dunajské.
 • 00:13:10 Kolik bude stát vplutí solné lodi
  z Bavorska na Moravu,
 • 00:13:14 kolik bude stát otrok či otrokyně,
  vyvážená z Moravy ven?
 • 00:13:22 -Čím se zde platilo?
 • 00:13:24 Morava nerazila vlastní mince.
 • 00:13:26 Bohatí měli cizí peníze,
  pro dálkový obchod
 • 00:13:29 a doma byla naturální směna
  nebo železné sekerovité hřivny,
 • 00:13:34 které byly předmincovním platidlem.
 • 00:13:39 Velká Morava je na svém vrcholu.
 • 00:13:43 V době jejího rozkvětu
  zde žilo kolem 350 tisíc lidí.
 • 00:13:48 Byly tu poklady
  velmožů i panovníka.
 • 00:13:51 Lákavá kořist.
 • 00:13:52 A to vše bylo třeba bránit!
 • 00:13:54 A Velkomoravané
  budovali stále silnější hradby,
 • 00:13:58 opevněné brány i mosty.
 • 00:14:09 -Tahle prosedlina je místem,
  kudy vcházela hlavní komunikace
 • 00:14:13 Mikulčic do brány.
 • 00:14:16 Na tomto místě se nacházela
  nějaká věžovitá nadstavba
 • 00:14:20 a v tomto směru
  pokračovala velkomoravská hradba
 • 00:14:23 a tady se otvíral
  průchod na dřevěný most,
 • 00:14:27 který asi v délce 50 metrů
  přecházel přes říční koryto,
 • 00:14:31 stáčel se na břehu
  a ústil vzadu za 6. kostelem
 • 00:14:36 a 2apsidovou rotundou.
 • 00:14:45 Nyní se nacházíme na místě
 • 00:14:47 těsně na vnějším obvodu
  velkomoravské hradby,
 • 00:14:50 která obepínala akropoli.
 • 00:14:54 To je tento val.
 • 00:14:57 Původně šlo
  o dřevohlinitou konstrukci,
 • 00:15:00 o hradbu skořepinové konstrukce,
 • 00:15:03 která byla tvořena
  kamennou plentou, zdí
 • 00:15:07 a z vnitřní strany sídliště
  byla zpevněna dřevěnou stěnou.
 • 00:15:13 Celá konstrukce
  mohla mít výšku tak 4 metry
 • 00:15:16 a šířku asi 7 metrů.
 • 00:15:23 -Samotné Pohansko
  leží ve velmi strategické poloze,
 • 00:15:27 protože ze všech center
  je vysunuto na jih,
 • 00:15:30 a v podstatě chránilo
  vstup do srdce Velké Moravy
 • 00:15:34 z exponovaného jižního směru,
 • 00:15:36 odkud mohly přicházet
  výpravy Franků.
 • 00:15:40 Proto bylo i zdejší opevnění
  velmi mohutné a stěží překonatelné.
 • 00:15:48 Říční ramena,
  ať již slepá, či vedlejší
 • 00:15:51 i hlavní říční tok přispívaly
  k ochraně celého hradiska,
 • 00:15:55 které nebylo opevněno příkopem.
 • 00:15:58 Ten nahrazovaly právě tyto
  těžko prostupné bažiny
 • 00:16:02 a říční ramena.
 • 00:16:06 Hradba, která opevňovala Pohansko,
  byla mimořádně masivní.
 • 00:16:11 Byla vybudována
  tzv. skořepinovou konstrukcí,
 • 00:16:14 tedy čelní zeď nasucho z kamení,
 • 00:16:17 meziprostor mezi přední kamennou
  a zadní dřevěnou zdí
 • 00:16:22 byl vyplněn hlínou a kamením.
 • 00:16:26 Patrně na koruně hradby
  byla postavena dřevěná palisáda,
 • 00:16:30 takže celková výška hradby
  mohla dosahovat 5-6 metrů.
 • 00:16:37 -Bojovníci sídlili
  na hradišti i v předhradí.
 • 00:16:40 A někteří z nich byli vysunuti
 • 00:16:43 i na osamělou stráž
  proti vpádu nepřátel.
 • 00:16:50 -Při našich pracech se občas
  objeví mimořádně cenné nálezy.
 • 00:16:56 K nejzajímavějším patří
  nález hrobu bojovníka,
 • 00:17:00 který jsme učinili
  na katastru obce Kostice
 • 00:17:03 asi kilometr a půl od Pohanska.
 • 00:17:08 Osamělý hrob se nacházel
 • 00:17:10 v těsné blízkosti
  velkomoravské zemnice,
 • 00:17:14 slovanského obydlí,
 • 00:17:16 na jejíž podlaze
  byla uložena kostra psa.
 • 00:17:20 Domníváme se, že muž s mečem
  žil původně v tomto domě
 • 00:17:24 a že to byl někdo jako ochránce
  nebo někdo,
 • 00:17:28 kdo hlídal přístup k Pohansku
  a na svém místě na stráži
 • 00:17:32 zůstal symbolicky pochován
  i se svým psem
 • 00:17:36 a touto elitní zbraní.
 • 00:17:49 -Několika typy hradebních těles
  byla samozřejmě bráněna
 • 00:17:53 rozlehlá
  staroměstsko-uherská aglomerace,
 • 00:17:56 tedy Veligrad.
 • 00:18:03 Složení knížecí družiny
  se během doby měnilo.
 • 00:18:07 Za Mojmíra,
  v počátcích Velké Moravy,
 • 00:18:11 jistě nečítala více
  než několik stovek jezdců.
 • 00:18:15 Ale v době vrcholné,
  v době knížete Svatopluka
 • 00:18:18 se předpokládá,
 • 00:18:20 že knížecí družina mohla čítat
  snad až 5 000 jízdních bojovníků.
 • 00:18:29 -Vévoda Svatopluk vládl
  takovým množstvím,
 • 00:18:33 že na jednom místě bylo vidět
  jeho vojsko přecházet
 • 00:18:36 od východu až do západu slunce,
 • 00:18:39 píše se o válečném tažení
  Moravanů do Panonie
 • 00:18:42 v letopisech Fuldských k roku 884.
 • 00:18:51 -V církevní sféře se však opět
  schylovalo ke konfrontaci.
 • 00:18:56 Ač by se zdálo, že po vydání
  buly "Industriae tuae"
 • 00:19:00 papežem Janem VIII. dojde
  ke konsolidaci poměrů,
 • 00:19:04 v církvi na Velké Moravě
  byl opak pravdou.
 • 00:19:10 Nitranský biskup Wiching,
 • 00:19:12 vědomý si podpory
  vládnoucího knížete Svatopluka
 • 00:19:16 neustával v očerňování Metoděje.
 • 00:19:22 -A Metodějovi došla trpělivost
  a Wichinga exkomunikoval.
 • 00:19:27 Svatopluk předložil jejich spor
  opět k papežskému stolci.
 • 00:19:32 Vše končí zcela nečekaně:
 • 00:19:34 roku 885 Metoděj umírá.
 • 00:19:37 Zesnul v rukách kněží
  v šestý den měsíce dubna.
 • 00:19:46 -A je před námi
  velmi zajímavá a důležitá otázka:
 • 00:19:50 kde se nacházelo centrum
  svaté církve moravské,
 • 00:19:54 a zároveň sídlo Metodějovo,
 • 00:19:56 a tedy i místo
  jeho posledního odpočinku?
 • 00:20:01 Víme,
  že se po svém bavorském zajetí
 • 00:20:04 vrátil zpátky na Moravu.
 • 00:20:07 Předpokládáme,
  že se vrátil do těch míst,
 • 00:20:10 kde společně se svým bratrem
  Konstantinem Filozofem
 • 00:20:14 před odchodem z Moravy
  před lety působil.
 • 00:20:18 Tedy pravděpodobně sem,
  do Uherského Hradiště, na Sady,
 • 00:20:23 do velkomoravského Veligradu.
 • 00:20:27 -Dominantou byl
  kostel ve tvaru kříže,
 • 00:20:30 v jeho předsíni množství hrobů
  a kolem příkostelní pohřebiště.
 • 00:20:35 Bylo tu sídliště
  s vyčleněným příbytkem
 • 00:20:38 významného hodnostáře,
  snad samotného Metoděje a jeho žáků.
 • 00:20:44 Řada významných osob
  byla pohřbena přímo ve svatostánku.
 • 00:20:48 Mezi nimi, v centru hrobové kaple,
 • 00:20:51 v samostatné rakvi
  muž nejvýznamnější,
 • 00:20:54 neví se kdo, že by Svatopluk?
 • 00:21:01 A kde byl pohřben Metoděj?
 • 00:21:05 -Ve velikém
  významném chrámu Moravanů
 • 00:21:08 vlevo za oltářem svaté Bohorodice.
 • 00:21:12 Veliký chrám tu máme.
 • 00:21:15 Z hlediska významu zcela určitě.
 • 00:21:17 Oltář taky.
 • 00:21:20 Archeologický výzkum
  v 60. letech doložil,
 • 00:21:23 že právě v pozůstatcích
  základu apsidální stěny
 • 00:21:28 se našly zbytky
  uměle vytvořené komory.
 • 00:21:34 Ta ale byla prázdná.
 • 00:21:37 Proto se domníváme,
 • 00:21:39 že zde skutečně mohl být
  hrob arcibiskupa Metoděje.
 • 00:21:44 Ovšem jeho žáci
  případně jeho ostatky
 • 00:21:47 odnesli
  na nám dosud neznámé místo.
 • 00:21:51 Anebo mohl být tento hrob
  zničen někdy v období
 • 00:21:55 po arcibiskupově smrti
  a po zániku Velké Moravy.
 • 00:22:00 -Situace na Moravě se změnila.
 • 00:22:03 Metodějovi žáci
  byli prodáni do otroctví, vyhnáni,
 • 00:22:07 jeho nástupce Gorazd uvězněn.
 • 00:22:12 Roli nejvyššího představitele církve
  převzal na čas biskup Wiching
 • 00:22:17 a latinská liturgie vítězí.
 • 00:22:20 Svatopluk, pán Moravy i Čech,
 • 00:22:22 dojednává s Franky křehký mír,
  který dlouho nevydrží
 • 00:22:26 a početné vojsko
  začíná pustošit jeho zemi.
 • 00:22:31 -A co bylo dál?
 • 00:22:33 Nečekané rozuzlení
  přichází v r. 894,
 • 00:22:36 kdy kníže a král Moravanů
  Svatopluk náhle umírá.
 • 00:22:46 -Zemřel Svatopluk,
  pochva vší věrolomnosti,
 • 00:22:50 píší Fuldské anály stranící Frankům.
 • 00:22:53 Avšak jiný Frank, opat a kronikář
  Regino z Pruemu, má opačný názor:
 • 00:23:00 Zemřel muž
  mezi svými nejrozvážnější.
 • 00:23:05 -A k takovému hodnocení
  bych se připojil i já.
 • 00:23:09 Tedy slovy benediktinského opata:
 • 00:23:12 Svatopluk, král moravských Slovanů,
 • 00:23:15 mezi svými nejrozvážnější
  a nejbystřejší,
 • 00:23:19 jenž dovedl svou zemi k vrcholu.
 • 00:23:25 Stalo se tak i díky tomu,
  že byla církevně samostatná,
 • 00:23:30 což bylo potvrzeno
 • 00:23:32 bulou "Industriae tuae"
  papeže Jana VIII.
 • 00:23:38 -Ale přišly rozbroje
  mezi syny zesnulého,
 • 00:23:42 Mojmírem a Svatoplukem II.
 • 00:23:44 Vládu převzal nejstarší Mojmír II.
 • 00:23:49 Byl důstojným nástupcem.
 • 00:23:52 Zabránit rozpadu však nedokázal.
 • 00:23:56 -Z jihu a jihozápadu
 • 00:23:57 se na území Moravy již tradičně
  tlačili Frankové a Bavoři.
 • 00:24:03 Z východu a jihovýchodu
  přicházel nový,
 • 00:24:06 ještě nebezpečnější nepřítel:
  staří Maďaři.
 • 00:24:10 A ze západu, z české kotliny,
  čekali na svoji příležitost Češi,
 • 00:24:15 kteří byli v té době
  součástí Velké Moravy.
 • 00:24:19 A stáli o odtržení.
 • 00:24:22 Velká Morava
  po své skoro 100leté existenci
 • 00:24:25 nakonec na začátku 10. století
  přece jen zanikla.
 • 00:24:31 Byla mocenským útvarem
  s prvky raně středověkého státu,
 • 00:24:35 nejstarším
  u středozápadních Slovanů.
 • 00:24:40 Byla obávaná, ale i uznávaná.
 • 00:24:44 Byla trošku pohanská,
  ale více křesťanská.
 • 00:24:48 Avšak její společnost,
 • 00:24:50 alespoň co se týká
  jejích mocenských institucí,
 • 00:24:54 nebyla ještě plně zakořeněna.
 • 00:24:57 Vše stálo a padalo s panovníkem.
 • 00:25:01 Ale zbyly tu po ní
  i po jejích obyvatelích
 • 00:25:05 dodnes pod povrchem
  skryté památky minulosti.
 • 00:25:12 V době svého rozmachu
  se rozkládala na širokém území
 • 00:25:16 mezi Dunajem a Labem
  až někam k Visle a Odře,
 • 00:25:22 na druhé straně až do Potisí.
 • 00:25:26 Zčásti i na jejím základě
  mohly o něco později
 • 00:25:29 vzniknout raně středověké státy
  polský, český a maďarský,
 • 00:25:35 státy Piastovců,
  Arpádovců a Přemyslovců.
 • 00:25:41 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2016
 • 00:26:04 .

Související