iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 12. 2019
18:59 na ČT24

1 2 3 4 5

2 hlasy
4101
zhlédnutí

Archiv ČT24

Volba prezidenta 29. 12. 1989

Přináší střihové dokumenty k aktuálním i nadčasovým tématům. Vychází z Československých filmových týdeníků z let 1945–1989 a z archivu zpravodajství České televize.

94 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Archiv ČT24 - Volba prezidenta 29. 12. 1989

 • 00:00:01 ARCHIV ČT24
  VOLBA VÁCLAVA HAVLA PREZIDENTEM
 • 00:01:51 -Pražský hrad.
  Vladislavský sál.
 • 00:01:54 29. prosince 1989.
 • 00:02:01 Za několik málo minut budeme
  společně v přímém přenosu
 • 00:02:06 svědky volby
  prezidenta republiky.
 • 00:02:10 (slovensky)
 • 00:02:12 Nového prezidenta republiky
  podle československé ústavy
 • 00:02:16 zvolí přítomní poslanci
  Sněmovny lidu
 • 00:02:19 a Sněmovny národů Federálního
  shromáždění veřejným hlasováním.
 • 00:02:23 V sále jsou také přítomni členové
  federální a národních vlád,
 • 00:02:27 členové diplomatického sboru
  a další osobnosti
 • 00:02:30 našeho politického
  a veřejného života.
 • 00:02:34 Volebního aktu se účastní
  i rodina a nejbližší příbuzní
 • 00:02:38 společného kandidáta
  současných politických sil
 • 00:02:42 a prakticky celé
  československé veřejnosti
 • 00:02:45 na funkci prezidenta republiky
  pana Václava Havla.
 • 00:02:54 -Starý královský palác,
  symbol kontinuity,
 • 00:02:57 politické a kulturní historie
  našich národů
 • 00:03:00 byl i v minulosti svědkem
  mnoha rozhodujících událostí
 • 00:03:04 našich národních dějin.
 • 00:03:08 Ve Vladislavském sále se konaly
  korunovační hostiny českých králů
 • 00:03:13 i zasedání sněmů.
 • 00:03:15 Od roku 1934 je Vladislavský sál
  místem volby prezidenta republiky.
 • 00:03:25 Mimochodem prvním prezidentem
  zvoleným zde ve Vladislavském sále
 • 00:03:30 byl dr. Edvard Beneš v roce 1935.
 • 00:03:37 (slovensky)
 • 00:03:39 Za několik málo okamžiků
  slavnostní akt volby prezidenta
 • 00:03:43 otevře předseda
  Federálního shromáždění
 • 00:03:46 Československé socialistické
  republiky Alexander Dubček.
 • 00:03:54 -Vážené Federální shromáždění,
 • 00:03:58 vážné poslankyně a poslanci,
  vážení hosté,
 • 00:04:03 všechny vás srdečně vítám.
 • 00:04:05 Otevírám 21. společnou schůzi
 • 00:04:09 Sněmovny lidu
  a Sněmovny národů
 • 00:04:12 pátého volebního období
  Federálního shromáždění
 • 00:04:16 Československé
  socialistické republiky.
 • 00:04:20 Jménem všech poslanců vítám
  členy federální vlády,
 • 00:04:25 členy předsednictev České
  a Slovenské národní rady,
 • 00:04:29 členy vlád
  České socialistické republiky
 • 00:04:33 a Slovenské
  socialistické republiky,
 • 00:04:36 představitele rozhodujících
  politických sil,
 • 00:04:40 církví, kultury a sportu,
  studentů vysokých škol,
 • 00:04:45 jednotlivých krajů,
  Československé lidové armády
 • 00:04:49 a dalších milé hosty.
 • 00:04:52 Vážené poslankyně, vážní poslanci,
 • 00:04:57 po včerejších schůzích
  obou dvou sněmoven
 • 00:05:00 bylo Federální shromáždění
  doplněno
 • 00:05:03 nově zvolenými poslanci za ty,
  kteří rezignovali na svou funkci.
 • 00:05:09 Stejně tak byli zvoleni
  noví členové předsednictva
 • 00:05:13 a další funkcionáři
  Federálního shromáždění.
 • 00:05:16 Tím byly splněny
  zákonem předepsané podmínky
 • 00:05:20 a můžeme přistoupit
  k našemu programu.
 • 00:05:23 Pro dnešní společnou schůzi
  sněmovny
 • 00:05:27 navrhlo předsednictvo
  Federálního shromáždění
 • 00:05:30 tento program:
 • 00:05:32 Zaprvé, volba prezidenta
 • 00:05:34 Československé
  socialistické republiky,
 • 00:05:37 zadruhé, slib prezidenta
 • 00:05:40 Československé
  socialistické republiky.
 • 00:05:44 Má někdo z poslanců k navrhovanému
  programu doplňující návrhy
 • 00:05:48 nebo připomínky?
 • 00:05:51 Není tomu tak.
 • 00:05:53 Zjišťuji, že podle účasti
  jsou obě dvě sněmovny v souladu
 • 00:05:57 s článkem 40 ústavního zákona
  o československé federaci
 • 00:06:01 schopné usnášet se.
 • 00:06:04 Prosím, aby o navrhovaném programu
 • 00:06:07 naší schůze hlasovali
  nejprve poslanci Sněmovny lidu.
 • 00:06:11 Kdo souhlasí s navrženým programem
 • 00:06:14 společné schůze
  obou dvou sněmoven?
 • 00:06:17 Kdo je pro?
 • 00:06:20 Děkuji.
  Je někdo proti?
 • 00:06:25 Není.
 • 00:06:27 Zdržel se někdo hlasování?
  Ne.
 • 00:06:30 Sněmovna lidu schválila návrh
  programu jednomyslně.
 • 00:06:34 Nyní prosím o hlasování
  poslance Sněmovny národů.
 • 00:06:38 Kdo souhlasí s navrženým programem
 • 00:06:40 společné schůze
  obou dvou sněmoven?
 • 00:06:43 Kdo je pro?
 • 00:06:45 Děkuji.
 • 00:06:48 Je někdo proti?
 • 00:06:52 Zdržel se někdo hlasování?
  Ne.
 • 00:06:56 Také Sněmovna národů
  schválila návrh jednomyslně.
 • 00:06:59 Konstatuji, že obě dvě sněmovny
  se jednomyslně usnesly
 • 00:07:03 na programu
  dnešní společné schůze.
 • 00:07:06 Vážené poslankyně, vážní poslanci,
  vážení hosté,
 • 00:07:10 gotická klenba památného
  Vladislavského sálu
 • 00:07:14 byla téměř 500 let svědkem
 • 00:07:17 nejvýznamnějších
  dějinných událostí naší země.
 • 00:07:21 Po korunovaci se skládal hold
  českým králům,
 • 00:07:26 konala se zde zasedání
  stavovských sněmů,
 • 00:07:30 tradičně je tento sál spojený
  s volbou prezidenta republiky.
 • 00:07:37 Dnes se k Vladislavskému sálu
  Pražského hradu
 • 00:07:40 opět upírají zraky
  všech československých občanů
 • 00:07:44 i přátel Československa
  na celém světě.
 • 00:07:50 Vrcholnému zastupitelskému sboru
  našeho lidu,
 • 00:07:53 Federálnímu shromáždění,
 • 00:07:56 připadá zodpovědný úkol,
  zvolit hlavu státu,
 • 00:08:00 prezidenta Československé
  socialistické republiky.
 • 00:08:06 Funkce prezidenta republiky
 • 00:08:09 se v naší zemi
  těší velké vážnosti.
 • 00:08:13 Posláním prezidenta je sloužit
  nejvlastnějším zájmům lidu
 • 00:08:18 v souladu s ústavou
  a ostatními zákony,
 • 00:08:22 starat se o rozvoj
  naší společnosti.
 • 00:08:27 Funkce prezidenta je výrazem
  pevné jednoty
 • 00:08:31 našeho federálního státu,
  jeho svrchovanosti a nezávislosti.
 • 00:08:38 Prvním bodem dnešního jednání
  je volba prezidenta
 • 00:08:43 Československé
  socialistické republiky.
 • 00:08:46 Prosím předsedu federální vlády
  pana Mariána Čalfu,
 • 00:08:51 aby předložil návrh
  volby prezidenta
 • 00:08:54 Československé
  socialistické republiky.
 • 00:09:11 -Vážený pane předsedo
  Federálního shromáždění,
 • 00:09:15 vážené poslankyně a poslanci,
  vážení hosté.
 • 00:09:21 Poslední týdny postavily
  před každého občana naší republiky
 • 00:09:26 povinnost převzít svůj díl
  osobní zodpovědnosti
 • 00:09:31 za správu věcí veřejných.
 • 00:09:35 Studenti, umělci,
 • 00:09:37 dělníci, zemědělci,
  vědci i úředníci,
 • 00:09:42 ti všichni na ulicích
  i na pracovištích
 • 00:09:46 spolurozhodovali
  o našem budoucím osudu.
 • 00:09:50 Výchozí požadavek dialogu
  všech politických sil země
 • 00:09:55 postupně pronikl
  z Václavského náměstí
 • 00:09:59 nejen do ostatních částí Prahy
  a dalších míst,
 • 00:10:02 ale také do státních orgánů.
 • 00:10:05 Tento dialog se stal základem
  sestavení nové vlády
 • 00:10:09 a stává se i způsobem práce
  Federálního shromáždění.
 • 00:10:16 Aby se svobodný dialog
  stal nepochybnou součástí
 • 00:10:20 politického rozhodování
  a řízení,
 • 00:10:24 je nutné odpovědět
  na stále ještě otevřenou otázku,
 • 00:10:28 kdo bude československým
  prezidentem v době,
 • 00:10:32 kdy naše země bude završovat
  přechod k demokracii.
 • 00:10:38 Právě dnes nastala ta chvíle,
  kdy vy,
 • 00:10:41 poslanci Federálního shromáždění,
  svojí volbou rozhodnete,
 • 00:10:46 kdo bude hlavou státu
  v této historické době.
 • 00:10:52 Vážené poslankyně,
  vážení poslanci,
 • 00:10:55 hlasovat o prezidentovi
  Československé republiky
 • 00:10:59 je vždy zodpovědný čin.
 • 00:11:02 Pokud máme dnes zabránit
  ústavní a společenské krizi,
 • 00:11:06 tři pětiny z vás musí
  najít společnou řeč.
 • 00:11:11 Jen tak prokážete, že poslanci
  Federálního shromáždění
 • 00:11:16 jsou schopni vyhovět
  přání svých voličů,
 • 00:11:20 čímž položíte další
  z důležitých kamenů stavby
 • 00:11:24 demokratického politického režimu
  v naší zemi.
 • 00:11:30 Hlasovat o prezidentovi
  Československé republiky
 • 00:11:33 je vždy závažný čin.
 • 00:11:36 Nejvyšší představitel našeho státu
  má řadu pravomocí,
 • 00:11:40 jejichž plnění je předpokladem
  uceleného fungování
 • 00:11:44 celého politického systému
 • 00:11:46 z hlediska vnitřní
  i zahraniční politiky.
 • 00:11:51 Prezident, jako vrcholný
  státně politický představitel,
 • 00:11:55 ztělesňuje
  naši suverénní státnost,
 • 00:11:58 a to v neposlední řadě
  jako společný představitel
 • 00:12:02 českého a slovenského národa
  i ostatních národností republiky.
 • 00:12:08 Navíc tradice
  prezidentského úřadu,
 • 00:12:11 odvozovaná od zakladatele
  novodobého československého státu
 • 00:12:16 Tomáše Garrigua Masaryka,
 • 00:12:19 spojuje politické pravomoce
  s osobní autoritou,
 • 00:12:22 tedy i s mravností.
 • 00:12:24 Hlasovat o prezidentovi
  Československé republiky
 • 00:12:28 je vždy slavnostní akt.
 • 00:12:30 Demokratická politická kultura
  našich národů,
 • 00:12:34 které v uplynulých týdnech
  prokázaly
 • 00:12:37 svoji životaschopnost a sílu,
 • 00:12:40 dá jistě vyniknout i v tomto
  historickém sále Pražského hradu
 • 00:12:45 významu, jaký volbě prezidenta
  přikládá každý občan naší vlasti.
 • 00:12:52 Důstojně,
  na úrovni našich tradic
 • 00:12:55 před tváří celého světa
  můžeme dnes dokázat,
 • 00:13:00 že reprezentanti
  československého lidu dokážou
 • 00:13:05 suverénně a zodpovědně řešit
  všechny úkoly,
 • 00:13:08 které před nimi stojí.
 • 00:13:11 Vážené poslankyně, vážní poslanci,
  v souladu s vůlí lidu
 • 00:13:16 i představitelů rozhodujících
  politických sil v naší zemi
 • 00:13:20 a podle svého vlastního
  nejhlubšího přesvědčení
 • 00:13:24 vám předkládám návrh,
 • 00:13:27 abyste za prezidenta
 • 00:13:29 Československé socialistické
  republiky
 • 00:13:32 zvolili pana Václava Havla.
 • 00:13:34 Politická i umělecká aktivita
  pana Václava Havla
 • 00:13:38 je dnes už natolik známá,
 • 00:13:41 že není potřeba
  návrh podrobně zdůvodňovat.
 • 00:13:44 Dovolte mi proto uvést
  jen hlavní důvody,
 • 00:13:48 o které se předložený návrh opírá.
 • 00:13:51 Pan Václav Havel je dnes
  nejvýznamnějším představitelem
 • 00:13:55 zápasu o mravnost
  demokratické politiky.
 • 00:13:59 Jeho život je příkladem člověka,
 • 00:14:02 který stojí za svými názory
  i navzdory persekuci.
 • 00:14:08 Přímočarost
  jeho politické aktivity,
 • 00:14:11 ať už jako člena Klubu
  angažovaných nestraníků
 • 00:14:15 v roce 1968, zakladatele
  a prvního zástupce Charty 77
 • 00:14:21 či předního představitele
  Občanského fóra,
 • 00:14:25 ukazuje na jeho mravní velikost
 • 00:14:28 i na velké zkušenosti
  z práce mezi lidem.
 • 00:14:31 Tím si získal úctu všech,
  kteří dokáží rozumně zhodnotit
 • 00:14:36 význam charakterových vlastností
  politika v moderní době.
 • 00:14:41 Mravní zásadovost
  pana Václava Havla je zárukou,
 • 00:14:44 že demokratický dialog
  zůstane základem
 • 00:14:48 našeho nově se formujícího
  politického režimu.
 • 00:14:53 Právě v politické mravnosti
  nového prezidenta je jistota,
 • 00:14:57 že pozornost veřejnosti
  i jejích představitelů
 • 00:15:00 se bude soustřeďovat
  na budoucnost naší země,
 • 00:15:04 na upevňování demokracie,
  a ne na vyrovnávání osobních účtů
 • 00:15:09 pod pláštíkem velkých ideálů,
 • 00:15:11 jako jsme tomu byli nejednou
  svědky v minulosti.
 • 00:15:15 Sama skutečnost,
  že pan Václav Havel podmínil
 • 00:15:19 svoji volbu zajištěním
  svobodných voleb s tím,
 • 00:15:24 že až po zvolení
  nového Federálního shromáždění
 • 00:15:27 by se měl zvolit prezident
  na ústavou předepsaných pět let,
 • 00:15:32 svědčí o tom, že zůstává věrný
  svému demokratickému přesvědčení.
 • 00:15:38 Pan Václav Havel je dnes jedním
  z nejvýraznějších představitelů
 • 00:15:43 nejen demokratických,
  ale i vlasteneckých sil této země.
 • 00:15:47 Nikdy nepřijal ani nabídky přátel,
  ani doporučení nepřátel,
 • 00:15:52 aby odešel do emigrace,
 • 00:15:54 kde by jistě měl podmínky
  pro pohodlnější život.
 • 00:15:58 Jako vězeň svědomí důstojně snášel
  ponížení člověka
 • 00:16:03 zatlačeného bezduchou mocí
  na okraj společnosti jen proto,
 • 00:16:07 aby mohl zůstat se svým lidem.
 • 00:16:10 Svými názory i praktickými činy
  se stal jedním z architektů
 • 00:16:15 nových demokratických vztahů
  Čechů a Slováků.
 • 00:16:20 Zároveň jako tvořivý umělec
 • 00:16:23 obohacoval pokladnici kultury
  našich národů
 • 00:16:26 a proslavil jejich talent
  v zahraničí.
 • 00:16:29 Jako důstojný zástupce generace
  obrozenců nejen tvořivými činy,
 • 00:16:34 ale i usilovnou
  organizátorskou prací,
 • 00:16:38 ať už v různých dobách
  ve vedení PEN klubu,
 • 00:16:42 Klubu nezávislých spisovatelů
  či v čele Obce spisovatelů,
 • 00:16:46 rozvíjel demokratickou
  kulturní tradici našich národů.
 • 00:16:52 Pan Václav Havel
  je dnes občanem naší země
 • 00:16:56 s největší mezinárodní autoritou.
 • 00:16:59 Nejde jen o to, že je členem
  řady zahraničních PEN klubů
 • 00:17:04 anebo nositelem
  mnohých zahraničních
 • 00:17:07 či mezinárodních uměleckých cen.
 • 00:17:10 Jako na nejvýznamnější osobnost
  našich demokratických kruhů
 • 00:17:13 se k němu obracejí cizí státníci
  už mnoho měsíců.
 • 00:17:17 Jedině člověk s takovýmto kreditem
  může reprezentovat naši suverenitu
 • 00:17:22 v bouřlivých integračních
  procesech současné Evropy.
 • 00:17:26 Jedině člověka s takovýmto
  kreditem mohou dnes respektovat
 • 00:17:30 v demokratických zemích
  jako spolehlivého partnera
 • 00:17:34 pro dlouhodobé dohody,
 • 00:17:37 které zajistí bezpečný život
  našich národů
 • 00:17:40 těšící se z nejhodnotnějších plodů
  hospodářského rozvoje.
 • 00:17:44 Vážné poslankyně, vážní poslanci,
 • 00:17:47 dovolte mi na závěr vyjádřit
  přesvědčení,
 • 00:17:50 že váš hlas pro pana Václava Havla
  je hlasem
 • 00:17:54 pro zabezpečení lidských práv
  pro každého člověka v naší zemi.
 • 00:17:58 Je to hlas pro důstojný
  a stále bohatší život
 • 00:18:02 lidu naší drahé vlasti.
 • 00:18:05 Děkuji za pozornost.
 • 00:18:11 -Děkuji panu Mariánu Čalfovi
  za předložení návrhu.
 • 00:18:16 Federálnímu shromáždění
  se tedy předkládá jediný návrh,
 • 00:18:21 zvolit za prezidenta
 • 00:18:23 Československé
  socialistické republiky
 • 00:18:26 pana Václava Havla.
 • 00:18:29 Přesto se ptám, má někdo
  z poslanců jiný návrh?
 • 00:18:36 Konstatuji, že tomu tak není.
  Můžeme tedy přistoupit k volbě.
 • 00:18:42 Volba prezidenta republiky
  se uskuteční veřejným hlasováním.
 • 00:18:48 Vážené poslankyně a poslanci,
 • 00:18:50 můžeme hlasovat o návrhu
  na zvolení pana Václava Havla
 • 00:18:54 prezidentem Československé
  socialistické republiky.
 • 00:18:59 Jsou splněny všechny podmínky.
 • 00:19:02 Na zvolení prezidenta republiky
  je potřebný souhlas
 • 00:19:05 třípětinové většiny všech poslanců
  Sněmovny lidu
 • 00:19:10 a třípětinové většiny
  všech poslanců Sněmovny národů
 • 00:19:15 zvolených v České
 • 00:19:18 i třípětinové většiny poslanců
  zvolených
 • 00:19:21 ve Slovenské
  socialistické republice.
 • 00:19:25 Vážené poslankyně a poslanci,
 • 00:19:28 podle zjištění je přítomných
  183 poslanců ve Sněmovně lidu,
 • 00:19:33 poslanců ve Sněmovně národů
  71 zvolených ve Slovenské
 • 00:19:40 a 69 zvolených v České
  socialistické republice.
 • 00:19:48 Obě dvě sněmovny
  jsou tedy usnášeníschopné.
 • 00:19:53 Vážené poslankyně,
  vážení poslanci,
 • 00:19:56 začínám volbu
  prezidenta republiky.
 • 00:19:59 Nejdřív prosím o hlasování
  poslanců Sněmovny lidu.
 • 00:20:05 Kdo z vás souhlasí,
  aby pan Václav Havel
 • 00:20:09 byl zvolený prezidentem
 • 00:20:11 Československé
  socialistické republiky?
 • 00:20:15 Kdo je pro?
 • 00:20:18 Děkuji.
 • 00:20:21 Je někdo proti?
 • 00:20:25 Někdo se zdržel hlasování?
  Ne.
 • 00:20:28 NESROZUMITELNÉ SLOVO
  ZE ZADNÍ ČÁSTI SÁLU
 • 00:20:30 Prosím?
 • 00:20:32 Je někdo,
  zdržel se někdo hlasování?
 • 00:20:36 Ne.
 • 00:20:38 Konstatuji, že pan Václav Havel
  byl zvolený.
 • 00:20:45 A byl dán souhlas k jeho volbě.
 • 00:20:49 Poslanci Sněmovny lidu
  tak souhlasí,
 • 00:20:52 aby prezidentem Československé
  socialistické republiky
 • 00:20:57 se stal pan Václav Havel.
 • 00:21:00 Nyní prosím o hlasování poslance
  Sněmovny národů
 • 00:21:04 zvolených
  v České socialistické republice.
 • 00:21:08 Kdo z vás souhlasí,
  aby pan Václav Havel byl zvolený
 • 00:21:13 prezidentem Československé
  socialistické republiky?
 • 00:21:17 Kdo je pro?
 • 00:21:21 Děkuji.
  Je někdo proti?
 • 00:21:26 Ne.
  Zdržel se někdo hlasování?
 • 00:21:30 Nikdo.
 • 00:21:32 Poslanci Sněmovny národů zvoleni
  v České socialistické republice
 • 00:21:36 souhlasí, aby prezidentem
 • 00:21:38 Československé
  socialistické republiky
 • 00:21:41 se stal pan Václav Havel.
 • 00:21:43 Nyní prosím o hlasování poslanců
  Sněmovny národů
 • 00:21:46 zvolených ve Slovenské
  socialistické republice.
 • 00:21:50 Kdo z vás souhlasí,
 • 00:21:52 aby prezidentem Československé
  socialistické republiky
 • 00:21:56 byl zvolený pan Václav Havel?
 • 00:21:59 Kdo je pro?
 • 00:22:02 Děkuji.
 • 00:22:04 Je někdo proti?
 • 00:22:06 Nikdo.
  Zdržel se hlasování?
 • 00:22:09 Nikdo. Ne.
 • 00:22:11 Též poslanci Sněmovny národů
 • 00:22:14 zvoleni ve Slovenské socialistické
  republice souhlasí,
 • 00:22:17 aby prezidentem Československé
  socialistické republiky
 • 00:22:21 byl zvolen pan Václav Havel.
 • 00:22:24 Vzhledem
  k souhlasnému usnesení
 • 00:22:29 obou dvou sněmoven konstatuji,
 • 00:22:31 že pan Václav Havel
 • 00:22:34 byl zvolený prezidentem
 • 00:22:37 Československé
  socialistické republiky.
 • 00:23:14 Vážené poslankyně a poslanci,
  vážení hosté,
 • 00:23:19 nyní spolu
  s předsedou federální vlády
 • 00:23:22 oznámím panu Václavu Havlovi,
 • 00:23:25 že byl zvolený
  prezidentem republiky,
 • 00:23:29 a požádám ho,
  aby složil ústavní slib.
 • 00:23:35 Do příchodu
  zvoleného prezidenta republiky
 • 00:23:37 přerušuji schůzi sněmovny.
 • 00:23:40 Prosím však všechny přítomné,
  aby zůstali na svých místech.
 • 00:23:45 Děkuji.
 • 00:23:56 -Využijme této chvíle a řekněme si
  několik historických údajů
 • 00:24:00 o těchto překrásných prostorech.
 • 00:24:03 Vladislavský sál byl největší síní
  středověké Prahy.
 • 00:24:08 Dal ji vybudovat v 15. století
  Vladislav Jagelonský
 • 00:24:12 na místě třetí síně
  z doby Karla IV.
 • 00:24:16 v druhém poschodí
  Starého paláce na Hradě.
 • 00:24:20 Architekt Benedikt Ried
  z Pístova
 • 00:24:23 zde navrhl a zrealizoval
  odvážnou klenbu
 • 00:24:27 s žebrovými hvězdami.
 • 00:24:30 Je zajímavé ke gotickým klenbám
 • 00:24:32 zvolil okna sálu
  s renesančními prvky.
 • 00:24:36 Část centrálních bronzových lustrů
  je z 16. století
 • 00:24:41 a pocházejí z Norimberku.
 • 00:24:48 -Výstavba velkého sálu,
  dlouhého 62 metrů,
 • 00:24:52 širokého 16 metrů
  a vysokého 13 metrů,
 • 00:24:56 ve své době nejdelšího
  zaklenutého světského prostoru
 • 00:25:00 střední Evropy,
 • 00:25:03 byla ukončena v roce 1502.
 • 00:25:07 Po dokončení přestavby paláce
  a velkého sálu
 • 00:25:11 byl Benedikt Ried povýšen
  do rytířského stavu
 • 00:25:15 a přikročil k výstavbě
  příčného obytného křídla
 • 00:25:19 přiléhajícímu jižně
  ke královskému paláci.
 • 00:25:25 Tento trakt,
 • 00:25:27 nazývaný podle Vladislavova syna
  křídlem Ludvíkovým,
 • 00:25:31 je již zcela stavbou renesanční,
 • 00:25:34 jak v požadavcích
  na obytný standard,
 • 00:25:37 tak v architektonickém detailu.
 • 00:25:48 Jak jsme již řekli v úvodu,
  ve Vladislavském sále
 • 00:25:52 se konaly korunovační hostiny
  českých králů,
 • 00:25:55 zasedání sněmů, rytířské turnaje.
 • 00:26:01 V době vlády Rudolfa II. byl sál
  místem společenských událostí
 • 00:26:06 a byly zde pořádány trhy
  na luxusní zboží
 • 00:26:09 a umělecké předměty.
 • 00:26:17 Po vzniku samostatného
  Československého státu
 • 00:26:20 v roce 1918 byl zahájen
  soustavný průzkum
 • 00:26:25 a úpravy královského paláce
 • 00:26:27 a poté zpřístupněno celé podlaží
  Vladislavského sálu
 • 00:26:31 se Starou sněmovnou,
  křídlem Zemských desek
 • 00:26:34 a Ludvíkovým křídlem.
 • 00:27:04 FANFÁRY
 • 00:28:41 -Slibuji na svou čest a svědomí
 • 00:28:45 věrnost Československé
  socialistické republice.
 • 00:28:51 Budu dbát blaha národů
  a národností v ní žijících,
 • 00:28:56 své povinnosti budu konat
  podle vůle lidu a v zájmu lidu
 • 00:29:02 a zachovávat ústavu
  a ostatní zákony.
 • 00:29:29 STÁTNÍ HYMNA
 • 00:31:00 (slovensky)
  Vážený pane prezidente,
 • 00:31:03 blahopřeji vám
  jménem všech přítomných
 • 00:31:06 a všeho našeho lidu
  ke zvolení do čela našeho státu.
 • 00:31:13 Přeji vám dlouhé roky, života,
 • 00:31:15 pevné zdraví a radost
  z úspěchů naší společné práce
 • 00:31:20 pro rozkvět naší vlasti,
 • 00:31:22 pro trvalý
  a spravedlivý mír.
 • 00:31:26 Blahopřeji vám.
 • 00:31:45 FANFÁRY
 • 00:32:33 -Za zvuku slavnostních fanfár
  z Libuše
 • 00:32:35 odchází nový prezident
 • 00:32:38 Československé socialistické
  republiky Václav Havel
 • 00:32:42 do reprezentačních místností,
  aby zde přijal gratulace
 • 00:32:46 předsednictva
  Federálního shromáždění,
 • 00:32:48 členů federální vlády
  a diplomatického sboru.
 • 00:32:52 Po blahopřáních prezident vykoná
  slavností vojenskou přehlídku
 • 00:32:56 na třetím nádvoří Pražského hradu.
 • 00:32:58 (slovensky)
  A v této chvíli dovolte,
 • 00:33:01 abychom vám přiblížili
  krátký retrospekti...
 • 00:33:04 -Děkuji vám všem za účast
  a končím společnou schůzi
 • 00:33:07 pátého volebního období
  Sněmovny lidu
 • 00:33:10 a Sněmovny národů
  Federálního shromáždění
 • 00:33:13 Československé
  socialistické republiky.
 • 00:33:16 Děkuji vám.
 • 00:33:20 -Takže až v této chvíli dovolte,
 • 00:33:23 abychom vám přiblížili krátký
  retrospektivní televizní dokument,
 • 00:33:27 který připravila ústřední redakce
  Televizních novin,
 • 00:33:31 o osobnosti pana Václava Havla,
 • 00:33:33 nového prezidenta Československé
  socialistické republiky.
 • 00:33:39 -Ještě před několika měsíci
  jen skuteční odborníci znali
 • 00:33:43 Václava Havla jako předního
  evropského dramatika.
 • 00:33:46 Oficiální propaganda
  ho vydávala za nepřítele,
 • 00:33:49 který usiluje
  o návrat kapitalismu.
 • 00:33:52 Pro statisíce lidí se však
  stále více stával symbolem
 • 00:33:55 neohroženého boje proti bezpráví.
 • 00:34:00 Do literatury se Václav Havel
  výrazně zapsal
 • 00:34:03 už na počátku 60. let.
 • 00:34:08 Jeho hry se tehdy s úspěchem hrály
  nejenom na našich jevištích.
 • 00:34:19 Vojenská intervence
  pěti socialistických zemí
 • 00:34:22 a násilná normalizace poměrů u nás
  Václavu Havlovi znemožnily,
 • 00:34:26 aby ve vlastní zemi publikoval.
 • 00:34:29 A tak díla tištěná a hraná
  v Evropě i v zámoří
 • 00:34:32 zůstala naší veřejnosti
  doslova utajena.
 • 00:34:35 Václav Havel totiž stál
  u zrodu Charty 77,
 • 00:34:38 jejíž signatáři protestovali
 • 00:34:40 proti ignoraci
  základních lidských práv
 • 00:34:43 a občanských svobod v naší zemi.
 • 00:34:46 Proto tak hysterická
  dlouhodobá kampaň proti němu
 • 00:34:49 a proti všem,
  kteří Chartu podepsali.
 • 00:34:52 Za názory podpořené v minulých
  letech neformálními skupinami
 • 00:34:56 i 10 tisíci lidmi na takzvaných
  nepovolených shromážděních
 • 00:35:00 byl Václav Havel
  několikrát vězněn,
 • 00:35:02 naposledy v roce 1989.
 • 00:35:11 Když došlo ke známým
  listopadovým událostem,
 • 00:35:14 byla to právě neformální autorita
  pramenící z velké mravní síly,
 • 00:35:19 která Václava Havla postavila
  do čela Občanského fóra.
 • 00:35:23 To jsou záběry z prvních dnů
  po 17. listopadu.
 • 00:35:27 Václav Havel mezi studenty,
  dá se říci
 • 00:35:30 pohled do zákulisí koordinačního
  centra Občanského fóra.
 • 00:35:37 Václav Havel jako jeho
  představitel otevřeně vstoupil
 • 00:35:40 na politickou scénu.
 • 00:35:43 Realističtí politikové
  v něm nemohli nevidět partnera,
 • 00:35:46 vždyť se stal
  reprezentantem skutečné síly,
 • 00:35:49 mnohamilionové veřejnosti.
 • 00:35:51 Vzpomínáte si, jakou podporu
  dostávala jeho slova?
 • 00:35:54 Vždyť velmi srozumitelně
  formuloval požadavky většiny,
 • 00:35:58 totiž aby do svobodných voleb
  spravovala zemi taková vláda,
 • 00:36:02 která už svým složením bude
  vyjadřovat skutečný poměr sil.
 • 00:36:07 Dnes přes všechny
  dramatické okolnosti
 • 00:36:10 taková vláda pracuje.
 • 00:36:13 A nemalou zásluhu na jejím
  vytvoření má Občanské fórum
 • 00:36:17 reprezentované Václavem Havlem.
 • 00:36:24 Naše města doslova
  zaplavily plakáty
 • 00:36:27 s fotografií Václava Havla,
 • 00:36:29 na nichž je napsáno,
  že pravda a láska musí zvítězit.
 • 00:36:32 Je to krédo člověka,
  kterého velká morální autorita
 • 00:36:36 během krátké doby postavila
  do role jediného kandidáta
 • 00:36:39 na úřad prezidenta republiky,
 • 00:36:41 který by svoji funkci vykonával
  do svobodných voleb.
 • 00:36:48 Veřejnost dala poslancům
  jasně najevo, za kým mají stát.
 • 00:36:52 A tak se už při projednávání
  způsobu voleb
 • 00:36:55 většina z nich
  pro Václava Havla vyslovila.
 • 00:36:58 Veřejnost si Václav Havel získal
  nejenom dlouholetým
 • 00:37:02 neohroženým bojem
  za uplatnění lidských práv
 • 00:37:05 a občanských svobod v naší zemi.
 • 00:37:07 Velké sympatie sklízí
  i jeho humanistické postoje.
 • 00:37:11 Teď už víme, že se zříká
  nemalých valutových částek
 • 00:37:14 za zahraniční ocenění
  ve prospěch sociálně potřebných.
 • 00:37:18 Například Cenu města Vídně
 • 00:37:21 věnoval invalidům
  a opuštěným dětem.
 • 00:37:24 To nejsou gesta,
  byla by příliš drahá.
 • 00:37:26 Jsou to činy, které bezpochyby
  vyvěrají ze srdce.
 • 00:37:30 Václav Havel není intelektuálem
 • 00:37:33 povzneseným nad problémy
  všedního dne.
 • 00:37:35 Nemusel by se jimi zabývat,
 • 00:37:38 kdyby mu byl lhostejný
  osud člověka.
 • 00:37:40 Právě takových lidí,
  mezi nimiž léta pracoval
 • 00:37:44 a jejichž přímosti a otevřenosti
  si váží.
 • 00:37:47 I proto to byli oni,
 • 00:37:49 kteří spolu se studenty
  a se širokou veřejností vůbec
 • 00:37:53 kandidaturu Václava Havla na úřad
  prezidenta republiky podpořili.
 • 00:37:57 Morální kredit
 • 00:37:59 53letého spisovatele a dramatika
  Václava Havla
 • 00:38:02 nemá v těchto hodinách
  alternativu.
 • 00:38:05 Lidé mu věří,
  protože pravda vítězí.
 • 00:38:51 -Prezidenta republiky očekává
  ministr národní obrany,
 • 00:38:55 armádní generál Miroslav Vacek.
 • 00:39:04 Připomeňme, že čestnou stráž
  tvoří dvě jednotky,
 • 00:39:10 čestná stráž
  Československé lidové armády
 • 00:39:14 a Hradní stráž.
 • 00:39:17 Nesou tři zástavy.
 • 00:39:20 První zástavu útvaru
  Československé lidové armády,
 • 00:39:24 standartu prezidenta republiky
  a zástavu útvaru Hradní stráže.
 • 00:39:48 V tuto chvíli na třetí nádvoří
 • 00:39:51 přichází prezident republiky
  Václav Havel.
 • 00:39:53 -Pozor! Uvítání zleva!
  K poctě zbraň!
 • 00:40:11 PROMLUVA NENÍ OZVUČENÁ
 • 00:40:45 -Pane prezidente, velitel
  čestné stráže plukovník Hyšpler.
 • 00:40:50 Čestná stráž Československé
  lidové armády a Hradní stráže
 • 00:40:54 nastoupila k vašemu uvítání
  při příležitosti
 • 00:40:57 vašeho zvolení prezidentem
 • 00:40:59 Československé
  socialistické republiky.
 • 00:42:14 -Čestná stráži, nazdar!
  -Zdar!
 • 00:42:42 -Čestná stráži, k noze zbraň!
 • 00:42:50 Čestná stráži, vpravo v bok!
 • 00:42:59 Čestná stráži, na rameno zbraň!
 • 00:43:07 Směr přímý.
  Pochodem v chod!
 • 00:44:12 (slovensky)
 • 00:44:14 Než se čestná jednotka
 • 00:44:17 Československé lidové armády
  a Hradní stráže
 • 00:44:20 připraví na slavnostní pochod,
 • 00:44:23 redaktor Petr Uhlík vám přiblíží
  atmosféru prvních gratulací
 • 00:44:27 novému prezidentovi republiky
  Václavu Havlovi.
 • 00:44:34 -Bezprostředně po volbě
  prezidenta republiky
 • 00:44:37 a před jeho přehlídkou
  čestné stráže
 • 00:44:42 došlo v saloncích Pražského hradu
  k blahopřáním novému prezidentovi
 • 00:44:48 ze strany našich společenských
  a politických představitelů.
 • 00:44:55 Už na atmosféře těchto blahopřání
  bylo patrné,
 • 00:44:59 jak neobyčejný význam
  je připisován této funkci.
 • 00:45:03 Nový význam,
  který se opět konstituuje.
 • 00:45:10 Jako první blahopřáli
  novému prezidentovi
 • 00:45:15 členové předsednictva
  Federálního shromáždění.
 • 00:45:19 Předseda Federálního shromáždění
  Alexander Dubček
 • 00:45:23 ve svém blahopřání
  vyjádřil potěšení,
 • 00:45:26 že budou v nastávajícím čase
 • 00:45:29 společně pracovat
  pro blaho celé země.
 • 00:45:33 I zástupci politických stran
  ve Federálním shromáždění
 • 00:45:37 vyjádřili plnou podporu
  novému prezidentovi.
 • 00:45:49 Jako další pak blahopřáli
  prezidentovi
 • 00:45:52 členové federální vlády.
 • 00:45:55 Jak zaznělo z úst jejího předsedy
  Mariána Čalfy,
 • 00:46:00 Vláda národního porozumění
 • 00:46:03 přislíbila podporu prezidentovi
  v jeho práci,
 • 00:46:06 podporu vyplývající z úcty,
 • 00:46:09 kterou k němu chová
  československý lid.
 • 00:46:12 A to především v přípravě
  svobodných voleb
 • 00:46:15 a společenských
  i ekonomických reforem.
 • 00:48:38 Slavnostním pochodem
  čestné jednotky čestné stráže
 • 00:48:43 Československé lidové armády
  a Hradní stráže
 • 00:48:46 končí druhá část
  našeho přímého přenosu
 • 00:48:49 odsud z prostor Pražského hradu.
 • 00:48:52 My se vám opět přihlásíme
  zhruba ve 12 hodin a 45 minut,
 • 00:48:56 kdy by měl prezident republiky
  Václav Havel
 • 00:49:00 pronést k veřejnosti
  svůj první projev
 • 00:49:03 po volbě do této významné funkce.
 • 00:49:08 (slovensky)
 • 00:49:10 Ještě připomínáme,
  že od 12 hodin a 15 minut
 • 00:49:13 prostory Pražského hradu
  budou zpřístupněné veřejnosti.
 • 00:49:38 Ano, opět se vám v přímém přenosu
  hlásíme z Pražského hradu,
 • 00:49:42 z jeho třetího nádvoří.
 • 00:49:46 Scházejí se tu stovky Pražanů
 • 00:49:48 a návštěvníků hlavního města
  z celé republiky i ze zahraničí,
 • 00:49:53 aby si poslechli první vystoupení
  nového prezidenta
 • 00:49:58 Československé
  socialistické republiky
 • 00:50:01 Václava Havla.
 • 00:50:08 -Blahopřát mu přišli též
  představitelé církví
 • 00:50:11 v čele
  s Františkem kardinálem Tomáškem.
 • 00:50:34 Očekávání přítomných se stupňuje,
  na balkón přichází Václav Havel.
 • 00:50:49 SHROMÁŽDĚNÍ:
  Ať žije Havel!
 • 00:50:51 Ať žije Havel!
  Ať žije Havel!
 • 00:50:54 Ať žije Havel!
 • 00:50:56 Ať žije Havel!
  Ať žije Havel!
 • 00:51:18 -Milí...
 • 00:51:20 SHROMÁŽDĚNÍ:
  Už je to tady!
 • 00:51:23 Už je to tady!
  Už je to tady!
 • 00:51:25 Už je to tady!
 • 00:51:27 Už je to tady!
  Už je to tady!
 • 00:51:38 -Milí...
 • 00:51:43 SHROMÁŽDĚNÍ:
  Ať žije prezident!
 • 00:51:46 Ať žije prezident!
  Ať žije prezident!
 • 00:51:49 Ať žije prezident!
 • 00:51:51 Ať žije prezident!
  Ať žije prezident!
 • 00:52:03 -Milí přátelé,
 • 00:52:06 před chvílí jsem byl
  jednomyslně zvolen
 • 00:52:10 Federálním shromážděním
 • 00:52:12 za prezidenta naší republiky.
 • 00:52:15 JÁSOT
 • 00:52:21 Děkuji vám všem,
  Čechům, Slovákům
 • 00:52:27 i příslušníkům jiných národností
  za vaši podporu.
 • 00:52:33 Slibuji vám,
  že nezklamu vaši důvěru
 • 00:52:37 a dovedu tuto zemi
  ke svobodným volbám.
 • 00:53:06 Musí se to stát
  slušným a pokojným způsobem,
 • 00:53:11 aby nebyla pošpiněna
  čistá tvář naší revoluce.
 • 00:53:19 Je to úkol pro nás pro všechny.
  Děkuji vám.
 • 00:53:45 SHROMÁŽDĚNÍ:
  Ať žije Havel!
 • 00:53:47 Ať žije Havel!
  Ať žije Havel!
 • 00:53:50 Ať žije Havel!
 • 00:53:52 Ať žije Havel!
  Ať žije Havel!
 • 00:54:16 -V hlavním vchodu
  do staré části katedrály,
 • 00:54:20 v takzvané Zlaté bráně
 • 00:54:23 očekává
  nově zvoleného prezidenta
 • 00:54:26 svatovítský probošt
  a světící biskup pražský
 • 00:54:30 Jan Lebeda,
 • 00:54:32 aby ho uvítal a doprovodil
  k obřadu díkůvzdání.
 • 00:54:40 Vznosné arkády této brány
  nesou na své klenbě
 • 00:54:44 Korunní komoru,
 • 00:54:47 kde jsou pode sedmery zámky
  uloženy
 • 00:54:50 korunovační klenoty
  českých králů,
 • 00:54:53 Karlova svatováclavská koruna,
  žezlo a jablko.
 • 00:55:01 Pod těmito symboly
  naší státnosti
 • 00:55:05 vstupuje nový prezident
  do svatyně,
 • 00:55:09 která je po staletí
 • 00:55:12 kamenným svědkem
  dějin našeho národa.
 • 00:55:38 Prezident vstupuje teď
  do srdce katedrály,
 • 00:55:42 do kaple Svatováclavské.
 • 00:55:47 Zde, u hrobu dědice Země české
 • 00:55:50 se pokloní jeho lebce
  uchovávané v dómské klenotnici.
 • 00:56:20 Zároveň uctí i ostatky
  naší milé nové světice
 • 00:56:24 Anežky Přemyslovny,
 • 00:56:27 s jejímž letošním svatořečením
 • 00:56:30 je tak úzce spjata
  i nynější obroda
 • 00:56:33 svobody v naší vlasti.
 • 00:56:44 Nastává chvíle
  vnitřního usebrání.
 • 00:56:51 Chvíle pro modlitbu
  a díkůvzdání.
 • 00:58:34 -Ve jménu Otce i Syna
  i Ducha svatého.
 • 00:58:39 -Amen
 • 00:58:42 -Nekonečně milosrdný Bůh
  ať je vždycky s námi.
 • 00:58:49 Drazí,
 • 00:58:51 přišli jsme dnes
  do katedrály svatovítské,
 • 00:58:55 matky všech našich kostelů,
 • 00:58:59 po příkladu celých generací
  před námi,
 • 00:59:03 abychom poděkovali Bohu
  za velikou naději,
 • 00:59:09 která se před námi
 • 00:59:12 v posledních dnech tohoto roku
  otevřela.
 • 00:59:17 Ať Bůh přijme
  naši vděčnou chválu
 • 00:59:22 a žehná našemu konání,
 • 00:59:26 abychom žili
  v tomto nynějším věku
 • 00:59:31 rozvážně, spravedlivě a zbožně.
 • 00:59:37 K tomu nás vybízejí slova
  apoštola svatého Pavla,
 • 00:59:42 která nyní vyslechneme.
 • 00:59:54 -Čtení z prvního listu svatého
  apoštola Pavla Soluňanům.
 • 01:00:01 Prosím vás, bratři,
 • 01:00:04 abyste uznávali ty,
 • 01:00:07 kdo se mezi vámi namáhají,
 • 01:00:11 jsou vašimi představenými
 • 01:00:14 a napomínají vás.
 • 01:00:20 Mějte je ve zvláštní lásce
 • 01:00:23 pro jejich práci.
 • 01:00:27 Mezi sebou žijte v pokoji.
 • 01:00:32 Žádáme vás, bratři:
 • 01:00:35 kárejte lidi nespořádané,
 • 01:00:39 dodávejte odvahy malomyslným.
 • 01:00:45 Ujímejte se slabých.
 • 01:00:49 Buďte trpěliví vůči všem.
 • 01:00:53 Hleďte, ať nikdo nikomu neodplácí
  zlým za zlé.
 • 01:01:00 Ale usilujte vždycky
  o dobro mezi sebou i ke všem.
 • 01:01:07 Všechno zkoumejte.
 • 01:01:11 A co je dobré, toho se držte.
 • 01:01:16 Varujte se zla,
 • 01:01:18 ať se objevuje
  pod jakoukoli tvářností.
 • 01:01:25 Sám Bůh pokoje
  kéž vás dokonale posvětí.
 • 01:01:32 Slyšeli jsme slovo Boží.
 • 01:01:35 -Bohu díky.
 • 01:02:01 ZPĚV:
 • 01:02:03 Te Deum laudamus:
 • 01:02:07 te Dominum confitemur.
 • 01:02:13 Te aeternum Patrem
 • 01:02:16 omnis terra veneratur.
 • 01:02:39 Te Deum laudamus:
 • 01:02:44 te Dominum confitemur...
 • 01:02:49 -Te Deum,
  prastarý děkovný hymnus.
 • 01:02:58 Zhudebnily jej
  desítky věhlasných skladatelů.
 • 01:03:03 Dnes zní ve svatovítské katedrále
 • 01:03:06 umocněn hudbou českého skladatele
  Antonína Dvořáka.
 • 01:03:15 Starobylý text pochází
  od svatého Ambrože
 • 01:03:19 ze 4. století po Kristu.
 • 01:03:23 Od těch dob se zpívá
  po všech končinách světa
 • 01:03:27 v těch nejradostnějších chvílích
  lidského společenství.
 • 01:03:36 Název celé liturgické slavnosti
 • 01:03:39 je odvozen od prvních slov
  tohoto prastarého chvalozpěvu:
 • 01:03:44 Te Deum.
 • 01:03:46 Te Deum laudamus.
 • 01:03:51 Tebe, Boha, chválíme.
 • 01:03:55 Tebe velebíme.
 • 01:04:01 Nebe i země jsou plny
  tvé velebnosti a slávy.
 • 01:04:11 Zachraň, Pane, svůj lid.
 • 01:04:15 Žehnej mu,
 • 01:04:17 veď ho a stále pozvedej.
 • 01:04:26 Pomáhej nám i dnes,
 • 01:04:29 ať se nedostaneme
  do područí hříchu.
 • 01:04:35 Po všechny dny
  dobrořečíme tobě.
 • 01:04:41 A chválíme jméno tvé
  na věky věků.
 • 01:04:52 ZPĚV LATINSKY
 • 01:20:04 -Všemohoucí Bože,
 • 01:20:06 štědrý dárce všeho dobrého,
 • 01:20:10 vzdáváme ti díky
  za všechna tvá dobrodiní
 • 01:20:15 a prosíme tě,
 • 01:20:18 nepřestávej nás provázet
  svým požehnáním.
 • 01:20:25 Chraň nás všeho zlého
 • 01:20:28 a zachovej nás navždy
  ve své láce.
 • 01:20:35 Bože, tobě patří všechno
  na nebi i na zemi.
 • 01:20:40 A ti, kdo vládnou,
  jsou ve tvých službách.
 • 01:20:46 Vyslyš naše prosby
 • 01:20:48 za nejvyššího představitele
  našeho státu.
 • 01:20:54 Pomáhej mu, ať poznává,
  co je správné,
 • 01:20:59 a dobře vykonává svůj úřad,
 • 01:21:04 aby byl vždycky zajištěn
  právní řád
 • 01:21:09 a svobodné rozvíjení
  lidské osobnosti.
 • 01:21:16 Prosíme o to skrze Krista,
  našeho pána.
 • 01:21:23 -Amen.
 • 01:22:30 ZPĚV LATINSKY
 • 01:24:32 -Modleme se.
 • 01:24:35 Milosrdný Bože,
 • 01:24:38 tvůj Kristus svou smrtí
  a svým vzkříšením
 • 01:24:43 vykoupil všechny lidi.
 • 01:24:46 Dej, ať si toto tajemství
  našeho vykoupení
 • 01:24:51 stále připomínáme.
 • 01:24:55 Ať v nás dílo
  tvého milosrdenství trvá
 • 01:25:00 a ať se v nás naplní
  skrze Krista,
 • 01:25:04 našeho pána.
 • 01:25:08 -Amen.
 • 01:25:28 ZVONĚNÍ
 • 01:27:47 ZPĚV - NENÍ ROZUMĚT
 • 01:32:30 HLASITÁ HUDBA
  PŘES PROMLUVU
 • 01:33:16 SHROMÁŽDĚNÍ:
  Ať žije prezident!
 • 01:33:18 Ať žije prezident!
  Ať žije prezident!
 • 01:33:21 Ať žije prezident!
 • 01:33:23 Ať žije prezident!
  Ať žije prezident!
 • 01:33:27 ZVONY
 • 01:33:59 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2019

Související