Emise na prodej
Když Evropa podepsala Kjótský protokol, převzala na sebe závazek omezit do roku 2012 emise skleníkových plynů o 8 % vzhledem k úrovni z roku 1990. K dosažení tohoto cíle má napomoci mezinárodní obchod s emisemi, který Evropská unie zahájila na počátku roku 2005. Jeho klíčovým nástrojem jsou kvóty pro emise oxidu uhličitého. Průmyslové sektory, který se omezení nyní týká, jsou energetický, ocelářský, ropný, papírenský, sklářský a výroby cementu a keramiky. Členské státy Evropské unie již mají vypracován alokační plán pro všechny tyto sektory. V plánu jsou určeny maximální hladiny CO2, které každý závod může vypouštět. Tato hladiny jsou úmyslně stanoveny níže, než jsou skutečné potřeby průmyslu. K vyřešení deficitu pak může každý využít těchto možností: Omezit výrobu, zavést nové čistší technologie, nebo nakoupit povolenky od jiných společností. Důležité je splnit cíl celkového snížení emisí. Tržní princip je jednoduchý: čím vyšší je potřeba vypouštět CO2, tím vzácnější a dražší budou dostupné povolenky na vypouštění emisí, a tím větší ekonomický smysl bude mít přechod na čisté technologie. Svět životního prostředí si tak osvojil obchodní jazyk.
Autor: Šárka Speváková
Obor: Ekologie
Odkazy: europa.eu.int
Rozšířený text: dokument Word [31 kB]
Videozáznam: přehrát on-line [RealMedia]
Videozáznam: přehrát v plné kvalitě [RealMedia 1 Mb/s]