Úvod » Michaelovy experimenty » Horký led

16. 1. 2008

Horký led

V ohnisku pozornosti Michaelova experimentu bude tentokrát nenápadná, přesto velice zvláštní sloučenina – nasycený vodný roztok octanu sodného. Tato látka nám ukáže, jak se její skupenství dokáže doslova na dotek špičky prstu měnit z kapalného na pevné. Krystalizuje před očima. Michael samozřejmě podá stručné a přehledné vysvětlení.

Michael: Fish and chips with a pint of beer is a very English tradition.
Ryba s hranolky a s půllitrem piva je skutečná anglická tradice.

Tereza: A na fish and chips samozřejmě nesmí chybět salt and vinegar.

Michael: To je sůl a ocet neboli chlorid sodný …

Tereza: … a kyselina octová.

Michael: The combination of these two compounds is what gives fish and chips its distinctive flavour, which we taste in the form CH­3COO- Na+, neboli …
Spojení těchto dvou sloučenin dává rybě s hranolky jejich charakteristickou chuť, kterou ochutnáme ve formě CH­3COO- Na+ …

Tereza: … octan sodný.

Tereza: Spousta z nás odjíždí do hor užít si krásné bílé zimy a sněhu. Michaele …

Michael: A useful little device to take with you is a hand-warmer like this one. Simply click the little metal disc and feel the warmth.
Užitečné malé zařízení, které si berete s sebou, je ohřívací sáček jako je tenhle. Jednoduše cvaknete malým kovovým kolečkem a ucítíte teplo.

Michael 1: A co to má společného s fish and chips?

Michael 2: Well, that´s simple. It´s the same chemical compound.
To je jednoduché. Je to tatáž chemická sloučenina.

Michael 1: Cože?

Michael 2: Well, it’s sodium acetate that you can taste in your fish and chips, and it’s also sodium acetate, that’s inside the hand-warmer.
Octan sodný cítíte ve vašemfish and chips a octan sodný je také uvnitř tohoto ohřívacího sáčku.

Michael 1: Aha. To jsem nevěděl.

Michael 2: No vidíš, chytráku anglický.

Tereza: Z předchozích Michaelových experimentů určitě dobře víte, že pokud necháte reagovat prášek do pečiva s octem, vzniká CO2 , neboli oxid uhličitý.

Michael: The solid material, that remains, is sodium acetate. Here I have a sample, which I have re-crystalized to remove any impurities. And the white crystals contain three molecules of water for every molecule of sodium acetate.
Pevná látka, která zůstává, je octan sodný. Tady mám vzorek, který jsem rekrystalizoval, abych odstranil jakékoli nečistoty. A bílé krystaly obsahují tři molekuly vody na každou molekulu octanu sodného.

Tereza: Krystaly octanu sodného tají při teplotě 58 °C.

Michael: So if we heat the crystals above the temperature of 58 °C, they melt, releasing the molecules of water that they have entrapped, encapsulated within that crystal structure. That water then dissolves sodium acetate to form a supersaturated water solution of sodium acetate.
Jestliže tedy ohřejeme krystaly nad teplotu 58 °C, tají a uvolňují přitom molekuly vody, které zachytily, obalily svou krystalickou strukturou. Voda pak octan sodný rozpustí a vznikne přesycený vodný roztok octanu sodného.

Tereza: Tento přesycený roztok octanu sodného má jednu velice zajímavou vlastnost: pokud ho zchladíme do bodu, kdy by měl přejít do pevného stavu, stále zůstává kapalinou.

Michael: We call this a super-cooled liquid. And in order to super-cool this liquid I’m going to put it to the refrigerator.
Říkáme tomu podchlazená kapalina. A abych podchladil tuto kapalinu, dám ji do chladničky.

Tereza: Náš roztok zchladnul zhruba na 15 °C.

Michael: Now let’s see what happens if I add to my supersaturated super-cooled solution this tooth-pick.
Podívejme se teď, co se stane, jestliže ke svému přesycenému podchlazenému roztoku přidám toto párátko.

Filip: Bod, v němž jsme se dotkli hladiny roztoku, působí jako krystalizační jádro – jakýsi startér, kolem něhož se všechny molekuly octanu sodného začnou bleskurychle seskupovat.

Tereza: A pak už záleží jen na vaší fantazii …

Filip: … a taky zručnosti, …

Tereza: … jaké nejrozmanitější tvary z krystalizujícího octanu sodného vytvoříte.

Filip: Musíte však být dostatečně rychlí, krystalizace probíhá opravdu rychle a končí až v samotné skleničce z roztokem.

Michael: This process of crystallization releases heat. We therefore say it is an exothermic process. The temperature jumps from around +15 degrees to +55 degrees. And I can really feel the warmth in my hands.
Tato krystalizace uvolňuje horko. Říkáme proto, že je to exotermní reakce. Teplota vyskočí z asi +15 °C na +55 °C. A já ve svých rukou opravdu cítím teplo.

Tereza: A na stejném principu fungují i tyto ohřívací sáčky. Krystalizaci spustíte jednoduše tím, že je zmáčknete.

Vocabulary - slovníček

pint – pinta (0,568 litru – imperiální pinta V. Británie)
vinegar – ocet
distinctive – charakteristický, výrazný, zřetelný
flavour – chuť, příchuť, vůně, ochutit
taste – chuť, ochutnat
useful – užitečný
device – zařízení, přístroj, vynález
hand-warmer – ohřívač rukou, ohřívací sáček
warmth – teplo, vřelost, vroucnost
sodium acetate – octan sodný
solid – pevný (látka), solidní, důkladný
remain – zůstat, setrvat, zbytek
recrystalize – rekrystalizovat
remove – odstranit, odklidit
impurity – nečistota
heat – horko, vášešň, zápal
melt – tát, roztavit
release – uvolnit, vydat, osvobodit
entrapped – chycený, zachycený
encapsulated – obalený
within – uvnitř, v, na, o
supersaturated – přesycený
supercooled – podchlazený
liquid – kapalina
refrigerator – chladnička
tooth-pick – párátko
crystallization – krystalizace
therefore – proto, tedy, tudíž
exothermic process – exotermická reakce
jump – skok, skočit, vyskočit, překážka, vzestup

Vladimír Kunz

Vstoupit do diskuse

komentářů: 6

Video

Nejsledovanější