iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 3. 2010
16:25 na ČT2

1 2 3 4 5

20 hlasů
5567
zhlédnutí

72 jmen české historie

Josef Wenzig

Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dvaasedmdesát jmen české historie - Josef Wenzig

 • 00:00:16 Do fasády Národního muzea v Praze
  jsou vepsána jména mužů,
 • 00:00:21 kteří vytvářeli historii naší země.
 • 00:00:25 Připomeňme si jejich osudy.
 • 00:00:36 HUDBA
 • 00:00:57 "Národy ve své pestrosti hrají
  v domácnosti Boží významnou roli,
 • 00:01:02 kdyby existoval jen jeden,
 • 00:01:05 ztratilo by lidstvo mnoho ze svých
  vlastností ducha i těla,
 • 00:01:09 charakteru, sil apod. Duši i srdci
  by chybělo mnoho podnětů.
 • 00:01:15 Srdce, které by se nemohlo cvičit
  bít pro tolik rozličných
 • 00:01:19 velkolepých zájmů, by se stalo
  úzkým, studeným.
 • 00:01:31 Rozdílnost národů není tak velká
  jako dříve,
 • 00:01:35 vytváří se něco jako evropská
  identita,
 • 00:01:38 ale přesto národy jako Italové
  se odlišují od Němců apod.
 • 00:01:44 Lidskému pokolení nehrozí velká
  uniformita.
 • 00:01:46 Člověk dokáže vytvářet státy,
 • 00:01:49 nikoli však národy.
 • 00:01:52 Nanejvýš dokáže odnárodňovat.?
 • 00:02:01 Snad se ani nechce věřit že jsme
  slyšeli teoretické úvahy muže,
 • 00:02:06 kterého známe především jako
  libretistu oper Bedřicha Smetany
 • 00:02:11 Dalibor a Libuše.
 • 00:02:13 Byl to převážně německy píšící
  spisovatel,
 • 00:02:16 ale jeho zásluhy o náš národ
  byly takové,
 • 00:02:19 že se jeho jméno také dostalo
 • 00:02:22 na čestné místo fasády
  Národního muzea.
 • 00:02:26 Josef Wenzig, básník, překladatel
  české literatury do němčiny,
 • 00:02:31 dramatik, ale i vlastivědec
  a pedagog,
 • 00:02:34 usiloval o česko-německou
  spolupráci ve výchově
 • 00:02:38 a vzdělávání národa.
 • 00:02:42 "Při výchově se nemá nikdy
  zapomenout,
 • 00:02:45 že individuum je také součástí
  národního celku.
 • 00:02:50 Individuum musí být při výchově
  chápáno se všemi svými znaky.
 • 00:02:54 Dávat pozor na všeobecně lidské
  znaky nestačí,
 • 00:02:58 je třeba dávat pozor i na národní.
  Nepřehlížet rodinu.
 • 00:03:03 Individuum musí být vychováváno
  také pro národ.?
 • 00:03:09 Josef Wenzig se narodil roku 1807
  v Praze.
 • 00:03:13 Pocházel z vojenského prostředí.
 • 00:03:16 Otec byl setníkem pěchoty
  a z důstojnické rodiny
 • 00:03:19 byla i jeho matka.
 • 00:03:22 HUDBA
 • 00:03:28 Jeho německá výchova v mládí byla
  národnostně velmi tolerantní.
 • 00:03:32 A to se odrazilo i v jeho
  pozdějších postojích.
 • 00:03:36 Po základní škole studoval v Praze
  u piaristů a pak na univerzitě,
 • 00:03:40 kde se věnoval pedagogice.
 • 00:03:44 Po složení zkoušek na učitele se
  stal vychovatelem v rodině
 • 00:03:48 nejvyššího purkrabího hraběte
  Karla Chotka,
 • 00:03:51 příznivce všeho moderního
  a pokrokového.
 • 00:04:00 Chotek kdysi budoval vodovody
  v Istrii
 • 00:04:04 a jako památka po něm zůstala
  pravidelná paroplavba
 • 00:04:07 mezi Terstem a Benátkami.
 • 00:04:10 Tady všude se snažil uplatňovat
  moderní pohled na svět.
 • 00:04:22 Když přišel do Prahy, snažil se jí
  pozvednout stavbou silnic,
 • 00:04:26 dalšího mostu přes Vltavu,
  kanalizace,
 • 00:04:29 zřizováním sociálních ústavů.
 • 00:04:32 V takovém prostředí se tedy
  Wenzig pohyboval
 • 00:04:35 a stýkal se i s českými literáty.
 • 00:04:44 Josef Wenzig tehdy poznal například
  Františka Ladislava Čelakovského.
 • 00:04:50 A když se později stal profesorem
  němčiny, stylistiky a zeměpisu
 • 00:04:54 na pražské stavovské reálce,
 • 00:04:57 spřátelil se s Bernardem Bolzanem.
 • 00:05:00 To se nepochybně odrazilo
  na jeho nacionálním smýšlení
 • 00:05:04 a národnostních postojích.
 • 00:05:06 Rok 1848 mu přinesl členství v Lípě
  slovanské a v Národním výboru.
 • 00:05:13 O rok později byl hrabětem Thunem
  vyzván k tomu,
 • 00:05:17 aby se účastnil rozprav
  o budoucnosti českého školství.
 • 00:05:22 O jeho názorech nejlépe svědčí
  článek v časopisu Květy,
 • 00:05:26 který vyšel ještě za jeho života.
 • 00:05:31 "Co pedagog obrátil na se pozornost
  kolem roku 1850,
 • 00:05:36 když vymohl zřízení samostatné
  reální školy
 • 00:05:39 s vyučovacím jazykem českým.
 • 00:05:42 Řízení této školy svěřeno bylo
  Wenzigovi.
 • 00:05:47 Wenzig konaje co školní dozorce
  visity po Čechách,
 • 00:05:50 nabyl vlastním názorem zkušenosti
  o stavu školství neocenitelné
 • 00:05:56 a zkušenosti tyto, když vláda na
  jeho slovo o vyučovací řeči neměla
 • 00:06:01 leč tupý sluch, vydal roku 1860
  s názvem
 • 00:06:06 "Beitrege zur Pedagogik?.
 • 00:06:10 Burcující spis
 • 00:06:12 tento uhodil jako blesk.
 • 00:06:16 Dále praví citace z dobového
  článku toto:
 • 00:06:19 "Wenzig dostal z Vídně z kabinetu
  ministra list,
 • 00:06:24 v němž nazván svůdcem mládeže;
  byl vyzván ,
 • 00:06:28 aby císaře prosil za odpuštění,
  zřekl se úřadu
 • 00:06:32 a vzdal se na milost a nemilost.
 • 00:06:35 Avšak Wenzig po dráze reformátorské
  neohroženě kráčel dále.?
 • 00:06:42 Wenzig skutečně na své snahy
  nerezignoval
 • 00:06:45 a hájil svůj národní postoj.
 • 00:06:48 Částečně se před vídeňským dvorem
  ospravedlnil.
 • 00:06:56 Podílel se dále na zřízení vyšší
  české dívčí školy.
 • 00:07:00 Byl zvolen poslancem do českého
  sněmu a prosadil,
 • 00:07:04 aby se česky vyučovalo na školách,
  kde převažoval počet českých žáků.
 • 00:07:10 Za vlády Antona Schmerlinga se
  ovšem znelíbil ve Vídni tak,
 • 00:07:14 že byl proti své vůli dán
  do výslužby.
 • 00:07:19 HUDBA
 • 00:07:28 Našel si však nová působiště.
 • 00:07:31 Spoluzakládal obchodní akademii,
  stal se prvním starostou
 • 00:07:35 Umělecké besedy a zřídil spolek
  pro chudé studenty.
 • 00:07:40 Bedlivě sleduje počínání
  českých spisovatelů.
 • 00:07:46 "Snažení českých literátů je tedy
  mnohým nepohodlné.
 • 00:07:50 Nepříjemné se snáší lépe,
  když je očekáváno.
 • 00:07:54 Obrození je však neočekávané.
 • 00:07:58 Předpokládalo se, že český národ
  je vyřízen,
 • 00:08:01 že teprve při posledním soudu
  vstane,
 • 00:08:04 ale ono se tak stalo již dříve.?
 • 00:08:08 To napsal Wenzig v jednom ze svých
  literárněhistorických děl.
 • 00:08:21 Tato tvorba souvisela s jeho
  překladatelskou činností.
 • 00:08:25 Překládal do němčiny Tomáše
  Štítného, Smila z Pardubic.
 • 00:08:31 HUDBA
 • 00:08:40 Překládal také Čelakovského,
  Erbena i Vocela.
 • 00:08:50 Od roku 1864 se zabýval především
  dramatickou tvorbou.
 • 00:08:55 Zpracovával historická témata
  i veselohry.
 • 00:08:59 "Vlasta?, "Malíř co Pygmalion?,
 • 00:09:03 "Básník bez látky?,
  "Doktorka medicinae?,
 • 00:09:07 zcela jedinečné místo zaujímá
  "Dalibor?.
 • 00:09:11 Toto libreto napsal
  pro Bedřicha Smetanu.
 • 00:09:14 Jeho opera však při premiéře
  propadla.
 • 00:09:17 Skladatelovi bylo vyčítáno
  "vágneriánství?,
 • 00:09:21 libretistovi zas chatrnost
  ve výstavbě a nelogičnost.
 • 00:09:26 Dalibor, ve kterém později
  triumfovala Ema Destinnová,
 • 00:09:30 zůstal dlouho nepochopen.
 • 00:09:32 Zmizel v archivu
 • 00:09:33 a partitura byla málem zničena
  při požáru Národního divadla.
 • 00:09:38 Jiní zase tvrdili: "A přece je
  každá nota perlou!?.
 • 00:09:42 Útoky na tvůrce nebraly konce,
  až se sám Jan Neruda rozhodl
 • 00:09:46 odsoudit v památné výtce
  malost části svých krajanů.
 • 00:09:53 "Nás Čechy nepochopíš.
 • 00:09:56 Máme-li v literatuře něco
  výborného, málokdo to zná.
 • 00:10:00 Máme-li v umění někoho
  vynikajícího,
 • 00:10:02 buď si ho nevšimnem, nebo ho
  zničíme, nebo mu alespoň,
 • 00:10:06 můžeme-li, vezmeme všechnu možnost,
  aby se velikým stal.
 • 00:10:12 Máme-li v politice muže poctivého,
  ihned ho pošpiníme.
 • 00:10:22 Věru, kdybychom měli národní
 • 00:10:24 a politickou svou existenci zcela
  ve svých rukou,
 • 00:10:28 snad bychom šli a oběsili se.?
 • 00:10:38 Wenzig napsal libreto i k další
  slavné opeře Bedřicha Smetany.
 • 00:10:43 Byla to "Libuše?, ve které chtěl
 • 00:10:45 vytvořit dramatické dílo zcela
  nového obsahu.
 • 00:10:53 Na libretech Dalibora i Libuše je
  zajímavé, že byla psána v němčině
 • 00:10:58 a do češtiny je přeložil
  spisovatel, překladatel
 • 00:11:02 a žurnalista, choceňský rodák,
  Ervín Špindler.
 • 00:11:07 Libuše se skutečně stala
  slavnostní operou.
 • 00:11:11 Původně byla složená ke korunovaci
  císaře Františka Josefa I.
 • 00:11:16 na českého krále.
 • 00:11:17 Ta se však nekonala a tak opera
  zazněla poprvé
 • 00:11:21 při otevření Národního divadla
  až po Wenzigově smrti.
 • 00:11:27 Josef Wenzig zažil za svého
  života obdiv mnohých,
 • 00:11:30 ale také řadu zklamání.
 • 00:11:33 Pro svou zemi mnoho vykonal
 • 00:11:35 a jako zastánce ideálů humanity
  požíval všeobecné vážnosti.
 • 00:11:41 Na sklonku života se ještě stal
  předsedou edice "Matice lidu.?
 • 00:11:46 Po smrti své ženy odejel do
  Turnova,
 • 00:11:50 kde zemřel roku 1876.
 • 00:11:53 Pohřben byl slavnostně
  na pražských Olšanech.
 • 00:12:00 "Ejhle, spravedlivý!
 • 00:12:03 Wenzig i německým perem vždy
  sloužil vlasti české.
 • 00:12:07 Byl prostředníkem mezi Čechy
  a Němci
 • 00:12:10 a jakožto duševní žák
  Herderův hlásal
 • 00:12:13 spravedlnost k národům
  a tedy i k našemu.?
 • 00:12:20 HUDBA
 • 00:12:47 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související