Labyrint II

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
1. 3., 15. 3. a 29. 3. 2017
12. 4. 2017 a 26. 4. 2017
10. 5. (TS Brno) a 31. 5. 2017
14. 6. 2017 a 28. 6. 2017
26. 7. 2017
23. 8. 2017
6. 9. 2017 a 20. 9. 2017

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Výběrové řízení na generálního ředitele České televize — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • vyhlašuje na základě § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce:

  GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE
   
 • Podrobné podmínky výběrového řízení naleznete ZDE

RADA ČESKÉ TELEVIZE

vyhlašuje na základě § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce:

GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE

Požadujeme:

 • splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele České televize vyplývajících ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
 • vysokoškolské vzdělání
 • osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné služby
 • respektování požadavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového řízení

Vítaná je praxe v médiích a zkušenost v řídících funkcích v mediální oblasti.

Přihláška k účasti ve výběrovém řízení musí obsahovat:

 1. Jméno, příjmení, případný akademický titul uchazeče
 2. Rodné číslo
 3. Kopii dokladu, který prokazuje, že uchazeč je občanem České republiky
 4. Adresu trvalého bydliště
 5. Kontaktní adresu, není-li shodná s adresou trvalého bydliště, včetně telefonních čísel a adresy elektronické pošty
 6. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 7. Originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není starší tří měsíců
 8. Ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky („Lustrační zákon“). Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným prohlášením s ověřenou fotokopií žádosti, kterou uchazeč požádal o vydání tohoto osvědčení. Kandidát se zavazuje toto osvědčení doručit vyhlašovateli výběrového řízení nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky do výběrového řízení, pokud se bude nadále o funkci GŘ ucházet
 9. Čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona
 10. Čestné prohlášení o absenci skutečností, které znamenají konflikt zájmů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a 2 Zákona o ČT nebo čestné prohlášení o tom, že v případě jmenování GŘ, uvede své poměry do souladu se zmiňovanými zákony
 11. Strukturovaný životopis, ve kterém bude vedle základních informací blíže specifikováno dosažené vzdělání, profesní zkušenost a jazykové znalosti kandidáta
 12. Vlastní koncepci dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby v rozsahu přibližně 5–10 normostran A4.
  V záměru musejí být vytýčeny jednotlivé kroky a priority v horizontu funkčního období generálního ředitele
 13. Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

  Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení Radě České televize dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem výběrového řízení na funkci generální ředitel/ka České televize.

  Souhlasím s tím, aby můj materiál Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby, byl případně uveřejněn na webových stránkách Rady ČT.

  Jméno a příjmení

  Datum narození

  Vlastnoruční podpis

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Uchazeči mohou podávat své přihlášky ve dnech 23. 3. (čtvrtek), 24. 3. (pátek) a 27. 3. 2017 (pondělí) – vždy v rozmezí od 9:00 do 16.00 hod. Místem pro přebírání přihlášek je sídlo sekretariátu Rady ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1130/6, (tzv. budova Rohlík) Praha 4, PSČ 140 70.

Přihlášky mohou uchazeči doručit osobně, prostřednictvím pověřeného zástupce nebo kurýrem. O doručení přihlášky bude uchazeči (nebo jeho zástupci) na požádání vystaveno písemné potvrzení.

Uzávěrka podání přihlášek je 27. 3. 2017 v 16 hod. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Případné dotazy zasílejte na e-mail radact@ceskatelevize.cz.

Formální požadavky a doporučení

Rada doporučuje, aby přihláška byla ve vlastním zájmu uchazeče zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím, avšak tak, aby bylo možné jednotlivé stránky přihlášky při listování bezproblémově obracet.

V případě podání přihlášky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení musí být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování bezproblémově obracet.

Všechny strany přihlášky i příloh budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou; tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně ověřené kopie tvořící přílohy přihlášky.

Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném JMÉNEM UCHAZEČE a názvem „RADA ČT“ a na ní bude výrazným způsobem uveden text „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE – NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRANÍ OBÁLEK!”.

Zrušení výběrového řízení

Rada České televize si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení ve formátu PDF (73,2 kB)