O češtině

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 33  
Sdílet
| Poslat odkaz

Buran

Dobrý den,

zajímala by mne etymologie slova buran, buranství (které je u nás, pohříchu, zvláště v současné politice, tak často potřebné). Pochází snad z holandského boer či anglického archaického boor ve významu sprostý člověk, též venkovan, anebo je to zkomolenina jiného slova?

Děkuji.
Zdeněk Král

Odpověď

Vážený pane Králi,

původ slova buran objasňuje Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku (LEDA 2001). Slovo hodnotí jako obecněčeské, hanlivého zabarvení a uvádí význam „venkovan“. Základem pojmenování je podle něj staročeské búr, což byla potupná přezdívka sedlákům, odvozená ze středohornoněmeckého būr neboli „soused, sedlák, hrubý člověk“, jež souvisí s německým bauen „stavět“.

Akademické slovníky spisovné češtiny toto slovo neuvádějí, můžete jej nalézt ve Slovníku nespisovné češtiny (nakl. Maxdorf 2006), a to s následujícími výklady významů a s podrobným vysvětlením etymologie slova:

buran1. hanl. venkovan, srov. balík 2. kdo nezná nebo nedodržuje pravidla společenského chování. Již ve staré češtině se užívalo búr jako hanl. označení sedláka (Rejzek), to převzato z něm. bur či bure obyvatel stejné osady (starší gebur, kde bu bylo obydlí, srov. moderní bauen stavět, příb. i s čes. být či bydlet), odtud sedlák, v moderní němčině je Bauer sedlák již bez hanl. podtextu; stejného původu je také hol. boer sedlák (vysl. rovněž búr), z něhož máme v češtině burské oříšky či Búrskou („boerskou“) válku mezi Angličany a potomky holandských přistěhovalců v jižní Africe na konci 19. stol.

Slovo dále zachycuje i slovník živého úzu nazvaný Co v slovnících nenajdete s podtitulem Novinky v současné slovní zásobě (nakl. Portál 1994) autorek Z. Sochové a B. Poštolkové, který je prvním doplňkem obou akademických slovníků: Slovníku spisovného jazyka českého (Praha, Academia, 1960-1971) a Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Praha, Academia, 1978). Hodnotí jej jako slovo obecněčeské, expresivní, hanlivé a vykládá ho ve významu „nevychovaný, neotesaný člověk (zprav. venkovský); nevychovanec, neotesanec“ (nemluv s ním, je to buran).

Ve Šmírbuchu jazyka českého (nakl. Paseka 2005) Patrika Ouředníka nalezneme slovo buran jednak v tematické skupině zahrnující slova patřící k významovému okruhu slov omezenec, primitiv, jako další příklady slov s podobnou významovou náplní jsou zde uvedeny výrazy: balík, křupan, vidlák, lopata aj., jednak v tematické skupině nazvané Venkov a podskupině venkovan, kde vedle daného slova je výčet slov významově podobných: balík, křupan, dřevák, bagoun, balvan aj. P. Ouředník jej rovněž uvádí ve spojení bejt nařvanej jak buran ve významu „být tlustý“.

Slovník českých synonym a antonym (LINGEA 2007) uvádí ke slovu buran následující synonymní výrazy: neotesanec, balík, křupan (v hanlivém smyslu); hlupák (pro neutrální vyjádření).

Zakotvenost slova buran v české slovní zásobě dokládá i snadná tvorba slov odvozených, za všechny jmenujme výrazy jako buranov (hanl. označení venkova, vesnice, srov. podobné balíkov), dále buranský, buransky. Nověji pak buranizmus / buranismus (expresivně „hrubé, hloupé, buranské chování, jednání“), buranizace (expresivně „nabývání, nabytí hrubých, hloupých, buranských rysů“), buranizovat (expresivně „(u)činit něco hrubým, hloupým, buranským“), buranizovat se (expresivně „stávat se, stát se hrubým, hloupým, buranským“), všechna je zaznamenává akademický slovník neologizmů Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) a poznamenává, že se užívají v politické publicistice.

Slovníkově dosud nezachycené výrazy buranství („neotesanost, nekultivovanost v chování, jednání“) a dokonce Českoburansko zase registruje databáze neologického excerpčního materiálu Neomat oddělení současné lexikologie a lexikografie. V Českém národním korpusu (korpus SYN) je doloženo 149 výskytů výrazu buranství, např.:

Jsem poctěn, že mi R&P opětovně po čtyřech letech poskytl prostor pro tuto rubriku, ve které chci spolu se čtenáři vzdorovat šířícímu se buranství ve všeobecné morálce a vzdělanosti. [F. Topol]

I u nás (jako v zahraničí) by mělo být známkou naprosté nezdvořilosti, neslušnosti, hulvátství a buranství se ptát například na osobní příjmy. [Lidové noviny 1991]

Barbora Procházková

Stopáž: 14 minut – Rok výroby: 2012 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Edice ČT
Kniha O češtině přišla na svět U Mrtvýho ptáka

V nově zrekonstruovaných prostorách hostince U Mrvýho ptáka v pražském Karlíně proběhl v pondělí 17. září křest novinky z Edice ČT knihy O češtině – bestselleru školního roku 2007/2008.

Aleš Cibulka a Jiřina Jirásková podepisovali novinku O češtině

V pondělí 1. října proběhla v Paláci knih Luxor autogramiáda novinky Edice ČT knihy O češtině.