Kulatý stůl na téma rodina

Živě: Pondělí 14. 5. 2012 v iVysílání

Moderovaná odborná diskuse pořádaná u příležitosti Mezinárodního dne rodin. Přenos z Evropského domu

Rodina – věc soukromá i veřejná

Tématem letošního ročníku Mezinárodního dne rodin je podpora slaďování práce a rodiny.

Cíl: Rodiny jsou místem předávání hodnot a kompetencí nové generaci, a tedy zdrojem jejich kontinuity ve společnosti. Jsou pilířem, na kterém stojí státy a ekonomiky. V rychle se měnící společnosti však podléhají změnám také rodiny. Daří se rodině zůstat pevným pilířem systému? Cílem setkání u kulatého stolu je pojmenovat klíčová témata, která nyní propojují hlavní oblasti života rodin v dnešní Evropě, a nastínit nejdůležitější výzvy pro vládní prorodinnou politiku, zaměstnavatele i občanskou společnost.

Program

14:00 – Úvod

Nastínění významu rodiny v globálním světě a funkcí, které rodina plní ve společnosti pro své členy i pro ostatní. Jak se mění forma rodiny a je udržitelné světové společenství založené na singles či nukleárních domácnostech a individuálním růstu? Jak vnímáme současný trend vývoje světového společenství a jeho dopad na rodinu?

 • Jiří Královec, o. s. Klíček – moderátor
 • Eliška Kodyšová, o. s. APERIO
 • Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze
14:15 – vstupní projev
 • MUDr. Zuzana Roithová, europoslankyně (KDU–ČSL)
14:30 – 1. blok:
Rodina a svět práce

Práce řeší nejen existenční potřeby rodin, ale i potřebu smysluplného života pro její členy/ky. Jak na rodiny působí prorodinná politika státu a zaměstnavatelů? Jak stát podporuje zaměstnavatele v zavádění prorodinných opatření? Jaké jsou potřeby rodičů na trhu práce? Jak je zajistit? A jak se na dětech projevuje rodinná politika a stávající trendy v zaměstnávání rodičů?

 • Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD, ekonomka – specializace mezinárodní ekonomie, vedoucí katedry politických a společenských věcí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, Praha
 • JUDr. Jana Seemanováprávní poradkyně ve společnosti APERIO, specializace na právní postavení rodičů na trhu práce
 • Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, oddělení Gender & sociologie, SoÚ AV ČR, doktorandka na katedře Sociální politiky a sociální práce FSS MU; zaměřuje se na genderovou analýzu opatření sociální politiky a na genderové vztahy na trhu práce a v rodině
 • PhDr. Simona Hoskovcová, PhDpsycholožka, pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze, kde se věnuje mimo jiné výzkumu vývoje psychické odolnosti předškolního dítěte
 • Mgr. Jiřina PipkováMPSV, referentka odboru rodiny a ochrany práv dětí
 • Zástupce/zástupkyně zaměstnavatele praktikujícího prorodinná opatření (bude upřesněno později)
15:30 – přestávka – coffee break
15:50 – 2. blok
Rodina a její svět

Rodina využívá mnohé veřejné či komunitní služby – zdravotnictví, vzdělávání, poradenství či sociální péči. Kde přitom končí práva rodičů a začínají nároky institucí/státu? Do jaké míry jsou oprávněné? Jaké služby státu může rodina (či komunita) zčásti převzít či suplovat? Jak nejlépe podporovat prevenci nefunkčních rodin a jak podpořit rodičovské kompetence možných rizikových rodičů? Jak zachází rodina a stát se seniory? Do jaké míry vidí stát potřeby rodin binukleárních a s jedním rodičem?

 • PhDr. Miloslav Macela, MPSV, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů
 • Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhDředitelka Gerontologického centra, geriatr – consultant geriatrician, vedoucí týmu CELLO-ILC-CZ při UK FHS
 • Mgr. Eliška KodyšováAPERIO – společnost pro zdravé rodičovství, doktorandka Katedry psychologie FF UK Praha, zaměřuje se na období vstupu do rodičovství a kritická období vývoje rodiny
 • Mgr. Zdeněk Slejškaředitel EDUin, o. p. s., spoluautor projektu Rodiče vítáni
 • Mgr. Radka Dudová, PhDsocioložka, vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.
 • Mgr. Michaela Tetřevová, právnička Ligy lidských práv, členka Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, specializuje se na práva ohrožených dětí
16:50 Diskuse

Otevřený prostor pro jakékoliv připomínky, dotazy a náměty napříč tématy

17:20 Shrnutí – moderátor

Jaký model rodiny a rodinné politiky můžeme „exportovat“ globálně, abychom zachovali rovnováhu mezi potřebami jedince, rodiny, státu a světového společenství?

Stopáž199 minut
Rok výroby 2012
 L