Péče o vodní toky a přilehlou krajinu.
Připravil T. Španlang.

Vybrané problémy ochrany krajiny bezprostředně se dotýkající odtokových poměrů, především co do jakosti vody. Zdůvodněn je nezbytný multidiaciplinární přístup k řešení vycházející z iniciativního přístupu obyvatel v daných povodích a účelnost přímé účasti vědeckovýzkumných oraganizací. To, že výsledky výzkumu měly bezprostřední realizační výstupy, je příkladem ostatním.

Napište nám