iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 4. 2008
17:45 na ČT2

1 2 3 4 5

136 hlasů
41528
zhlédnutí

72 jmen české historie

Kosmas

Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze

12 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dvaasedmdesát jmen české historie - Kosmas

 • 00:00:17 Do fasády Národního muzea v Praze
  jsou vepsána jména mužů,
 • 00:00:21 kteří vytvářeli historii naší
  země.
 • 00:00:25 Připomeňme si jejich osudy.
 • 00:00:47 Od narození Páně 929...
 • 00:00:52 Dne 28. září svatý Václav,
  kníže český byv lstí bratrovou
 • 00:00:58 na hradě Boleslavi umučen,
 • 00:01:00 ve věčný nebeský dvůr on šťastným
  osudem vešel.
 • 00:01:05 O tom totiž, kterak Boleslav
  nehodným slouti
 • 00:01:09 rodným bratrem muže svatého,
 • 00:01:11 zákeřně pozval na hostinu svého
  bratra,
 • 00:01:14 ač se spíše chystal ho zavražditi,
  aby se mohl ujmouti vlády v zemi,
 • 00:01:19 nebo o tom, kterak před tváří
  lidí, ale ne před Bohem,
 • 00:01:23 skrýval vinu bratrovraždy,
  jest tuším sdostatek pověděno
 • 00:01:27 v "Oslavě umučení" téhož
  svatého muže.
 • 00:01:33 Po jeho šťastném skončení života
  Boleslav, druhý Kain,
 • 00:01:37 došel pak, žel,
  knížectví zle nabytého...
 • 00:01:46 Těmito slovy popisuje konec života
  svatého Václava
 • 00:01:50 nejstarší český dějepisec,
  kronikář Kosmas.
 • 00:01:55 Je to hlas z dávných dob.
 • 00:01:58 Povězme si něco, co víme o tomto
  nejstarším českém dějepisci.
 • 00:02:04 Cosmas Decanus, jak ho označuje
  soudobý pramen.
 • 00:02:08 Bohužel, údajů je pramálo.
 • 00:02:11 Víme jen to, co vložil do své
  kroniky.
 • 00:02:14 A jeho osobu dodnes obestírá
  tajemství.
 • 00:02:19 Narodil se roku 1045 zřejmě
  ve vzdělané, kněžské,
 • 00:02:25 možná podle některých,
  urozené rodině.
 • 00:02:28 Byl skvěle vzdělaný a do své
  kroniky vložil celou řadu
 • 00:02:32 citací antických i středověkých
  klasiků latinské literatury.
 • 00:02:37 Nebyl to žádný suchý a nudný
  patron.
 • 00:02:40 Staral se o to, aby jeho kronika
  představovala i čtivo zábavné.
 • 00:02:44 Nalezneme v ní celou řadu
  šťavnatých anekdot,
 • 00:02:48 ba i peprných historek.
 • 00:02:53 Kronikář jménem Kosmas získal
  základní vzdělání
 • 00:02:56 na katedrální škole v Praze ,
  při Pražském kostelu.
 • 00:03:04 Zřejmě tu vykonával povinnosti
  obvyklé pro nižší duchovenstvo.
 • 00:03:08 Pak odešel studovat do ciziny.
 • 00:03:10 Pobýval na škole v Lutychu
 • 00:03:12 u proslulého mistra Franka
  Kolínského,
 • 00:03:14 kde studoval gramatiku
  a dialektiku.
 • 00:03:17 V roce 1086 byl po boku biskupa
  Jaromíra v Mohuči
 • 00:03:22 jako očitý svědek vydání císařské
  listiny Jindřicha IV.,
 • 00:03:26 obnovující hranice pražského
  biskupství.
 • 00:03:42 Někdy v té době se zřejmě oženil.
 • 00:03:45 To bylo v onom čase docela běžné.
 • 00:03:47 Ani tehdy se v římské církvi
  závazně celibát neprosadil.
 • 00:03:53 O jeho choti jménem Božetěcha
  víme toho málo.
 • 00:03:57 Podle vyjádření samotného kronikáře
  byla nedílnou družkou
 • 00:04:01 všech osudů mých,
 • 00:04:03 jak ji pěkně připomněl ve své
  kronice.
 • 00:04:06 Nebyla to asi žena obyčejná,
 • 00:04:08 protože její památku také připomíná
  olomoucké nekrologium.
 • 00:04:12 Soupis zesnulých dobrodinců
  kostela.
 • 00:04:15 Kosmas s ní měl nejméně jednoho
  syna, který se jmenoval Jindřich.
 • 00:04:20 Některé hypotézy ho ztotožňují
  s pozdějším olomouckým biskupem
 • 00:04:24 Jindřichem Zdíkem.
 • 00:04:30 "Nepřátelé knížete Boleslava,
  Vršovici, rod nenávistný
 • 00:04:34 a pokolení zlé, vykonali zločin
  ohavný
 • 00:04:38 a předtím od věků neslýchaný.
 • 00:04:41 Přišli se synem knížecím Jaromírem
  na lovecké místo,
 • 00:04:45 jež slove Veliz, a doslechše se
  z pověsti,
 • 00:04:48 co se stalo s knížetem v Polsku,
  pravili:
 • 00:04:51 "Kdo je tenhle človíček, sprostší
  než mořská řasa,
 • 00:04:55 že má předčíti nad námi a slouti
  pánem?
 • 00:04:59 Což se nenajde mezi námi někdo
  lepší,
 • 00:05:01 který by byl více hoden panovati?"
 • 00:05:05 Co přemítají střízlivi,
  zjevně vykonají opilí.
 • 00:05:10 Neboť jakmile se jejich ničemnost
  rozpálila
 • 00:05:12 a na odvahu se rozjařila vínem,
 • 00:05:15 uchopili svého pána, ukrutně ho
  svázali a nahého naznak položeného,
 • 00:05:21 připoutali za ruce a nohy k zemi
  kolíky a skákali,
 • 00:05:25 hrajíce si na vojenské rozběhy
  na koních přes tělo svého pána."
 • 00:05:35 Vidíme, že Kosmas popisuje věci
  skutečně barvitě
 • 00:05:38 a s náležitou šťávou.
 • 00:05:41 Kosmas psal svoji kroniku
  na základě různých druhů pramenů.
 • 00:05:47 Nejstarší doby českých dějin
 • 00:05:50 vylíčil podle bájného podání
  starců. Ať to znamená cokoliv.
 • 00:05:55 Používal také písemných pramenů
  a události dob mladších
 • 00:06:02 vylíčil dílem podle očitých svědků
 • 00:06:06 a dílem podle svých vlastních
  zkušeností.
 • 00:06:11 Vraťme se k jeho dalším osudům.
 • 00:06:14 Když v roce 1090 zemřel v Uhrách
  biskup Jaromír,
 • 00:06:18 bylo třeba najít náhradu.
 • 00:06:26 Kosmas se v následujících letech
  účastní s nově zvolenými biskupy,
 • 00:06:30 Pražským a Olomouckým výpravy do
  Mantovy za investiturou
 • 00:06:35 a později za biskupským svěcením
  do Mohuče.
 • 00:06:47 Roku 1099 je v Ostřihomi v Uhrách
  vysvěcen na kněze.
 • 00:06:53 Byl také povýšen na děkana kapituly
  kostela sv. Víta,
 • 00:06:57 protože do té doby byl jen
  kanovníkem
 • 00:06:59 a stačilo mu k tomu pouze jáhenské
  svěcení.
 • 00:07:12 Kdy přesně Kosmas své dílo psal,
  nevíme s uspokojivou exaktností.
 • 00:07:20 Některé názory praví, že s tím
  započal v roce 1110.
 • 00:07:25 Dnes převládá mínění, že se k psaní
  kroniky dostal na konci života,
 • 00:07:32 někdy kolem roku 1120, po předchozí
  důkladné přípravě.
 • 00:07:39 Kosmova Kronika česká se zachovala
  v 15 rukopisech,
 • 00:07:43 které vznikaly od 12. až do
  16.století.
 • 00:07:47 Některé opisy byly zničeny
  válečnými požáry,
 • 00:07:50 jiné byly ztraceny, nebo spáleny.
 • 00:07:54 Tak vypadá například tzv.
  Budyšínský rukopis.
 • 00:07:57 s později připojenou ilustrací
  panovníků Čecha a Lecha.
 • 00:08:05 Kosmas nebyl jen intelektuál
  a spisovatel,
 • 00:08:08 ale také úspěšný politik.
 • 00:08:10 Takový případ v jeho kariéře
  nastal v roce 1110,
 • 00:08:14 kdy ho jeho mateřská kapitula
  vyslala k jednání do Olomouce.
 • 00:08:18 Šlo o peníze.
 • 00:08:22 Olomoucký údělný kníže Ota odňal
  pražské kapitule poplatky
 • 00:08:28 z tržní vsi u hradu Podivína
  na Moravě.
 • 00:08:31 Kosmas úspěšně dosáhl nápravy,
  této skutečnosti.
 • 00:08:38 Kosmas se zvláštní oblibou popisuje
  bitevní vřavu a ryk dávných bojů.
 • 00:08:46 Teď si poslechněme, jak dopadlo
  císařské vojsko,
 • 00:08:49 když se odvážilo vpadnout do Čech.
 • 00:08:53 "Ihned se valí podle rozkazu
  králova obrněné voje.
 • 00:08:57 A jako bývá při každé válce,
 • 00:08:58 že zadní tlačí přední do boje
  i proti jejich vůli,
 • 00:09:02 tak předáci již unavení, byli zas
  od těch, kdo šli za nimi, tlačeni.
 • 00:09:07 Ale už jim horkem a žízní lpí jazyk
  na suchých dásních, sil ubývá,
 • 00:09:12 pravice umdlévají.
 • 00:09:15 Když to spatřili Čechové, maličko
  váhali,
 • 00:09:18 ale jakmile zpozorovali jak oni
  ochabli v síle,
 • 00:09:21 směle vyrazí z opevnění.
 • 00:09:23 Odvahy jim dodávala nepřemožitelná
  sestra Štěstěny, Bellona."
 • 00:09:37 Jak taková řež asi vypadala,
  si můžeme barvitě představit
 • 00:09:41 podle plátna Mikoláše Alše,
  obřích rozměrů:
 • 00:09:45 "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou."
 • 00:09:48 Událost o 100 let mladší, fiktivní,
  ale přesto cosi z té vřavy
 • 00:09:57 k nám i přes propasti věků
  z toho obrazu doléhá.
 • 00:10:03 Kosmas je silným zastáncem
  křesťanství západního.
 • 00:10:08 Nikde u něj nenajdeme zmínky
  o Velké Moravě
 • 00:10:11 a staroslověnské liturgii,
 • 00:10:13 když třeba hovoří o Sázavském
  klášteře,
 • 00:10:16 kam přišel nový opat Děthart:
 • 00:10:20 "Nalezl tam po úplném zániku
 • 00:10:23 klášterního hospodářství takový
  nedostatek,
 • 00:10:26 že by nebyl mohl ze zásob, jež tam
  našel, žíti s bratřími ani měsíc.
 • 00:10:31 Oratoř opatřil novým cihlovým
  krytem a jinými ozdobami.
 • 00:10:36 Dokonce se odvažoval pracovati
  rukama i nad své síly,
 • 00:10:40 hlavně pečuje o zakládání
  a pěstování vinic
 • 00:10:44 a vůbec horlivě bděl nad veškerým
  hospodářstvím klášterním,
 • 00:10:48 v duchu si stále opakuje slova otce
  podivuhodného:
 • 00:10:52 "Zahálka je nepřítelkyně duše"".
 • 00:10:59 Kronikář Kosmas zanechal dílo
  skutečně mimořádné.
 • 00:11:03 Práci na něm přervala jeho smrt,
  ke které, podle přípisků v kronice,
 • 00:11:09 došlo 21. října 1125.
 • 00:11:13 Jeho kronika je zcela výjimečná.
 • 00:11:18 Ze středověku známe kroniky psané
  z hlediska celých dějin lidstva.
 • 00:11:25 Ve 12. století se začíná objevovat
  jiný typ kroniky - národní.
 • 00:11:31 Zaostřující na dějiny jednotlivých
  národů.
 • 00:11:34 A tak stojí Kosmas u zrodu
  literárního žánru.
 • 00:11:40 V jeho díle nacházíme zajímavý
  moment, kdy se zdá,
 • 00:11:44 jako kdyby k jasnému vyjádření
  neměl ani mnoho chuti.
 • 00:11:48 Připomeňme si jednu citaci,
  která nám možná navodí představu,
 • 00:11:52 která nám není zcela cizí.
 • 00:11:55 "Užitečnější jest, abychom docela
  pomlčeli o nynějších lidech
 • 00:11:59 nebo časech,
 • 00:12:00 než abychom mluvíce pravdu,
  a pravda vždy plodí nenávist,
 • 00:12:05 neměli z toho nějakou škodu."
 • 00:12:39 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související