Vzpomínka na světoznámého kardiochirurga profesora Jana Navrátila.
Režie V. Korčák.

V září 1991 vstupovali při slavnostních fanfárách do auly Masarykovy univerzity dva muži v talárech. Jedním byl světoznámý pianista Rudolf Firkušný, druhým neméně renomovaný kardiochirurg Jan Navrátil. Oběma se po letech dostalo čestného doktorátu.

Kardiochirurg, profesor MUDr. Jan Navrátil, DrSc., dr. h.c. (1909-1992) začal s programem operací srdce a velkých cév ihned po svém nástupu do funkce přednosty II. chirurgické kliniky v Brně (1952). Mezi prvními v Evropě uskutečnil a do klinické praxe zavedl operace srdce při použití mimotělního krevního oběhu (1958), který otevřel novou etapu kardiochirurgie. V letech 1963 a 1964 provedl první implantace chlopní, aortální a mitrální. Za patnáct let v čele kliniky uskutečnil se svým týmem na tři tisíce srdečních operací, jimž vždy předcházela důsledná experimentální příprava a které dál zdokonaloval v souladu s pokrokem medicínských a technických oborů. Jeho jméno se stalo evropsky uznávaným pojmem, ke kterému se upíraly nejen naděje pacientů se srdečními chorobami.

Profesor Navrátil byl v roce 1967 na základě konkurzu jmenován profesorem Vídeňské univerzity a přednostou II. chirurgické kliniky tamtéž, ale tehdejší stranické orgány ČSSR jeho přestup zakázaly. Nakonec pomohlo prezidium Akademie věd ČSSR a jeho jméno se stalo tabu. Po celou dobu, ať v Brně či Vídni, se zasloužil nejen o důsledné konstituování "mladé" kardiochirurgie na vědeckém základě, ale také o řadu prvenství, významných v evropském a světovém kontextu. Od 70. let také výrazně přispíval k rozvoji metod klinických aplikací mechanické podpory srdce. Je považován za jednoho z pionýrů světové kardiochirurgie.

V ocenění svých lidských, odborných a vědeckých kvalit, obdržel Jan Navrátil mimo jiné Velký zlatý odznak Rakouské republiky, Čestný prsten města Vídně. Byl řádným členem světových vědeckých společností. Vychoval žáky, z nichž někteří se stali přednosty významných chirurgických a kardiochirurgických pracovišť v Rakousku a Německu. Spolupracovníci jej charakterizovali jako rytíře srdce, který své nadání a talent mohl beze zbytku uplatnit. V rakouském a evropském kontextu byla Navrátilova kardiochirurgická škola společensky uznávaným fenoménem.

V osudech výrazných osobností vzešlých z českého prostředí je příznačné, že jim svět vzdává hold. Stejné to bylo i s profesorem Navrátilem - nejdříve jsme jej ztratili, abychom ho nakonec zatratili.

Napište nám