KLIP ROKU 2004 - PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Organizátor soutěže
Česká televize se sídlem Kavčí hory, Praha 4, 140 70 ICO: 00027383 zřízená zákonem č. .483/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "organizátor") pořádá SMS anketu s názvem "Klip roku" a to v období od 14.1.2005 do 15. 3. 2005 (dále "soutěžní období").

2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce www.ceskatelevize.cz/noc/

3. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena občanům České republiky starším osmnácti let s výjimkou zaměstnanců organizátora a společnosti zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž SMS zpráva bude doručena do SMS centra v jiném nežli předepsaném formátu v čl. 4. těchto pravidel.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?
Anketa proběhne v období od 14. 1. 2005 do 15.3.2005. Hlasy pro jednotlivé klipy prostřednictvím SMS je nutné provést následujícím způsobem:

  • prostřednictvím SMS zprávy zaslané z mobilního telefonu soutěžícího (uživatele) na zveřejněné soutěžní číslo: 9001107
  • SMS zpráva musí obsahovat číslo klipu, pro který soutěžící zasílá hlas. Hlasovat je možné pro klipy s číselným označením 1 až 204
  • na začátku textu SMS zprávy musí být napsán text: CTmezeraKLIPmezeračísloklipu
  • jednotlivá slova musí být od sebe oddělena mezerou. Např. hlasuje-li soutěžící pro klip číslo 33 musí mít SMS zpráva tento formát : CT KLIP 33
  • z jednoho telefonního čísla může být zasláno maximálně 10 (deset) SMS zpráv (hlasů)
  • jakýkoliv jiný nebo další text, písmena, znaky či symboly jsou pro vyhodnocení došlých odpovědí zavádějící. Organizátor vyhodnotí pouze přijatou SMS zprávu, která splňuje výše popsaná kritéria. Jakékoliv nepřesnosti ve formátu SMS zprávy mají vliv na automatické vyhodnocení a nejsou akceptovány. SMS zpráva nesplňující výše popsané náležitosti bude označena za neplatnou
  • Podmínkou účasti v soutěži je, aby veškerá komunikace účastníků soutěže probíhala prostřednictvím tlačítek na mobilním telefonu účastníka. Jiná technická zařízení nejsou povolena.
  • SMS zprávy z veřejných internetových SMS bran nebudou považovány za řádnou odpověď na soutěžní otázku a budou vyloučeny
  • Cena jedné odeslané SMS zprávy činí 7,- Kč včetně DPH.
SMS zprávy budou doručeny do SMS centra společnosti Advanced Telecom Services Praha, s.r.o., se sídlem Husinecká 33, Praha 3 - 130 00, identifikační číslo: 48 58 32 35, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17572, která zajišťuje technický servis soutěže (dále jen "SMS Centrum"). Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv účastníků na výše uvedeném soutěžním telefonním čísle před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.

Z doručených SMS zpráv budou postupně určeni výherci soutěže, a to na závěr soutěžního období, způsobem stanoveným v čl. 6 těchto pravidel.

Přijetí hlasu nebude potvrzeno zpětnou SMS zprávou, zpětnou SMS zprávu obdrží pouze výherci (mechanika výběru výherců viz. článek 6)

5. Ceny
Do této soutěže byly vloženy následující ceny: Vstupenky na slavnostní předávání Andělů 2004 .

6. Výherce
Společnost zajišťující technický servis SMS hlasování poskytne organizátorovi, následující den po konci soutěže, přehled všech SMS zpráv doručených do SMS Centra během jednotlivé soutěže spolu se označením výherců. Každé SMS zprávě doručené v době trvání dané soutěže do SMS Centra, resp. účastníkovi soutěže, bude přiděleno pořadové číslo podle pořadí dle doručení. Výherci jsou určováni níže popsaným výherním mechanismem.

Výherci budou vybíráni na základě platného hlasu (SMS zprávy)

Výhercem vstupenky pro jednu osobu je soutěžící, jehož SMS zpráva s platným hlasem doručena jako 500. (pětistá) v pořadí z celkového počtu hlasů.

Organizátor se zavazuje předat výhru. Pořadí SMS zpráv systémem přijatých je jednoznačně určeno na základě data a času příchodu SMS zprávy do systému. Ceny se přidělují dle výše popsaného mechanismu.

Výherce hlavní ceny bude organizátorem kontaktován prostřednictvím zpětné SMS zprávy odeslané na mobilní telefon, ze kterého přišla SMS zpráva s platným hlasem, označená dle výše uvedených pravidel za výherní.

Cena bude výherci předána osobně nebo doručena poštou jako obchodní balík. Organizátor soutěže není odpovědný za nedoručení výher prostřednictvím České pošty.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel
Poskytnutí osobních dat účastníků je podmíněno jejich výslovným souhlasem. Výherci souhlasí s uvedením svého jména a příjmení a města bydliště. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně fotografie výherců a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Výherci mohou být zveřejněni na webových stránkách www.ceskatelevize.cz/noc/

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce www.ceskatelevize.cz/noc/

Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení.