iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 10. 2006
18:33 na ČT24

1 2 3 4 5

8 hlasů
2663
zhlédnutí

Planeta Věda

Tajemství českých pískovců

22 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:26 Dobrý den, začíná PLANETA VĚDA.
 • 00:00:30 Dnes se podíváme na tajemství
  českých pískovců.
 • 00:00:33 Naším průvodcem skalami bude
  Jiří Adamovič z Geologického
 • 00:00:36 ústavu Akademie věd ČR.
 • 00:00:38 Kolem pískovcových skal chodíme
  často, možná nám už zevšedněly.
 • 00:00:42 Jsou nějak zajímavé pro svět?
 • 00:00:44 České pískovce jsou velmi zajímavé
  oproti jiným světovým
 • 00:00:47 pískovcovým oblastem především
  svojí pestrostí.
 • 00:00:52 Ta pestrost je jednak geologická
  a jednak geomorfologická.
 • 00:00:56 Je daná tím, že pískovce v Čechách
  mají v každém skalním městě
 • 00:01:01 různou zrnitost, různou vnitřní
  stavbu těch pískovcových těles
 • 00:01:05 a také jsou různým způsobem
  prosyceny železitým
 • 00:01:09 nebo jiným tmelem.
 • 00:01:12 Jak se vlastně zrodily?
 • 00:01:14 Vraťme se do hluboké
  historie, do světa
 • 00:01:17 před téměř 100 miliony lety.
 • 00:01:19 Pro srovnání: živočišný druh homo
  sapiens, tedy člověk, se objevil
 • 00:01:23 před pouhými 200 000 lety.
 • 00:01:25 Pohled geologa ale dokáže ze skal
  vyčíst i dramatické okamžiky,
 • 00:01:28 které zavál prach věků.
 • 00:01:31 Kokořínsko v době před 95 miliony
  lety - přímořská riviéra.
 • 00:01:36 Jinde běhali dinosauři, u nás jsou
  jejich nálezy obrovskou vzácností.
 • 00:01:40 Hladina oceánů se totiž zvedla tak,
  že mořská voda pronikla
 • 00:01:44 až do severních a východních
  Čech a na Moravu.
 • 00:01:47 Ve vrstvách skal je možné najít
  pozůstatky oblázkových pláží.
 • 00:01:54 Jedním z těch faktorů bylo zvýšení
  celosvětové hladiny oceánu
 • 00:01:58 o desítky metrů, možná
  až 100 metrů v důsledku
 • 00:02:02 tropického klimatu v té době.
 • 00:02:05 Roztály ledovce, možná zcela
  roztály veškeré ledovce na Zemi,
 • 00:02:10 v důsledku čehož došlo
  ke zvýšení mořské hladiny.
 • 00:02:14 Mořské vlny omílaly české útesy
  geologicky krátkou dobu
 • 00:02:18 15 milionů let.
 • 00:02:20 Řeky a moře mezitím rozemlely
  mnoho tehdejších skal a útesů,
 • 00:02:24 písek se začal vrstvit na sebe.
 • 00:02:26 Starší nánosy mizely pod mladšími
  až dosáhla tloušťka
 • 00:02:29 pískové vrstvy stovek metrů.
 • 00:02:32 Nejvyšší mocnosti sedimentu v české
  křídě jsou kolem tisíce metrů.
 • 00:02:37 V těchto místech na Kokořínsku
  se dá uvažovat o mocnostech
 • 00:02:41 400 - 500 metrů, přičemž těch
  nejsvrchnějších 100 - 150 metrů
 • 00:02:48 už není zachováno,
  ty podlehly erozi.
 • 00:02:52 Mořská hladina v průběhu věků
  kolísala, pláže byly zality
 • 00:02:56 20 - 30 metry vody
  nebo zase naopak.
 • 00:02:59 Skály jsou jako kniha, obsahují
  celou tuto historii, geologové
 • 00:03:03 v ní dokážou snadno číst.
 • 00:03:05 Podle velikosti zrnek se dá poznat,
  kde se písek usadil.
 • 00:03:09 Velká zrna a oblázky byly
  zachyceny blízko pobřeží.
 • 00:03:12 Písek se pak zpevnil na pískovec
  a tam, kde byla oblázková pláž,
 • 00:03:16 vznikly slepence.
 • 00:03:17 Všechno se stmelilo pod tlakem
  stovek tun, svůj vliv měly
 • 00:03:21 i další chemické procesy.
 • 00:03:26 Tmelení je proces, kdy jsou
  zvnějšku, v tomto případě
 • 00:03:30 do sedimentární horniny, přenášeny
  nějaké látky, které se zde vysráží
 • 00:03:36 v podobě minerálů,
  a ty zpevní zrna mezi sebou.
 • 00:03:39 Nebo může dojít i k redistribuci
  určitého prvku, určité sloučeniny,
 • 00:03:44 třeba SIO2 - oxidu křemičitého
  v pískovci, kdy některá zrna jsou
 • 00:03:50 rozpouštěna a v tu samou dobu
  o kus dál dochází k vysrážení oxidu
 • 00:03:56 křemičitého a tmelení jiných zrn.
 • 00:04:00 Po 15 milionech let voda
  zase ustoupila.
 • 00:04:04 Druhohorní moře vlastně dalo
  vzniknout Českému ráji, Kokořínsku
 • 00:04:08 nebo Teplicko-Adršpašským skalám.
 • 00:04:11 Podobných oblastí je ve světě víc,
  české pískovce patří ale bezpochyby
 • 00:04:15 mezi geologicky nejpestřejší.
 • 00:04:18 Kolísání mořské hladiny je důkazem
  zásadních klimatických změn,
 • 00:04:22 které doprovázely zatopení
  centra Evropy.
 • 00:04:27 Globální změna klimatu nebyla
  jediným důvodem zatopení
 • 00:04:31 české pánve. Co dalšího napomohlo
  k tomu, že se tady vytvořilo moře?
 • 00:04:36 Příčiny byly i tektonické,
  by se dalo říct.
 • 00:04:42 Koncem druhohor docházelo ke kolizi
  africké desky a euroasijské desky,
 • 00:04:47 což mělo za následek rozsáhlé
  vrásnění a rozlámání
 • 00:04:51 v předpolí Alp a Karpat.
 • 00:04:53 Právě v Čechách došlo k vytvoření
  takové zóny, podél které se vůči
 • 00:04:58 sobě pohybovaly dva bloky, jeden
  tvořený dnešními jižními Čechami
 • 00:05:03 a druhý tvořený severními Čechami.
 • 00:05:06 Tyto bloky se pohybovaly proti sobě
  a v místech jejich kontaktu
 • 00:05:09 docházelo k zaklesávání
  bloků zemské kůry.
 • 00:05:14 Takže se jakoby snížila úroveň
  té pevniny, která tady tehdy byla.
 • 00:05:20 Jak velké to moře vlastně bylo?
 • 00:05:22 To moře zasahovalo vlastně
  z oblasti dnešní Anglie,
 • 00:05:27 severní Evropy až na Moravu.
 • 00:05:31 Tam později došlo k propojení
  s teplým mořem na jihu, v oblasti
 • 00:05:35 dnešního Středozemního moře.
 • 00:05:38 To moře postupem času
  po 15 milionech let začalo
 • 00:05:42 ustupovat. Co se dělo pak,
  z toho geologického pohledu?
 • 00:05:46 Vlastně ty sedimenty tvořící
  původní mořské dno se obnažily.
 • 00:05:51 Byly zčásti vyzdviženy a začalo
  docházet k procesu, který my
 • 00:05:55 označujeme jako peneplenizace,
  postupné snižování povrchu Země.
 • 00:06:02 Současně s tímto procesem docházelo
  k rozpukání těch pískovců,
 • 00:06:07 takže někdy začátkem třetihor
  už tady máme situaci, kdy je velké
 • 00:06:12 pískovcové těleso zčásti porušené
  a především porézní.
 • 00:06:17 Ten pískovec potom funguje jako
  taková houba, která do sebe může
 • 00:06:20 nasát různé roztoky, které se
  pohybují v geologickém prostředí.
 • 00:06:26 Podstatnou záležitostí pro tvorbu
  skalních útvarů je obsah železa.
 • 00:06:30 Je hned několik teorií,
  jak se do pískovců postupně
 • 00:06:33 dostaly sloučeniny železa.
 • 00:06:35 V posledních 10 letech se ukázalo,
  že za to může především
 • 00:06:38 vulkanická činnost.
 • 00:06:40 Právě magma a horké podzemní
  prameny a proudy způsobily,
 • 00:06:43 že do pískovců se železa
  dostalo dostatek.
 • 00:06:47 Lidé v českých pískovcích můžou
  vidět obrovské skalní brány,
 • 00:06:51 spletitá bludiště, skalní hřiby
  nebo jeskyně a převisy.
 • 00:06:54 Některé nálezy dokáží
  i pěkně překvapit.
 • 00:06:58 Nám už se třikrát stalo, že byl
  nahlášen objev mimozemské rakety.
 • 00:07:05 Ty trubicovité železivce byly
  považovány za výmětné trysky
 • 00:07:10 nějakého mimozemšťana, který tady
  přistál v druhohorách.
 • 00:07:13 Není to tak, bohužel.
 • 00:07:15 Bizarní útvary mají přitom
  prozaické vysvětlení:
 • 00:07:19 zvětrávání pískovců ovlivňuje
  jejich proželeznění.
 • 00:07:23 Zachovalý blok tak vypovídá o tom,
  že pískovcem protékal proud
 • 00:07:27 podzemní vody nasycené železem.
 • 00:07:29 Vraťme se zase do minulosti,
  když moře ustoupilo a vznikly
 • 00:07:32 skály, nastal na našem území další
  velkolepý geologický čas.
 • 00:07:37 Kontinentální deska praskla
  a vzniklými zlomy se nahrnula
 • 00:07:41 na povrch rozžhavená láva,
  vznikly sopky v Českém středohoří.
 • 00:07:45 Vulkanická činnost změnila
  i pískovce.
 • 00:07:52 Magma se dostalo do této úrovně
  a docházelo ke kontaktu
 • 00:07:56 rozžhaveného magmatu s vodou, která
  byla obsažená v pórech pískovce.
 • 00:08:01 Přitom došlo k velice explozivní
  reakci a k roztrhání jak toho
 • 00:08:06 čedičového magmatu,
  tak okolního pískovce.
 • 00:08:10 Současně s tím se uvolnily do okolí
  tohoto tělesa roztoky bohaté
 • 00:08:14 železem, a ty měly tendenci stoupat
  a prosycovat okolní pískovce
 • 00:08:18 těmito železitými hmotami.
 • 00:08:20 Železitá voda měla zásadní vliv
  na soudržnost pískovce,
 • 00:08:25 dokonale se zpevnil.
  Záleží samozřejmě také na teplotě.
 • 00:08:29 Ty teploty mohou být různé
  na různých lokalitách.
 • 00:08:34 Celkově ale odhadujeme, že se mohly
  pohybovat někde mezi teplotou 20°C,
 • 00:08:38 což mohla být teplota horninového
  prostředí v hloubce
 • 00:08:42 několika set metrů, kde třeba
  některé tyto póry mohly vznikat,
 • 00:08:45 a teplotou až 70°C.
 • 00:08:47 Rozhodně můžeme vyloučit
  teploty přesahující 100°C.
 • 00:08:50 Zásadní pro cestu železitých
  roztoků horninou
 • 00:08:54 je její propustnost.
 • 00:08:56 Větší oblázky mezi sebou
  ponechávají víc volného prostoru
 • 00:08:59 a tudy podzemní vody proudí snáz.
 • 00:09:01 Právě to ovlivnilo podivné tvary,
  které mají skály dnes.
 • 00:09:07 Železité roztoky zpevňují pískovec
  a když potom dojde ke zvětrávání,
 • 00:09:12 tak se zvýrazní formy původního
  proudění roztoku v hornině.
 • 00:09:16 Když nedochází skoro k žádnému
  proudění, tak často vznikají
 • 00:09:20 kruhové útvary.
 • 00:09:21 Když proudí víc a víc, tak se to
  protahuje do elipsoidů, často
 • 00:09:26 koncentrických elipsoidů,
  a ty se nakonec protahují
 • 00:09:29 do trubic, které mohou mít průměr
  10 cm a mohou být
 • 00:09:32 dlouhé třeba 20 - 30 metrů.
 • 00:09:34 České pískovce zatím odolaly
  milionům let i vlivům člověka.
 • 00:09:38 Kvůli vysokému obsahu křemene
  nejsou železité pískovce vhodné
 • 00:09:42 na tavení železa, proto se
  v historii nikdo na jejich těžbu
 • 00:09:45 nesoustředil. Díky tomu zůstaly
  zachovány do dnešních dní.
 • 00:09:50 Znovu Jiří Adamovič. Kolik železa
  vlastně železivce obsahují?
 • 00:09:56 My odlišujeme v zásadě
  dva typy železivců.
 • 00:10:00 V samotných železitých pískovcích
  jsou obsahy železa kolem 20 - 30 %,
 • 00:10:05 zatímco v proželeznělých
  vulkanitech jsou ty obsahy
 • 00:10:08 mnohem vyšší a mohou
  dosahovat i přes 50 %.
 • 00:10:11 Jak daleko se vlastně to železo
  může dostat od toho zdroje,
 • 00:10:16 myslím tím tu cestu pískovcem.
 • 00:10:20 Záleží především na tepelném
  gradientu v oblasti
 • 00:10:24 sopečného tělesa a také
  na vnitřní konfiguraci pánve.
 • 00:10:28 Běžně jsme svědky toho, že roztoky
  bohaté železem putují třeba
 • 00:10:33 i kilometry daleko, než se dostanou
  do prostředí, které spíše podporuje
 • 00:10:38 vysrážení železa z roztoku.
 • 00:10:43 Zdrojem je vulkanická činnost.
 • 00:10:45 Jsou tam obsaženy ještě
  nějaké další prvky?
 • 00:10:49 Kromě železa jsou zde obsaženy
  i jílové minerály, které na sebe
 • 00:10:55 vážou celou řadu dalších prvků.
 • 00:10:58 Celkově se dá říct, že železivce
  jsou obohaceny také arzenem,
 • 00:11:02 zinkem, což jsou prvky, které se
  v samotných sopečných tělesech
 • 00:11:07 vyskytují jen v menší míře a musíme
  předpokládat ještě jiný zdroj
 • 00:11:12 železa nebo vůbec chemických prvků,
  než jsou samotné sopečné horniny.
 • 00:11:19 Můžete popsat nějak tu plejádu
  všech těch tvarů, které v českých
 • 00:11:24 pískovcových skalách můžeme najít?
 • 00:11:27 V samotné blízkosti žil, především
  žil čedičových hornin, se setkáme
 • 00:11:34 s řadou svislých puklin, které jsou
  také impregnovány sloučeninami
 • 00:11:39 železa, což znamená,
  že jsou to potom svislá tělesa.
 • 00:11:43 V okamžiku, kdy roztoky proudící
  po takovýchto výstupových drahách
 • 00:11:49 narazí na nějakou propustnou polohu
  horizontální, např. polohu
 • 00:11:53 slepence, dochází k proželeznění
  tohoto slepence do boku od zdroje.
 • 00:12:00 A v místech, kde žádná taková
  propustnější poloha není,
 • 00:12:05 tedy ani svislé pukliny,
  ani vodorovná deska, tak se setkáme
 • 00:12:08 spíše s nepravidelnými
  konkrecionálními útvary.
 • 00:12:13 Příroda nám zanechala také zbytky
  doslova tajemné, tady máme zvláštní
 • 00:12:17 kuličku. O co jde, si povíme
  v následujícím příspěvku.
 • 00:12:23 V pískovcích se vytváří desítky
  zvláštních útvarů.
 • 00:12:26 K nejkurióznějším patří
  malé kuličky o průměru
 • 00:12:30 sotva několika centimetrů.
 • 00:12:32 Narozdíl od železných růží
  nebo pokliček nejsou součástí
 • 00:12:35 žádného souvislého masivu.
 • 00:12:37 Volně roztroušené je vědci
  nacházejí třeba na poli.
 • 00:12:41 Jejich výskyt je zatím doložen
  na pouhých dvou místech na světě,
 • 00:12:44 kromě amerického Utahu je geologové
  objevili v polích na Českolipsku.
 • 00:12:48 To je jedna z forem výskytu
  železitých pískovců.
 • 00:12:53 Ty železité pískovce kromě toho,
  že tvoří desky nebo zprohýbané
 • 00:12:57 železité inkrustace v pískovcových
  skalách, tak tvoří také
 • 00:13:01 drobné kulovité konkrece.
 • 00:13:03 Nacházíme je tady volně uložené
  na poli, ale to není
 • 00:13:07 jejich původní umístění.
 • 00:13:11 Kdysi byly součástí pískovcového
  bloku, ten se ale vlivem eroze
 • 00:13:15 rozpadl na písek, zbyly z něj jen
  kuličky zpevněné vysokým obsahem
 • 00:13:19 železa. Po tisíce let zůstaly
  ležet na svém původním místě.
 • 00:13:23 Dnes, vytrženy ze svého původního
  prostředí, můžou vyvolávat dohady:
 • 00:13:28 nepochází náhodou z vesmíru? Vědci
  už ale jejich vznik pochopili.
 • 00:13:36 Ty kulovité železité konkrece
  jsou vlastně projevem procesu,
 • 00:13:40 kterému se v přírodních vědách
  říká self organizace
 • 00:13:44 nebo sebeuspořádání toho systému.
 • 00:13:47 Za situace, kdy v nějaké zóně
  dochází k mísení těch železem
 • 00:13:52 bohatých vod s oxidačními vodami
  a k vysrážení železa, pokud je
 • 00:13:57 prostředí zcela homogenní,
  tak dochází ke vzniku nahodile
 • 00:14:03 rozmístěných nukleačních center.
 • 00:14:06 Ty jsou vlastně místem, kde
  začínají růst ty kulovité konkrece.
 • 00:14:11 Když železo v okolním roztoku
  dojde, růst kuličky se zastaví.
 • 00:14:15 Časem ale jeho koncentrace může
  opět stoupnout a kolem středu
 • 00:14:18 původní kuličky začne
  vznikat další vrstva.
 • 00:14:22 Některé konkrece tak mají
  třeba i desítky slupek.
 • 00:14:25 Ty dokonalé kulovité konkrece,
  největší, které známe,
 • 00:14:30 mohou dosahovat velikosti
  zhruba 10 - 12 cm.
 • 00:14:33 Pokud mluvíme o nepravidelných
  konkrecích, tak ty mohou být
 • 00:14:37 samozřejmě mnohem větší,
  i v řádu několika metrů.
 • 00:14:41 Čeští vědci se studiu kulovitých
  konkrecí věnují souvisle
 • 00:14:45 už několik let.
 • 00:14:46 Výsledky jejich práce tak nemohly
  uniknout pozornosti Američanů,
 • 00:14:50 ti se na železité kuličky
  soustředili poté,
 • 00:14:53 co je vesmírné sondy zaznamenaly
  na povrchu planety Mars.
 • 00:15:00 Náš výzkum nebo výsledky naší
  terénní dokumentace a interpretace
 • 00:15:04 vzniku železitých pískovců byly
  ocitovány v časopise Nature
 • 00:15:08 právě v souvislosti hledání
  přírodních pozemských analogií
 • 00:15:12 s výskytem železitých konkrecí
  na planetě Mars.
 • 00:15:15 Kuličky z Českolipska se tak můžou
  stát klíčem k pochopení dějů
 • 00:15:19 na planetě vzdálené
  miliony kilometrů.
 • 00:15:23 Tady máme další konkreci,
  je poměrně veliká,
 • 00:15:27 průměr má asi 15 cm.
 • 00:15:30 Vědci ji našli v oblasti,
  která se jmenuje Porta Bohemica,
 • 00:15:34 jde o oblast Českého středohoří,
  údolí Labe.
 • 00:15:36 Konkrece se dá rozebrat a můžeme
  se podívat, co je vevnitř.
 • 00:15:40 Obsahuje vybělený pískovec,
  který vlastně poskytl železo
 • 00:15:44 pro vytvoření té erozně
  odolnější části té vrstvy.
 • 00:15:49 Čeští vědci se pokoušeli podobné
  konkrece vyrobit také v laboratoři.
 • 00:15:54 Ptám se znovu pana J. Adamoviče:
  Jak vlastně na to šli?
 • 00:15:59 Ten proces tvorby konkrecí
  v laboratorních podmínkách
 • 00:16:04 je poměrně jednoduchý a konkrece
  při něm vzniká velmi rychle,
 • 00:16:08 už během prvních hodin.
 • 00:16:10 Je to pokus, který si s trochou
  nadsázky může každý
 • 00:16:14 vyzkoušet u sebe doma.
 • 00:16:16 Umístili jsme do nádoby s čistým
  křemenným pískem úlomek hydroxidu
 • 00:16:21 sodného a nádobu jsme pak zalévali
  roztokem síranu železnatého.
 • 00:16:27 Železo reagovalo s hydroxidem
  sodným a vytvořilo velice rychle
 • 00:16:32 železitou slupku uvnitř pískovce.
 • 00:16:37 Síran železnatý je vlastně skalice.
 • 00:16:40 Jak dlouho ta konkrece
  může vydržet?
 • 00:16:43 U uměle vytvořené konkrece jsme
  vlastně nezkoušeli, jak dlouho
 • 00:16:50 v tom pískovci vydrží,
  plánujeme s nimi další pokusy.
 • 00:16:54 V přírodních podmínkách ta konkrece
  vydrží minimálně desítky tisíc,
 • 00:16:59 stovky tisíc let, je poměrně
  dosti odolná vůči zvětrávání.
 • 00:17:05 Ještě mně vysvětlete, jak vlastně
  může vzniknout ten kulovitý tvar?
 • 00:17:11 Vznik kulovitého tvaru je zčásti
  záhada, je to taková hříčka
 • 00:17:15 přírody, vzniká vlastně procesem,
  kterému říkáme self organizace
 • 00:17:22 nebo sebeuspořádání.
 • 00:17:25 V zóně mísení roztoků bohatých
  železem s nějakými oxidickými
 • 00:17:30 vodami, které nutí železo
  k vysrážení, pokud je to prostředí
 • 00:17:35 homogenní, pokud je pískovec
  bez nečistot nebo puklin,
 • 00:17:40 dochází k nahodilému vzniku
  nukleačních center,
 • 00:17:44 kolem nichž konkrece vznikají.
 • 00:17:46 A kulovitá forma je vlastně
  v přírodě energeticky
 • 00:17:50 nejvýhodnější pro vytvoření.
 • 00:17:53 Podmínkou je tedy ale přítomnost
  vody, je to tak?
 • 00:17:57 Ano, to v každém případě.
 • 00:17:59 Tady vidíme záběry z vozítka
  Opportunity, malé kuličky jsou
 • 00:18:03 podobné těm z českých pískovců.
 • 00:18:05 Ty kuličky zaznamenala
  sonda na Marsu.
 • 00:18:08 Výzkum českých vědců se tak
  může dotknout i výzkumu
 • 00:18:11 geologie jiné planety.
 • 00:18:14 Záhadné kuličky, které na povrchu
  Marsu objevila vozítka Spirit
 • 00:18:19 a Oportunity, jsou zřejmě důkazem,
  že na rudé planetě
 • 00:18:22 v minulosti existovala voda.
 • 00:18:24 Podle geologů se totiž jedná
  o konkrece, které vznikají
 • 00:18:28 v některých horninách, zpravidla
  při působení vodných roztoků.
 • 00:18:33 Ty záhadné kuličky byly vlastně
  tzv. železité konkrece, což jsou
 • 00:18:37 kulovité útvary, které vznikají
  srážením oxidů a hydroxidů železa.
 • 00:18:41 Ve většině případů
  k tomuhle srážení dochází
 • 00:18:45 z nějakých vodných roztoků.
 • 00:18:48 To znamená, že tyto konkrece mohly
  vznikat v nějakém vodním prostředí.
 • 00:18:54 To je velice důležitá informace,
  protože by potvrdila
 • 00:18:57 dávný výskyt vody na Marsu.
 • 00:19:00 Konkrece přitom vznikají
  za velmi specifických podmínek,
 • 00:19:03 kromě vody závisí jejich existence
  na vulkanické aktivitě
 • 00:19:07 a výskytu železa.
 • 00:19:09 Často se objevují společně
  s tzv. železitými pískovci.
 • 00:19:13 Právě kůra Marsu je na železo
  velmi bohatá,
 • 00:19:16 mnohem bohatší než kůra Země.
 • 00:19:19 Pokud vezmeme tu část Marsu,
  o které něco víme, to je marťanská
 • 00:19:23 kůra, ta nejsvrchnější část
  planety, tak ta svým obsahem železa
 • 00:19:28 je výrazně bohatší
  než třeba zemská kůra.
 • 00:19:32 Poměr železa v marťanské kůře
  je ve srovnání se Zemí
 • 00:19:36 zhruba dvojnásobný.
 • 00:19:38 Kuličky podobné těm marťanským
  se vyskytují i na Zemi,
 • 00:19:43 a to na pouhých dvou lokalitách,
  kromě jedné oblasti
 • 00:19:46 na jihozápadě USA je geologové
  nalezli také v ČR, v pískovcových
 • 00:19:50 oblastech na Českolipsku.
 • 00:19:54 Může se jednat o důležitý zdroj
  poznání, pozemské konkrece jsou
 • 00:19:58 totiž pro podrobné studium mnohem
  dostupnější než ty,
 • 00:20:01 které objevily sondy na Marsu.
 • 00:20:03 Je přitom velmi pravděpodobné,
  že vznikaly za podobných okolností.
 • 00:20:10 Tady, stejně jako i na Marsu,
  musela být přítomna voda,
 • 00:20:14 která by transportovala železo
  v dvojmocné podobě.
 • 00:20:17 Potom je nutná přítomnost nějaké
  redukční oxidační fronty, nějaké
 • 00:20:22 zóny, kde by docházelo k mísení
  těch redukčních roztoků
 • 00:20:25 bohatých železem s oxidickými
  vodami a k vysrážení
 • 00:20:28 železa v trojmocné podobě.
 • 00:20:31 Už tato skutečnost sama o osobě
  je pro poznatky o planetě Mars
 • 00:20:36 poměrně závažná, protože donedávna
  se o existenci vody
 • 00:20:40 nebo o formách vody na Marsu
  příliš mnoho nevědělo.
 • 00:20:46 Existence vody na Marsu
  je tedy zřejmá,
 • 00:20:50 další otazníky ale zůstávají.
 • 00:20:52 Jak dlouho se životodárná kapalina
  na rudé planetě vyskytovala?
 • 00:20:55 Existovala zde v dávných dobách
  raného vývoje Marsu,
 • 00:20:59 nebo i v docela nedávné
  geologické minulosti?
 • 00:21:02 Studium pozemských konkrecí
  snad pomůže najít odpovědi.
 • 00:21:06 Čeští vědci proto chtějí
  spojit síly s Američany.
 • 00:21:10 Výzkum bude samozřejmě pokračovat.
 • 00:21:13 Na co se chcete
  především soustředit?
 • 00:21:17 Ve výzkumu chceme pokračovat
  ve dvou základních směrech.
 • 00:21:20 Jednak se chceme zaměřit
  na protažení těles železitých
 • 00:21:24 pískovců a vůbec na indikátory
  směru proudění
 • 00:21:27 roztoků bohatých železem.
 • 00:21:29 To nám vlastně umožní dešifrovat
  systém proudění podzemních vod
 • 00:21:33 v dávných dobách
  v české křídové pánvi.
 • 00:21:37 Co se týče kulovitých železitých
  konkrecí jako takových,
 • 00:21:41 zatím všechny nálezy
  z Čech pocházejí až z míst,
 • 00:21:45 kam se ty kuličky dostaly druhotně.
 • 00:21:48 Neznáme vlastně ta místa, kde přímo
  vznikaly v pískovcovém prostředí.
 • 00:21:53 Až taková místa najdeme,
  tak to bude další krůček
 • 00:21:57 i k poznání planety Mars.
 • 00:22:00 Říká Jiří Adamovič
  z Geologického ústavu AV.
 • 00:22:03 Díky za pomoc s přípravou pořadu.
 • 00:22:05 Dnešní PLANETA VĚDA končí.
  Přeju vám příjemný den.
 • 00:22:08 Příště se podíváme, jak se zásadně
  zhoršuje ovzduší na českém venkově.
 • 00:22:13 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2006