iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 12. 2008
13:30 na ČT2

1 2 3 4 5

193 hlasů
35870
zhlédnutí

Po stopách starých rabínů

Putování po významných izraelských lokalitách, spojených s počátky rabínského judaismu

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Po stopách starých rabínů

 • 00:00:14 Ulice starého Jeruzalémského
  města jsou prakticky
 • 00:00:17 po celý rok plné turistů.
  Většina z nich sem přichází,
 • 00:00:20 aby hledali stopy
  po Ježíši Nazaretském,
 • 00:00:23 který sem před 2000 lety z Galileje
  přišel hlásat své evangelium.
 • 00:00:30 Ježíš po ulicích tohoto
  města chodil, kázal zde
 • 00:00:33 a polemizoval s rabíny o tom, jak
  správně vykládat židovské zákony.
 • 00:00:38 I jeho samého někdy
  v evangeliích nazývali "rabí?.
 • 00:00:41 Kdo vlastně byli rabíni,
  kteří žili na prahu křesťanské éry?
 • 00:00:45 Vydejme se nyní po stopách
  starých rabínů po Svaté zemi i my.
 • 00:00:52 Doba před 2000 lety,
  kterou připomíná model tehdejšího
 • 00:00:55 Jeruzaléma byla pro židovství
  dobou náboženského kvasu.
 • 00:01:00 Vyrojilo se velké množství
  nových názorů a směrů.
 • 00:01:04 Tou nejbohatší a nejvýše postavenou
  skupinou byli saduceové.
 • 00:01:09 Bohatí Židé, kteří měli blízko
  k okupační římské politické moci.
 • 00:01:13 Ale hlavně k jeruzalémskému Chrámu
  a k rodinám kněží,
 • 00:01:17 vykonávajících obětní obřady.
 • 00:01:22 Známí jsou rovněž zélóti.
 • 00:01:24 Bojovní horlivci,
  kteří chtěli Řím porazit vojensky.
 • 00:01:28 A také sekta zbožných esejců,
  kteří si vybudovali sídlo
 • 00:01:31 v jeskyních judjské pouště,
  daleko od zkaženosti
 • 00:01:34 obyčejných smrtelníků,
  aby tam očekávali příchod Mesiáše.
 • 00:01:49 Pravými představiteli lidové
  zbožnosti byli před 2000 lety
 • 00:01:52 zákoníci a farizeové.
  Toto označení neznamená pokrytci,
 • 00:01:55 jak se dnes mnozí domnívají.
  Naopak cosi, jako "oddělení?.
 • 00:02:00 Tedy ti, co se od ostatních
  odličují oddaností Bohu a zákonu.
 • 00:02:07 Jako výrazná společenská síla
  se začínají objevovat v posledních
 • 00:02:11 staletích před přelomem letopočtu.
 • 00:02:14 Většinou pocházeli
  z prostých vrstev.
 • 00:02:16 Velice často jako řemeslníci,
  farmáři, nebo obchodníci.
 • 00:02:21 Nestranili se prostého lidu
  jako saduceové.
 • 00:02:24 Ani obyčejných hříšníků,
  jako esejci.
 • 00:02:30 Sami sebe považovali především
  za milovníky a znalce Tóry.
 • 00:02:34 Tedy Božího zákona obsaženého
  v pěti knihách Mojžíšových
 • 00:02:38 a ústní tradici, která se
  kolem nich vytvořila.
 • 00:02:41 Studium zákona nebylo jejich
  povoláním, ale posláním.
 • 00:02:45 Často byli oslovováni
  titulem učitel, rabi.
 • 00:02:49 Po roce 70 se ujímá název rabíni.
 • 00:02:53 Chtěli, aby všichni židé
  zákon ctili a studovali.
 • 00:02:57 Nejen slepě plnili,
  co jim kněží řeknou.
 • 00:03:03 Význam těchto učitelů vzrostl poté,
  co v letech 66 až 70 po Kristu
 • 00:03:08 Židé opět povstali proti Římu.
 • 00:03:11 I toto povstání bylo rozprášeno
  a jeruzalémský Chrám v r.70 zbořen.
 • 00:03:17 Zůstala po něm jen Západní zeď,
 • 00:03:19 které se někdy nesprávně říká
  Zeď nářků.
 • 00:03:28 Zničením chrámu
  se pro Židy mnohé změnilo.
 • 00:03:32 Kněžská rodina Levitů ztratila
  svůj hospodářský i politický
 • 00:03:36 základ a začala se vytrácet.
 • 00:03:38 Rovněž zéloti a esejci
  odešli do propadliště dějin.
 • 00:03:43 Na druhou stranu již zmiňovaní
  rabíni začali nabývat na významu.
 • 00:03:48 Protože se stali znalci
  a nositeli židovské tradice.
 • 00:03:52 Náboženský život Židů se přesunul
  do synagog, tedy modliteben,
 • 00:03:57 které se rozšířili jednak
  po celé izraelské zemi,
 • 00:04:00 ale i v zemích okolních.
 • 00:04:06 Když byl jeruzalémský chrám
  rozvrácen a tamější židé
 • 00:04:09 povražděni a vyhnáni,
  odešli učenci nejdříve sem,
 • 00:04:12 do města Javne.
  V tomto městě, které je známé
 • 00:04:16 také pod názvem Jamnie,
  obnovili Sanhedrín.
 • 00:04:20 Tedy náboženskou radu,
  které předsedal
 • 00:04:22 rabi Jochanan ben Zakai.
 • 00:04:25 Toto nevelké a do té doby
  nevýznamné město
 • 00:04:28 se tak na čas stalo
  centrem židovské učenosti.
 • 00:04:31 Právě tady byl sestaven kánon
  Bible, který v prakticky stejné
 • 00:04:35 podobě přijali i první křesťané
 • 00:04:39 Ze školy, která se v průběhu
  času přesouvala do dalších
 • 00:04:42 izraelských měst, se v Javne
  do dnešní doby nezachovalo nic.
 • 00:04:46 Dávné rabíny tu připomíná
  jen hrob rabi Gamliela,
 • 00:04:51 známého i z Nového zákona.
  Jen tradice říká, že se učenci
 • 00:04:55 kdysi scházeli v domku
  na vinici nedaleko holubníku.
 • 00:04:59 Mnozí ale říkají, že název
  "vinice? či "holubník?
 • 00:05:03 byly míněny obrazně,
  protože komunita v Javne
 • 00:05:06 se scházela ve velmi
  stísněných prostorách.
 • 00:05:12 V okolí Javne jsme žádnou vinici
  nepotkali, až daleko na severu,
 • 00:05:16 na Golanských výšinách.
 • 00:05:18 I tam jsme ale vzpomněli
  Jochanana ben Zakaje,
 • 00:05:21 jehož škola byla pro další vývoj
  rabínského židovství tak významná.
 • 00:05:31 Učenci v Javne si totiž
  byli velmi dobře vědomi krize,
 • 00:05:34 do které byla po zboření Chrámu
  vržena jejich víra.
 • 00:05:38 Do té doby soustředěná
  na rituál obětování v Jeruzalémě.
 • 00:05:42 Vždyť prostřednictvím obětí
  v Chrámu se Izrael očišťoval
 • 00:05:46 od hříchů a obětoval tu
  také smírčí oběti za celý svět.
 • 00:05:51 Za všechny nevědomé národy světa.
 • 00:06:00 Rabíni se rozhodli k velké inovaci.
 • 00:06:03 Napříště bude základem židovství
  místo obětování modlitba.
 • 00:06:07 Rabi Abaku například prohlásil:
 • 00:06:10 "co nahradí,Hospodine, býčky,
  které jsme Ti, Hospodine přiváděli?
 • 00:06:14 Naše rty!?
 • 00:06:16 Liturgie často byla inspirována
  přinášením obětin v Jeruzalémě.
 • 00:06:20 Což později částečně ovlivnilo
  i liturgii křesťanskou.
 • 00:06:25 Synagogy na celém světě
  se staly místem,
 • 00:06:28 kde nad shromážděním mužů
  se vznášela Boží přítomnost.
 • 00:06:32 Zechina, která opustila
  své místo na Chrámové hoře.
 • 00:06:40 ZPĚV
 • 00:06:50 Tlak Říma, kulturní,
  politický a náboženský neustával
 • 00:06:54 ani po potlačení povstání
  a zničení Jeruzaléma v roce 70.
 • 00:06:59 Tak už po pár desetiletích
  židé znovu povstali,
 • 00:07:03 aby se postavili drtivé
  římské přesile v povstání,
 • 00:07:07 které skončilo v roce 135.
  Bylo sice lépe organizované,
 • 00:07:12 vedl ho Šimon bar Kochba,
  ale skončilo opět další
 • 00:07:16 katastrofou národní i náboženskou.
 • 00:07:20 Na hlavy mnoha předních učenců
  dopadly kruté římské represe.
 • 00:07:24 Například rabi Akiva,
  tehdejší vůdce Sanhedrinu,
 • 00:07:27 byl Římany umučen sedřením kůže
  z těla pomocí železných kartáčů.
 • 00:07:33 K jeho hrobu v Tiberias
  se Židé dodnes přicházejí modlit.
 • 00:07:40 Období po druhé velké porážce
  bylo jedním z nejtěžších
 • 00:07:43 okamžiků židovských dějin.
 • 00:07:46 Mezi rabíny se ale našlo
  dost duchapřítomných mužů.
 • 00:07:49 Udělali smutné,
  ale realistické rozhodnutí.
 • 00:07:53 Uvědomili si totiž,
  že s fyzickou existencí rabínů
 • 00:07:57 jako znalců a vykladatelů tradice
 • 00:07:59 je ohrožena i sama existence
  židovství, jako takového.
 • 00:08:04 Rozhodli se proto, že sepíší
  veškeré zásady svého náboženství.
 • 00:08:09 Své názory na právo, morálku
  a další skutečnosti tak,
 • 00:08:13 aby bylo možné tradici
  předávat dále šířit i bez nich.
 • 00:08:19 Tak začala vznikat Mišna,
  soubor náboženských předpisů
 • 00:08:24 i občanských zákonů, který
  kolem roku 200 našeho letopočtu
 • 00:08:27 upravil do definitivní podoby
  Jehuda Ha-Nasi, Juda Kníže.
 • 00:08:33 Tento významný rabín
  byl pohřben tady,
 • 00:08:36 v rozsáhlém jeskynním
  pohřebišti v Bejt Šearím.
 • 00:08:41 K Mišně postupně přibývaly
  další vysvětlující komentáře.
 • 00:08:45 Až nakonec vznikla kniha,
  které se začalo říkat Talmud.
 • 00:08:49 Dnes zabírá desítky silných svazků.
 • 00:08:52 Jen jejich prosté přečtení
  trvá celá léta.
 • 00:08:56 Talmud obsahuje to,
  co židé nazývají ÚSTNÍ Tórou.
 • 00:09:00 Tedy tradici, která se
  během staletí nahromadila
 • 00:09:03 kolem pěti knih Mojžíšových.
  Těm se říká PSANÁ Tóra.
 • 00:09:08 Talmud je vlastně obrovským návodem
  na to, jak chápat Starý zákon.
 • 00:09:20 Talmud je zcela unikátním
  fenoménem v duchovních dějinách.
 • 00:09:25 Nepředstavuje zákony,
  ale debaty o nich.
 • 00:09:28 Nepředkládá pravdu,
  ale spory o pravdě.
 • 00:09:33 Talmud obsahuje nejrůznější,
  tvrzení, někdy i protichůdná,
 • 00:09:37 jednotlivých rabínů,
 • 00:09:39 teří žili v různých dobách
  na různých místech.
 • 00:09:42 A komentáře k nim,
  které přinášejí ještě další
 • 00:09:46 pohledy na daný problém.
 • 00:09:49 Jedná se o naprosto jedinečný
  a dialogický způsob myšlení.
 • 00:09:53 Místo toho, abychom se dozvídali,
  jaká je pravda a v co máme věřit,
 • 00:09:57 dozvídáme se pouze to,
  jak naši předchůdci přemýšleli
 • 00:10:00 a jak ke svým názorům došli.
  A teprve na základě vlastního
 • 00:10:04 studia a svého vlastního úsudku
  si tvoříme svůj názor.
 • 00:10:08 O tom, jak se bude
  ten který zákon vykládat,
 • 00:10:11 se někdy mezi rabíny hlasovalo.
  Zaznamenány ale byly i ty názory,
 • 00:10:16 které byly menšinové
  a nezískaly podporu.
 • 00:10:21 To dalo židovství neobyčejnou
  pružnost a schopnost reagovat
 • 00:10:24 na nové problémy, jako byly
  nové vynálezy či nové prostředí,
 • 00:10:28 do kterého se židé dostávali.
 • 00:10:32 Rabíni věřili,
  že zachovávají tradici,
 • 00:10:35 ale přitom vytvářeli novou kulturu.
 • 00:10:37 Kulturu, která stála
  na úctě k učenosti.
 • 00:10:41 Být vzdělaný ve věcech Tóry
  znamenalo víc, než cokoli jiného.
 • 00:10:45 Víc, než být bohatý,
  mocný nebo krásný.
 • 00:10:53 HUDBA
 • 00:11:11 Rabínská kultura byla pěstována
  a předávána jednak v synagogách,
 • 00:11:15 které se (jak jsme slyšeli)
  staly centrem náboženského
 • 00:11:19 života židů místo zbořeného Chrámu,
  jednak ve školách zvaných ješivy.
 • 00:11:25 Jak synagogy,
  tak ješivu jsme navštívili
 • 00:11:28 v pozoruhodném městě Cfat.
 • 00:11:33 Rabi Jose ben Kisma
  jednou vyprávěl příběh,
 • 00:11:36 že jednou potkal na cestě muže,
 • 00:11:38 který mu nabídl
  tisíckrát tisíc zlatých,
 • 00:11:40 jestli se přestěhuje do jejich
  města. Rabi Jose to odmítl s tím,
 • 00:11:45 že nechce žít jinde,
  než tam, kde je Tóra.
 • 00:11:49 Protože při odchodu z tohoto světa
 • 00:11:51 nás nebudou
  nedoprovázet drahé kovy,
 • 00:11:54 ale pouze Tóra a dobré skutky.
 • 00:12:00 Rabíni rozhodli,
  že v každém městě musí být
 • 00:12:03 veřejně přístupná škola a učitel.
 • 00:12:05 Tak mělo být vzdělání
  zajištěno pro každého.
 • 00:12:08 Děti chodily do školy
  od šestého až sedmého roku.
 • 00:12:12 Jeden z rabínů v talmudu
  dokonce říká, že dítě je třeba
 • 00:12:17 nacpat znalostmi jako dobytče.
 • 00:12:21 To sice neodpovídá
  moderním pedagogickým zásadám,
 • 00:12:24 ale přesto se dá říci,
 • 00:12:26 že židé přežívali těžké doby
  útlaku právě díky vzdělání.
 • 00:12:30 Židé věřili, že jen vzdělaný
  člověk může být opravdu zbožný.
 • 00:12:35 A také že učitel
  je vlastně posel Boží.
 • 00:12:38 O tom by si dnešní
  učitelé mohli nechat jen zdát.
 • 00:12:43 Tradice zachovala vzpomínku
  na muže, který prý neposnídal,
 • 00:12:47 dokud své děti neodvedl do školy.
  Tato úcta k učencům a učenosti
 • 00:12:51 pak mezi židy přetrvala
  další dva tisíce let.
 • 00:13:17 Židovská tradice nám zachovala
  diskuze, spory a dokonce
 • 00:13:21 i hádky rabínů v písemné podobně.
  Díky tomu máme k dispozici
 • 00:13:25 značné informací o několika
  generacích židovských učenců.
 • 00:13:30 Známe jména stovek z nich,
  víme, jak smýšleli
 • 00:13:33 jednotlivých událostech a známe
  jejich historky z jejich života.
 • 00:13:39 Například o rabi Akivovi,
  který žil až do svých 40 let
 • 00:13:43 jako nevzdělaný pastýř. Pak jednou
  s údivem zpozoroval rýhu,
 • 00:13:48 kterou na kameni u studny
  zanechala odkapávající voda.
 • 00:13:52 Jeho přátelé mu řekli:
  Proč jsi překvapený?
 • 00:13:55 Vždyť už v Písmu se praví,
  že voda přemůže i kámen.
 • 00:14:01 Akiva si tehdy řekl:
  Copak je mé srdce tvrdší než kámen?
 • 00:14:05 A rozhodl se, že půjde studovat.
 • 00:14:08 Akiva se nestyděl jít
  se svým synem do školy.
 • 00:14:11 Sedl si k nohám učitele,
 • 00:14:13 v ruce měl tabulku na psaní
  a začal abecedou.
 • 00:14:17 Nakonec se stal
  jedním z největších učenců.
 • 00:14:21 Mezi vůbec nejvýznačnější učence
  patřili rabíni Hilel a Šamaj.
 • 00:14:26 Byli přátelé,ale i věční soupeři.
  Vždycky zastávali opačné názory.
 • 00:14:32 A stejně tak jejich žáci
  a pozdější pokračovatelé.
 • 00:14:36 Zatímco škola Šamajova
  se vyznačovala přísností,
 • 00:14:39 Hilel obvykle preferoval
  umírněný přístup.
 • 00:14:43 Říkalo se, že vždycky zmíní
 • 00:14:45 nejdříve názor jiných
  a teprve pak ten svůj.
 • 00:14:49 Evangelia nám zachovala
  celou řadu podobenství,
 • 00:14:53 kterými Ježíš svým posluchačům
  přibližoval své poselství.
 • 00:14:57 Přemýšlení v podobenstvích
  bylo typickým prvek
 • 00:15:01 rabínské moudrosti té doby.
  Například v celé řadě z nich
 • 00:15:06 byl Hospodin líčen
  jako král vinice, nebo sadu.
 • 00:15:12 Nebo pán hodných
  či nehodných služebníků.
 • 00:15:15 Podle jedné z rabínských
  moudrostí byl představen jako král,
 • 00:15:20 který má před sebou prázdné poháry.
 • 00:15:23 Řekl si:
  pokud do nich naliji vodu
 • 00:15:25 příliš horkou nebo příliš studenou,
  tak puknou.
 • 00:15:29 Naliji do nich tedy vlažnou vodu.
 • 00:15:32 Tak je to i se světem.
  Pokud by Bůh byl pouze milosrdný,
 • 00:15:36 na světě by se příliš
  rozmnožila nepravost.
 • 00:15:40 Kdyby byl zase pouze spravedlivý,
  svět by byl nesnesitelný.
 • 00:15:45 Je tedy potřeba,aby svět byl řízen
  na jedné straně spravedlností,
 • 00:15:50 na druhé straně
  milosrdenstvím a odpuštěním.
 • 00:15:55 To, že zmiňujeme evangelium,
  není náhoda.
 • 00:15:58 Ježíš s učiteli zákona
  rád a často diskutoval.
 • 00:16:01 Dokonce spory s nimi sám vyvolával.
 • 00:16:04 Tak to bylo mezi rabíny obvyklé.
 • 00:16:06 Debaty o Božím zákonu vedli rádi
  a často jeden druhého provokovali.
 • 00:16:11 Je velmi pravděpodobné,
  že se některé z těchto diskusí
 • 00:16:14 odehrávaly v těchto místech,
  ve městě Korazim, Korozaim.
 • 00:16:24 V evangeliích vystupují předchůdci
  rabínů pod jménem farizeové.
 • 00:16:29 Právě z jejich učení
  se rabínský judaismus vyvinul.
 • 00:16:33 Podle rabínských spisů to byli
  muži zapálení pro Boží zákon.
 • 00:16:38 Ochotní za své
  přesvědčení i zemřít.
 • 00:16:41 Navzdory sporům,
  které s Ježíšem z Nazareta vedli,
 • 00:16:45 měli mnozí z nich
  k jeho učení docela blízko.
 • 00:16:50 Některé výroky jsou
  dokonce prakticky stejné.
 • 00:16:53 Například že máme nejprve
  vyndat břevno z vlastního oka,
 • 00:16:57 než budeme vytahovat
  třísku z oka svého bližního.
 • 00:17:02 Nebo že není správné
  odpovídat na urážky urážkami,
 • 00:17:05 ale raději s láskou
  nést své trápení.
 • 00:17:09 Či že sobota je pro člověka
  a ne člověk pro sobotu.
 • 00:17:19 Tyto a jiné rabínské
  moudrosti se asi nejvíce podobají
 • 00:17:23 Ježíšovu kázání na Hoře.
  Právě na této hoře zrovna stojíme.
 • 00:17:29 S Ježíšem bývá nejčastěji
  srovnáván rabi Hilel,
 • 00:17:32 který žil několik desítek let
  před Kristem. Proslul pro svoji
 • 00:17:35 mírnou a laskavou povahou.
 • 00:17:37 Když se ho ptali
  na důležitá pravidla, řekl:
 • 00:17:40 nečiň druhému to,
  co nechceš, aby druhý činil tobě
 • 00:17:44 a nikdy nesuď svého bratra,
 • 00:17:46 dokud jsi sám nebyl
  ve stejné situaci.
 • 00:17:50 Ptali se ho také,
  jestli by byl schopen vysvětlit
 • 00:17:53 podstatu židovství,
  zatímco bude stát na jedné noze.
 • 00:17:57 Rabi Hilel odpověděl :
 • 00:17:58 Miluj svého bližního,
  jako miluješ sám sebe
 • 00:18:01 a Boha víc než sám sebe.
  Všechno ostatní je už jen komentář.
 • 00:18:08 Jedno z témat, které hrálo
  v rabínské etice přední úlohu,
 • 00:18:11 bylo odpuštění. I v tomto ohledu
 • 00:18:14 se rabínské učení podobalo tomu,
  které kázal Ježíš.
 • 00:18:24 Rabíni například říkali,
  že pokud jsme se proti
 • 00:18:27 nějakému člověku provinili,
  musíme, dříve než požádáme
 • 00:18:30 o odpuštění Boha,
  vyprosit odpuštění od toho,
 • 00:18:34 komu jsme ublížili. Je prý dokonce
  naší povinností modlit se k Bohu,
 • 00:18:38 aby odpustil viníkovi ještě dříve,
  než se s námi přijde usmířit.
 • 00:18:45 Rabíni byli nejenom teologové
  a idealisté, ale také mužové praxe.
 • 00:18:49 Říkali například,
  že je třeba nejprve učinit
 • 00:18:52 tři pokusy ke usmíření.
 • 00:18:54 Pokud druhá strana odmítá smíření,
  potom je človšk zproštěn.
 • 00:18:58 Ale pokud se dopustíme
  nějakého konkrétního zranění
 • 00:19:02 vůči druhé osobě, je třeba
  ho také konkrétně nahradit.
 • 00:19:07 Říkali, že za prvé
  je potřeba uhradit škodu,
 • 00:19:10 odškodnit za bolest,
  zaplatit za léčení,
 • 00:19:14 zaplatit ztrátu výdělku a srovnat
  eventuální újmu na důstojnosti.
 • 00:19:38 Jedním z měst, kam se na čas
  rabínská rada přestěhovala,
 • 00:19:42 bylo město Cipori
  na samotném severu země.
 • 00:19:45 Díky práci izraelských archeologů
 • 00:19:47 můžeme dnes procházet
  mezi základy domů,
 • 00:19:50 mezi kterými chodila
  i celá řada slavných rabínů.
 • 00:19:54 Patřil mezi ně i rabín
  Jehuda ha Nasi, tedy Juda Kníže.
 • 00:19:58 Který kolem roku 200 inicioval
  sepsáním Mišny, první části
 • 00:20:03 soupisu židovské tradice.
 • 00:20:07 Rabíni si velmi vážili modlitby,
  věřili v její silnou moc.
 • 00:20:11 Vypráví se, že Juda kníže,
  zvaný též jen Rabi,
 • 00:20:15 tehdy už žijící tady v Cipori,
  jednoho dne vážně onemocněl.
 • 00:20:20 Ostatní učenci se sešli
  u něj doma, vyhlásili půst
 • 00:20:24 a modlili se za slitování
  nad svým mistrem.
 • 00:20:28 Judova služebná zatím vyšplhala
  na plochou střechu domu a řekla:.
 • 00:20:33 Lidé chtějí Rabiho na zemi
  a andělé ho chtějí v nebi.
 • 00:20:37 Bože, prosím, ať tentokrát
  lidé přemohou anděly!?
 • 00:20:40 Tak velkou sílu měla
  tehdy modlitba v očích židů.
 • 00:20:48 Když ale dívka viděla,
  jak její pán trpí,
 • 00:20:51 změnila názor a začala se modlit,
  aby Rabi mohl zemřít a najít klid.
 • 00:20:56 Ale ostatní rabíni se nepřestávali
  modlit za Judův život.
 • 00:21:00 A tak služebná vzala džbán
  a shodila ho ze střechy na zem.
 • 00:21:05 Učenci uslyšeli ránu, lekli se
  a na chvíli se přestali modlit.
 • 00:21:10 A v ten okamžik mohla duše
  Judy knížete jeho tělo opustit.
 • 00:21:14 Rabiho trápení skončilo.
 • 00:21:18 Modlitba byla i pro rabíny jednou
  z důležitých cest k Bohu.
 • 00:21:23 Už jsme si řekli, že po zničení
  jeruzalémského chrámu
 • 00:21:26 rabíni rozhodli, že židé
  budou Hospodinu předkládat
 • 00:21:29 místo obětí svá slova,
  tedy modlitbu.
 • 00:21:32 Modlitba se stala jedním
  z nejdůležitějších úkonů judaismu,
 • 00:21:36 a také prostředkem k vyjádření
  důležitých myšlenek.
 • 00:21:40 Mnohé tradiční modlitby pocházejí
  právě od velkých rabínů.
 • 00:21:45 Například rabi Akiva složil
  krásnou modlitbu Avinu Malenu.
 • 00:21:51 V ní se zpívá:
  "Otče náš, králi náš,
 • 00:21:53 slituj se nad námi a vyslyš nás,
 • 00:21:57 i když jsme nevykonali
  dobré skutky...?
 • 00:22:00 Akiva prý tuto modlitbu odříkal
  v době velkého sucha
 • 00:22:04 a sotva skončil, hned se rozpršelo.
 • 00:22:10 ZPĚV
 • 00:22:25 Právě rabínská etapa vývoje
  judaismu měla na vznik
 • 00:22:28 klasických modliteb největší vliv.
  Tak Sanhedrin po příchodu do Javne
 • 00:22:32 sestavil modlitbu zvanou
  Osmnáct požehnání,
 • 00:22:35 kterou se věřící židé
  dosud modlí třikrát denně.
 • 00:22:39 Tato krásná modlitba
  obsahuje jak chvalořečení Boha,
 • 00:22:43 tak i prosby o vykoupení, o návrat
  do Jeruzaléma a obnovu Chrámu.
 • 00:22:53 Naši pouť po Izraeli
  starověkých rabínů skončíme tam,
 • 00:22:57 kde jsme ji začali. V Jeruzalémě.
  Proč? Protože právě to je místo,
 • 00:23:02 ke kterému se rabínská
  literatura stále vrací.
 • 00:23:06 Zničení svatého města,
  zničení Chrámu, pociťovali rabíni
 • 00:23:11 jako palčivou bolest, jako jakési
  prázdné místo ve svém životě.
 • 00:23:17 Obnovení Jeruzaléma a obnovení
  Chrámu bylo pro ně prakticky totéž,
 • 00:23:22 co příchod Mesiáše.
  Proto se rabíni i generace židů
 • 00:23:27 za návrat do Jeruzaléma
  denně modlili.
 • 00:23:31 Rabíni se sami sebe ptali,
 • 00:23:33 jak je možné, že jeruzalémský
  Chrám mohl být zničen.
 • 00:23:37 Talmud nabízí několik odpovědí.
 • 00:23:40 Možná proto, že lidé
  byli málo soucitní.
 • 00:23:45 V jiném traktátu se říká,
  že Chrám padl kvůli zbytečnému
 • 00:23:49 lpění na liteře zákona.
  A ještě jinde je psáno,
 • 00:23:53 že důvodem byla
  nenávist mezi lidmi.
 • 00:23:57 Talmud pokládá nenávist
  za hřích stejně těžký,
 • 00:24:00 jako je modloslužba
  nebo krveprolití.
 • 00:24:05 Talmud zaznamenává, jak jednou
  šli čtyři rabíni,
 • 00:24:08 mezi nimi i nám známý Akiva,
  směrem k Chrámu.
 • 00:24:13 Ten byl tehdy už dávno zničený
  Římany. Když došli na horu Skopus,
 • 00:24:17 na které právě stojíme
  a podívali se směrem
 • 00:24:20 k chrámové hoře, tak si na znamení
  žalu si roztrhli svá roucha.
 • 00:24:26 Když přišli na místo
  kde stál Chrám, uviděli,
 • 00:24:29 jak z jeho trosek vyběhla liška.
 • 00:24:32 Byl to obraz nejstrašnějšího
  zpustošení tohoto svatého místa.
 • 00:24:36 A v tu chvíli
  se rabi Akiva rozesmál!
 • 00:24:40 Akivovi přátelé byli pobouřeni.
  Ale on jim vysvětlil,
 • 00:24:43 proč se na tak smutném místě směje.
 • 00:24:46 Proroci předpověděli
  zničení Jeruzaléma.
 • 00:24:49 I to, že Sion bude zorán jako pole.
 • 00:24:52 Proroci ale také pravili,
  že jednou budou v Jeruzalémě
 • 00:24:56 opět posedávat staří muži
  a staré ženy, což znamená,
 • 00:25:00 že se do tohoto města vrátí život.
 • 00:25:04 Tím náš výlet do Izraele
  starých rabínů končíme.
 • 00:25:08 Po ulicích Jeruzaléma
  dnes procházejí a posedávají
 • 00:25:11 nejen staří muži a staré ženy,
  ale také mladí chlapci a děvčata.
 • 00:25:17 A mnozí z nich dosud slova
  starých rabínů studují.
 • 00:25:22 A spolu s nimi
  jsme dnes do světa
 • 00:25:24 rabi Akivy, Jehudy a Hilela
  nahlédli i my.
 • 00:25:56 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:25:57 .

Související