iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 4. 2013
22:20 na ČT2

1 2 3 4 5

24 hlasů
15108
zhlédnutí

Šumné stopy

Izrael - Do Svaté země!

V prvním izraelském putování navštívíme například horu Tabor, Jeruzalém či Caesareu.

27 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Šumné stopy - Izrael - Do Svaté země!

 • 00:00:31 Přátelé šumných cest, kam
  vypravíme se společně dneska?
 • 00:00:35 Po klikatých stopách, které vedou
  z Čech, Moravy a Slezska
 • 00:00:40 až k břehům Jordánu
  či Olivetské hoře.
 • 00:00:44 Do míst, kudy jsou po tisíce let
  biblické zázraky, radost či úžas,
 • 00:00:49 ale i bolest, zápas
  a nevýslovné hoře.
 • 00:00:54 Do Kanaánu, do Svaté země,
  čeká nás vrch Tabor.
 • 00:00:58 Šalom Izrael!
 • 00:01:01 Následujte mě.
 • 00:01:06 Hora Tabor,
  starozákonní hranice
 • 00:01:09 mezi kmeny Zabulon,
  Isachar a Neptali,
 • 00:01:13 podle křesťanské tradice
  dějiště proměnění Páně.
 • 00:01:17 Hora Tabor navíc
  také dala jméno
 • 00:01:20 jihočeskému, původně sociálně
  utopickému husitskému městu Tábor.
 • 00:01:30 A my jsme tu právě proto,
 • 00:01:32 abychom tyto společné nitky
  hledali.
 • 00:01:35 A jako jsou některá biblická jména
  otištěna v české zemi,
 • 00:01:39 jsou i ve zdejší krajině a městech
  k nalezení šumné stopy,
 • 00:01:44 původem z Prahy, Brna,
  Ostravy či Boskovic.
 • 00:01:48 Tak tedy vzhůru
  Jeruzalému vstříc!
 • 00:01:58 Jeruzalém bývá na starých mapách
  označován
 • 00:02:02 jako střed jetelového listu
  či jako pupek světa.
 • 00:02:07 Pravdou je, že z něj vzhůru
  k jedinému bohu s různými jmény
 • 00:02:12 již tisíce let vzlétá
  proud modliteb
 • 00:02:15 judaismu, křesťanství a islámu.
 • 00:02:20 To je pro Jeruzalém požehnáním,
  a zároveň i trestem.
 • 00:02:24 Pro všechny tři náboženství
  je totiž posvátným městem.
 • 00:02:30 Já v něm dole přistanu.
 • 00:02:38 Lví brána či Brána sv. Štěpána,
 • 00:02:42 postavená jako celé opevnění
  v 16. století
 • 00:02:47 na příkaz sultána
  Süleymana I. Nádherného,
 • 00:02:51 nás odkáže k prastaré
  poutnické tradici.
 • 00:02:56 I tudy do města vcházeli
  a z něj odcházeli
 • 00:03:00 poutníci z celého světa.
 • 00:03:03 Dávno před stavbou brány,
  léta Páně 1491,
 • 00:03:07 byl jedním z nich
  i Martin Kabátník,
 • 00:03:10 měštěnín usedlý v Litomyšli.
 • 00:03:13 A kam hlavu složili poutníci,
 • 00:03:16 kteří sem v 19. století
  z Čech přišli?
 • 00:03:22 Hospic dnes chápeme
  jako místo,
 • 00:03:26 kde nevyléčitelně nemocní
  či staří lidé
 • 00:03:29 mohou důstojně ve společnosti
  svých blízkých
 • 00:03:33 dojít až na konec
  své životní cesty.
 • 00:03:42 V původním, středověkém smyslu
  to byl však útulek pro poutníky.
 • 00:03:47 Ti, kteří přicházeli do Svaté země
  z rakousko-uherské monarchie,
 • 00:03:51 měli k dispozici
  od 16. března 1863
 • 00:03:56 rakouský hospic
  či hospic Svaté rodiny,
 • 00:03:59 vystavěný z příspěvků katolíků
  celého mocnářství,
 • 00:04:04 tedy i českých zemí,
 • 00:04:07 jako v tomto neklidném městě
  bezpečný přístav jediný.
 • 00:04:17 Místo spočinutí a klidu.
 • 00:04:21 Sídlil tu také
  habsburský konzul,
 • 00:04:24 který zde působil
  nejen jako ochránce
 • 00:04:27 rakousko-uherských katolíků,
  ale i aškenázských Židů.
 • 00:04:32 Domácí řád z roku 1895 stanoví,
 • 00:04:36 že každý poutník
  z rakouského císařství
 • 00:04:40 zde smí zadarmo požívat
  pohostinství osm dní.
 • 00:04:44 Škoda že dnes to neplatí také.
 • 00:04:47 Jen mramorová
  Panna Marie vzhlíží
 • 00:04:51 i na české historické
  zemské znaky.
 • 00:04:59 Symetrická patrová stavba
  s plochou střechou
 • 00:05:02 na obdélníkovém půdorysu
 • 00:05:05 nám svou světlou fasádou
  připomene
 • 00:05:08 zdejší stavební nařízení,
  neměnné a stálé:
 • 00:05:12 povinný obklad budovy
  místním kamenem.
 • 00:05:16 Tak dnes do daleka svítí
  Věčné město, bílý Jeruzalém.
 • 00:05:26 V roli představeného kláštera
  se za dobu jeho existence
 • 00:05:30 vystřídalo také
  několik českých kněží,
 • 00:05:33 František Kyzlink,
  Antonín Kleveta, Josef Koutný.
 • 00:05:36 A to jsem jenom některé
  vyjmenovat zkusil.
 • 00:05:41 Na mne již čeká další krajan,
 • 00:05:44 zbožný kněz,
  zpovědník císařovny Zity,
 • 00:05:47 orientalista,
  profesor několika univerzit,
 • 00:05:50 čestný beduínský náčelník
  Musa ar Rueili,
 • 00:05:54 moravský rodák Alois Musil.
 • 00:05:57 Vítejte, pane architekte!
  Jsem rád, že jste tady.
 • 00:06:01 Víte, v písku u beduínů
 • 00:06:03 člověku nepomohou tituly,
  funkce ani řády.
 • 00:06:06 Je odkázán sám na sebe
  a na boha.
 • 00:06:09 Kéž ani vás
  na cestách neopouští.
 • 00:06:12 Jděte se podívat
  na české stopy do kaple.
 • 00:06:15 Třeba se ještě potkáme
  někde v poušti.
 • 00:06:18 -Tož šalom.
  -Salam.
 • 00:06:28 Duchovním centrem
  poutnického domu
 • 00:06:31 zůstává kaple zasvěcená
  Svaté rodině
 • 00:06:35 podle projektu tvůrce
  vídeňského Votivkirche
 • 00:06:38 Heinricha von Ferstela.
 • 00:06:44 V roce 1908 sem poutnická
  karavana ze Štýrska dopravila
 • 00:06:49 tuto mozaiku, velkou
  24 metrů čtverečních,
 • 00:06:52 s patrony monarchie.
 • 00:06:56 Jak vidno, též Cyril s Metodějem
  i náš svatý kníže Václav
 • 00:07:00 tu dodnes k spatření jsou.
 • 00:07:14 Rakouský hospic leží
  u třetího zastavení křížové cesty,
 • 00:07:18 kde podle tradice zbičovaný Ježíš
  poprvé klesl pod tíhou kříže.
 • 00:07:28 Trasa dlouhá 600 metrů spojuje
  symbolicky Antoninovu pevnost,
 • 00:07:32 sídlo místodržícího,
  v níž byl Ježíš odsouzen k smrti,
 • 00:07:37 s Božím hrobem
  na vrchu Golgota,
 • 00:07:40 kde byl podle evangelií
  Kristus ukřižován.
 • 00:07:43 Golgota, latinsky calva,
  znamená lebka, odtud kalvárie,
 • 00:07:48 neboť podle staré legendy
 • 00:07:50 je zde ukryta lebka
  prvního člověka, Adama.
 • 00:07:56 Dostat se úzkými uličkami
  Via Dolorosa,
 • 00:08:00 plnými dotěrných obchodníků,
 • 00:08:03 až k Božímu hrobu,
  je čím dál tím nesnadnější.
 • 00:08:08 Pohled na baziliku,
  zvenčí nenápadnou,
 • 00:08:12 s natruc léta neodstranitelným
  žebříkem,
 • 00:08:17 jedním z důsledků
  vleklých církevních sporů,
 • 00:08:20 nás těžko ukonejší,
 • 00:08:23 neboť nám připomene nešťastné
  půtky, šarvátky a války
 • 00:08:27 znesvářených křesťanských
  denominací.
 • 00:08:33 Hádají se o ni například
  pravoslavní, Koptové,
 • 00:08:37 Arméni, Řekové, františkáni.
 • 00:08:41 A smysl Ježíšova učení o míru
  a bratrské lásce
 • 00:08:46 se v hlučné lidské vřavě ztrácí.
 • 00:08:59 Zde u Damašské brány
  bylo místo,
 • 00:09:03 které již od dob římských
  označovalo bod nula.
 • 00:09:07 Odsud se měřila vzdálenost mezi
  Jeruzalémem a ostatními městy.
 • 00:09:13 V bodě nula obrazně řečeno
 • 00:09:16 se po rozpadu Rakouska-Uherska
  ocitli katoličtí poutníci
 • 00:09:20 z nového Československa.
 • 00:09:23 Ti sice na základě dohod
  z roku 1927
 • 00:09:26 směli užívat rakouský hospic,
  také na něj finančně přispívali,
 • 00:09:30 ale touhy a přání
  po vlastní budově narůstaly.
 • 00:09:37 Po mnohaletých peripetiích
  hledáním a koupí vhodného pozemku
 • 00:09:42 se jim to nakonec podařilo.
 • 00:09:45 V roce 1935 vzniká na svou dobu
  pozoruhodné dílo.
 • 00:09:50 Za chvíli popatříme,
  co z něj dodnes zbylo.
 • 00:09:58 Na tomto místě stával
 • 00:10:01 arabský tradiční obytný dům
  se šesti místnostmi.
 • 00:10:05 V roce 1934 jej i s pozemkem
  zakoupil
 • 00:10:09 nově založený
  Palestinský spolek.
 • 00:10:14 Podle projektu brněnského
  architekta Stanislava Kučery
 • 00:10:17 byl přestavěn na malý klášter
  Kongregace Těšitelů
 • 00:10:21 se smírnou kaplí
  Cyrila a Metoděje.
 • 00:10:25 Vznikla působivá stavba,
 • 00:10:28 která zažila chvíle slávy
  i dramatické historické děje.
 • 00:10:32 Původní budovu, jejíž vstup
  zdobil nápis
 • 00:10:36 Domus Dei, Porta Coeli,
  Dům Boží, Brána nebes,
 • 00:10:42 tady bohužel nevidím
  vedle sebe.
 • 00:10:46 Popatřme tedy na to,
  jak vypadala.
 • 00:10:49 Na své funkcionalistické hmoty
 • 00:10:52 zde v Jeruzalémě předepsaný
  bílý kamenný plášť si vzala.
 • 00:11:00 A jak vidíte nejlíp sami,
  v ostrém slunci tvrdé hrany
 • 00:11:05 změkčil Stanislav Kučera nároží
  vlídnými oblinami.
 • 00:11:12 Klášter Těšitelů
  s poutnickými pokoji
 • 00:11:15 a Cyrilometodějskou kaplí,
  vysvěcenou 28. července 1935,
 • 00:11:21 sloužil svému původnímu účelu
  bohužel jen pár let.
 • 00:11:28 V důsledku válečných událostí
  jej bratři sami nemohli udržet.
 • 00:11:34 Areál byl opuštěn
 • 00:11:36 a musel se spolehnout
  na záchranu z Vatikánu.
 • 00:11:40 A tak před námi nyní je
  honosná rezidence
 • 00:11:43 obývaná vatikánským nunciem.
 • 00:11:48 Zdálo by se, že tu po původní
  stavbě už stopa není.
 • 00:11:52 Omyl.
 • 00:11:55 Uvnitř čeká nás, a to myslím
  i pro odbornou veřejnost,
 • 00:11:58 veliké překvapení.
 • 00:12:01 Jak zranitelné tělo plže
  skrývá pevná ulita,
 • 00:12:05 je zde dodnes československá
 • 00:12:08 Cyrilometodějská smírná kaple
  ukrytá.
 • 00:12:14 Vybavení a výzdoba kaple,
  které sem v 36 bednách
 • 00:12:19 po moři i souši dopravili
  naši obětaví poutníci,
 • 00:12:23 však nebylo jen výrazem
  zbožnosti a úcty,
 • 00:12:27 ale také vizitkou
  českých uměleckých řemesel.
 • 00:12:35 Uměleckoprůmyslové školy
  v Železném Brodě, Novém Boru,
 • 00:12:39 Hradci Králové, Jablonci a Brně
 • 00:12:42 se na dekorativním nábytku
 • 00:12:45 nebo vitrážích profesora
  Jaroslava Václava Holečka
 • 00:12:48 realizovaly pilně.
 • 00:12:51 Jednoduché kompozice
  s českými světci
 • 00:12:55 získávají prosvětlením
  ráz nadzemský.
 • 00:13:00 Pod Holečkovým vedením
 • 00:13:03 na nich pracoval mladičký sklář
  Stanislav Libenský.
 • 00:13:12 Český porcelán zde zdomácněl.
 • 00:13:16 A na sklo, dar rodiny Rückl,
 • 00:13:20 si papežský delegát
  bez problémů... zvykl.
 • 00:13:33 K výzdobě budovy také přispěl
 • 00:13:36 svým monumentálním obrazem
  Pohled na Jeruzalém
 • 00:13:39 rodák z Brna-Líšně, významný
  židovský malíř Ludwig Blum.
 • 00:13:44 Opusťme poutnický dům
  s Cyrilometodějskou kaplí
 • 00:13:48 a věnujme se na chvíli
  jeho životu a obrazům.
 • 00:13:56 V roce 1924 v Davidově věži,
  prastaré jeruzalémské citadele,
 • 00:14:02 dnes cele přeměněné
  na muzeum,
 • 00:14:06 měl svoji první výstavu
  brilantní malíř Ludwig Blum.
 • 00:14:10 Nedlouho předtím
  se zde ve městě usadil.
 • 00:14:14 Splnil si jeden
  ze svých životních snů.
 • 00:14:20 Ovšem ještě předtím,
  než se tento umělec,
 • 00:14:23 narozený 28. července 1891
  v Líšni,
 • 00:14:27 natrvalo usídlil
  ve Svatém městě,
 • 00:14:31 které v době jeho příchodu
 • 00:14:34 se příliš nelišilo
  od tohoto modelu,
 • 00:14:38 studoval úspěšně malířství
  na akademiích v Praze a Vídni.
 • 00:14:41 V Praze byl jeho učitelem
  profesor Franz Thiele.
 • 00:14:45 Celou Svatou zemi,
  ale především své milované město,
 • 00:14:50 trvale dnes v řadě světových
  galerií oslavil Ludwig Blum
 • 00:14:56 svým úctyhodným dílem.
 • 00:15:00 Pokud by někdo z vás chtěl
  některý z jeho obrazů vidět,
 • 00:15:04 a do Jeruzaléma
  zrovna cestu nemá,
 • 00:15:07 postačí v Blumově rodném městě
  zastavení ne právě malé.
 • 00:15:12 Augustiniánský klášter
  na Starém Brně
 • 00:15:16 vám nabídne na ploše 2 x 8 metrů
  obraz z roku 1936.
 • 00:15:22 Pohled z Olivetské hory
  na biblický Jeruzalém.
 • 00:15:31 A teď už musíme bejt ticho.
 • 00:15:36 Čeká nás Beit Ticho.
 • 00:15:43 (RÁMUS A HLUK)
 • 00:15:52 A jsme tady.
 • 00:15:54 Tichým kouzlem
  přenesli jsme se
 • 00:15:57 až do Beit Ticho,
  tedy Domu Ticho,
 • 00:16:00 i když dnes absurdně obklopenému
  čirým hlučným stavebním ruchem.
 • 00:16:04 Tuto důstojnou rezidenci
  zbudoval v roce 1880
 • 00:16:09 arabský hodnostář
  Aga Rashid Nashashibi
 • 00:16:14 jako jeden z prvních domů
  postavených za hradbami.
 • 00:16:19 A kdo zde na schodišti
  očekává můj příchod?
 • 00:16:22 Brněnská rodačka, slavná
  židovská malířka Anna Ticho!
 • 00:16:29 V roce 1912 po studiích malířství
 • 00:16:32 u Williho Nowaka
  na vídeňské Akademii
 • 00:16:36 nabere její život směr
  výrazně jiný.
 • 00:16:39 Odchází se svým bratrancem
  a později manželem,
 • 00:16:42 významným očním lékařem,
 • 00:16:45 Abrahamem Albertem Ticho
  do Palestiny.
 • 00:16:48 Tento dům kupují v roce 1924.
 • 00:16:53 Šalom, pane architekte,
  pojďte prosím dále!
 • 00:16:55 V přízemí zřídil váš manžel
  soukromou kliniku,
 • 00:16:59 kam během pár let ze všech stran
  více než sto tisíc nemocných míří.
 • 00:17:05 Máte pravdu, můj manžel
  neléčí jenom Židy,
 • 00:17:08 ale také křesťany a muslimy.
 • 00:17:11 Uzdravil i emíra Abdalláha,
  pozdějšího jordánského krále.
 • 00:17:15 Ano. Ale víte co?
  Pojďte nahoru!
 • 00:17:18 Ukážu vám sbírku
  jeho chanukových svícnů.
 • 00:17:20 -Má velkou vášeň pro menoru.
  -Pro menoru?-Ano.
 • 00:17:25 Vy jste ale rychlá!
 • 00:17:28 Přesvědčený sionista
  vášnivě sbíral po celá léta
 • 00:17:32 posvátné nositele světla,
  menory,
 • 00:17:35 židovské svícny popsané
  již ve starozákonní knize Exodus.
 • 00:17:39 Ostatně i v dnešním
  izraelském státním znaku
 • 00:17:43 posvátnou menoru najdete též.
 • 00:17:47 Mých obrázků si ani nevšímejte.
  Mám většinou důležitější práci.
 • 00:17:51 Já vím, pomáháte manželovi
  v ordinaci.
 • 00:17:55 A to i při náročnějších
  operacích.
 • 00:17:57 Ale ještě bych o vás
  rád pověděl,
 • 00:18:00 že jste již v roce 1932
  spoluzakládala
 • 00:18:04 jeruzalémskou výtvarnou akademii,
  nový Bezalel,
 • 00:18:08 pojmenovanou podle
  biblického umělce,
 • 00:18:12 kterého si Hospodin zvolil
  jako tvůrce svého svatostánku.
 • 00:18:17 Teď už se ale musím věnovat
  naší práci.
 • 00:18:20 Můj manžel se za chvíli
  z návštěv pacientů vrací.
 • 00:18:23 Ochotně dám ale vaší šumné pouti
  další směr.
 • 00:18:26 Navštivte dům módní návrhářky
  Loly Beer.
 • 00:18:29 Lola Beer... Děkuju.
 • 00:18:42 O Tel Avivu, jeho historii
 • 00:18:45 a fascinující funkcionalistické
  architektuře
 • 00:18:48 si budeme vyprávět
  v některém z příštích dílů.
 • 00:18:51 Nyní musím u kávy
  v kavárně Emanuel
 • 00:18:55 k dalšímu putování nabrat sílu.
 • 00:19:00 Kdybychom sem dorazili
  před 15 lety,
 • 00:19:03 mohli jsme ve společnosti
  zdejších noblesních dam
 • 00:19:07 spatřit každou chvíli
  módní návrhářku Lolu Beer Ebner.
 • 00:19:38 Lola Beer,
  po druhém manželovi Ebner,
 • 00:19:41 se narodila 6. srpna 1910
  v Prostějově
 • 00:19:45 jako Carola, domácky Lola,
  Zwillinger.
 • 00:19:49 Možná že právě slavná oděvní
  tradice města jako Paříže Hané
 • 00:19:54 dala její životní cestě
  další směr.
 • 00:19:58 Vyučila se švadlenou
  a ve své vysněné životní dráze
 • 00:20:02 pokračovala studiem
  oděvního návrhářství
 • 00:20:05 na Uměleckoprůmyslové škole
  v Praze.
 • 00:20:10 V roce 1939 odchází s pomocí
  mládežnické sionistické organizace
 • 00:20:15 Techelet Lavan do Palestiny,
 • 00:20:19 kde na ni čekají Leopold a Otto,
  její bratři.
 • 00:20:22 Matku a dvě sestry bohužel
  nemohli již nikdy spatřit.
 • 00:20:27 Zemřely v koncentračních
  táborech
 • 00:20:30 Malý Trostinec a Travniky
  v roce 1942.
 • 00:20:35 První dámou izraelské módy
  se nestala přes noc,
 • 00:20:40 ale dlouholetou tvrdou prací.
 • 00:20:44 Lola pracovala intenzivně,
  nedbala žádných obtíží.
 • 00:20:49 Látky sháněla v Bejrútu
  či Paříži.
 • 00:20:53 Na každém modelu
  strávila řadu dní.
 • 00:20:57 Materiál, střih, provedení,
  vše muselo být perfektní.
 • 00:21:06 První významnou soukromou
  klientkou Loly Beer
 • 00:21:10 byla Vera Weizmann,
 • 00:21:13 manželka prvního izraelského
  prezidenta Chaima Weizmanna.
 • 00:21:19 Studijní centrum módního designu
  Loly Beer Ebner
 • 00:21:23 na uměleckoprůmyslové škole
  Šenkar, kde vyučovala,
 • 00:21:27 její jméno kreativita studentů
  stále slaví.
 • 00:21:35 A dál by za léta její práce
  významných zákaznic
 • 00:21:40 byla celá dvorana,
  například Paula Ben Gurion,
 • 00:21:45 Golda Meir, Aura Herzog
  či Leah Rabin.
 • 00:21:56 Také zahrada
  Muzea moderního umění
 • 00:22:00 jména manželů Loly a Adolfa Ebner
  dodnes připomíná.
 • 00:22:05 Sbírka současných plastik
  jako málokterá jiná.
 • 00:22:11 A na mě už tady čeká legendární
  izraelský automobil Susita.
 • 00:22:18 Vzhůru do Caesareie, kde nás dům
  Loly Beer Ebner přivítá!
 • 00:22:25 Není vůbec náhoda,
  že se přemisťujeme
 • 00:22:29 právě tímto populárním vozidlem
  z 60. a 70. let 20. století.
 • 00:22:38 S jeho sklolaminátovou
  karoserií
 • 00:22:42 naše vzpomínky
  sentimentálně doletí
 • 00:22:45 až k trabantům z NDR,
  jejichž plastová kapota
 • 00:22:49 prý zvuk kytarového trsátka
  nejlépe vyloudí.
 • 00:22:54 Kapotu Susit zde prý zase
  rádi okusovali velbloudi.
 • 00:23:01 Nás ovšem toto auto
  šumně zajímá,
 • 00:23:05 neboť jak uvádějí archivní
  zprávy, stál u jeho kolébky
 • 00:23:09 československý konstruktér
  Ladislav Šenkler,
 • 00:23:13 původem z Bratislavy.
 • 00:23:16 Jméno Susita mu dal podle
  starověkého města
 • 00:23:20 u Galilejského jezera.
 • 00:23:23 My sa však ideme na iné
  starodávne mesto pozerať.
 • 00:23:31 Letovisko Caesarea
  na břehu Středozemního moře
 • 00:23:35 bylo vyhledávaným sídlem
  společenské smetánky
 • 00:23:39 již od dob Féničanů.
 • 00:23:42 Za Řeků a Římanů
  zde vládl ruch a shon.
 • 00:23:45 Přibyli významný přístav,
  tento nádherný akvadukt,
 • 00:23:49 amfiteátr s pohledem na moře
  a patnáctitisícový hipodrom.
 • 00:23:55 Dávno před Rothschildy
 • 00:23:58 měli zde své paláce
  Pilát Pontský či Herodes Veliký.
 • 00:24:03 Pojďme ale za Lolou Beer.
  Dost bylo antiky!
 • 00:24:12 Také Lola Beer se svým manželem
  Adolfem Ebnerem,
 • 00:24:15 úspěšným obchodníkem
  s diamanty
 • 00:24:18 a štědrým mecenášem izraelské
  kultury, se usadili v Caesarei.
 • 00:24:28 Tento dům měli ze svých sídel
  nejraději.
 • 00:24:32 Utíkali sem z Tel Avivu ukrýt se
  před hektickým městem.
 • 00:24:42 Stále zde panuje božský klid.
 • 00:24:46 Z nedávných dob zbyla
  pouze Škoda Favorit.
 • 00:24:56 Každý strom je zde
  vyrvaný poušti.
 • 00:25:00 Země kanaánská lenost
  a malověrnost neodpouští.
 • 00:25:05 Věděl to už Rudolf Bloom,
 • 00:25:08 mladší bratr brněnského malíře
  Ludwiga Bluma,
 • 00:25:11 s kterým jsme se setkali
  již během naší cesty v Jeruzalémě.
 • 00:25:18 Rudolf Blum je otcem
  izraelského včelařství.
 • 00:25:22 A právě včelí křídla
  nám připomenou jemně,
 • 00:25:26 že bez práce,
  ale i bolestivých žihadel
 • 00:25:30 není nikdy nikde žádný med.
 • 00:25:34 Zkušenost odvěká
  a platná jako svět,
 • 00:25:37 který by každý z nás jistě našel
  už u proroka Izaiáše.
 • 00:25:42 Ten předal člověku
  mnohé svědectví moudré.
 • 00:25:48 Bude jíst smetanu a med,
  aby dokázal zavrhnout zlé.
 • 00:25:54 A volil dobré.
 • 00:26:59 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2013

Související