iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 10. 2016
14:10 na ČT2

1 2 3 4 5

16 hlasů
27441
zhlédnutí

Slyšte, Slované

Jak dlouhá byla cesta od pohanství ke křesťanství v našich končinách a kde začala?

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Slyšte, Slované - Zrození Velkomoravské říše

 • 00:00:33 Slyšte, Slované!
 • 00:00:37 Jak proroci už dříve předpověděli,
  Kristus přichází shromáždit národy,
 • 00:00:42 neboť je světlem tohoto světa,
 • 00:00:44 pravil Konstantin Filosof
  ve svém předzpěvu
 • 00:00:48 svatého evangelia
  sepsaném pro Moravany.
 • 00:01:02 -Křesťanská víra
  přišla na Moravu "shora?.
 • 00:01:05 Z vůle knížat a velmožů,
  společenských elit.
 • 00:01:10 To oni a misionáři zapřičinili,
 • 00:01:12 že nastal soumrak starých
  slovanských bohů a démonů.
 • 00:01:21 -Vplížil se pohanství had
  v otcův prastarý hrad,
 • 00:01:24 zkažen byl celý svět
  a zhouba nastala...
 • 00:01:28 Avšak ...!
 • 00:01:30 Přijde zářící vykupitel
  od Krále - tvůrce nebes...
 • 00:01:34 Bohem i člověkem bude!?
 • 00:01:37 Praví se v jedné z legend
  o počátcích nové víry.
 • 00:01:43 Jak dlouhá byla cesta
  od pohanství ke křesťanství
 • 00:01:46 v našich končinách?
 • 00:01:48 A kde začala?
 • 00:01:51 -Jsme v krásné malebné krajině
  středního Pomoraví.
 • 00:01:56 Jsme v krajině,
  kde kdysi žily germánské kmeny.
 • 00:02:02 Ale v 6. století sem,
  od Východu do Pomoraví
 • 00:02:05 přišli první Slované.
 • 00:02:08 Slované, kteří uctívali
  celou řadu slovanských bohů,
 • 00:02:12 bůžků a démonů.
 • 00:02:15 Ale v průběhu
  svého dalšího vývoje
 • 00:02:17 přestoupili k Bohu jedinému,
  k Bohu Vykupiteli.
 • 00:02:21 k Bohu křesťanskému.
 • 00:02:24 A také zde vznikne
  vpravdě významný státní útvar.
 • 00:02:29 Velká Morava.
 • 00:02:31 Nevznikne náhle.
 • 00:02:33 Bude se rodit po 3 staletí
  a vytvoří jej lidé,
 • 00:02:37 kteří se v těchto místech
  rozhodli usadit.
 • 00:02:41 Již nejen procházet,
  ale naopak.
 • 00:02:44 S tímto krajem spojit své osudy,
  prostě zde zůstat žít,
 • 00:02:48 protože se jim tu líbilo.
 • 00:02:52 Zatím zde ale zuří boj!
 • 00:02:56 Slované tu válčí
  s avarskými kočovníky.
 • 00:03:00 A ze západu sem zasahuje
  také moc Franků.
 • 00:03:05 Právě od nich přichází vyslanec
  jménem Sámo, který založí
 • 00:03:09 vojenské obranné sdružení
  slovanských kmenů proti Avarům.
 • 00:03:13 Zvítězí a stane se panovníkem.
 • 00:03:21 V 9. století se pak zrodí
  Velkomoravská říše,
 • 00:03:24 která bude 1. ranou formou státu
  západních Slovanů u nás.
 • 00:03:29 A Slované?
 • 00:03:30 Nejenže kdysi poráželi Avary,
 • 00:03:32 ale postaví se v budoucnu
  i proti Frankům.
 • 00:03:42 Tajemství dávných říší
 • 00:03:44 odkrývají moravští archeologové
  už desítky let.
 • 00:03:49 Co uměli naši předkové
  a v co věřili?
 • 00:03:59 -Pro nás archeology
  je krajina středního Pomoraví
 • 00:04:02 polem ještě ne zcela pooraným.
 • 00:04:08 Pro mě zvlášť,
 • 00:04:09 já jsem s poznáváním Velké Moravy
  spojil celý svůj životní úděl,
 • 00:04:14 svůj profesní život.
 • 00:04:16 Narodil jsem se
  v Uherském Hradišti.
 • 00:04:19 Jako malý chlapec jsem sbíral
  střepy na okolních polích,
 • 00:04:23 nosil je domů,
  poznával, zjišťoval,
 • 00:04:25 že jsou to střepy,
 • 00:04:27 které zde zachovali
  naši dávní slovanští předci.
 • 00:04:30 Posléze jsem se stal brigádníkem
 • 00:04:33 na Archeologickém výzkumu
  Viléma Hrubého,
 • 00:04:36 významného archeologa,
  který řídil výzkumy ve Starém Městě.
 • 00:04:40 A jako blesk přišla jeho nabídka,
 • 00:04:43 zda bych jednou nechtěl
  v jeho práci pokračovat.
 • 00:04:47 Kdo to vlastně byli, oni Slované?
 • 00:04:49 Jakou měli tvář?
 • 00:04:52 To je otázka.
 • 00:04:53 A Moravané?
 • 00:04:54 Kde se vzalo toto pojmenování?
 • 00:05:01 -"Po mnohých časech se pak
  Slované usadili u Dunaje,
 • 00:05:05 kde je nyní země uherská...?
 • 00:05:07 Zaznamenává letopisec Nestor
  a dodává, že se rozešli po kraji.
 • 00:05:12 A ti, co se usadili na řece Moravě,
  se nazvali Moravané.
 • 00:05:20 -Nově přišlí Slované byli pohani.
 • 00:05:23 O jejich věrských představách
  toho nevíme mnoho,
 • 00:05:26 protože jak archeologické,
  tak písemné prameny té doby
 • 00:05:30 jsou skoupé nebo úplně mlčí.
 • 00:05:36 Leč nacházíme
  několik styčných bodů
 • 00:05:39 v jejich náboženství
  a ve věrských představách
 • 00:05:42 starých Keltů, Germánů,
  a třeba i Římanů.
 • 00:05:47 Hlavním bohem,
  stvořitelem všehomíru,
 • 00:05:50 byl Svarog.
 • 00:05:52 Ten vykul
  nebeský sluneční kotouč.
 • 00:05:56 Byl to on, kdo dal světu řád.
 • 00:05:59 Jeho syn, už nižší bůh,
  se jmenoval Svarošic.
 • 00:06:02 On představuje
  personifikaci slunečního kotouče
 • 00:06:05 a jeho symbolem byl oheň.
 • 00:06:10 Cestovatel Íbn Rus dokonce říká,
  že Slované byli uctívači ohně.
 • 00:06:14 Leč na čele
  pohanského božského světomíra
 • 00:06:18 byl jiný bůh,
  a sice nám známější Perun,
 • 00:06:22 prohánějící se
  po obloze na svém voze,
 • 00:06:28 v ruce třímající ohnivou sekeru,
  z které vycházely hromy a blesky.
 • 00:06:35 Byl to tedy pán a dárce deště,
  a zároveň hromotvůrce,
 • 00:06:38 takže bývá personifikován
  a spojován s bohem válečným.
 • 00:06:44 Kromě něho byl u Slovanů
  další významný bůh.
 • 00:06:49 Někdy se mu říká Weles,
  jindy Wolos.
 • 00:06:52 Byl to ochránce
  a rozmnožovatel stád dobytka.
 • 00:06:56 Byl to ochránce majetku.
 • 00:06:58 Ale také údajně ochránce čarodějů.
 • 00:07:02 Kromě těchto velkých bohů
  měli Slované bohy nižšího řádu.
 • 00:07:06 Třetího, možná čtvrtého.
 • 00:07:08 Nám asi dobře známý Radegast.
 • 00:07:10 Kromě toho Slované uctívali
  celou řadu malých bůžků,
 • 00:07:14 božstev rodinného charakteru.
 • 00:07:17 Klaněli se studánkám,
  věřili, že kolem nich tancují víly.
 • 00:07:22 Že tam jsou vodníci,
  které známe z pohádek apod.
 • 00:07:26 A se všemi museli
  naši předci žít na jednom světě.
 • 00:07:30 Ať už byli zlí nebo hodní.
 • 00:07:33 Museli s nimi vycházet.
 • 00:07:35 -Archeologické nálezy
  připomínají
 • 00:07:37 jejich kultovní místa
  na řadě velkomoravských hradišť.
 • 00:07:41 Zahloubené kruhové objekty
  s palisádovou ohradou
 • 00:07:45 a centrem, kde stál pohanský idol.
 • 00:07:48 Snad sám Perun.
 • 00:08:05 Tady oslavovali slunovrat
  a vzdávali hold svým bohům.
 • 00:08:14 Někde se našel hrob posvátného koně.
 • 00:08:18 -Kůň, bělouš,
  byl nejvýznamnějším orákulem
 • 00:08:21 pro všechny významné věštby.
 • 00:08:24 Před koněm se rozložila kopí
  a bylo zásadní,
 • 00:08:28 kterou nohou
  kůň tato kopí překračoval.
 • 00:08:31 Pakliže pravou,
 • 00:08:33 bylo to dobré rozhodnutí
  a Slované vyráželi do války.
 • 00:08:37 Pakliže nakročil levou,
 • 00:08:38 upouštěli
  od významných rozhodnutí.
 • 00:08:49 V pohanském období
  Slované své mrtvé spalovali.
 • 00:08:53 O něco později,
  od konce 8. století,
 • 00:08:56 nastala změna a do země
  začali ukládat nespálená těla.
 • 00:09:01 A nám se tak
  v archeologických pramenech
 • 00:09:04 občas objeví hroby,
 • 00:09:06 respektive kosterné pozůstatky
  v atypických polohách.
 • 00:09:10 Např. v silně skrčené poloze
  jako by dotyčného chtěli pohřbít
 • 00:09:15 svázaného do kozelce
  nebo s oddělenými lebkami,
 • 00:09:19 případně dlaněmi, případně lebkou
  zcela rozbitou kameny.
 • 00:09:28 Těmto úkonům říkáme,
  že jsou protivampyrické.
 • 00:09:33 Byli to jedinci
  za svého života nějak zvláštní.
 • 00:09:39 Byl psychicky nemocný,
  padoucnicí,
 • 00:09:42 mohl být fyzicky nemocný,
  mohl mít pokřivenou páteř.
 • 00:09:46 Každopádně zde spatřujeme snahu
 • 00:09:48 zabránit obživnutí
  takto zemřelého
 • 00:09:50 a takto pohřbeného člověka,
  aby nemohl dále škodit.
 • 00:10:00 -Co je to Velká Morava?
 • 00:10:02 Byl to politický útvar,
  ať už jej budeme nazývat jakkoli,
 • 00:10:06 raný nebo náčelnický stát,
  nicméně byl to politický útvar,
 • 00:10:11 který se objevuje
  v 1. třetině 9. století.
 • 00:10:19 Velká Morava je obecně
  fenoménem moravské archeologie,
 • 00:10:23 ale byla
  i fenoménem československé.
 • 00:10:25 A samozřejmě
  i slovenské archeologie.
 • 00:10:28 Je to něco, na co můžeme být pyšní,
  na co můžeme být hrdí.
 • 00:10:33 Protože to, co se podařilo
  našim předkům vybudovat,
 • 00:10:36 je něco úžasného a nemá to
  ve středoevropském prostoru
 • 00:10:41 patřičných paralel.
 • 00:10:47 -Poprvé se jméno Moravané
  objevuje roku 822,
 • 00:10:51 v Letopisech království Franků,
 • 00:10:53 kdy se jejich vyslanci
  dostavili na říšský sněm.
 • 00:10:57 A nacházíme i zmínku
  o jejich počínajícím
 • 00:11:00 "pokřesťanštění?.
 • 00:11:01 Přicházejí mezi ně
  západní misionáři,
 • 00:11:04 a posléze prý sám biskup z Pasova
 • 00:11:06 "pokřtil všechny Moravany.?
 • 00:11:11 -Ta zpráva je bezesporu nadsazená.
 • 00:11:14 Nebylo najednou možné
  pokřtít všechny Slovany.
 • 00:11:18 Ale křest bezesporu
  přijala jejich elita.
 • 00:11:21 Z té zprávy možná vyplývá,
  že skončila prvotní,
 • 00:11:25 chaotická fáze šíření křesťanství
  mezi Moravany
 • 00:11:28 a že nastává fáze nová,
  již organizovaná.
 • 00:11:32 Fáze, v níž připadne hlavní role
  arcipresbyteru Pasova.
 • 00:11:40 -Na počátku 9. století
  se nad Dunajem zrodila 2 knížectví.
 • 00:11:45 Jednomu vládne křesťan kníže Mojmír
 • 00:11:47 a druhému asi ještě nepokřtěný
  velmož Pribina,
 • 00:11:51 který však o trůn přijde.
 • 00:11:59 -My jsme zpraveni
  o 1. velkomoravském knížeti,
 • 00:12:02 Mojmírovi a jeho konfrontaci
  s nitranským Pribinou.
 • 00:12:06 Pribina
  je poměrně zvláštní postava.
 • 00:12:08 On zřejmě nepatřil
  do panovnického rodu,
 • 00:12:11 nebyl z Mojmírovců,
 • 00:12:13 ale měl to být jeden z velmožů,
  kteří podléhali Mojmírovi.
 • 00:12:21 A proč se tak domníváme?
 • 00:12:23 Je to z toho, že když byl
  na počátku 30. let vyhnán,
 • 00:12:27 uchýlil se do Panonie.
 • 00:12:30 Tam dostal léno,
  z něhož se pak stalo léno dědičné.
 • 00:12:34 Ale v conversiu
  o pokřtění Bavorů a Korutanců
 • 00:12:38 je jmenován
  jako "jakýsi Pribina?.
 • 00:12:41 Čili kdyby byl z knížecího rodu,
 • 00:12:44 bylo by to tam
  jistě nějak zdůrazněno.
 • 00:12:48 -Zdá se tedy,
 • 00:12:49 že někdejší nitranský kníže Pribina
  zde byl dobře přijat.
 • 00:12:54 Možná z politických důvodů,
  ale byl zde také pokřtěn.
 • 00:12:58 Později se stane
  dokonce knížetem a vévodou.
 • 00:13:03 Člověkem silně ve službách Franků.
 • 00:13:08 V té době zatím žijí Mojmírovi
  Moravané v klidu a míru.
 • 00:13:13 Bylo to dáno tím, že byli pokřtěni,
 • 00:13:15 tudíž vytáhnout vojensky proti nim
  z pohledu šíření křesťanství nešlo.
 • 00:13:21 Ostatně jejich nejbližší soused,
  francká říše,
 • 00:13:24 se ve 40. letech 9. století
  nacházel ve velkém chaosu.
 • 00:13:30 Synové
  relativně slabého panovníka
 • 00:13:32 Ludvíka Pobožného
  se domáhali svých práv.
 • 00:13:36 A tak nakonec došlo
  k rozdělení rozsáhlé francké říše
 • 00:13:40 na 3, později na 2 části,
  západní a východní.
 • 00:13:47 A byl to právě
  panovník východofrancké říše,
 • 00:13:50 Ludvík II. Němec,
 • 00:13:51 který velice brzy začal řešit
  poměry ve východním pohraničí.
 • 00:14:00 -V letopisech Fuldských
  se roku 846 píše:
 • 00:14:04 "Ludvík Němec vytáhl
  proti moravským Slovanům,
 • 00:14:07 kteří vyvolali vnitřní rozbroje.
 • 00:14:09 Zde uspořádal a urovnal
  vše podle svého uvážení.
 • 00:14:13 Poté se vrátil přes Čechy
  s velkou ztrátou svého vojska.?
 • 00:14:18 A Mojmír ? sjednotitel Moravanů
  a zakladatel panovnické dynastie
 • 00:14:22 náhle mizí z historie.
 • 00:14:24 O jeho dalším osudu letopisy mlčí.
 • 00:14:31 -O vládě knížete Mojmíra I.
  toho příliš mnoho nevíme.
 • 00:14:35 Až roku 836 se dozvídáme,
 • 00:14:37 že východofrancký král
  Ludvík Němec
 • 00:14:40 rozhodl se Moravanům dosadit
  na knížecí trůn Rostislava.
 • 00:14:46 Věřil, že tam vznikne
  jakýsi satelitní útvar,
 • 00:14:50 poplatný franckému panovníkovi,
 • 00:14:52 který tím v této oblasti
  nastolí svou vládu.
 • 00:14:58 -Ale opusťme nyní evropskou scénu
  a podívejme se do sídla
 • 00:15:02 nového moravského panovníka,
  do legendárního Veligradu.
 • 00:15:07 Odehrály se zde
  nejen velké události,
 • 00:15:10 ale i drobné příběhy.
 • 00:15:14 -R. 852 se z akt mohučské synody
 • 00:15:17 významných církevních
  hodnostářů dovídáme,
 • 00:15:21 kterak Albgis, významný Frank,
 • 00:15:23 svedl a unesl ženu
  jinému významnému Frankovi
 • 00:15:27 a odešel s ní
  k národu Moravanů
 • 00:15:32 křesťanství dosud velmi drsného.
 • 00:15:36 Těžko si dovedeme představit,
  že by tento významný Frank
 • 00:15:40 hledal oporu a ochranu
  na dvoře panovníka,
 • 00:15:43 který by mu ji
  nedovedl poskytnout.
 • 00:15:47 -A kde vlastně mohl být
  onen knížecí Veligrad?
 • 00:15:51 V centru Staré Město
  ? Uherské Hradiště?
 • 00:15:55 V Pohansku u Břeclavi?
 • 00:15:57 Anebo v Mikulčicích?
 • 00:16:03 -Člověk by si myslel,
 • 00:16:04 že v tomto prostoru
  baziliky, paláce,
 • 00:16:07 bylo hlavní centrum Velké Moravy.
 • 00:16:10 Ale to je všechno
  bez písemných pramenů.
 • 00:16:13 Navíc situace
  byla tak proměnlivá,
 • 00:16:16 že se i centra mohla měnit,
  že se mohla přesouvat,
 • 00:16:20 anebo možná existoval
 • 00:16:22 podobný model
  jako v karolinské říši,
 • 00:16:25 kde vládce vládl ze sedla
  a kdy objížděl své falce.
 • 00:16:32 Možná podobným způsobem
  objížděl velkomoravský kníže centra,
 • 00:16:37 protože jich nebylo tolik,
 • 00:16:39 ale nejsme jednoznačně schopni říct:
  tady byl knížecí dvorec Rostislava
 • 00:16:44 a ve Starém Městě
  byl knížecí dvůr Svatopluka.
 • 00:16:48 Ale nic to neubírá
  lokálnímu významu tohoto místa,
 • 00:16:51 které je naprosto jedinečné.
 • 00:16:55 Nejvýznamnější sakrální objekt
  je právě tahle bazilika,
 • 00:16:59 na které stojíme.
 • 00:17:00 Na ni navazující
  profánní reprezentativní objekt
 • 00:17:04 je právě knížecí palác.
 • 00:17:08 To, že se kostel
  nachází tak blízko paláce,
 • 00:17:11 značí jasně i významem, že byl
  úzce spojený se světskou mocí.
 • 00:17:17 Celá aglomerace pokračovala
 • 00:17:19 v 9. století
  i na slovenské straně řeky Moravy,
 • 00:17:22 a v katastru Kopčan,
  slovenské obce,
 • 00:17:25 zde stojí
  známá kaple sv. Margity
 • 00:17:28 a patrně
  jediný stojící kostel z 9. století
 • 00:17:32 a kolem poměrně rozsáhlé území,
  osídlené, které bylo součástí
 • 00:17:37 společné sídelní aglomerace
  Mikulčice-Kopčany.
 • 00:17:46 -Nacházíme se
  na Pohansku u Břeclavi,
 • 00:17:49 3. z nejvýznamnějších
  velkomoravských center.
 • 00:17:52 Pohansko bylo v raném středověku
  osídleno již od 6. století,
 • 00:17:57 kdy sem přichází
  nejstarší Slované,
 • 00:18:00 zakládají zde
  otevřenou zemědělskou osadu
 • 00:18:03 a pochovávali zde
  dokonce své mrtvé
 • 00:18:05 v žárových hrobech,
 • 00:18:07 protože nejstarší Slovani
  byli pohani, nikoli křesťané.
 • 00:18:11 V 9. století zde však vzniká
  rozsáhlá velkomoravská aglomerace,
 • 00:18:15 která se vyznačuje
  mohutným opevněním,
 • 00:18:18 což ji do jisté míry odlišuje od
  Mikulčic a Starého Města,
 • 00:18:23 protože val, který má skoro 2 km,
 • 00:18:25 zde kompletně opevňuje
  plochu 28 hektarů.
 • 00:18:32 Takže předpokládáme,
 • 00:18:34 že Pohansko nechal vybudovat
  sám velkomoravský panovník
 • 00:18:38 jako projev
  své vlastní emancipace
 • 00:18:40 na zbytku národa.
 • 00:18:42 Centrum moci politické,
  vojenské i ekonomické.
 • 00:18:46 Na této ploše
  byla řada sídlištních poloh.
 • 00:18:50 Z nejvýznamnějších
  bychom mohli jmenovat
 • 00:18:53 velmožský dvorec,
  o kterém předpokládáme,
 • 00:18:56 že to bylo jedno ze sídel
  velkomoravského panovníka.
 • 00:19:03 -O rozsáhlé mocenské
  sídelní aglomeraci v místech
 • 00:19:06 dnešních měst
  Uherské Hradiště a Staré Město
 • 00:19:10 jsme si už cosi pověděli.
 • 00:19:16 Tato aglomerace, Veligrad,
 • 00:19:18 vznikla
  na strategicky výhodném místě.
 • 00:19:21 V místě soutoku 2 řek,
  Moravy a Olšavy.
 • 00:19:27 V místě,
  kde se také křížily stezky,
 • 00:19:30 z nichž jedna, Jantarová stezka,
 • 00:19:33 tehdy spojovala
  evropský sever s jihem.
 • 00:19:38 Byla to aglomerace,
  díky níž si dovedeme představit,
 • 00:19:42 že ji někdy mohl obývat
  i kníže Rostislav
 • 00:19:45 a možná ještě častěji
  i samotný Svatopluk.
 • 00:19:54 -Rostislavova moc sílí
  a v roce 855 začal válčit s Franky.
 • 00:20:00 "Král Ludvík Němec,
  když vedl málo úspěšně vojsko
 • 00:20:03 na moravské Slovany,
  vrátil se bez vítězství.
 • 00:20:08 Rostislav ho pronásledoval
 • 00:20:10 a zpustošil mnoho míst
  pohraničních obyvatel.?
 • 00:20:13 Praví se v letopisech Fuldských.
 • 00:20:22 -Vidíme, že loajalita
  starých Moravanů
 • 00:20:25 a jejich vládnoucího knížete
  vůči západnímu protektorovi
 • 00:20:29 neměla vůbec dlouhé trvání.
 • 00:20:31 Východofrancký král
  Ludvík II. Němec
 • 00:20:34 totiž po svém
  neúspěšném válečném tažení
 • 00:20:37 předal vládu
  nad východními teritorii své říše
 • 00:20:40 synovi Karlomanovi,
 • 00:20:42 aby tento vyvíjel
  tlak vůči moravským nepřátelům.
 • 00:20:49 -Karloman se však s nimi
  nečekaně spojuje proti svému otci.
 • 00:20:53 Tehdy umírá velmož Pribina
 • 00:20:55 a Rostislav získává čas
  pro rozvoj své země.
 • 00:21:03 -Rostislav Moravu ubránil.
 • 00:21:05 Po celou dobu jeho vlády
  však neustále probíhal
 • 00:21:09 boj o moc, a také boj o víru.
 • 00:21:12 Křesťanství se na Moravě
  šířilo shora, prostřednictvím elit
 • 00:21:17 a skrze panovníka.
 • 00:21:21 Avšak před Rostislavem
  tu byl jeden problém.
 • 00:21:25 On a jeho země
  se vymanili z vlivu Franků,
 • 00:21:28 avšak ve sféře církevní
  bylo na Moravě stále
 • 00:21:32 rozhodující slovo
  pasovského archipresbytera.
 • 00:21:38 -Latinský klérus
  stál vždy na straně Franků
 • 00:21:41 a Rostislav vyhnal kněze,
  kteří mu neslíbili věrnost.
 • 00:21:45 Věděl však, že bez kněžské správy,
  bez biskupa, bude jeho země slabá.
 • 00:21:53 -Proto se obrátil
  nejprve na římského papeže,
 • 00:21:57 aby ho požádal o vyslání biskupa.
 • 00:21:59 Z logických důvodů
  římský papež odmítl.
 • 00:22:02 Až příliš byl svázán
  s franckým panovníkem.
 • 00:22:05 A proto se Rostislav
  rozhodl obrátit na Byzanc.
 • 00:22:12 -"Vypravil posly k císaři
  Michaelovi:
 • 00:22:15 "... nemáme učitele,
 • 00:22:16 který by nám vyložil
  pravou křesťanskou víru.
 • 00:22:20 Tak nám, vladaři,
  takového biskupa a učitele pošli.?
 • 00:22:29 -Byzanc vyhověla.
 • 00:22:30 A tak v 2. polovině roku 863
  vyrazila na cestu,
 • 00:22:35 z Konstantinopole,
 • 00:22:37 misie vedená
  učeným Konstantinem Filosofem
 • 00:22:40 a jeho bratrem Metodějem.
 • 00:22:43 Čekala je dlouhá cesta
  po Jaderském moři,
 • 00:22:46 a potom po Jantarové stezce,
 • 00:22:49 po níž kolem Děvína
  konečně dorazili na Moravu.
 • 00:22:56 Předpokládáme,
  že mohli přijít právě sem.
 • 00:22:59 Na hradisko Valy u Mikulčic.
 • 00:23:01 V té době tu totiž
  existoval knížecí dvorec,
 • 00:23:05 ale hlavně tu stála
  opuštěná bazilika,
 • 00:23:08 vystavěná před více než 50 lety
 • 00:23:11 archipresbyterem
  pasovského biskupa.
 • 00:23:15 Toho archipresbytera,
  kterého vyhnal Rostislav,
 • 00:23:19 neboť až příliš okatě
  stranil Ludvíku II. Němcovi,
 • 00:23:23 franckému panovníkovi.
 • 00:23:27 Je dost možné, že Rostislav
  byl tímto složením misie zklamán,
 • 00:23:31 protože čekal biskupa, učitele,
 • 00:23:34 který by se postavil
  do čela moravské církve.
 • 00:23:40 A je dost možné, že toto zklamání
  vycítili oba bratři.
 • 00:23:45 Proto se s vervou
  vrhli do misijní činnosti.
 • 00:23:50 A měli k tomu dobré podmínky,
 • 00:23:52 protože Rostislav
  je všemožně podporoval.
 • 00:23:55 Co víc si v dané chvíli
  mohli staří Moravané přát?
 • 00:24:02 -Bratři přinesli zemi
  staroslověnskou liturgii,
 • 00:24:05 novou hlaholskou abecedu,
  a také první právní zákoník.
 • 00:24:11 Ale pak je Rostislav
  nečekaně Franky zajat.
 • 00:24:18 Poddal se.
 • 00:24:21 A vyhnaní latinští kněží se zas
  navracejí k mikulčické bazilice.
 • 00:24:28 -V té době tu ještě dlejí
  Konstantin Filozof a Metoděj.
 • 00:24:32 A zřejmě si
  velice brzy uvědomují,
 • 00:24:35 že jsou tu tak nějak navíc.
 • 00:24:37 A proto s vědomím
  vládnoucího knížete Rostislava
 • 00:24:41 zřejmě opouštějí Mikulčice,
 • 00:24:43 dávají se na sever
  podél toku řeky Moravy
 • 00:24:46 do 40 km vzdáleného Veligradu.
 • 00:24:49 Zde, na Sadské výšině,
  stál kostel byzantského typu
 • 00:24:53 s půdorysem vepsaného kříže,
 • 00:24:55 který dávno před jejich příchodem
  vystavěli misionáři,
 • 00:25:00 pocházející
  z přijadranské Aquileje.
 • 00:25:05 Od této chvíle působí na Moravě
  2 samostatná křesťanská centra,
 • 00:25:10 která se asi neměla příliš v lásce.
 • 00:25:15 A sice bavorsko-latinské
  s centrem zde v Mikulčicích
 • 00:25:20 a centrum
  byzantsko-staroslověnské
 • 00:25:25 v místech dnešních Sadů.
 • 00:25:30 Za dalšími osudy Velké Moravy
  a jejích obyvatel
 • 00:25:34 v době vlády
  knížete a krále Svatopluka
 • 00:25:37 se vypravíme příště.
 • 00:25:41 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2016
 • 00:26:04 .

Související