Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

27. 7. 2017

Informace poskytnutá dne 27. 7. 2017

Prostor poskytovaný ve vysílání České televize jednotlivým politickým stranám a hnutím je důkladně sledován. O tom se lze přesvědčit na základě veřejně přístupných analytických dokumentů, umístěných na webových stránkách Rady České televize, tj. orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.

Z dokumentu Analýza českých televizí a ČRo (2016), dostupného pod odkazem http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_16/zpravodaj
stvi.pdf?_ga=2.100913797.587340441.1500989465-1337598938.1464877785
, či dokumentu Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (2016), umístěného na adrese http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_16/
diskuse.pdf?_ga=2.1851061.587340441.1500989465-1337598938.1464877785
, objektivně nevyplývá, že by názor Vámi prezentovaný v žádosti o informace pod bodem č. 1) odpovídal skutečnosti. Např. v prvně jmenované analýze lze zjistit, že v ukazateli Podíl sedmi nejčastěji zmiňovaných politických stran na politickém zpravodajství (viz str. 23) nepředstavuje procentuální hodnota zastoupení politické strany TOP 09 v hlavním zpravodajském pořadu České televize Události výrazný nepoměr vůči jiným politickým seskupením, jež ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 dosáhla obdobného výsledku. V druhém výše zmiňovaném materiálu, věnovaném diskuzním pořadům České televize, je v úvodní pasáži uvedeno, že: „Skladba politických hostů v relacích Otázek V. Moravce a Máte slovo s M. Jílkovou přesně odpovídala rozložení koaličních a opozičních křesel v Poslanecké sněmovně“. Taktéž tento výsledek nesvědčí domněnce, že by v České televizi byl dáván politickým stranám mediální prostor nevyváženě a v nesouladu s výsledkem parlamentních voleb.

Pokud jde o druhý dotaz v žádosti, je třeba uvést, že přesnou statistiku nemá Česká televize k dispozici a z žádného právního předpisu pro ni ani neplyne povinnost takovou informaci mít. Podpůrně lze využít opět dokument Analýza českých televizí a ČRo, z něhož vyplývá, že předseda TOP 09 Miroslav Kalousek byl ve zpravodajském pořadu Události a ve zpravodajských relacích ČT24 v roce 2016 pátým nejčastěji prezentovaným politikem (viz str. 24 a 25). Analýza zpravodajství za první pololetí letošního roku bude na webových stránkách České televize uveřejněna v dohledné době.

K poslední otázce Vaší žádosti uvádíme, že rozhodování o přidělování mediálního prostoru jednotlivým politickým stranám je determinováno požadavkem stanoveným v § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého „Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě“. Způsob rozhodování je dále určen článkem 6.1 Kodexu České televize, v němž je vyjádřen požadavek, že časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém celku vyvážený, přičemž vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie.