Pravidla hlasování

Ve finále rozhodují 50/50 hlasy diváků a odborné poroty z každé země. Nejlepším deseti písním udělí odborná porota z každé země body (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 12). Po sečtení bodů ze všech zemí, zástupce s nejvyšším počtem hlasů vítězí a získává titul vítěze Eurovision Song Contest.

Hlasování diváků je možné prostřednictvím SMS (tvar SMS pro jednotlivé soutěžící bude upřesněn vždy v rámci přenosu), mobilní aplikace Eurovision Song Contest (Android, iPhone) a stránek esc.vote. Není možné hlasovat pro reprezentanta své vlastní země.


Oznámení o ochraně osobních údajů pro účely hlasování v soutěži Eurovize 2024 prostřednictvím telekomunikačních prostředků

Každý zúčastněný provozovatel rozhlasového a televizního vysílání, který ve své zemi provádí hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků, přeloží následující text v plném znění do svého národního jazyka a zveřejní jeho národní verzi na svých internetových stránkách, kde bude snadno přístupná divákům, a vyplní formulář B-2, který je přílohou tohoto dokumentu, a poté jej do 19. dubna 2024 zašle partnerovi pro hlasování na adresu: esc2024@digame.de.

Cílem následujících informací je poskytnout vám (dále jen „vy“ a další mluvnické tvary tohoto zájmena) jako účastníkovi hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků (dále jen „hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků“) v soutěži Eurovision Song Contest 2024 (dále jen „ESC“) přehled o osobních údajích, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, když hlasujete telefonicky, a o vašich právech podle předpisů o ochraně osobních údajů.

My,

Evropská vysílací unie – Union Européenne de Radio Télévision, L'Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand- Saconnex, Geneve, Švýcarsko, (dále jen „EBU“),

společně s

Českou televizí, která se jako zúčastněný provozovatel rozhlasového a televizního vysílání za Českou republiku účastní ESC 2024, a dalšími zúčastněnými provozovateli rozhlasového a televizního vysílání, kteří se účastní ESC 2024 (jejich seznam je uveden na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů),

a

Once Germany GmbH (dříve známá jako digame GmbH), Schanzenstrasse 38 D-51063 Kolín nad Rýnem, Německo (dále jen „společnost“)

se jako společní správci údajů zavazujeme chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR) a německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG). Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže.

EBU, zúčastnění provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání a společnost uzavřeli podle článku 26 GDPR zvláštní a samostatnou dohodu mezi společnými správci, jejíž klíčový obsah je na vyžádání k dispozici v prostorách EBU nebo společnosti.

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

Budeme zpracovávat pouze osobní údaje, které obdržíme, když odevzdáte svůj hlas buď telefonicky, nebo prostřednictvím SMS zprávy (ať už zaslané přímo, nebo prostřednictvím aplikace ESC), a to prostřednictvím spojení poskytnutého vaším poskytovatelem pevné nebo mobilní sítě nebo poskytovatelem platebních služeb.

Při tom od vás budeme – v závislosti na zemi vašeho původu – případně shromažďovat následující kategorie údajů:

 • vaše mobilní telefonní číslo (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number) nebo číslo pevné linky (CLI – Caller Line Identification),
 • datum a čas, kdy jste se zúčastnili hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
 • číslo skladby, pro kterou jste hlasovali,
 • název vašeho poskytovatele pevné nebo mobilní sítě,
 • typ smlouvy s poskytovatelem sítě, kterou máte (předplacená karta, smluvní vztah),
 • zvolený způsob a původ platby.

Jaké jsou účely zpracování a jaký je jeho právní základ?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) za účelem (dále jen „účely“):

 • výpočtu a generování platných a oficiálních výsledků ESC na základě hlasů odevzdaných diváky (včetně vašeho) s cílem sestavit oficiální výsledky určující pořadí písní přihlášených do ESC a jejího vítěze,
 • generování souhrnných statistik o hlasování v ESC,
 • zveřejňování souhrnných a anonymizovaných výsledků/hlasování.

Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Pro účast v hlasování využíváte telekomunikační službu zprostředkovanou vaším národním telekomunikačním operátorem nebo agregátorem, který může společnosti předat část nebo všechny vaše osobní údaje, aby umožnil výpočet platného výsledku hlasování.

V rámci společnosti budou vaše osobní údaje zpřístupněny útvarům, které je potřebují k plnění smluvních závazků a zákonných povinností společnosti. Osobní údaje mohou pro tyto účely rovněž obdržet poskytovatelé služeb a zprostředkovatelé pracující pro společnost, a to za předpokladu, že se zavážou zachovávat zejména jejich důvěrnost a integritu. Takovými příjemci mohou být například poskytovatelé IT služeb nebo telekomunikačních služeb.

Osobní údaje nebudou předávány příjemcům mimo společnost. Ačkoli je EBU společným správcem se zúčastněnými provozovateli rozhlasového a televizního vysílání a společností, pokud jde o televizní hlasování, společnost nepředá vaše osobní údaje EBU ani zúčastněným provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání. Tyto subjekty od společnosti obdrží pouze anonymizované výsledky pro výše uvedené účely. Zveřejněny budou pouze souhrnné a anonymizované výsledky.

Budou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Hlasy odevzdané mimo Německo budou za účelem jejich zpracování předány společnosti v Německu a žádné další předávání se nebude provádět. Společnost nebude předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, Švýcarsko nebo Spojené království.

Jak dlouho budou mé osobní údaje u vás uchovávány?

Společnost bude vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat po dobu nezbytnou k plnění našich smluvních závazků a zákonných povinností.

Jakmile již osobní údaje nebudou potřebné k plnění smluvních závazků nebo zákonných povinností, budou v pravidelných intervalech mazány, pokud není jejich další zpracování – po stanovenou dobu – nutné k následujícím účelům:

 • plnění obchodních a daňových povinností týkajících se ukládání,
 • německý obchodní zákoník (HGB), daňový zákoník (AO), zákon o praní špinavých peněz (GwG). Tyto předpisy obecně stanovují doby uchovávání pro účely archivace a dokumentace v rozmezí od dvou (2) do deseti (10) let.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a v případě nepřesnosti právo požadovat jejich opravu nebo se domáhat jejich vymazání v případě, že již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány.

V některých případech máte právo požádat o omezení zpracování, o přenositelnost údajů nebo vznést námitku proti zpracování. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který nám udělíte, můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu nemá zpětný účinek. Zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu, jím nebude dotčeno.

Svá práva můžete uplatnit zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu privacy@digame.de.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů představuje porušení zákona (předpisů) o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě Evropské unie, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo v němž se nachází místo, kde k porušení došlo.

Jak můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na následující subjekt:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti na adrese privacy@digame.de

Datum nabytí účinnosti a změny

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je účinné od 19. dubna 2024.

Vyhrazujeme si právo kdykoli podle svého uvážení změnit, upravit, přidat nebo odstranit části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Seznam provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání účastnících se ESC 2024

Název Ulice PSČ nebo obdobný kód Město Země/oblast
Radiotelevisioni Shqiptar Rruga Ismail Qemali 11 1008 Tirana ALBÁNIE
Arménská veřejnoprávní televizní společnost CJSC 26 G. Hovsepyan Str. 0047 Jerevan ARMÉNIE
Special Broadcasting Service Herbert Street 14 NSW 2064 Artarmon AUSTRÁLIE
Oesterreichischer Rundfunk Hugo-Portisch-Gasse 1 1136 Vídeň RAKOUSKO
Ictimai 241 Sharifzadeh 1012 Baku AZERBAJDŽÁN
Radio-Télévision Belge de la Communauté française 52 Boulevard Auguste Reyers 1044 Brusel BELGIE
Hrvatska Radiotelevizija Prisavlje 3 10000 Záhřeb CHORVATSKO
Kyperská vysílací společnost Rik Avenue 2120 2120 Aglantzia 1397 Nikósie KYPR
Česká televize Kavčí Hory 14070 Praha 4 ČESKO
DR DR Byen, Emil Holms Kanál 20 0999 Kodaň DÁNSKO
Eesti Rahvusringhaaling – estonské veřejnoprávní vysílání Gonsiori 27 15029 Tallinn ESTONSKO
Oy Yleisradio Ab Radiokatu 5 24 Helsinki FINSKO
France Télévisions 7, Esplanade Henri de France 75015 Paris Cedex 15 FRANCIE
Gruzínský provozovatel veřejnoprávního vysílání 68, M. Kostava Street 0171 Tbilisi GRUZIE
Norddeutscher Rundfunk Rothenbaumchaussee 132-134 132-134 20149 Hamburk NĚMECKO
Řecký rozhlas a televize 432 Messogheion Avenue 15342 Agia Paraskevi, Athény ŘECKO
Rikisutvarpid (Národní služba rozhlasového a televizního vysílání na Islandu) Efstaleiti 1 150 Reykjavík ISLAND
Raidio Telefis Eireann Donnybrook   Dublin 4 IRSKO
Izraelská veřejnoprávní vysílací korporace Kremenetsky 6 6789906 Tel Aviv IZRAEL
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini 14 00195 Řím ITÁLIE
Latvijas Televizija Zakusalas Krastmala 3 1509 Riga LOTYŠSKO
Lietuvos Radijas Ir Televizija S. Konarskio st. 49 03123 Vilnius LITVA
RTL 3, boulevard Pierre Frieden L-1543 Kirchberg LUCEMBURSKO
Public Broadcasting Services Ltd. 75 St Luke's Road PTA 1022 G'mangia MALTA
Teleradio-Moldova 1, ulice Miorita 2028 Kišiněv MOLDÁVIE
Nederlandse Publieke Omroep Bart de Graaffweg 2 1202 JJ Hilversum NIZOZEMSKO
Norsk Rikskringkasting AS Areg RM 11 0340 Oslo NORSKO
Telewizja Polska SA Ul. J.P. Woronicza 17 00-999 Varšava POLSKO
Radio e Televisao de Portugal Av Marechal Gomes da Costa 37 1849-030 Lisabon PORTUGALSKO
San Marino RTV Viale J. F. Kennedy 13 47890 San Marino SAN MARINO
Radiotelevizija Srbije Takovska 10 11000 Bělehrad SRBSKO
Radiotelevizija Slovenija Kolodvorska, 2 1550 Lublaň SLOVINSKO
Radiotelevision Espanola Despacho 3/138. 3 Planta, Avenida Radiotelevision 4 28223 Pozuelo De Alarcon (Madrid) ŠPANĚLSKO
Sveriges Television Ab Oxenstiernsgatan 26- 34 10510 Stockholm ŠVÉDSKO
SRF Schweizer Radio und Fernsehen Fernsehstrasse 1-4 8052 Curych ŠVÝCARSKO
Akciová společnost „Veřejnoprávní rozhlas a televize Ukrajiny“ 42, Yuriia Illienka str. 04119 Kyjev UKRAJINA
BBC – British Broadcasting Corporation Room 103, 16 Langham Street W1A 1AA Londýn SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Oznámení o ochraně osobních údajů pro účely placeného online hlasování v soutěži Eurovize 2024

Každá zúčastněná vysílací organizace, která provádí placené online hlasování ve své zemi, přeloží následující text v plném znění do svého národního jazyka a zveřejní jeho národní verzi na svých internetových stránkách, kde bude snadno přístupná divákům, a vyplní formulář B-2, který je přílohou tohoto dokumentu, a poté jej do 19. dubna 2024 zašle partnerovi pro hlasování na adresu: esc2024@digame.de.

Cílem následujících informací je poskytnout vám (dále jen „vy“ a další mluvnické tvary tohoto zájmena) jako hlasujícímu v soutěži Eurovision Song Contest (ESC) prostřednictvím placené online hlasovací platformy dostupné na adrese esc.vote (dále jen „hlasovací platforma“) přehled o osobních údajích, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, když hlasujete online v ESC 2024, a o vašich právech podle předpisů o ochraně osobních údajů.

My,

Evropská vysílací unie - Union Européenne de Radio Télévision, L'Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand- Saconnex, Ženeva, Švýcarsko, (dále jen „EBU“).

a

Česká televize která působí jako zúčastněný provozovatel rozhlasového a televizního vysílání za Českou republiku na ESC 2024 (dále jen „národní provozovatel vysílání“), a ostatní zúčastnění provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, kteří se účastní ESC 2024 a jejichž seznam je uveden na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů,

a

Once Germany GmbH (dříve známá jako digame GmbH), Schanzenstrasse 38, D-51063, Kolín nad Rýnem, Německo („provozovatel hlasování v ESC“),

se jako společní správci údajů zavazujeme chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR) a německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG). Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat pro žádné jiné účely, než které jsou uvedeny níže.

EBU, zúčastnění provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání a provozovatel hlasování v ESC uzavřeli podle článku 26 GDPR zvláštní a samostatnou dohodu mezi společnými správci, jejíž klíčový obsah je na vyžádání k dispozici v prostorách EBU nebo provozovatele hlasování v ESC.

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

Budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje, které provozovatel hlasování v ESC obdrží, když odevzdáte svůj hlas online prostřednictvím hlasovací platformy.

Provozovatel hlasování v ESC při tom bude v závislosti na zemi vašeho původu shromažďovat následující kategorie údajů nebo k nim bude mít přístup:

 • IP adresa,
 • geolokace IP adresy,
 • hlavička User Agent,
 • metadata hlasování,
 • skladby, pro které jste hlasovali,
 • časové razítko,
 • platební údaje,
 • údaje o platební kartě (číslo karty, datum ukončení platnosti karty, typ karty, banka vydavatele karty, údaje pro ověření 3D Secure),
 • výše platby,
 • jedinečné ID způsobu platby,
 • otisk zařízení (identifikuje vracející se zákazníky, případně propojuje platby různými platebními kartami),
 • země vydávající banky,
 • datum a čas transakce,
 • zvolený způsob a původ platby,
 • e-mailová adresa,
 • jméno.

Vezměte prosím na vědomí, že provozovatel hlasování v ESC neukládá vaše bankovní údaje ani údaje o platební kartě, které zpracovávají výhradně určení poskytovatelé plateb jako nezávislý správce údajů. Poskytovatelé plateb však mohou provozovateli hlasování v ESC poskytnout přístup k vašim platebním údajům (jak jsou uvedeny výše), aby nám umožnili odhalit podvodné nebo nezpůsobilé hlasy nebo ověřit případnou žádost o vrácení peněz.

Jaké jsou účely zpracování a jaký je jeho právní základ?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm b) a našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) za účelem (dále jen „účely“):

 • výpočtu a generování platných a oficiálních výsledků ESC na základě hlasů odevzdaných diváky (včetně vašeho) zs cílem stanovit platné výsledky a pořadí písní přihlášených do soutěže ESC a jejího vítěze,
 • odhalování podvodných nebo nezpůsobilých hlasů, případně ověřování žádostí o vrácení peněz,
 • generování souhrnných statistik o hlasování v ESC,
 • zveřejňování agregovaných a anonymizovaných výsledků.

Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb, kteří jednají naším jménem jako zpracovatelé a s nimiž provozovatel hlasování v ESC uzavřel v souladu s článkem 28 GDPR dohodu o zpracování údajů (DPA) a kteří budou vaše údaje zpracovávat pro různé účely, jako je hosting, poskytování obsahu atd.

 • Externí poskytovatel hostingu jako zpracovatel
  Hlasovací platforma je hostována u externího poskytovatele služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na hlasovací platformě jsou uloženy na serverech hostitele.
  Náš poskytovatel bude vaše údaje zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a pro plnění našich pokynů týkajících se těchto údajů.
 • Poskytovatelé sítí pro doručování obsahu, kteří fungují jako zpracovatelé
  Přenos informací mezi vaším prohlížečem a hlasovací platformou probíhá technicky prostřednictvím sítě pro doručování obsahu. To nám umožňuje zvýšit globální dostupnost a výkonnost hlasovací platformy.
 • Poskytovatelé platebních služeb jednající jako samostatní nezávislí správci
  Do hlasovací platformy integrujeme platební služby externích společností. Pokud provedete platbu za své hlasy, vaše platební údaje (jak jsou uvedeny výše) zpracovávají poskytovatelé platebních služeb za účelem zpracování plateb jako nezávislí správci údajů. V případě těchto transakcí berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s vlastním právním základem a oznámením o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů služeb, za které neneseme žádnou odpovědnost. Berete na vědomí, že poskytovatelé platebních služeb poskytnou provozovateli hlasování v ESC přístup k vašim platebním údajům (jak jsou uvedeny výše), abychom mohli odhalit podvodné nebo nezpůsobilé hlasy nebo ověřit případnou žádost o vrácení peněz.
 • V rámci provozovatele hlasování v ESC
  K vašim osobním údajům mají přístup různí zaměstnanci, kteří jednají z pověření provozovatele hlasování v ESC a v souladu s našimi pokyny. Ačkoli jsou EBU a zúčastněný provozovatel rozhlasového a televizního vysílání ve vztahu k placenému online hlasování společnými správci s provozovatelem hlasování v ESC, provozovatel hlasování v ESC jim vaše osobní údaje nepředává a od provozovatele hlasování v ESC obdrží pouze anonymizované výsledky určené k výše uvedeným účelům. Zveřejněny budou pouze souhrnné a anonymizované výsledky.

Budou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Upozorňujeme, že kdykoli jsou vaše osobní údaje předávány zpracovatelům nebo třetím stranám nacházejícím se v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, kteří podle názoru Evropské komise nezaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, zajistíme, aby byla zavedena vhodná opatření v souladu s platnými vnitrostátními a evropskými právními předpisy týkajícími se ochrany údajů. K zajištění odpovídající ochrany budeme používat zejména standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Další informace, včetně kopie dokumentů používaných k ochraně vašich osobních údajů, můžete získat na adrese privacy@digame.de.

Jak dlouho budou mé osobní údaje u vás uchovávány?

Provozovatel hlasování v ESC bude vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat po dobu nezbytnou k plnění našich smluvních závazků a zákonných povinností. Jakmile již osobní údaje nebudou potřebné k plnění smluvních závazků nebo zákonných povinností, budou v pravidelných intervalech mazány, pokud není jejich další zpracování – po stanovenou dobu – nutné k následujícím účelům:

 • plnění obchodních a daňových povinností týkajících se ukládání,
 • dodržování německého obchodního zákoníku (HGB), daňového zákoníku (AO), zákona o praní špinavých peněz (GwG). Tyto předpisy obecně stanovují doby uchovávání pro účely archivace a dokumentace v rozmezí od dvou (2) do deseti (10) let.

Používání souborů cookie

Hlasovací platforma používá ke svému fungování soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které vámi navštívené webové stránky ukládají do prohlížeče vašeho počítače (nebo jiného používaného digitálního zařízení). Používáme je k odhalování podvodných plateb a ochraně před nimi. Tyto soubory cookie nevyžadují souhlas, a pokud chcete navštívit hlasovací platformu, nelze je odmítnout, protože jsou nezbytně nutné pro správné fungování našich služeb.

Všechny důležité informace o těchto souborech cookie naleznete v tabulce níže.

Doména, která soubor cookie umisťuje Cookie první nebo třetístrany Zpracovávané informace Účel Právní základ pro zpracování Doba platnosti Možnost přístupu třetích stran
company.com Cookie první strany IP adresa Soubor cookie je nezbytně nutný k poskytnutí služby, kterou si předplatitel nebo konečný uživatel výslovně vyžádal. Oprávněný zájem Relace Není

Sdílení na sociálních sítích

Platformám třetích stran můžeme nabízet funkce sdílení obsahu. Při přesměrování na tyto platformy mohou být na vašem zařízení při návštěvě jejich webových stránek nebo aplikací nastaveny soubory cookie. Více informací naleznete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů těchto platforem.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo své osobní údaje zkontrolovat a v případě nepřesnosti požadovat jejich opravu nebo se domáhat vymazání v případě, že již nejsou potřebné k účelům, pro které byly shromážděny a zpracovávány.

V některých případech máte právo požádat o omezení zpracování, o přenositelnost údajů nebo vznést námitku proti zpracování. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který nám udělíte, můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu nemá zpětný účinek. Zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu, jím nebude dotčeno.

Svá práva můžete uplatnit zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu privacy@digame.de.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů představuje porušení zákona (předpisů) o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě Evropské unie, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo v němž se nachází místo, kde k porušení došlo.

 Jak můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na následující subjekt:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů provozovatele hlasování v ESC na adrese privacy@digame.de.

Datum nabytí účinnosti a změny

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je účinné od [19. dubna] 2024.

Vyhrazujeme si právo kdykoli podle svého uvážení změnit, upravit, přidat nebo odstranit části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Seznam provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání účastnících se ESC 2024

Název Ulice PSČ nebo obdobný kód Město Země/oblast
Radiotelevisioni Shqiptar Rruga Ismail Qemali 11 1008 Tirana ALBÁNIE
Arménská veřejnoprávní televizní společnost CJSC 26 G. Hovsepyan Str. 0047 Jerevan ARMÉNIE
Special Broadcasting Service Herbert Street 14 NSW 2064 Artarmon AUSTRÁLIE
Oesterreichischer Rundfunk Hugo-Portisch-Gasse 1 1136 Vídeň RAKOUSKO
Ictimai 241 Sharifzadeh 1012 Baku AZERBAJDŽÁN
Radio-Télévision Belge de la Communauté française 52 Boulevard Auguste Reyers 1044 Brusel BELGIE
Hrvatska Radiotelevizija Prisavlje 3 10000 Záhřeb CHORVATSKO
Kyperská vysílací společnost Rik Avenue 2120 2120 Aglantzia 1397 Nikósie KYPR
Česká televize Kavčí Hory 14070 Praha 4 ČESKO
DR DR Byen, Emil Holms Kanál 20 0999 Kodaň DÁNSKO
Eesti Rahvusringhaaling – estonské veřejnoprávní vysílání Gonsiori 27 15029 Tallinn ESTONSKO
Oy Yleisradio Ab Radiokatu 5 24 Helsinki FINSKO
France Télévisions 7, Esplanade Henri de France 75015 Paris Cedex 15 FRANCIE
Gruzínský provozovatel veřejnoprávního vysílání 68, M. Kostava Street 0171 Tbilisi GRUZIE
Norddeutscher Rundfunk Rothenbaumchaussee 132-134 132-134 20149 Hamburk NĚMECKO
Řecký rozhlas a televize 432 Messogheion Avenue 15342 Agia Paraskevi, Athény ŘECKO
Rikisutvarpid (Národní služba rozhlasového a televizního vysílání na Islandu) Efstaleiti 1 150 Reykjavík ISLAND
Raidio Telefis Eireann Donnybrook   Dublin 4 IRSKO
Izraelská veřejnoprávní vysílací korporace Kremenetsky 6 6789906 Tel Aviv IZRAEL
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini 14 00195 Řím ITÁLIE
Latvijas Televizija Zakusalas Krastmala 3 1509 Riga LOTYŠSKO
Lietuvos Radijas Ir Televizija S. Konarskio st. 49 03123 Vilnius LITVA
RTL 3, boulevard Pierre Frieden L-1543 Kirchberg LUCEMBURSKO
Public Broadcasting Services Ltd. 75 St Luke's Road PTA 1022 G'mangia MALTA
Teleradio-Moldova 1, ulice Miorita 2028 Kišiněv MOLDÁVIE
Nederlandse Publieke Omroep Bart de Graaffweg 2 1202 JJ Hilversum NIZOZEMSKO
Norsk Rikskringkasting AS Areg RM 11 0340 Oslo NORSKO
Telewizja Polska SA Ul. J.P. Woronicza 17 00-999 Varšava POLSKO
Radio e Televisao de Portugal Av Marechal Gomes da Costa 37 1849-030 Lisabon PORTUGALSKO
San Marino RTV Viale J. F. Kennedy 13 47890 San Marino SAN MARINO
Radiotelevizija Srbije Takovska 10 11000 Bělehrad SRBSKO
Radiotelevizija Slovenija Kolodvorska, 2 1550 Lublaň SLOVINSKO
Radiotelevision Espanola Despacho 3/138. 3 Planta, Avenida Radiotelevision 4 28223 Pozuelo De Alarcon (Madrid) ŠPANĚLSKO
Sveriges Television Ab Oxenstiernsgatan 26- 34 10510 Stockholm ŠVÉDSKO
SRF Schweizer Radio und Fernsehen Fernsehstrasse 1-4 8052 Curych ŠVÝCARSKO
Akciová společnost „Veřejnoprávní rozhlas a televize Ukrajiny“ 42, Yuriia Illienka str. 04119 Kyjev UKRAJINA
BBC – British Broadcasting Corporation Room 103, 16 Langham Street W1A 1AA Londýn SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ