iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 8. 2020
17:15 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
3251
zhlédnutí

Česko řeší klima 4/4

Průvodce po příkladech dobré praxe v oblasti klimatických opatření. Seznamte se s projekty, které snižují emise oxidu uhličitého a pomáhají přizpůsobit se dopadům klimatických změn. Nový dokumentární cyklus.

20 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Česko řeší klima

 • 00:00:22 MICHAL ŽÁK: Je tu poslední díl
  pořadu Česko řeší klima.
 • 00:00:26 Opět se v něm zaměříme
  na příklady dobré praxe.
 • 00:00:30 Nejprve si přiblížíme klimatické
  aktivity předních českých firem.
 • 00:00:35 Tyto podniky dlouhodobě sází
  na zelené technologie,
 • 00:00:39 přicházejí s inovativními řešeními
  snížení emisí skleníkových plynů.
 • 00:00:46 *Čtvrtstoletí existence
  mladoboleslavské ŠKO-ENERGO
 • 00:00:50 je orámováno nepřetržitým procesem
 • 00:00:53 snižování podílu
  CO2 ve výrobě energií.
 • 00:00:57 Firma zajišťuje veškeré energie
  pro ŠKODA AUTO
 • 00:01:00 a dodává teplo
  většině obyvatel Mladé Boleslavi.*
 • 00:01:04 -Už nyní naplňujeme
  limity emisí CO2,
 • 00:01:08 které budou platné
  pro Evropu v roce 2030.
 • 00:01:12 Ale to nám nestačí.
  A chceme jít dál.
 • 00:01:16 A to do stoprocentní
  CO2 neutrality.
 • 00:01:19 Plánujeme obrovský projekt.
 • 00:01:22 Přechod od hnědého uhlí
  na sto procent biomasy.
 • 00:01:26 *Dosažení uhlíkové neutrality
  je v rámci české energetiky
 • 00:01:30 průkopnický počin.*
 • 00:01:33 -Podobný projekt nebyl realizován.
 • 00:01:37 Neexistují dodavatelské systémy,
  realizační firmy.
 • 00:01:42 Bude to obrovská výzva zajistit
  ten projekt za plného provozu.
 • 00:01:47 *Úplného nahrazení fosilních
  paliv bezuhlíkatými technologiemi
 • 00:01:52 by ve ŠKO-ENERGO
  rádi docílili již v roce 2026.
 • 00:01:56 Předcházet tomu bude
  mnoho dílčích aktivit.*
 • 00:02:00 -Spousta důležité práce
  nás čeká v rámci legislativy.
 • 00:02:05 V rámci realizace
  je to retrofit fluidních kotlů,
 • 00:02:10 tak abychom dokázali
  stoprocentně spalovat biomasu.
 • 00:02:15 Přejdeme tím na jiný mix paliva,
  což znamená ztrátu výkonu kotle.
 • 00:02:21 To znamená pořízení dalšího kotle.
 • 00:02:25 Předpokládaná investice
  je více jak dvě miliardy korun.
 • 00:02:30 Největší část bude logistika,
 • 00:02:34 protože celý logistický řetězec
  bude úplně nový.
 • 00:02:38 Na této části projektu,
  teď intenzivně pracujeme.
 • 00:02:43 *V souvislosti s ochranou klimatu
  prochází zásadní proměnou
 • 00:02:47 i sektor stavebnictví. Ve firmě
  LIKO-S ve Slavkově u Brna
 • 00:02:51 se již před lety
  rozhodli stavět jinak.
 • 00:02:55 Systém živých staveb
  a zelených budov
 • 00:02:58 je oproti přehřátým objektům
  generujícím masu tepla a CO2
 • 00:03:02 úspornou variantou.
 • 00:03:06 Rodinná firma prosazuje
  podnikatelskou filozofii,
 • 00:03:09 kde má úcta k přírodě pevné místo.*
 • 00:03:13 -Dnes vidíme,
 • 00:03:15 že když jsme ty peníze přeměnili
  na péči o to životní prostředí,
 • 00:03:20 že se nám to zpátky vrací.
 • 00:03:23 Investice do životního prostředí,
  do prostředí pro život je návratná.
 • 00:03:27 A to v tom, že je tady zdraví,
  nějaký dotek s přírodou,
 • 00:03:31 že si dokonce můžeme říci,
  že ochlazujeme to okolí.
 • 00:03:35 Takže děláme něco pro to,
  aby nám tady jako lidem
 • 00:03:38 bylo lépe
  a zároveň u toho podnikáme.
 • 00:03:42 Takže ty dvě věci
  prostě dohromady jdou.
 • 00:03:45 *S redukcí emisní zátěže CO2
  pomáhají tuzemským firmám
 • 00:03:50 vyspělé technologie
  v oblasti obnovitelných zdrojů.
 • 00:03:54 V areálu logistického centra
  ostravské společnosti Adler
 • 00:03:58 byl takto na podzim 2019
  zprovozněn
 • 00:04:02 hybridní fotovoltaický systém
  s akumulací do baterií.
 • 00:04:07 Součástí systému jsou
  allblack panely na fasádě budovy.
 • 00:04:11 Díky nim je možné vyrábět
  elektrickou energii i v zimě.
 • 00:04:15 Další možností,
  jak snížit svou uhlíkovou stopu,
 • 00:04:20 je účast
  v tzv. offsetových projektech.
 • 00:04:23 Vhodný způsob kompenzace
  emisí skleníkových plynů
 • 00:04:28 je třeba výsadba zeleně.*
 • 00:04:31 -My v CI2 upřednostňujeme
 • 00:04:35 směřování financí do malých obcí,
  které nemají volné finance
 • 00:04:39 na vysazování alejí nebo stromů
  v rámci své komunity.
 • 00:04:44 Přidanou hodnotou
  těchto offsetových projektů je,
 • 00:04:49 že výsadby provádí sami občané,
 • 00:04:52 starají se tak
  o své vlastní životní prostředí.
 • 00:04:58 -Pro hlavní město je ochrana
  klimatu jednoznačnou prioritou.
 • 00:05:02 Odklon od fosilních paliv
  a dosažení uhlíkové neutrality
 • 00:05:06 však nebere jako hrozbu,
  ale naopak jako příležitost
 • 00:05:09 proměnit město v ekologicky
  přátelskou metropoli,
 • 00:05:13 kde se bude dobře žít.
 • 00:05:16 *V souladu
  s přijatým klimatickým závazkem
 • 00:05:20 plánuje Praha snížit emise CO2
  o minimálně 45 % do roku 2030.
 • 00:05:26 A nejpozději
  do poloviny tohoto století
 • 00:05:29 chce dosáhnout
  jejich nulové hodnoty.*
 • 00:05:33 -Pro snížení uhlíkové stopy města
  je zásadní oblastí energetika.
 • 00:05:37 Jaké plány má v tomto směru Praha?
  -Zřizujeme kancelář
 • 00:05:42 energetického manažera,
  začíná plně pracovat k 1. září.
 • 00:05:47 Máme připraveno mnoho projektů,
  na kterých je třeba dále pracovat.
 • 00:05:52 A také zajistit jejich financování.
 • 00:05:56 Nejlépe z Modernizačního fondu,
  tedy z emisních povolenek z EU.
 • 00:06:01 Konkrétním projektem
  je stáčení bioCNG
 • 00:06:05 z kalů na naší čističce
  odpadních vod.
 • 00:06:09 Tento plyn může nadále pohánět
  svozová vozidla Pražských služeb
 • 00:06:14 nebo prostředky MHD.
 • 00:06:18 -Hlavní město chystá
  cirkulární nakládání se zdroji.
 • 00:06:21 Co by to znamenalo v praxi?
 • 00:06:24 -Je potřeba zastropovat
  množství produkovaného odpadu
 • 00:06:28 a co nejvíce odpadu,
  který vyprodukujeme,
 • 00:06:32 vyseparovat a recyklovat,
  aby byl z velké části považován
 • 00:06:36 za nějaký vstupní materiál
  pro další zpracování.
 • 00:06:39 V černé popelnici
  na netříděný odpad
 • 00:06:43 máme až 40 %
  rostlinného odpadu.
 • 00:06:46 Také to se z toho snažíme
  samozřejmě dostat, vyseparovat.
 • 00:06:50 Takový odpad
  vozíme do kompostárny.
 • 00:06:53 Máme ji již několik let
  a plánujeme výstavbu další,
 • 00:06:57 abychom ten kompost mohli
  následně rozdávat občanům.
 • 00:07:01 Máme také pilotní projekt
  na svoz gastroodpadu,
 • 00:07:05 to jsou ty zbytky přímo z kuchyně,
  které máte z talíře.
 • 00:07:08 Plánujeme též výstavbu
  bioplynové stanice na území Prahy
 • 00:07:12 s kapacitou až padesát tisíc tun.
 • 00:07:15 Doufám, že během třech či čtyřech
  let bude stát.
 • 00:07:19 -Praha spolupracuje
  s Berlínem, Londýnem nebo Kodaní.
 • 00:07:23 Co si od těchto klimatických
  partnerství slibujete?
 • 00:07:28 -Je příjemné vidět
  při návštěvě těchto měst
 • 00:07:32 nebo jejich zástupců zde,
  že ta města směřují jedním směrem.
 • 00:07:36 Některá jsou vždy o kus dále.
  Je třeba si vyměňovat zkušenosti,
 • 00:07:41 jsou to přece jen nová témata
  a mnohdy jsou to kroky do neznáma.
 • 00:07:45 To partnerství je důležité
  a měli bychom s těmito městy,
 • 00:07:49 ale i s městy Visegrádu,
  uzavřít klimatické partnerství,
 • 00:07:54 a spolupracovat tak hlouběji
  v této oblasti.
 • 00:07:58 *Cesta k uhlíkové neutralitě
  znamená pro Prahu
 • 00:08:02 také transformaci energetiky
 • 00:08:06 do její bezfosilní
  a více decentralizované podoby.
 • 00:08:10 Tomu napomáhá koncept
  tzv. energetických komunit.
 • 00:08:15 Ty běžně fungují v západní Evropě,
  jsou ekologické, ale i ekonomické.*
 • 00:08:20 -Obnovitelné zdroje, specificky
  instalované v místě spotřeby,
 • 00:08:25 jsou prosté energetických ztrát
 • 00:08:29 a mohou v daném místě
  krýt významnou část
 • 00:08:33 energetických potřeb,
  ať už bytu nebo bytového domu.
 • 00:08:37 Chceme, aby se členem
  té energetické komunity
 • 00:08:41 mohl stát kdokoliv,
  kdo buď má zájem
 • 00:08:45 energii z obnovitelných zdrojů
  odebírat, nebo ji případně vyrábět.
 • 00:08:50 Prostřednictvím
  institutu energetické komunity
 • 00:08:54 chceme propojit zájemce, kteří
  disponují nějakým výrobním zdrojem
 • 00:08:59 využívajícím obnovitelné zdroje,
 • 00:09:03 s tím, kdo chce takovou energii
  spotřebovávat.
 • 00:09:07 *Další klíčovou oblastí
  je sektor dopravy.
 • 00:09:11 V něm se rýsuje vize Prahy
  jako města krátkých vzdáleností,
 • 00:09:16 kde má před individuální
  automobilovou dopravou
 • 00:09:20 přednost pěší doprava,
  cyklodoprava či MHD.
 • 00:09:24 Samozřejmě MHD
  využívající nízkoemisní vozidla.
 • 00:09:28 Ať už jsou to elektrobusy,
  vozy na bioCNG nebo trolejbusy.*
 • 00:09:33 -V plném proudu jsou přípravy
 • 00:09:36 na výstavbu
  řádné trolejbusové linky
 • 00:09:40 mezi Palmovkou, Letňany
  a Čakovicemi i Miškovicemi,
 • 00:09:44 kde zhruba polovina
  bude jezdit na trolejové vedení
 • 00:09:49 a polovina na baterky.
 • 00:09:51 *Konkrétní podpoře
  elektromobility na území Prahy
 • 00:09:55 se věnuje projekt budování
  dobíjecí infrastruktury
 • 00:09:59 spojený i s modernizací
  veřejného osvětlení.*
 • 00:10:03 -Projekt postihuje
  v následujících šesti letech
 • 00:10:07 bezmála 300 kilometrů
  sítě veřejného osvětlení.
 • 00:10:11 Výsledkem by měla být příprava
  3000 lamp veřejného osvětlení
 • 00:10:16 právě pro osazení nabíječek.
 • 00:10:19 Budou to dvojí nabíječky
  v kapacitě zhruba 22 kW.
 • 00:10:23 Po šesti letech by tedy město
  mělo mít připraveno
 • 00:10:27 cirka šest tisíc nabíjecích míst
  pro elektromobily z lamp osvětlení.
 • 00:10:33 -Hlavní město
  se připravuje na extrémní sucho
 • 00:10:36 a další projevy klimatické změny.
 • 00:10:39 Důkazem jsou rozsáhlé
  revitalizační projekty,
 • 00:10:43 vznik nových vodních ploch
  i výsadba desítek tisíc stromů.
 • 00:10:47 *Revitalizačními projekty
  se Praha zabývá dlouhodobě.
 • 00:10:51 Cílem je nejen zadržení vody
  v krajině,
 • 00:10:54 ale také ve zvyšování
  biologické diverzity
 • 00:10:58 a úpravy daných míst tak,
  aby sloužila k odpočinku.*
 • 00:11:02 -V současné době dokončujeme
 • 00:11:05 revitalizaci Lítožnického rybníka
  a koryta Říčanského potoka.
 • 00:11:10 Loni jsme dokončili revitalizaci
  Svépravického potoka
 • 00:11:15 mezi Xaverovským a Biologickým
  rybníkem v Horních Počernicích.
 • 00:11:20 *Projekt obnovy
  Lítožnického rybníka
 • 00:11:24 a zmeandrování Říčanského potoka
  má pozitivní výsledky.*
 • 00:11:28 -Nechali jsme si udělat výpočty
 • 00:11:32 na zjištění efektu revitalizací
  na Říčanském potoce.
 • 00:11:36 Koryto se protáhlo zhruba o 30 %,
 • 00:11:39 ale zadržení vody v korytě
  před a po je zhruba trojnásobné.
 • 00:11:43 Započítáme-li i tůně,
  které jsme tam udělali,
 • 00:11:47 je zlepšení osminásobné
  oproti stavu,
 • 00:11:51 kdy to koryto bylo rovné a teklo
  přímo z rybníka až do Běchovic.
 • 00:11:55 *Hlavní město nezapomíná
  ani na výsadby zeleně.
 • 00:11:59 Za poslední dva roky byly
  založeny nové lesy na cca 40 ha.
 • 00:12:04 Příkladem je postupné budování
 • 00:12:07 krajinného parku Na Musile
  v Praze Kunraticích.*
 • 00:12:12 -Nacházíme se na pozemku,
 • 00:12:14 kde během pár let vznikne
  cca 13 ha nového lesa.
 • 00:12:19 V současnosti jsou tu nově založeny
  zhruba tři hektary lesa.
 • 00:12:24 Převládá tady dub zimní,
 • 00:12:27 je tu směs habrů, lípy,
  javory, třešně.
 • 00:12:31 Z jehličnanů je tady borovice,
  modřín, douglaska.
 • 00:12:46 -Komunikace s veřejností
  o ochraně klimatu
 • 00:12:50 se neobejde bez srozumitelně
  podaných informací.
 • 00:12:54 Informací věrohodných a ověřených,
  které tak dokáží vytvořit protipól
 • 00:12:59 polopravdám, mýtům a leckdy
  i záměrně šířeným dezinformacím.
 • 00:13:04 *Záslužným počinem
  jsou stránky Fakta o klimatu.
 • 00:13:09 Stojí za nimi malý tým
  brněnských akademiků, studentů,
 • 00:13:13 klimatologů a IT profesionálů.
 • 00:13:17 Projekt by rád změnil styl
  tuzemské debaty o změně klimatu*
 • 00:13:21 -Stránky Fakta o klimatu
 • 00:13:24 se snaží ulehčit práci novinářům
  nebo vlastně všem,
 • 00:13:28 kteří chtějí vědět argumenty
  a je pro ně příliš náročné
 • 00:13:32 sehnat si data.
  Naše grafy může využít kdokoliv,
 • 00:13:35 kdo chce vést diskusi,
  která je ukotvená v datech.
 • 00:13:39 *Zorientovat se v poměrně složité
  problematice změny klimatu
 • 00:13:44 usnadňují informační brožurky.
 • 00:13:47 Čtivá a odborně zpracovaná
  publikace
 • 00:13:52 je např. "Klimatická krize,
  mýty a fakta o stavu planety".
 • 00:13:56 Vydaly ji Klimatická koalice
  a nadace Heinrich Böll Stiftung.
 • 00:14:02 -Brožura
  je tedy složená z deseti mýtů,
 • 00:14:06 na které jsou tam odpovědi
 • 00:14:10 napsané celkem stručným
  a srozumitelným způsobem.
 • 00:14:14 Vždy na jedné stránce
  je nějaký ten typický mýtus
 • 00:14:18 a hned pod ním,
  jaká jsou fakta.
 • 00:14:21 Na protější stránce
  je ilustrace či infografika,
 • 00:14:25 která ten problém přibližuje.
 • 00:14:29 *Důležitou cílovou skupinou
  klimatické osvěty jsou školy.
 • 00:14:33 Dobrým tipem do výuky
 • 00:14:36 je učební text "Ochrana klimatu"
  od Nadace Veronica
 • 00:14:40 nebo on-line kurz Člověka v tísni
  "Jak učit o změně klimatu?"*
 • 00:14:44 -Součástí toho kurzu
 • 00:14:47 nejsou jen informace
  o změně klimatu,
 • 00:14:51 ale taky informace o tom,
  jak o změně klimatu učit.
 • 00:14:54 Současní žáci
  budou se změnou klimatu
 • 00:14:58 žít ještě intenzivněji než my.
 • 00:15:01 Je třeba, aby věděli, co vlastně
  v tom tématu můžou dělat,
 • 00:15:05 aby věděli, co se všechno děje,
  co to znamená pro jejich život.
 • 00:15:08 *Užitečným průvodcem
  po klimatických opatřeních v ČR
 • 00:15:13 je i časopis Priorita.
  Měsíčník je v papírové podobě
 • 00:15:18 nebo také na webu Státního fondu
  životního prostředí.*
 • 00:15:24 -Do klimatické osvěty se často
  zapojují i konkrétní jedinci.
 • 00:15:28 Mnohdy dobrovolně
  a s opravdovým nadšením.
 • 00:15:33 Některé z jejich aktivit
  si teď přiblížíme.
 • 00:15:36 *Téma klimatických změn
  se v posledních letech
 • 00:15:40 dostalo do povědomí
  širokých vrstev české společnosti.
 • 00:15:44 Došlo k nebývalému rozmachu
  občanských iniciativ.
 • 00:15:48 Jejich účastníci upozorňují
  na naléhavost klimatické krize
 • 00:15:52 a nutnost rychlého přijetí
  ambiciózních politik.
 • 00:15:56 Apelují i na lokální úrovni.*
 • 00:15:59 -Že to není jen Brno, Praha,
 • 00:16:02 ty tzv. intelektuální kavárny,
 • 00:16:06 ale že se to rozprskává
  díky naší práci po celé republice.
 • 00:16:10 Rodiče obecně jsou poměrně
  aktivní skupina se silným hlasem,
 • 00:16:14 takže se to vlastně rozšiřuje
  i v jejím rámci.
 • 00:16:18 Myslím, že náš velký přínos
  je v tom, že klimatický aktivismus,
 • 00:16:22 i ta řešení, bereme na místa,
  kde zatím nejsou.
 • 00:16:25 *Smysluplnou iniciativou,
  do které se může zapojit každý,
 • 00:16:30 je projekt zalejme.cz.
 • 00:16:33 Vyzývá občany,
 • 00:16:36 aby již použitou vodou bez saponátů
  zalévali stromy ve svém okolí.
 • 00:16:41 Chytrá aplikace umí identifikovat
  stromy, které potřebují zálivku.*
 • 00:16:46 -Je třeba pomoci těm stromům
 • 00:16:49 překonat to období sucha.
 • 00:16:52 Je to jednoduché.
 • 00:16:54 Vezmete kbelík, petku a zalijete
  strom, třeba cestou do práce.
 • 00:16:58 *Jana Půlpánová
  přednáší o principech Zero Waste.*
 • 00:17:03 -Ochrana klimatu a zero waste
  životní styl spolu souvisí.
 • 00:17:07 Když člověk přechází
  na zero waste,
 • 00:17:10 tak sníží tlak na životní prostředí
  svou každodenní spotřebou.
 • 00:17:14 *Jak tedy předcházet odpadu
  v každodenním životě?*
 • 00:17:19 -Začít si nosit vlastní
  nákupní tašky, sáčky, krabičky.
 • 00:17:25 V mnoha obchodech si do nich
  můžete koupit uzeniny, sýry.
 • 00:17:30 Cílem je nosit si domů to, co sním,
  a ne zbytečné obaly a odpad.
 • 00:17:35 Spoustu věcí si člověk
  může sám doma vyrobit.
 • 00:17:39 A pro spoustu úklidových
  prostředků nemusíte do obchodu,
 • 00:17:44 stačí si zajít do kuchyně pro ocet
  sodu či alkohol jako dezinfekci.
 • 00:17:49 *Na závěr se vydáme
  za Smokemanem,
 • 00:17:52 expertem na téma spalování
  v lokálních topeništích.
 • 00:17:56 Ve Výzkumném energetickém centru
  v Ostravě nám poradí, jak topit.*
 • 00:18:01 -Stojíme u Smokemanova desatera
  správného topiče. Co zapomínáme?
 • 00:18:07 -Jde o takové zjednodušení.
 • 00:18:10 Nedá se to generalizovat,
  ale mám-li něco vypíchnout,
 • 00:18:15 čili že máme sušit dřevo,
  to už snad ví každý,
 • 00:18:20 minimálně jeden rok, lépe dva,
  a více to už nemá smysl.
 • 00:18:24 A pak co je podstatné,
  abychom nedusili oheň,
 • 00:18:28 protože oheň, když má hořet,
  tak potřebuje vzduch.
 • 00:18:32 Čili když přiložím, tak zavřít
  všechny klapky, to je to špatné.
 • 00:18:37 No a úplně celé to shrnuje
  ten poslední bod:
 • 00:18:41 top tak, jak chceš, aby topil
  tvůj soused. To je dost podstatné.
 • 00:18:47 -Představili jsme vám pestrou
  škálu klimatických opatření.
 • 00:18:54 Stojí za nimi kraje, města firmy,
  ale i aktivní spolky a sdružení.
 • 00:19:00 Jejich počínání je rozhodně
  inspirací na cestě k modernímu,
 • 00:19:06 prosperujícímu
  a zdravějšímu Česku.
 • 00:19:20 Cyklus Česko řeší klima končí,
  všechny díly a bonusová videa
 • 00:19:25 jsou pro vás v internetovém archivu
  České televize.
 • 00:19:29 Další příklady
  klimatických opatření
 • 00:19:33 najdete na stránce:
  klimasemeni.cz
 • 00:19:37 nebo na stejnojmenném
  instagramovém profilu.
 • 00:19:41 Děkujeme za pozornost
  a na shledanou!
 • 00:19:45 Skryté titulky: Markéta Venclíková
  Česká televize, 2020

Související