Co by měl každý vědět, aby mohl náležitě využívat svých práv nebo je účinným způsobem chránit a byl si rovněž vědom svých povinností. Připravily M. Rychlíková a M. Sukdoláková

Každý má právo vlastnit majetek. Je to oprávnění věc držet, užívat, používat a nakládat s ní. Vlastnictví ovšem také zavazuje. Žádný vlastník nesmí zneužívat svých vlastnických práv na újmu práv druhých nebo v rozporu se zájmy obecnými chráněnými zákonem. Výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu, životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Nový občanský zákoník zpřesňuje zásady sousedských vztahů. Občan se může v případě zásahu do vlastnických práv obrátit na orgán státní správy. V případě bezprostředního ohrožení je na místě přiměřená obrana svépomocí. Jaké jsou způsoby nabytí vlastnického práva? Jak je to s nabytím vlastnického práva od neoprávněného? Za jakých podmínek lze vlastnické právo omezit či věc vyvlastnit?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD