Učitelky a učitelé

Gabriela Babušová
učitelka

Gabriela Babušová

Český jazyk, 4. ročník

Preferuji novodobé pojetí výuky českého jazyka, tj. pedagogický konstruktivismus, princip bádání, komunikace, rozvoj kognitivního myšlení, uplatňování principu učení „Od komunikace k jazyku a od jazyka ke komunikaci“. Děti jsou pro mne neustálou inspirací a objektem pro objevování jejich myšlení a představ o jazyce. Učitel by měl dát dětem dostatečný prostor pro komunikaci, čas pro odpověď, musí se naučit jejich odpovědi vnímat a reagovat na ně, každou z odpovědí musí považovat za správnou, neboť jakákoliv odpověď může dítě, ale i jeho spolužáky a učitele posunout dále.


Michaela Čermáková
učitelka

Michaela Čermáková

Český jazyk, 5. ročník

Podstatou pedagogické profese je podle mě především, aby se děti učily funkčně komunikovat, spolupracovat, respektovat se a dívat se na svět z více úhlů pohledu. Proto se i já ve vztahu k žákům zaměřuji na otevřený dialog, podporu, respekt a rozmanitost. Při výuce ráda pracuji s příběhy, prožitky, fantazií a využívám metody dramatické výchovy.


Tereza Čtvrtečková
učitelka

Tereza Čtvrtečková

Český jazyk, 1.ročník

Pocházím z učitelské rodiny. Práce maminky mi vždy připadala hodně náročná a vyčerpávající. Ačkoliv jsem se bránila, stejně jsem následovala rodinnou tradici. Začalo mě bavit s dětmi objevovat záludnosti českého jazyka, matematiky a dalších předmětů. Nejvíce si rozumím s těmi nejmladšími a ráda jim pomáhám porozumět světu kolem nás.


Veronika Dobrovolná
učitelka

Veronika Dobrovolná

Matematika, 5. ročník

Cítím se být průvodkyní, která se neřídí jednou vybranou metodou, neboť mám na starost jedinečné děti s odlišnými vzdělávacími potřebami. Svoji školní třídu mám zařízenu do center aktivit a přebírám tím i některé další prvky (konstruktivismus) z programu Začít spolu. Hodně blízká mi je pedagogika Marie Montessori a ve své práci ji také hodně využívám. Nejdůležitější pro mne je individualita dítěte. Neznámkuji a nehodnotím slovně. Snažím se jít cestou vlastního sebehodnocení dítěte.


Lenka Ficová
učitelka

Lenka Ficová

Matematika, 4. ročník

Kdybych měla uvést jednu jedinou oblíbenou metodu, měla bych velký problém vybrat – beru si totiž z každé něco a kombinuji to tak, aby se vytvořil prostor nejenom pro učení dětí, ale i pro uplatnění jejich zvídavosti. Děti jsou pro mne, při zachování pravidel slušnosti, partnery. Za podstatné a nejtěžší na práci učitele považuji profesionální vyrovnání se se zodpovědností – jak děti povedeme dnes, takový bude svět zítra.


Markéta Grígeľová
učitelka

Markéta Grígeľová

Český jazyk, 5. ročník

K dětem přistupuji vždy individuálně a snažím se jim naslouchat. Baví mě vymýšlet pro děti různé hry a zároveň je báječné dávat jim prostor pro vlastní kreativitu a poté pozorovat, jak se dovedou samostatně zabavit. Pro učitelku je podle mého nejpodstatnější, aby své žáky dobře poznala, dovedla vycítit, kdy je lepší zvolit kamarádský přístup a kdy trvat na svém. Moje motto, které jsem si vypůjčila od kamarádky, je přísná láska.


Hana Havlínová
učitelka

Hana Havlínová

prvouka 3. ročník, matematika 1. ročník

Na 1. stupni je výjimečné, že učitel může snadno propojovat obsahy jednotlivých předmětů a ukazovat dětem to, co se učí, v souvislostech. Když učitel ovládá širokou škálu metod a forem výuky, je schopen vybírat a používat to, co je pro jeho žáky nejvhodnější. Nejdůležitější je vytvoření partnerského vztahu mezi dítětem a učitelem a navázání spolupráce s rodiči.


Sandra Holáková
učitelka

Sandra Holáková

Matematika, 1. ročník

„Učitel nepředává svou moudrost, ale spíše svou lásku a víru.“ Kahlil Gibran...Tento citát vystihuje mé profesní přesvědčení. V mých očích vidím všechny děti jako schopné a slušné lidi, ke kterým s respektem přistupuji. Snažím se jim naslouchat, chápat je a vytvářet podmínky, aby se mohly učit (přemýšlet, bádat, diskutovat, objevovat...) a rozvíjet svůj potenciál (vědět, kdo jsem a kým chci být). Mám radost, když vidím, jak se učí jeden od druhého nebo když spontánně tvoří, když si plácnou, že společně vyřešili úlohu či dokončili projekt, jednoduše projevují se autenticky a autonomně. Kořeny mých postojů tvoří Hejného metoda a RWCT, kooperativní učení a hodnotové vzdělávání.


Zuzana Cháberová
učitelka

Zuzana Cháberová

Člověk a jeho svět, 5. ročník

Nejvíce si potrpím na příjemné klima ve třídě a přátelskou komunikaci s dětmi i jejich rodiči. Mé oblíbené metody jsou skupinové práce a učení pomocí her a pantomimy, kde mohu využit své zaměření na dramatickou výchovu.


Dominika Chalušová
učitelka

Dominika Chalušová

Matematika, 2. ročník

Při práci s dětmi je pro mě důležitá vzájemná důvěra. Snažím se své žáky vést k zodpovědnosti, učím je mluvit pravdu a vnímat svět v souvislostech. Je krásné potkávat po světě chodit děti, které mají v srdci kus mého rukopisu. Všechny mé žáky totiž učím s láskou a stávají se součástí mého srdce. Jak říká Antoine de Saint-Exupéry: „Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“


Soňa Jarolímková Římková
učitelka

Soňa Jarolímková Římková

Člověk a jeho svět, 5. ročník

Za naprosto stěžejní považuji, pokud se učiteli podaří vybudovat u žáka kladný vztah k vyučovanému předmětu. Výsledky v podobě znalostí a dovedností pak již následují naprosto přirozeně. Se školou souvisí i můj největší koníček – ve volném čase ráda vytvářím a vyrábím nejrůznější didaktické materiály a pomůcky. Na práci učitele je pro mě podstatný oboustranně férový vztah mezi učitelem a žákem a sborovna plná úžasných kolegů, kteří vás vždy podrží.


Tereza Kasalová
učitelka

Tereza Kasalová

Český jazyk, 3. třída

V učitelské roli se cítím jako průvodce. Ukazuji dětem jakými metodami a způsoby se mohou dozvídat informace a poznávat svět. Snažím se pracovat s individualitou dětí, naslouchat jim, podporovat je v jejich snech a pomáhat jim uvědomit si, jak důležitá je týmová práce. To vše se snažím naplňovat těmi nejmodernějšími styly a metodami učení. Učím děti s láskou a mé povolání beru do jisté míry jako poslání. Nejkrásnější na učení dětí je to, že nakonec i ony učí každým dnem mě.


Dana Kešnerová
učitelka

Dana Kešnerová

Český jazyk, 4. ročník

Pro mě je nejdůležitější navázat bezprostřední kontakt se třídou, vytvářet pozitivní atmosféru a udržovat pozornost změnami tempa, důrazem na pestrost vzdělávacích prostředků a využíváním moderních nástrojů. Děti cítí, že jsou součástí procesu a jak průběh vyučovací hodiny záleží také na nich. V důsledku toho pracují zodpovědněji a s větším nasazením. Vždy totiž mám připraveno víc scénářů výuky. Jejich výběr určuje okamžitá nálada ve třídě a reakce dětí. Mé metody jsou zážitkové. Tento přístup ke škole mi funguje léta a učení se stává radostí.


Diana Ketnerová
učitelka

Diana Ketnerová

Český jazyk, 4. ročník

Vybrala jsem si povolání učitelky, protože mám ráda děti a již od mala mě přitahovalo být s nimi a něco nového je učit. Nyní děti učím především ke vzájemné úctě, spolupráci a snažím se být průvodcem jejich poznávání. Preferuji činnostní a projektovou výuku. Držím se zásady Komenského „Škola hrou“ a učivo předávat srozumitelně. Mám nejdůležitější cíl: Dítě by mělo chodit do školy rádo a s důvěrou.


Helena Korfová
učitelka

Helena Korfová

Matematika, 4. ročník

Kromě své rodiny mám v životě dvě lásky. Školu a muziku. Tato skutečnost se promítá i v mé výuce. Děti ve třídě jsou pro mě druhou rodinou. Musí nám spolu být dobře, jsme k sobě upřímní, zajímáme se o sebe, pomáháme si. Snažím se být učitelkou spravedlivou a zábavnou. Legrace je ve škole důležitá. Mým cílem je, aby se děti do školy těšily a nebály se svěřit se se svým trápením nebo úspěchy. Snažím se své žáky provázet poznáním. Být jim průvodcem, pomáhat jim dojít k novým poznatkům, zkušenostem a řešením vlastní cestou. Uvědomit si, že chybou se učí a nesmí se jí bát. Chci, aby každý odcházel ze školy s pocitem, že je v něčem úspěšný, v něčem dobrý.


Magdalena Málková
učitelka

Magdalena Málková

Matematika, 1. ročník

Zaměřuji se na Hejného metodu, používám integrovanou tematickou výuku, metody RWCT a program Začít spolu. Baví mě podporovat dětskou autonomii a osobnost. Na práci učitele je podstatné být dětem partnerem, najít jejich silné stránky a podporovat je.


Veronika Matějová
učitelka

Veronika Matějová

Matematika, 5. ročník

Pro mě je důležité, aby ve třídě vládla přátelská a bezpečná atmosféra. Při výuce preferuji Hejného metodu (vyučování zaměřené na budování schémat), RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a činnostní učení. Na práci učitelky mě nejvíce naplňují radostné tváře dětí a jejich chuť objevovat, zkoumat a učit se.


Kateřina Páleníková
učitelka

Kateřina Páleníková

Člověk a jeho svět, 4. ročník

Dětem věnuji jak profesně na prvním stupni, tak i ve volnočasových aktivitách jako jsou kroužky a tábory. Za nejdůležitější považuji komunikaci. Snažím se do hodin zapojovat různé aktivity a hry, protože věřím, že i učení může být zábavné. Myslím si, že dobrý učitel je ten, na jehož hodiny se děti těší, užívají si je a zároveň se učí novým poznatkům a dovednostem.


Dana Petrů
učitelka

Dana Petrů

Člověk a jeho svět, 3. ročník

Nemám žádnou vysloveně oblíbenou metodu, dle mého názoru je důležité zapojit do učebního procesu co nejvíce smyslů a fyzických aktivit. Jinými slovy, co si děti osahají, ochutnají, ucítí, vyslechnou, uvidí a prožijí, to si zapamatují, aniž by si uvědomily, že se učí. Na druhou stranu zastávám názor, že i starý dobrý „dril“ je nezbytný, pokud se s ním zachází smysluplně. Děti jsou úžasné ve své bezprostřednosti a upřímnosti, umí člověka během pár minut rozčílit, pobavit, potěšit, ohromit i dojmout a to mě na nich nesmírně baví. Těší mě hledat cesty, jak dětem cestu ke vzdělání zpříjemnit.


Daniela Růžičková
učitelka

Daniela Růžičková

Matematika, 3. třída

Ráda s dětmi pracuji podle Coveyho Sedmi návyků šťastných dětí, které vedou děti k samostatnosti, proaktivitě, spolupráci, opravdovému naslouchání si i například k řešení neshod způsobem výhra - výhra, tedy kdy jsou obě strany opravdu spokojené. Snažím se děti vést k vnitřní motivaci, aby si uvědomily, že se neučí pro dobré známky, pochvalu od druhého, ale pro sebe. Chci, aby vždy chápaly, proč je dobré danou věc umět a k čemu jim v životě bude. Myslím si, že pokud si na něco přijdeme sami, uchová se to v naší paměti mnohem déle, než informace, které nám někdo nadiktuje. Vycházím z principů Hejného metody matematiky. Nejvíce mě těší, když vidím u dětí zaujetí, přátelské vztahy, soustředěné přemýšlení při objevování nových věcí a úsměv při vstupu do školy.


Lenka Scheithauerová
učitelka

Lenka Scheithauerová

Člověk a jeho svět, 3. ročník

Na základní škole je podle mě nejdůležitější vést děti k lásce a úctě k sobě i k druhým. Vzbudit v žácích touhu po vědění a poznávání. Rozvíjet dovednosti, které vedou k naplnění vlastního autentického potenciálu. Jedním z hlavních cílů vzdělávání je vychovat dobré lidi, kteří umí pracovat se svou myslí a vědí, co dělat, aby vedli šťastný a spokojený život. Při výuce nejraději využívám heuristickou metodu a didaktické hry.


Veronika Svobodová
učitelka

Veronika Svobodová

Člověk a jeho svět, 2. ročník

Jsem učitelkou prvního stupně. Ve výuce s oblibou využívám metod projektového vyučování a Hejného metodu při výuce matematiky. Opírám se o program „Začít spolu“, který je mi velmi blízký. S dětmi jsme si navzájem partnery, kteří respektují jeden druhého. Mým úkolem je děti nasměrovat a ukázat jim cestu, umožnit jim radost z objevování. Vždy pro mě bylo důležité vytvořit ve třídě pozitivní atmosféru, bezpečné prostředí, ve kterém mohou žáci být sami sebou. Na práci učitele vnímám jako podstatné schopnost v dětech probudit zájem o vědění.


Karel Šíma
učitel

Karel Šíma

Matematika, 2. ročník

Pro mě je podstatné, aby ve třídě vládla přátelská atmosféra. Klima třídy je důležité pro kvalitní vyučování. Rád pracuji s hudbou, kterou prokládám do jednotlivých částí dne, například: přivítání, koncentrace při výuce a relaxace. Oblíbenou metodu nemám, dle mého názoru je potřeba umět i improvizovat. Všeho s mírou. Vzájemná důvěra je pro mě prvořadá. Cením si toho, že mě žáci hodnotí jako zásadového a zábavného učitele. Mým cílem je objevit v každém žákovi jeho jedinečnost.


Ingrid Šindléryová
učitelka

Ingrid Šindléryová

Český jazyk, 2. ročník

Své povolání beru jako životní poslání. Miluji, když s dětmi objevujeme nové věci a jim svítí oči a mají úsměv na tváři. Je to pro mě ta největší odměna. Ve své práci tedy upřednostňuji metodu výuky všemi smysly. Učením jiných se učím i já sama.


Lucie Šmídová
učitelka

Lucie Šmídová

Český jazyk, 1. ročník

Moje práce mě baví a stále při ní objevuji něco nového. Ve své výuce využívám metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), zařazuji dílny čtení a psaní, matematiku učím podle metody prof. Hejného a v prvouce se orientuji na badatelskou výuku. Snažím se o to, aby děti chodily do školy rády, s nadšením a aby si vytvářely pozitivní vztah k učení. Mým cílem je, aby se vyvíjely ve spokojené osobnosti s vlastním názorem a se zájmem o svět kolem sebe.


Kateřina Štolová
učitelka

Kateřina Štolová

Český jazyk, 2. ročník

Pro učitelskou profesi je podle mě důležité zachovat si dětskou otevřenost, hravost a zvědavost. Učení je společným poznáváním světa, ze kterého bychom měli mít radost děti i já a při kterém se vzájemně inspirujeme. Snažím se tedy, aby učení bylo postavené na prožitku a vycházelo z přirozené zkušenosti žáků. Vedu děti k objevování všemi smysly. Kreslíme a vyrábíme, hrajeme si, předvádíme, pracujeme ve skupinách. Ráda také ve výuce používám moderní technologie.


Lenka Švimberská
učitelka

Lenka Švimberská

Matematika, 3. ročník

Považuji za životní výhru, že mohu dělat práci, která mě baví a těší. Pracuji s malými dětmi, vycházím tedy z toho, co děti obklopuje, z jejich zkušenosti. To, co si dítě „osahá“, vyzkouší, prožije, „projde mu rukama“ nebo co „objeví“, to pak pochopí a může se posunout dále. Snažím se pracovat tak, aby se každé dítě rozvíjelo co nejvíce v rámci svých možností.


Andrea Tláskalová
učitelka

Andrea Tláskalová

Člověk a jeho svět, 1. ročník

Už od dětství mám ráda přírodu a myslím, že většina dětí na prvním stupni je na tom stejně. Příroda nás obklopuje, jsme její součástí, proto je pro nás přirozené učit se venku pokud je k tomu vhodné téma. Čím jsou děti mladší, tím je témat pro učení venku více. Kdysi jsem četla, že se má učitel k žákům chovat, jako ke svým nejlepším přátelům. Tato myšlenka se mi moc líbí a řídím se jí. K přátelům se snažíme nezranit – podpořit. Na práci učitele je podle mě podstatné uvědomit si osobnost jednotlivých dětí a jejich potřeby. Všem dětem se v dané hodině nepřizpůsobíme, ale je nutné na to myslet v hodině další.


Kateřina Vrtišková
učitelka

Kateřina Vrtišková

Český jazyk, 2. ročník

Učitelkou jsem chtěla být „odjakživa“, už jako malá jsem si hrála na školu. Učím podle programu Začít spolu, užívám si badatelsky orientované vyučování, zařazuji dílny čtení a psaní, matematiku prof. Hejného, učení venku. Ukazuji dětem možnosti, jak se pohybovat v dnešním světě, jak si poradit, když je to kolem nich komplikované. Vytvářím jim příležitosti, aby se uměly o sebe postarat. V tom mi pomáhá mít na paměti motto Montessori pedagogiky „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ V mém učitelování je pro mě důležité nebýt nikdy v cíli, ale být stále na cestě. Stále se učit, zkoumat, zkoušet, tvořit. To je to, co mi přináší při práci (nejen) s dětmi radost.


Markéta Zelená
učitelka

Markéta Zelená

Český jazyk, 3. ročník

Mám ráda nové metody především v českém jazyce: čtení s porozuměním, RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), dílny čtení a psaní a další. Ve všech předmětech uplatňuji zážitkovou pedagogiku, skupinovou práci, projektové vyučování, badatelský přístup a nově také metodu CLIL. Zaměřuji se na to, aby žáky učení bavilo, aby bylo prokládáno množstvím didaktických a dramatických her a aby si žáci z vyučování odnesli co nejvíce poznatků užitečných pro jejich další život. Na práci učitele mi přijde hlavní smysl pro humor, ten vede k dobrému klimatu třídy a vytváří tak dobré podmínky pro práci a učení.