iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 11. 2016
13:50 na ČT2

1 2 3 4 5

14 hlasů
17357
zhlédnutí

Slyšte, Slované

Velká Morava za Svatopluka III. a po Cyrilometodějské misii

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Slyšte, Slované

 • 00:00:16 Slyšte, Slované!
 • 00:00:18 Nahé jsou všechny národy
  bez knih a nemohou zápolit
 • 00:00:21 beze zbraně
  s protivníkem našich duší,
 • 00:00:25 obrací se Konstantin Filosof
  k Moravanům.
 • 00:00:46 -V minulém dílu jsme viděli
  zrození Velké Moravy,
 • 00:00:49 počátky prestiže
  i získání moci jejích vládců.
 • 00:00:55 Do země si našly cestu
  myšlenky nového náboženství,
 • 00:00:59 křesťanství, a přišla také
  byzantská misie Cyrila a Metoděje.
 • 00:01:06 Ta přinesla nové písmo
 • 00:01:08 a také křesťanský obřad
  zjednodušila.
 • 00:01:14 A tak v době,
 • 00:01:15 kdy Morava byla stále ještě
  otevřeným misijním územím,
 • 00:01:20 působily vedle sebe
  2 skupiny misionářů,
 • 00:01:23 vzájemně se nenávidějící.
 • 00:01:30 -Bude pokračovat
  boj s mocnými sousedy,
 • 00:01:32 kteří vedle sebe chtějí mít
  vazaly, a nikoliv národ,
 • 00:01:36 který je hrdý a samostatný.
 • 00:01:39 Toho roku poslal král Ludvík
  své syny Karlomana a Karla
 • 00:01:43 proti Moravanům,
  kteří mu dlouho odporovali.
 • 00:01:46 Jejich krále Rostislava
  pohnuli k útěku,
 • 00:01:49 zemi zpustošili
  a vrátili se s velkou kořistí,
 • 00:01:53 píše se v letopisech Fuldských
  k roku 870.
 • 00:01:57 Frankové byli rozhodnuti
  odstranit nepohodlného panovníka.
 • 00:02:05 -Nacházíme se v krásné malebné
  krajině jižní Moravy.
 • 00:02:10 V krajině
  překrásných lužních lesů,
 • 00:02:12 ale i říčních ramen,
  zaniklých, i těch živých.
 • 00:02:19 V krajině, kde v 9. století
 • 00:02:21 existovala celá řada
  významných velkomoravských hradišť.
 • 00:02:25 Život, ale i smrt
  obyvatel těchto hradišť
 • 00:02:29 zkoumají mnohé generace
  jak laických badatelů,
 • 00:02:33 tak i profesionálních archeologů.
 • 00:02:38 -Jistě to byla
  velmi cenná záležitost
 • 00:02:41 přesahující možnosti
  běžného Velkomoravana.
 • 00:02:47 Takové zbraně se většinou
  importovaly, dovážely se,
 • 00:02:50 často z Porýní,
  ze západu Francké říše.
 • 00:02:54 V té době
  představovaly obrovský majetek.
 • 00:02:58 -Svým způsobem je symbolické,
 • 00:03:00 že bazilika
  jako nejvýznamnější chrám
 • 00:03:03 a knížecí palác
  se v Mikulčicích
 • 00:03:06 nacházely
  na 2 nejvyšších místech,
 • 00:03:09 na pomyslných vrcholcích.
 • 00:03:11 Funkčně spolu
  velice úzce souvisely.
 • 00:03:20 -Velkomoravští panovníci
  trávili část života
 • 00:03:23 jako rukojmí
  na dvorech franckých císařů
 • 00:03:26 a zde se seznámili
  s dvorským prostředím.
 • 00:03:29 Je tedy pravděpodobné,
  že když se vrátili zpět na Moravu,
 • 00:03:34 chtěli pro sebe
  vybudovat něco podobného.
 • 00:03:37 Samozřejmě neměli možnost
  postavit takové falce,
 • 00:03:40 jaké měl francký císař
  v Ingelheimu, Paderbornu či Cáchách.
 • 00:03:44 Pokusili se ale
  o jednodušší napodobeninu,
 • 00:03:47 a to je podle našeho názoru
 • 00:03:50 právě velmožský dvorec
  na Pohansku.
 • 00:03:54 -Panování Rostislava skončilo,
  když se jeho synovec Svatopluk,
 • 00:03:59 vládnoucí Nitransku,
  domluvil s Bavory a Franky
 • 00:04:02 a staraje se o vlastní prospěch,
  odevzdal své državy Karlomanovi.
 • 00:04:08 Ten obsadil hradiska Moravanů
 • 00:04:10 a Rostislav,
  který chtěl zradu potrestat,
 • 00:04:13 byl přemožen, odevzdán Frankům,
  oslepen a uvržen do kláštera
 • 00:04:18 v Bavorsku,
  kde stopy po něm mizí.
 • 00:04:26 -Za to Svatopluk
  dostal svoji odměnu.
 • 00:04:29 Bavoři jej zajali a uvěznili.
 • 00:04:31 A Moravané?
 • 00:04:34 Ti se nesmířili
  s bavorskou nadvládou a povstali.
 • 00:04:39 Do svého čela si zvolili
  člověka z Mojmírova rodu:
 • 00:04:45 kněze Slavomíra.
 • 00:04:47 Kněze, který byl vyučen
  v západním ritu.
 • 00:04:51 Brzy se jim podaří
  dobýt zpět svoji zemi,
 • 00:04:54 a to včetně významných
  mocenských center, hradišť.
 • 00:05:01 Frankové proti nim
  vysílají trestnou výpravu.
 • 00:05:05 A je paradoxem,
  že do jejího čela staví
 • 00:05:08 kdysi vězně,
  dnes omilostněného Svatopluka.
 • 00:05:13 Ten jim předtím slíbí věrnost,
  ale svůj slib nedodrží.
 • 00:05:18 Udělá něco, o čem se zmiňují
  mnohé písemné prameny té doby.
 • 00:05:25 -Rozhodl se nenapadnout Slavomíra,
  ale pomstit potupu.
 • 00:05:29 A hned s velkým vojskem
  napadl v táboře Bavory,
 • 00:05:33 a mnoho z nich zajal živých,
  když téměř všechny ostatní pobil.
 • 00:05:39 A všechna radost Franků
  z dřívějších vítězství
 • 00:05:42 byla obrácena ve smutek a nářek.
 • 00:05:46 A Svatopluk se posléze
  stane vládcem
 • 00:05:49 a vyžene západní kněze.
 • 00:05:55 -Období, které přijde
  za vlády tohoto knížete knížat,
 • 00:05:59 se stane nejslavnější érou
  v dějinách raně středověké Moravy.
 • 00:06:07 -Na pozadí těchto událostí
  stále probíhal boj o duši Moravanů.
 • 00:06:13 Úspěchy Konstantina a Metoděje
  stupňovaly nenávist západního kléru,
 • 00:06:18 který si stěžoval papeži.
 • 00:06:20 Vadí zejména bohoslužby
  ve staroslověnštině.
 • 00:06:28 -Aby však došlo
  k naplnění cílů byzantské misie,
 • 00:06:31 museli Konstantin Filozof
  a jeho bratr Metoděj
 • 00:06:35 své učení obhájit
  před nejvyššími kapacitami
 • 00:06:38 tehdejšího křesťanského světa.
 • 00:06:43 V Benátkách
  se jim to příliš nepodařilo.
 • 00:06:47 Uspěli ale u samotného papeže
  Hadriána II. v Římě.
 • 00:06:56 -Možná to bylo díky tomu, že
  přivezli darem ostatky sv. Klimenta.
 • 00:07:01 Avšak Konstantin
  v Římě onemocněl,
 • 00:07:04 vstoupil do kláštera jako Cyril
  a později zemřel.
 • 00:07:08 Metoděj byl jmenován
  arcibiskupem a papežským legátem
 • 00:07:12 pro slovanské země.
 • 00:07:13 Během návratu na Moravu
  je však Bavory zajat.
 • 00:07:18 -Soud nad Metodějem.
 • 00:07:20 Za přítomnosti franckého panovníka
  Ludvíka II. Němce
 • 00:07:24 byl Metoděj na jeho dvoře souzen
 • 00:07:27 a jeho hlavními soudci byli
  významní biskupové francké říše.
 • 00:07:34 Metoděj byl
  na základě jejich rozhodnutí
 • 00:07:37 odsouzen k trestu vězení
  v klášteře Ellwangen.
 • 00:07:42 -A propustili jej
  až na příkaz papeže.
 • 00:07:46 Teprve pak se mohl vrátit zpět
  ke dvoru knížete Svatopluka.
 • 00:07:50 -Kde se však
  toto centrum nacházelo?
 • 00:07:53 Mohlo to být právě zde,
  v Mikulčicích.
 • 00:07:58 Možná právě kráčíme po cestě,
  předhradím, kudy přicházely
 • 00:08:02 do hradiska zahraniční delegace.
 • 00:08:06 Karavany kupců,
  velmoži se svými ženami,
 • 00:08:09 ale možná taky Cyril s Metodějem.
 • 00:08:12 Již dlouhá léta tu vede
  archeologické průzkumy
 • 00:08:15 Lumír Poláček.
 • 00:08:17 Nazdar, Lumíre!
 • 00:08:18 -Buď zdráv!
 • 00:08:20 -Prý jste našli něco pěkného!
 • 00:08:22 -Máme tady úžasné objevy.
 • 00:08:24 Nový nález meče.
 • 00:08:27 Výjimečnost spočívá v tom,
 • 00:08:29 že tu byl poslední meč
  nalezen před 30 lety.
 • 00:08:34 Zemřelý muž měl kromě meče
  jenom nožík u opasku.
 • 00:08:40 Meč byl jediným
  honosným předmětem,
 • 00:08:43 kterým byl vybaven.
 • 00:08:46 Tady máme vrstvy,
  zdokumentované a nakonzervované,
 • 00:08:50 které reprezentují
  jednak vlastní železné jádro,
 • 00:08:54 případně výzdobu,
 • 00:08:56 která by se mohla
  skrývat pod zbytky pochvy,
 • 00:08:59 která byla potažena kůží.
 • 00:09:02 Jsou tu
  i zbytky kožených pásků,
 • 00:09:05 kterými byl meč
  připoután k opasku.
 • 00:09:12 -Mikulčické hradiště,
  to byl ostrovní hrad.
 • 00:09:15 Opevněním byla řeka Morava.
 • 00:09:17 Její ramena
  i nově budované kanály
 • 00:09:20 chránily centrální akropoli
  i předhradí.
 • 00:09:25 Přes vodní ramena se stavěly
  opevněné mosty,
 • 00:09:28 za nimi valy a hradby.
 • 00:09:30 Takové místo nebylo lehké dobývat.
 • 00:09:33 Útočníci se brodili
  v bahně mokřinami,
 • 00:09:35 prodírali rákosím
  a shora na ně pršely šípy.
 • 00:09:47 -Pod hladinou tehdejší vody
  zůstaly uchovány soubory seker,
 • 00:09:52 které jsou patrně
  dokladem dobývání
 • 00:09:57 nebo obrany hradu.
 • 00:09:59 Na mostech se patrně bojovalo
 • 00:10:01 a my jsme z tohoto prostoru
  získali několik desítek seker,
 • 00:10:05 které mají zčásti zachovaná
  dřevěná topora.
 • 00:10:12 Seker jsou snad stovky
  takových nebo jiných tvarů.
 • 00:10:16 Známé jsou
  z velkomoravského prostředí,
 • 00:10:19 ale s dřevěnými topory
  je to naprostá výjimka.
 • 00:10:23 Takže my tu můžeme
  rekonstruovat délku
 • 00:10:25 na fragmentu luku.
 • 00:10:27 Taky se jedná o originál,
  jedná se o dřevo
 • 00:10:30 a je to opravdu unikátní nález,
  protože takovýto luk
 • 00:10:34 je na našem území
  vlastně jediný zachovalý
 • 00:10:37 a patrně byl taky
  jednou z těch zbraní,
 • 00:10:40 která byla používána
  při dobývání nebo obraně hradiště.
 • 00:10:45 Tady pod hladinou podzemní vody
  se dřevo uchovává tisíce let.
 • 00:10:50 Kromě známých lodí a pádel
  byla nalezena řada předmětů,
 • 00:10:55 které souvisejí
  s provozem u říčního koryta.
 • 00:10:58 Dřevěná vědérka, dřevěné naběračky.
 • 00:11:03 -Zdejší archeologické výzkumy
  jsou spojeny
 • 00:11:06 se jménem Josefa Poulíka
 • 00:11:08 a prováděly se po více než 50 let.
 • 00:11:11 Bylo zde objeveno 10 kostelů.
 • 00:11:15 Na akropoli velká bazilika
  a sídlo knížete.
 • 00:11:18 Byly tu hroby chudé,
  i ty s bohatými nálezy.
 • 00:11:22 Množství předmětů svědčí o tom,
 • 00:11:25 že se zde žilo, vyrábělo,
  obchodovalo.
 • 00:11:30 -Akropoli vidíme
  před sebou jako na dlani.
 • 00:11:34 Zde blíž před námi
  jsou níže položené dolní valy,
 • 00:11:38 vzadu je pak vyvýšená část,
 • 00:11:40 kde se nacházejí
  nejvýznamnější stavby.
 • 00:11:47 Nacházíme se
  přímo v srdci akropole
 • 00:11:49 neboli knížecího hradu,
 • 00:11:51 který se tu rozkládal v 9. století.
 • 00:11:56 Já stojím v prostoru
  předpokládaného atria
 • 00:11:59 baziliky
  3. kostela v Mikulčicích,
 • 00:12:02 který je vlastně největší,
 • 00:12:04 a patrně i nejvýznamnější
  stavbou Velké Moravy.
 • 00:12:09 Zde pode mnou se v r. 1957
  našel proslavený hrob č. 580,
 • 00:12:15 který byl potom interpretován
  jako hrob sv. Metoděje.
 • 00:12:24 -Byl pochován
  v hlavním moravském chrámu,
 • 00:12:27 po levé straně ve stěně
  za oltářem sv. Bohorodičky,
 • 00:12:31 praví jeho životopis.
 • 00:12:32 Pohřbený však měl meč,
 • 00:12:34 těžko myslitelný
  u arcibiskupa.
 • 00:12:39 -Všichni významní
  moravští archeologové
 • 00:12:42 se snažili hledat
  tenhle Metodějův hrob
 • 00:12:44 někde za potenciálním oltářem
  v apsidě někde ve zdi
 • 00:12:48 zahloubený výklenek
  s tímto hrobem.
 • 00:12:54 Ani v Mikulčicích, ani v Sadech
  se takové jednoznačné místo
 • 00:12:58 včetně kosterních pozůstatků
  a odpovídající výbavy nenašlo.
 • 00:13:06 Možná tu máme co do činění
  s příslušníkem rodu Mojmírovců,
 • 00:13:11 s nějakým panovníkem,
 • 00:13:13 ale nedokážeme to
  jednoznačně rozhodnout.
 • 00:13:20 Koncentrace
  10 sakrálních staveb z 9. století
 • 00:13:23 je soubor, který nemá
  v nejbližším okolí analogie.
 • 00:13:27 Takže je to
  svým způsobem unikát,
 • 00:13:29 který staví řadu otázek.
 • 00:13:32 Proč je na tomto místě
  tolik sakrálních staveb?
 • 00:13:35 Je to obrovská koncentrace
  politické moci,
 • 00:13:38 koncentrace bohatství,
 • 00:13:42 a sám soubor kostelních staveb
  má význam právě v celku.
 • 00:13:47 Nejbližší analogie
  pro mikulčické stavby,
 • 00:13:50 velkomoravskou architekturu,
 • 00:13:52 nacházíme
  v starochorvatském prostředí
 • 00:13:55 Istrie a Dalmácie,
 • 00:13:58 a právě tam nás zavádí
  právě tento půdorys
 • 00:14:01 s vnějšími opěrnými pilíři,
 • 00:14:03 které na některých stavbách
  v 9. století máme dokumentovány.
 • 00:14:09 Spojnice mezi oběma oblastmi
  spočívají v tom,
 • 00:14:12 že jsou obě dvě
  na periferii karolinské říše
 • 00:14:16 a francké říše,
  která udávala tón tehdejší době.
 • 00:14:20 Samozřejmě za přispění
  vlivů z Byzance,
 • 00:14:23 které jsou tady určitě taky
 • 00:14:25 a které
  po příchodu cyrilometodějské misie
 • 00:14:28 tady hrály svou roli.
 • 00:14:31 Většina z nich byla postavena
  z lomového kamene,
 • 00:14:35 byla omítána vně i vevnitř,
 • 00:14:37 větší část byla vybavena
  barevnými freskami.
 • 00:14:44 Výzdoba byla poplatná kostelům,
 • 00:14:46 které bychom ještě dnes
  mohli vidět na území Německa,
 • 00:14:50 Francie nebo Itálie.
 • 00:14:55 -Sláva Moravy roste.
 • 00:14:58 Vrátil se Metoděj
  propuštěný ze zajetí
 • 00:15:00 a přijal od Svatopluka
  správu všech kostelů.
 • 00:15:04 Ten mezitím slíbil Frankům věrnost.
 • 00:15:07 Mohl tak podnikat výboje
  k doposud pohanským Slovanům,
 • 00:15:12 třeba do Čech.
 • 00:15:13 A právě jejich kníže Bořivoj
 • 00:15:15 byl na Svatoplukově dvoře
  Metodějem pokřtěn.
 • 00:15:22 -Svatopluk byl klasickým příkladem
 • 00:15:24 velmi dobrého a úspěšného
  raně středověkého panovníka,
 • 00:15:28 protože věděl, kdy bojovat.
 • 00:15:34 A věděl také, kdy se stáhnout,
  a kdy taky třeba i zaplatit.
 • 00:15:39 Ve sféře církevní
  však v jeho říši klid nepanoval.
 • 00:15:45 Proti arcibiskupu Metodějovi
  stále více a více
 • 00:15:48 vystupoval a brojil Wiching,
  švábský kněz,
 • 00:15:52 pravděpodobně oblíbenec
  samotného Svatopluka.
 • 00:15:58 Vládnoucí kníže se rozhodl
  spor špičkových hodnostářů církve
 • 00:16:02 vyřešit přímo v Římě,
  a proto jej předal papeži Janu VIII.
 • 00:16:11 Ten rozhodl, že Metoděj
 • 00:16:12 se stane arcibiskupem
  svaté církve moravské
 • 00:16:16 a Wiching biskupem v Nitře.
 • 00:16:20 Spor vyřešil,
  ale zároveň možná i prohloubil.
 • 00:16:27 -A bavorští duchovní
  získávají větší vliv.
 • 00:16:31 Patrně sídlí v Mikulčicích
  a Svatopluk se nyní přiklání
 • 00:16:35 spíše na jejich stranu.
 • 00:16:37 Snad více vyhovuje
 • 00:16:38 jejich mírnější přístup
  k prohřeškům,
 • 00:16:41 zatímco Byzantinci sem přinesli
  docela přísný zákoník,
 • 00:16:45 Zakon sudnyj ljudem:
 • 00:16:47 "Vše náleží knížatům a soudcům
  se svědky vyšetřit na soudu Božím,
 • 00:16:52 kterým se mají všechny
  zlořády lidské od knížat soudit."
 • 00:16:58 -Jaká vlastně byla
  ona elita Velké Moravy?
 • 00:17:02 Ti nejmocnější z mocných?
 • 00:17:06 Zajisté sídlili v sídlištních
 • 00:17:08 mocenských aglomeracích
  předměstského typu.
 • 00:17:12 Ve svých dvorcích,
  obklopeni služebnými,
 • 00:17:15 ale i bojovníky nebo řemeslníky.
 • 00:17:18 A u těchto paláců
  nebo sídel mocných
 • 00:17:21 leckdy stály malé kostely.
 • 00:17:25 A v nich sloužili mše
  první křesťanští kněží.
 • 00:17:37 Významné velkomoravské sídlo
  se nacházelo také zde,
 • 00:17:41 na Pohansku u Břeclavi.
 • 00:17:43 Původně to byl velmožský dvorec,
 • 00:17:45 jediná archeologicky
  cele prozkoumaná lokalita,
 • 00:17:49 kolem které
  se začalo koncentrovat osídlení,
 • 00:17:53 možná dvorcového systému,
 • 00:17:56 později opevněné
  výraznou hradbou.
 • 00:18:00 Hlavním vedoucím výzkumů
  je zde můj kolega,
 • 00:18:03 profesor Jiří Macháček
  z Masarykovy univerzity v Brně.
 • 00:18:09 -K velkým výhodám Pohanska
  patří to, že zde nikdy
 • 00:18:13 neproběhla výraznější zástavba
  ani masivní orba,
 • 00:18:16 což pro archeology znamená to,
 • 00:18:19 že nálezy
  jsou poměrně dobře zachovány,
 • 00:18:21 nezničeny,
  je to takový archeologický ráj.
 • 00:18:29 -Dobrá strategická poloha,
 • 00:18:31 nedaleko soutoku Dyje
  s řekou Moravou,
 • 00:18:34 bažiny a vodní kanály,
  ztěžovaly přístup vetřelcům.
 • 00:18:41 Bylo zde pohanské kultovní místo.
 • 00:18:44 Pak tu stál křesťanský kostel.
 • 00:18:49 -Jednalo se
  o poměrně honosnou stavbu,
 • 00:18:52 i když svými rozměry
  nedosahovala kvalit
 • 00:18:55 mikulčické baziliky
 • 00:18:56 či sadského komplexu
  u Uherského Hradiště.
 • 00:19:00 Byla to však
  solidní celokamenná stavba,
 • 00:19:02 která byla uvnitř
  vyzdobena freskami a malbami,
 • 00:19:06 ze kterých se nám do dnešních dnů
 • 00:19:08 zachovaly fragmenty
  na vnitřních omítkách.
 • 00:19:12 Tato stavba byla v další fázi
  doplněna i o předsíň
 • 00:19:15 a menší přístavbu.
 • 00:19:27 Okolo tohoto kostela
  se rozkládalo
 • 00:19:29 jedno z nejbohatších
  velkomoravských pohřebišť,
 • 00:19:33 více než 400 hrobů.
 • 00:19:34 Obsahovalo typické zástupce
  hmotné velkomoravské kultury,
 • 00:19:39 jakými jsou
  zlaté a stříbrné náušnice,
 • 00:19:42 gombíky, např. s motivem ptáčka,
 • 00:19:45 ale i zbraně, meče, ostruhy
 • 00:19:48 a garnitury
  z opasků mužského kroje.
 • 00:20:01 Taky tady máme doklady
 • 00:20:02 o příbytcích ostatních obyvatel
  této aglomerace.
 • 00:20:06 Jednalo se
  především o řemeslníky,
 • 00:20:09 kteří zde pro potřeby panovníka
  vyráběli různé textilie,
 • 00:20:13 opravovali zbroj jeho vojáků
 • 00:20:16 a vyráběli
  dřevěné a kostěné nástroje.
 • 00:20:24 -Archeologické výzkumy
 • 00:20:26 zde začaly před
  více než půlstoletím.
 • 00:20:28 Jsou spojeny se jmény
  Františka Kalouska,
 • 00:20:31 a posléze Bořivoje Dostála.
 • 00:20:33 Dnes je zde významné školící centrum
  studentů archeologie.
 • 00:20:38 Pracují tu týmy
  z USA, Německa i Rakouska.
 • 00:20:44 -Tady na Pohansku
  jsme měli dlouho jediný kostel,
 • 00:20:47 tím pádem i lokalita
  byla trochu ve stínu velkých center
 • 00:20:51 v Mikulčicích nebo ve Starém Městě.
 • 00:20:55 Vůbec jsme nedoufali v to,
 • 00:20:57 že bychom mohli najít
  další církevní stavbu,
 • 00:21:00 ale v r. 2006 se to povedlo.
 • 00:21:02 Díky velké intuici
  našeho pracovníka Pavla Čápa
 • 00:21:06 se nám podařilo
  na těchto místech,
 • 00:21:08 na severovýchodním předhradí,
 • 00:21:11 objevit nepatrné pozůstatky
  ruin kamenné stavby,
 • 00:21:15 která nebyla nejvyšší kvality,
 • 00:21:18 ale jednoznačně
  tu byl zděný kostelík, rotunda,
 • 00:21:23 který měl zvláštní,
  smíšenou dřevokamennou konstrukci.
 • 00:21:31 Vnějšímu pozorovateli
  se ale jevil
 • 00:21:33 jako kamenná církevní stavba.
 • 00:21:38 Zde stojíme u materiálu,
 • 00:21:40 který byl
  během archeologického výzkumu
 • 00:21:43 nalezen
  v troskách oné církevní stavby.
 • 00:21:46 Kdo však byl
  v jejím interiéru pohřben?
 • 00:21:49 Nalezli jsme zde 5 hrobů.
 • 00:21:52 Nejvýznamnější
  byl hrob dospělého muže,
 • 00:21:54 který měl výšku okolo 2 metrů
  a byl velmi dobře živen.
 • 00:21:59 Kdo mohl být tento muž?
 • 00:22:02 Je možné, že se jednalo
  o někoho jako správce hradu,
 • 00:22:05 který zde zastupoval
  samotného knížete v dobách,
 • 00:22:09 kdy zde nepobýval.
 • 00:22:12 Za války se staral
  o obranu celého hradu,
 • 00:22:15 v dobách míru organizoval
  místní řemeslníky a obchodníky atd.
 • 00:22:22 -Země vyráběla, obchodovala.
 • 00:22:25 Z kronik je známý
  centrální trh Moravanů.
 • 00:22:28 Sem přicházeli bavorští
 • 00:22:30 anebo arabští kupci
  po dálkových cestách.
 • 00:22:34 Přinášeli zlato a stříbro
  a odváželi si lidi - otroky.
 • 00:22:40 -Protože slovo
  "Sklaven" a "Slaven"
 • 00:22:42 v němčině nám dokazují
 • 00:22:44 jistou etymologickou příbuznost
  těchto termínů,
 • 00:22:51 domníváme se tedy,
 • 00:22:54 že v době, kdy se
  západoevropské jazyky formovaly,
 • 00:22:58 tvořili Slované
  významnou složku otroků,
 • 00:23:02 kteří procházeli Evropou
  zvláště na trhy v arabských zemích,
 • 00:23:08 na Pyrenejském poloostrově
  do córdobského chalifátu
 • 00:23:11 či do prostoru Blízkého východu.
 • 00:23:15 Tito otroci
  byli výsledkem vojenských výprav
 • 00:23:19 Velkomoravanů do okolních zemí,
  především do oblastí,
 • 00:23:22 které ještě nebyly christianizovány,
 • 00:23:25 do jižního Polska
  či směrem na východ.
 • 00:23:29 U muslimů byli
  slovanští otroci velmi oblíbeni,
 • 00:23:33 zvláště lepé slovanské děvy.
 • 00:23:38 Sami o sobě asi nehráli
  v rámci velkomoravské ekonomiky
 • 00:23:42 velkou roli, ale byli
  důležitým obchodním artiklem,
 • 00:23:46 který velkomoravští panovníci
  směňovali za luxusní předměty,
 • 00:23:51 které do země
  přicházely dálkovým obchodem.
 • 00:23:58 -Rok 872.
 • 00:24:00 Svatopluk poráží Bavory na Dunaji
  a dál rozšiřuje svou moc.
 • 00:24:05 Později, po smrti Bořivoje,
  pak bude vládnout i Čechům.
 • 00:24:11 Roku 880 vydal papež památnou bulu
  ve prospěch Metoděje a Svatopluka.
 • 00:24:17 Schvaluje v ní mimo jiné
  možnost konat mši
 • 00:24:20 jak latinsky, tak i staroslověnsky.
 • 00:24:27 -To je totiž velmi důležitý moment
 • 00:24:30 z hlediska uznání Velké Moravy
  nejvyšší křesťanskou kapacitou.
 • 00:24:36 Římský papež
  totiž bere Svatopluka i jeho lid
 • 00:24:40 pod ochranu Svatého stolce.
 • 00:24:44 A samotného Svatopluka
  dokonce jmenuje
 • 00:24:47 "jediným synem Petrovým?.
 • 00:24:50 Papežovo rozhodnutí
  bylo prozíravé
 • 00:24:53 a zcela jistě dobré.
 • 00:24:56 -Řím si uvědomoval
  význam slovanských misií
 • 00:24:59 pro šíření svého vlivu,
  ocenil Metoděje
 • 00:25:02 a zřídil moravské arcibiskupství
  pod jeho vedením.
 • 00:25:06 Zároveň však papež zajistil
  latinskému duchovenstvu
 • 00:25:10 rovnovážný podíl na církevní správě.
 • 00:25:13 Nitranským biskupem byl ustaven
  švábský duchovní Wiching.
 • 00:25:19 Křesťanská víra zapustila
  na Velké Moravě trvalé kořeny.
 • 00:25:25 -Za dalším rozmachem Velké Moravy,
 • 00:25:28 za slavnou dobou
  knížete a krále Svatopluka,
 • 00:25:31 za vrcholem velkomoravské říše,
 • 00:25:35 a také
  za archeologickými památkami
 • 00:25:38 po této éře se vydáme příště.
 • 00:25:42 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2016
 • 00:26:05 .

Související