Úvod » Michaelovy experimenty » Záhada magnetismu – sestavte si vlastní elektromotor

Záhada magnetismu – sestavte si vlastní elektromotor

Přidat do mého PORTu

13. 6. 2007

Záhada magnetismu – sestavte si vlastní elektromotor

Magnetismus je jev, kdy na sebe látky působí přitažlivou anebo odpudivou silou – a již staří Řekové zjistili, že některé horniny jsou přirozeně magnetické. Dokáží to například železo, kobalt nebo nikl, které jsou permanentními magnety. V dnešním Michaelově experimentu využijeme právě magnetismu k tomu, abychom sestrojili svůj vlastní malý domácí elektromotor.

Michael: Dnes večer jsem pozval Terezu a Filipa ke mně domů. Uděláme si řeckou party. A důvodem je to, že náš dnešní příběh začíná ve starém Řecku. A jedná se o magnetismus.

Tereza: Magnetismus je jev, kdy na sebe látky působí přitažlivou anebo odpudivou silou.

Michael: It was the ancient Greeks, who discovered that certain rare rocks were naturally magnetized. They attracted small pieces of iron almost magically. This discovery was made in Thessaly in Greece, where they called them lodestones – in an area called Magnesia – and hence the name magnetism.
Byli to staří Řekové, kteří objevili, že určité vzácné horniny jsou přirozeně magnetické. Téměř magicky přitahovaly malé kousky železa. Tento objev se stal v Thessalii v Řecku, a kameny nazvali magnetovec. Bylo to v oblasti zvané Magnesia. Odtud název magnetismus.

Michael: Iron, cobalt and nickel – each of these elements have large nuclei with lots of electrons, flowing around the nuclei. It is a movement of these electrons that gives a special property of magnetism. With iron, cobalt to nickel the magnetism is remembered, the electron spins are remembered. And therefore we call them permanent magnets. Have two permanent magnets here. And we can see the power of attraction – and also repulsion.
Železo, kobalt a nikl – každý z těchto prvků má velké atomové jádro a množství elektronů, kroužících kolem jádra. Pohyb těchto elektronů poskytuje zvláštní vlastnost – magnetismus. Železo, kobalt a nikl si svůj magnetismus pamatují. Pamatují si spin – orientaci otáčení svých elektronů. Proto tyto kovy nazýváme permanentní – trvalé magnety. Mám tu dva permanentní magnety. A vidíme sílu přitažlivou – a také odpudivou.

Michael: Other materials however can be made to become magnetic temporarily. And these are known as impermanent magnets. Impermanent magnets often arise as the result of electron movement in an electric current – an electromagnet. Jiné látky však můžeme donutit, aby se staly magnetickými dočasně. Ty jsou známé jako nepermanentní – dočasné magnety. Ty často vznikají jako výsledek pohybu elektronů v elektrickém proudu. Elektromagnet.

Filip: Na to, že má něco společného elektřina a magnetismus, přišli námořníci ve Středozemním moři. Když se totiž plavili při jedné bouři a uhodil blízko lodi blesk, zjistili, že střelka kompasu se začala zmateně pohybovat kolem dokola.

Michael: Electromagnets are very useful and found all over our houses. And they are especially good to devices you turn on and off. And in todays Michael’s experiment we’re going to be using the power and a mystery of electromagnetism to make our very own motor, very similar to the one inside here.
Elektromagnety jsou velice užitečné a najdete je všude u nás doma. Jsou dobré zvláště pro přístroje, které zapínáte a vypínáte. A v dnešním Michaelově pokusu použijeme sílu a tajemství elektromagnetismu k tomu, abychom si vyrobili svůj vlastní motor, velice podobný tomu, který je zde uvnitř.

Michael: And to do this we’re going to need about three feet of insulated wire, which we’re going to wrap around a pen – into tight circles. So that eventually we’ll have something, which looks a lot like this. So the insulated wire is wrapped around in the circles. The more circles the better the effect. And the ends are connected without insulation to two paper clips, which are stretched out. These paper clips are in turn attached to a plastic cup, which holds two magnets, just below the coils of electric cable. The whole apparatus is connected by crocodile clips to this battery.
A k tomu budeme potřebovat asi metr izolovaného drátu, který omotáme kolem pera – do těsných kroužků. Nakonec tak získáme něco, co bude vypadat skoro jako tohle. Izolovaný drát je tedy namotán do závitů. Čím víc závitů, tím lepší efekt. Konce bez izolace jsou spojeny se dvěma kancelářskými sponkami, které jsme roztáhli. Tyto sponky jsou zase připevněny k plastovému kelímku, který drží dvojici magnetů. Ty jsou přímo pod cívkou elektrického drátu. Celý přístroj je připojen svorkami k baterii.

Michael: When I connect the circuit, an electric current will run through the loops of this wire and cause an impermanent magnetism. And now we’ll have a magnetic field of its own, which will interact with the magnetic field of the permanent magnets. And that will cause the motor to spin.
Když propojím elektrický obvod, elektrický proud začne procházet smyčkami tohoto drátu a vytvoří dočasný magnetismus. Budeme tak mít vlastní magnetické pole, které bude vzájemně působit s magnetickým polem těchto permanentních magnetů. A to způsobí, že se motor bude točit.

Michael: And that’s the magnetism.
A to je magnetismus.

Malý slovníček

ancient Greeks – staří Řekové
discover – objevit
rare rock – vzácná, neobyčejná hornina
naturally magnetized – přirozeně magnetický, zmagnetovaný
attract – přitahovat
lodestone – magnetovec
iron – železo
nickel – nikl
element – prvek
nuclei – jádro
flow – pohybovat se, téci, tok, proud
movement – pohyb
property – vlastnost
remember – pamatovat (si)
electron spin – spin elekronu
permanent magnet – permanentní, trvalý magnet
power of attraction – přitažlivá síla
power of repulsion – odpudivá síla
however – avšak
magnetic temporarily – dočasně magnetický
impermanent magnet – nepermanentní, dočasný magnet
arise – vznikout
electric current – elektrický proud
useful – užitečný
find, found, found – najít
device – zařízení, přístroj
turn on and off – zapnout a vypnout
mystery – záhada, tajemství
electromagnetism – elektromagnetismus
similar – podobný
insulated wire – izolovaný drát
wrap around – omotat kolem
tight circle – těsný kroužek
eventually – konečně, nakonec
connect – spojit
paper clip – kancelářská sponka
stretch out – natáhnout, roztáhnout
attach – připojit
below – pod
coil – cívka
apparatus – přístroj
crocodile clip – svorka
circuit – elektrický obvod
loop – smyčka
cause – způsobit, vyvolat
interact – vzájemně reagovat
magnetic field – magnetické pole
cause motor to spin – způsobit, že se motor točí

Vladimír Kunz

Vstoupit do diskuse

komentářů: 1

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější