iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 3. 2019
21:25 na ČT art

1 2 3 4 5

28 hlasů
80385
zhlédnutí

Barokní velmož

Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna, zakladatel slávy barokní Moravy i účastník čarodějnických procesů.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Barokní velmož

 • 00:00:01 BAROKNÍ VELMOŽ
 • 00:00:16 -Biskup Karel byl přirovnáván
  ke světlému kameni,
 • 00:00:20 který se přiřítil
  ze Salcburku do Olomouce,
 • 00:00:24 aby osvětlil tuto zemi.
 • 00:00:27 Na konci 17. století
  byl biskup vnímán
 • 00:00:32 nejenom jako vrcholný představitel
  diecéze,
 • 00:00:36 nejenom jako vrchnost
  svých panství,
 • 00:00:39 svých měst a měšťanů,
  ale také jako otec vlasti,
 • 00:00:44 člověk, který má co do činění
  s Markrabstvím moravským.
 • 00:00:53 -Sepětí Kroměříže
  a olomouckého biskupství
 • 00:00:57 vzniklo ve 12. století,
  kdy biskup Jan Břichatý
 • 00:01:00 koupil osadu
  od knížete Oty Černého.
 • 00:01:04 Kroměříž patřila biskupům
 • 00:01:06 a časem se stala
  jejich sídelním městem.
 • 00:01:10 Ve druhé polovině 17. století
  Karel z Lichtensteinu-Castelcorna
 • 00:01:14 postavil na základech hradu
  zničeného za třicetileté války
 • 00:01:19 švédskými vojsky barokní palác.
 • 00:01:22 Stavbu vedl vídeňský císařský
  architekt Filiberto Lucchese.
 • 00:01:29 Po jeho smrti převzal dílo
  Giovanni Pietro Tencalla.
 • 00:01:37 Olomouckým biskupům,
  od roku 1777 arcibiskupům,
 • 00:01:42 zámek sloužil
  jako letní reprezentační sídlo.
 • 00:01:46 V roce 1998 byl komplex zámku
  a zahrad zapsán
 • 00:01:50 na seznam Světového kulturního
  a přírodního dědictví UNESCO.
 • 00:01:56 Velkolepost moravského díla
  biskupa Karla návštěvníky oslovuje.
 • 00:02:00 Baroko láká
  a přitahuje naši pozornost.
 • 00:02:07 Květná zahrada,
  barokní festival Hortus Magicus.
 • 00:02:11 Stále hledáme
  a můžeme nalézt svůj mýtus,
 • 00:02:15 svůj neskutečný vymyšlený příběh,
  báji,
 • 00:02:19 ve které člověk nabývá nové
  podstaty nad přirozenou proměnou.
 • 00:02:23 To byl motiv i biskupa Karla.
  Inspirovala ho antika.
 • 00:02:29 Publius Ovidius Naso
  a jeho Proměny.
 • 00:02:33 -Těla jak v podoby nové
  se změnila, vyprávět hodlám.
 • 00:02:38 Bohové mocní, vás prosím,
  vždyť vy jste strůjci těch proměn,
 • 00:02:41 přejte úmyslu mému
  a od prvopočátku světa
 • 00:02:46 postupně do našich dnů mou báseň
  veďte svou přízní.
 • 00:02:52 Uprostřed zemí a moří
  a mezi oblohou hvězdnou,
 • 00:02:57 kde hraničí světy,
  tam uprostřed všeho je místo,
 • 00:03:01 odkud cokoliv slyšet i vidět
  cokoliv možno,
 • 00:03:04 co se kdekoliv v nebi i v moři
  i na zemích děje.
 • 00:03:10 Bydlí zde pověst,
  jež za sídlo zvolila vrcholek hory.
 • 00:03:15 Dům její má tisíc vchodů
  a na tisíc otvorů v sobě.
 • 00:03:22 Všechno je zotevíráno,
  neb jediné dveře tu nejsou.
 • 00:03:26 Nikde tam není klidu
  a nikde žádného ticha.
 • 00:03:31 Sama pověst vše vidí a slyší,
  co na zemi, v moři,
 • 00:03:36 co se v oblacích děje,
  a pátrá po celém světě.
 • 00:03:50 -Příchod Karla
  z Lichtensteinu-Castelcorna
 • 00:03:54 znamenal pro Kroměříž
  a její obyvatele počátek nové doby.
 • 00:03:58 Energický a vzdělaný aristokrat
  měl čtyřicet let a velké plány.
 • 00:04:04 Bydlel na náměstí.
 • 00:04:06 Na dohled měl stavbu
  biskupského zámku.
 • 00:04:09 Karel potvrdil Kroměříži postavení
  hlavního sídelního města
 • 00:04:14 olomouckých biskupů a místa konání
  manských soudů a sněmů.
 • 00:04:20 Městu vtisk tvar a Kroměřížští
  ho časem považovali za svého.
 • 00:04:25 Dobře věděl, že vzhled a bohatství
  města je vizitkou svého pána.
 • 00:04:32 Pro kroměřížskou kapitulu nechal
  postavit kanovnické domy.
 • 00:04:41 Královská Olomouc byla sídlem
  instituce biskupství,
 • 00:04:44 duchovní správy celé Moravy.
 • 00:04:47 Již roku 1207 Přemysl Otakar I.
  přiznal olomoucké kapitule
 • 00:04:52 právo svobodné volby biskupa.
 • 00:04:55 Před jeho volbou kanovníci
  vždy sepsali volební kapitulaci,
 • 00:04:59 závaznou představu,
 • 00:05:02 kam má zvolený biskup směřovat
  úsilí při správě diecéze.
 • 00:05:05 Kapitula činná po staletí
  má i dnes stěžejní roli
 • 00:05:11 při správě a obnově
  církevního majetku.
 • 00:05:18 12. března 1664 proběhla
  v kapli svaté Anny
 • 00:05:22 tajná volba
  nového olomouckého biskupa.
 • 00:05:26 Patnáct kanovníků se rozhodovalo
  mezi dvěma kandidáty.
 • 00:05:29 Dveře kaple byly zavřeny.
 • 00:05:36 Každý kanovník napsal jméno
  svého kandidáta na lístek,
 • 00:05:39 který vložil
  do připraveného kalichu.
 • 00:05:43 Jan Vilém z Kolovrat
  dostal jeden hlas.
 • 00:05:46 Čtrnáct hlasů bylo pro Karla
  z Lichtensteinu-Castelcorna.
 • 00:05:52 Na závěr po volbě připsal
  nově zvolený biskup
 • 00:05:55 na zadní stranu volební kapitulace:
 • 00:05:58 Já, Karel,
  hrabě z Lichtensteinu,
 • 00:06:02 tohoto katedrálního kostela
  zvolený biskup,
 • 00:06:05 se zavazuji a slibuji,
 • 00:06:08 že tuto složenou přísahu
  horlivě a věrně dodržím.
 • 00:06:11 Věděl,
  že splnit slib nebude snadné.
 • 00:06:15 Znal špatný stav diecéze.
 • 00:06:17 K jeho předcházejícím povinnostem
 • 00:06:20 patřil týdenní pobyt
  v Olomouci v zimě i v létě.
 • 00:06:23 V srpnu téhož roku
  papež Alexandr VII.
 • 00:06:26 bulou potvrdil výsledek
  jeho volby.
 • 00:06:30 -Biskup Karel představuje
  skutečně osobnost,
 • 00:06:34 která naprosto a bez výhrad
  rezidenční povinnost dodržovala.
 • 00:06:39 Biskup Karel v podstatě
  během svého episkopátu
 • 00:06:43 neopustil diecézi.
 • 00:06:46 Bezprostředně po svém nástupu
  zahájil velkorysou obnovu
 • 00:06:51 duchovně-správního života
  na Moravě, všech sídel.
 • 00:06:56 -Včetně náročné přestavby
  olomouckého biskupského paláce,
 • 00:06:59 kterou začal rok po své volbě.
 • 00:07:02 Budoval sídlo
  odpovídající vysokým nárokům
 • 00:07:04 na reprezentaci vlastní
  i svěřeného úřadu.
 • 00:07:08 Architekt Tencalla pracoval
  na jeho vizi téměř dvacet let.
 • 00:07:15 -Biskup Karel byl typickým
  barokním velmožem své doby.
 • 00:07:19 Je srovnatelný svými aktivitami
  a svým důrazem na reprezentaci,
 • 00:07:24 svými uměleckými záležitostmi
  s biskupy a arcibiskupy
 • 00:07:29 v Salcburku, v Mohuči,
  Würtzburgu.
 • 00:07:32 -V Olomouci pracoval
  také malíř Carpoforo Tencalla,
 • 00:07:38 příbuzný architekta
  Giovanniho Pietra.
 • 00:07:42 V Markrabství moravském měl
  olomoucký biskup silné postavení.
 • 00:07:46 Byl duchovním správcem diecéze,
 • 00:07:49 byl lenním pánem
  a byl světským knížetem.
 • 00:07:53 Karel z Lichtensteinu-Castelcorna
  pocházel z hraběcího rodu,
 • 00:07:57 a tak titul knížete
  Svaté říše římské
 • 00:08:02 měl pro něj mimořádný
  osobní a politický význam.
 • 00:08:06 Lichtenstein. Světlý kámen.
 • 00:08:10 Slunce zářící nad Moravou.
 • 00:08:13 Tak velebilo jeho osobnost okolí
 • 00:08:16 a v tomto duchu
  se také biskup prezentoval.
 • 00:08:20 Kroměřížská Květná zahrada
  byla prvním dokončeným dílem.
 • 00:08:24 Byl to obraz barokního vnímání
  vztahu přírody a umění,
 • 00:08:28 vědy a víry.
 • 00:08:32 Jeho celoživotní chlouba
 • 00:08:34 vytvořená v nejvyšší úrovni
  zahradního mistrovství.
 • 00:08:39 -Celý svět podléhá
  neustálým proměnám.
 • 00:08:41 Původní představa byla přehledné,
  pravoúhlé renesanční zahrady
 • 00:08:46 s nízce střiženými ploty.
 • 00:08:50 V průběhu stavby
  se však biskupovi donesla zpráva
 • 00:08:54 o čerstvě dokončených královských
  zahradách ve Versailles.
 • 00:08:59 Biskup Karel s proměnou
  evropského vkusu
 • 00:09:02 chtěl proměnit i tuto zahradu.
 • 00:09:05 Nechal ty nízce střižené ploty
 • 00:09:08 zapěstovat do výše
  šesti až osmi metrů,
 • 00:09:12 a zcela tak změnil
  tu původní přehlednou koncepci
 • 00:09:17 v jakýsi labyrint,
  jakési theatrum mundie,
 • 00:09:22 kterým my procházíme,
  dýchá na nás určitý kontrast,
 • 00:09:26 kontrast na jedné straně geometrické
  a ryze perspektivní záležitosti
 • 00:09:31 spolu s magickými, hravými,
  pohádkovými kabinety,
 • 00:09:36 které se ukrývají uvnitř této tvrdé
  geometrizace světa a přírody.
 • 00:09:50 -Když jsem se na moře vydal
  a větrům svěřil své plachty,
 • 00:09:53 slyšte mě dále.
 • 00:09:55 Nic netrvá věčně
  zde na širém světě.
 • 00:09:59 Všechno je v pohybu stálém,
  vše mění se v nestálý útvar.
 • 00:10:03 Vždyť sám plynoucí čas
  jak říční proudy
 • 00:10:06 se valí dopředu stále a stále.
 • 00:10:09 Jak řeka se zastavit nedá,
 • 00:10:12 tak ani hodina kvapná
  jak vlna se za vlnou valí,
 • 00:10:15 jednu před sebou ženouc
  a druhou sama jsouc hnána.
 • 00:10:19 Zrovna tak utíká za časem čas
  a za nimi spějí stále období nová.
 • 00:10:25 Co bylo, to za sebou máme.
 • 00:10:29 To, co nebylo, vzniká
  a okamžik každý je nový.
 • 00:10:37 -Klíčovou inspirací
  pro Květnou zahradu
 • 00:10:40 byly příměstské vily
  římských kardinálů.
 • 00:10:44 Tyto barokní stavby
  stavěné na antický způsob
 • 00:10:49 obklopovaly rozsáhlé zahrady
 • 00:10:52 a mimo jiné sloužily
  jako galerie antického sochařství.
 • 00:10:56 Proto je nejdůležitější částí
  Květné zahrady kolonáda,
 • 00:11:01 kde nechal biskup zkopírovat
  či napodobit
 • 00:11:06 devadesát soch a bust
 • 00:11:09 těch nejvýznamnějších antických děl
  ze zmíněných sbírek.
 • 00:11:18 -Po Michaelu Mandíkovi,
  ve Vídni školenému sochaři,
 • 00:11:22 žádal biskup dokonalé dílo
  srovnatelné s římským uměním.
 • 00:11:26 Mandík byl zručný mistr.
 • 00:11:28 Přesto nebyl prelát
  zcela spokojen.
 • 00:11:31 Rozpory vyvrcholily
  Mandíkovým odchodem zpět do Vídně.
 • 00:11:35 Biskup Karel si byl vědom,
  že Olomouc po přesunu
 • 00:11:39 zemských desek do Brna
  již není hlavním městem Moravy.
 • 00:11:44 Opřel se o katolickou víru,
 • 00:11:48 o jediné povolené
  zemské náboženství.
 • 00:11:51 A Olomouc byla katolická.
 • 00:11:54 Sídlily zde mužské řády.
 • 00:11:57 Dominikáni, augustiniáni kanovníci,
  kartuziáni, františkáni,
 • 00:12:01 kapucíni, minorité i řády ženské,
  voršilky, klarisky, dominikánky.
 • 00:12:07 Město mělo čtyři farní kostely.
 • 00:12:13 Doba si žádala upevnění pozic
  nové katolické elity
 • 00:12:17 a rozvoj vztahů
  s Vídní a Římem.
 • 00:12:21 Byla zde jezuitská kolej
  s univerzitou.
 • 00:12:24 -Jsme v depozitáři
  Vlastivědného muzea v Olomouci.
 • 00:12:28 Původně to byla budova,
  kde univerzita olomoucká
 • 00:12:32 měla svou výuku,
  hlavní vyučovací prostory.
 • 00:12:37 V té době, v které se nacházíme
  s biskupem Karlem,
 • 00:12:43 už měla za sebou univerzita
  neuvěřitelných sto let.
 • 00:12:46 Byla založena roku 1573.
 • 00:12:49 Byla tu fakulta filozofická,
  fakulta teologická.
 • 00:12:54 -Karel z Lichtensteinu-Castelcorna
  byl patronem univerzity,
 • 00:12:59 která hrála v životě města
  významnou roli.
 • 00:13:03 Do jeho doby zde studovalo
  víc než osm tisíc žáků.
 • 00:13:07 Někteří z nich přímo ovlivnili
  biskupův život.
 • 00:13:10 Například Jindřich František Boblig
  z Edelstadtu,
 • 00:13:14 soudce činný
  v čarodějnických procesech.
 • 00:13:17 Kněz Lautner i malíř,
 • 00:13:19 magistr filozofie
  Martin Antonín Lublinský.
 • 00:13:26 -Byl to augustiniánský kanovník
  a děkan.
 • 00:13:29 Namaloval tento velký oltářní obraz
  Zasnoubení svaté Kateřiny.
 • 00:13:34 Jsou tu zdůrazněny předměty,
 • 00:13:37 které se k univerzitnímu vzdělání
  vážou.
 • 00:13:40 Lublinský tady oslavuje vzdělanost.
 • 00:13:44 Ta byla nakonec i jeho doménou.
 • 00:13:48 Byl takovým tvůrcem programů
  a rádcem biskupovým v tom,
 • 00:13:53 jaká témata se mají
  na uměleckých dílech
 • 00:13:56 nejen jeho objevit.
 • 00:13:59 -Rod biskupa Karla
  původně pocházel z Tyrolska.
 • 00:14:03 Roku 1499 dostal
  Pavel z Lichtensteinu
 • 00:14:08 lénem hrad Castelcorno,
 • 00:14:11 umístěný na skalním ostrohu
  poblíž italského města Rovereta.
 • 00:14:16 Přídomek Castelcorno rod odlišil
  od jiných rodů stejného jména.
 • 00:14:21 S knížecí rodinou
  panující v konstituční monarchii
 • 00:14:24 Lichtenštejnsko nejsou
  tedy Castelcornové nijak spřízněni.
 • 00:14:30 Na Moravě
  poznamenané třicetiletou válkou
 • 00:14:34 získali Lichtenstein-Castelcornové
  značné majetky.
 • 00:14:38 Strýc biskupa Karla,
  moravský zemský hejtman
 • 00:14:42 hrabě Kryštof Pavel,
  vlastnil panství a hrad Pernštejn.
 • 00:14:47 K rodovým majetkům patřil
  mimo jiné také Bludov,
 • 00:14:50 Telč či Slavonice.
 • 00:14:54 V Brně, hlavním městě Moravy,
  se konaly zemské sněmy.
 • 00:14:59 Pod katedrálním kostelem
  svatého Petra a Pavla
 • 00:15:02 olomoucké biskupství vlastnilo
  takzvaný biskupský dvůr.
 • 00:15:06 Byl místem jejich pobytu
 • 00:15:09 i okázalou prezentací
  bohatství a moci.
 • 00:15:14 Do Kroměříže
  Lichtenstein-Castelcorn
 • 00:15:17 soustředil správu panství.
 • 00:15:19 Sídlila zde kancelář, účtárna,
  stavební úřad,
 • 00:15:23 ale i kapela
  vedená Pavlem Josefem Vejvanovským,
 • 00:15:29 trubačem nejjasnějšího
  a nejdůstojnějšího knížete.
 • 00:15:33 Z ekonomické síly barokního velmože
  měli Kroměřížští užitek.
 • 00:15:38 Vždyť biskupství patřila
  desetina moravské půdy,
 • 00:15:42 hospodářské statky
  a také jedenáct měst,
 • 00:15:45 dvanáct městeček
  a necelé dvě stovky vesnic.
 • 00:15:50 Biskup byl hospodář a mocný,
  někdy až tvrdý muž.
 • 00:15:55 Zřídil si i vlastní vojenskou
  jednotku, biskupskou gardu.
 • 00:16:10 -Abychom pochopili
  působení biskupa Karla,
 • 00:16:13 musíme se také podívat na to,
 • 00:16:15 co dělal před svým příchodem
  do olomoucké diecéze,
 • 00:16:19 a tedy podívat se do Salcburku.
 • 00:16:21 -Salcburské knížectví
  bylo bohatým teritoriem
 • 00:16:25 Svaté říše římské.
 • 00:16:27 Arcibiskupové byli
  současně říšskými knížaty.
 • 00:16:31 V jejich osobě se kumulovala
  duchovní i světská moc.
 • 00:16:35 Alpská těžba soli
  přinesla prosperitu
 • 00:16:39 a odrazila se v názvu země
  i města.
 • 00:16:42 V horských údolích se těžila
  železná ruda, olovo, měď.
 • 00:16:48 -Se Salcburkem byl jeho život
  svázaný velmi úzce a velmi dlouho.
 • 00:16:54 Už jako jedenáctiletý chlapec
  tady Karel studoval.
 • 00:16:59 Když mu bylo 24 let,
  získal místo kapituláře,
 • 00:17:03 to znamená kanovníka,
 • 00:17:05 který měl právo se účastnit
  jednání kapituly,
 • 00:17:09 volit příštího arcibiskupa
  a tak dále.
 • 00:17:17 V roce 1654 byl dosavadní děkan
  Quidobald von Thun
 • 00:17:21 zvolen arcibiskupem,
 • 00:17:24 a tak se Karel
  stal děkanem místo něj.
 • 00:17:28 Příštích dalších deset let
 • 00:17:31 byl současně prezidentem
  dvorské komory, to znamená,
 • 00:17:35 že předsedal úřadu,
  který spravoval ekonomiku země.
 • 00:17:42 -Mladý hrabě patřil
  k intelektuální špičce.
 • 00:17:45 Po studiích v Salcburku, Sieně
  a patrně i v Římě
 • 00:17:48 získal v Ingolstadtu
  titul doktor obojího práva.
 • 00:17:55 Velkou inspirací pro Karlovo
  pozdější působení na Moravě
 • 00:17:57 byla předměstská vila,
  zámek Hellbrunn,
 • 00:18:00 místo určené zábavě a odpočinku.
 • 00:18:06 Průzračná voda byla jedním
  z hlavních prvků architektury
 • 00:18:09 arcibiskupského letohrádku.
 • 00:18:12 Její hravé využití ve vodním světě
  vedlo k čirému potěšení.
 • 00:18:17 Současně také nabízelo možnost
  zamyslet se nad během našeho světa.
 • 00:18:40 -Když Karel
  z Lichtenstein-Castelcorna
 • 00:18:42 nastoupil
  na olomoucký biskupský stolec,
 • 00:18:45 bylo potřeba obnovit všecko.
 • 00:18:49 Bylo potřeba obnovit budovy,
  bylo potřeba obnovit strukturu.
 • 00:18:52 Bylo potřeba obnovit disciplínu.
 • 00:18:55 A disciplína, to je jedno
  z velkých témat tehdejší doby.
 • 00:18:59 Biskup vydává nařízení
  pod názvem Monitorium
 • 00:19:04 neboli krátká instrukce
  pro děkany a faráře.
 • 00:19:08 Bylo potřeba nově rozdělit diecézi
  do děkanátů.
 • 00:19:15 Bylo potřeba uvést tu disciplínu
  i na úroveň farního kléru,
 • 00:19:18 takže máme předpisy o tom,
  jak se mají kněží oblékat.
 • 00:19:22 Máme předpisy o tom, jak staré
  mají být kuchařky na farách.
 • 00:19:27 Máme předpisy o tom,
 • 00:19:29 jak má vypadat kostel
  a jak má být udržován,
 • 00:19:32 jak má být čistý kostel
  a kostelní náčiní.
 • 00:19:38 -Jsme v plném baroku.
 • 00:19:41 My dnes žijeme na léta
  sice delší život než lidé tenkrát,
 • 00:19:44 ale jak kdosi hezky řekl,
  oni si dali smrt doprostřed života,
 • 00:19:49 a proto i když umřeli ve čtyřiceti
  nebo v šedesáti,
 • 00:19:53 tak měli celou věčnost
  před sebou.
 • 00:19:55 Počítali s celým duchovním světem.
 • 00:20:00 Pro baroko to znamenalo
  veliké vnitřní bohatství.
 • 00:20:08 -Otče náš,
  jenž jsi na nebesích,
 • 00:20:10 posvěť se jméno tvé,
  přijď království tvé.
 • 00:20:14 Buď vůle tvá jako v nebi,
  tak i na zemi.
 • 00:20:17 Chléb náš vezdejší dej nám dnes
  a odpusť nám naše viny,
 • 00:20:22 jako i my odpouštíme
  našim viníkům.
 • 00:20:25 A neuveď nás v pokušení,
  ale zbav nás od zlého.
 • 00:20:29 Amen.
 • 00:20:36 -Svatý kopeček u Olomouce.
 • 00:20:40 Místo Moravě zaslíbené.
 • 00:20:43 -Když řekneme Moravan, to neznamená,
  že mluví vždycky česky.
 • 00:20:47 A je vidět, že zrovna
  Karel Castelcorn se do Moravy,
 • 00:20:54 kterou duchovně spravoval,
  zamiloval.
 • 00:21:01 I když přišel odjinud,
  tak pro tento kraj,
 • 00:21:04 který mu byl svěřen,
 • 00:21:06 opravdu pracoval
  a nechal velice bohatý odkaz.
 • 00:21:10 -Na základech Švédy zničené
  premonstrátské kanonie
 • 00:21:15 Hradisko u Olomouce byla vybudována
  velkolepá stavba.
 • 00:21:18 Autorem barokní podoby
  klášterního Hradiska
 • 00:21:22 byl biskupův dvorní architekt
  Tencalla.
 • 00:21:28 -Biskup Karel měl velké štěstí,
  že ihned po příchodu na Moravu
 • 00:21:31 získal do svých služeb dva velmi
  významné císařské architekty
 • 00:21:35 Filiberta Luccheseho
  a Giovanniho Pietra Tencallu.
 • 00:21:39 Architekti pocházeli
  z malých vesnic
 • 00:21:42 oblasti Luganského jezera.
 • 00:21:45 S nimi do služeb biskupa přichází
  celá řada dalších umělců,
 • 00:21:50 štukatérů, malířů, kameníků.
 • 00:21:55 Biskup Karel tyto umělce samozřejmě
  usměrňoval do určité míry.
 • 00:21:59 Vyslovoval svá přání,
  ovlivňoval koncepci.
 • 00:22:05 Pro umělce z Ticina je příznačné,
 • 00:22:07 že po celý život zůstávali spjati
  se svým rodným krajem,
 • 00:22:12 takže se podle svých možností
  vracívali.
 • 00:22:15 Museli chodit pěšky,
 • 00:22:18 což byla velmi náročná cesta
  přes Alpy.
 • 00:22:25 -Roku 1670 měl biskup
  velkou příležitost
 • 00:22:27 ověřit si své schopnosti.
 • 00:22:30 Vyškov navštívila
  kolona 128 vozů a 450 osob.
 • 00:22:37 Císařovna Eleonora Magdalena
  jela provdat dceru,
 • 00:22:40 arcivévodkyni Eleonoru Marii,
  za polského krále.
 • 00:22:43 Doprovázela je
  i její mladší sestra Marie Anna.
 • 00:22:49 -Biskup Karel se na její návštěvu
  velmi dlouho připravoval.
 • 00:22:54 Slavnostní hostina
  byla velmi bohatá.
 • 00:22:57 Servírovalo se deset druhů paštik,
  sladkosti, zmrzliny, zákusky.
 • 00:23:03 Že se servírovaly mušle,
  které si biskup nechal
 • 00:23:08 v množství 500 kusů zaslat,
  bylo známkou dobrého hostitele,
 • 00:23:14 aby císařovně a jejímu dvoru
  nabídl něco na míru,
 • 00:23:19 něco,
  s čím bude velmi spokojena.
 • 00:23:25 -Císařská rodina a urozené panstvo
  se ubytovaly na zámku.
 • 00:23:28 Ostatní v měšťanských domech.
 • 00:23:31 Před večeří se císařovna s biskupem
  za přítomnosti obou šlechtičen
 • 00:23:36 dvě hodiny obveselovala
  hrou karet.
 • 00:23:41 Předvídavý biskup připravil
  pro mladé arcivévodkyně
 • 00:23:45 novou knihu
  o cizokrajných zvířatech.
 • 00:23:48 Zajistil dokonce
  i pravé pštrosí vejce.
 • 00:23:55 Druhý den po poledni
  pozorný hostitel
 • 00:23:58 viditelně spokojenou císařovnu
  a její dcery doprovodil
 • 00:24:03 na další cestu
  směrem do Prostějova.
 • 00:24:14 -Biskup chtěl uprostřed Moravy
  vytvořit jakýsi svět v malém.
 • 00:24:17 Proto sem přenesl kus Itálie.
 • 00:24:19 Pěstoval vzácné citrusové plody
  spolu s vinnou révou.
 • 00:24:24 Chtěl tady mít i kus Holandska,
 • 00:24:26 tehdy nesmírně populárního
  ve své produkci cibulovin.
 • 00:24:30 Chtěl tady mít i bizarní útvary,
 • 00:24:34 králičí kopec, pstruží bazény,
  voliéru.
 • 00:24:40 Docílil určitého
  fantastického souznění
 • 00:24:43 intenzivně obdělávaných částí
  spolu s divokými částmi
 • 00:24:48 s představou světa jako celku,
 • 00:24:51 který je přenesen
  na jedno místo v Kroměříži.
 • 00:24:57 -První desetiletí
  moravského působení
 • 00:25:00 strávil pracovitý říšský kníže
  a biskup Lichtenstein-Castelcorn
 • 00:25:03 z velké části na cestách
  po olomoucké diecézi.
 • 00:25:07 Po zkušenostech ze Salcburku věděl,
  že jeho přítomnost
 • 00:25:12 a osobní dohled je podstatně víc
  než jakýkoliv vydaný přípis.
 • 00:25:19 Rychlost jeho přejezdů limitovala
  především kvalita cest
 • 00:25:23 a s tím související možnost
  využití dopravních prostředků.
 • 00:25:28 Podstatné bylo počasí
  i charakter terénu.
 • 00:25:34 Karel po Moravě ročně ujel
  asi 1 300 kilometrů.
 • 00:25:38 Absolvoval třicet až padesát
  jednodenních i vícedenních přesunů.
 • 00:25:49 Hrad Mírov přestavěl
  na bastionovou pevnost
 • 00:25:54 a současně
  na své reprezentační letní sídlo
 • 00:25:57 s novostavbou kostela
  svaté Markéty.
 • 00:26:01 Současně sloužil hrad jako vězení.
 • 00:26:03 Vedle odsouzených světských osob
  zde za přečiny
 • 00:26:06 především proti katolické víře
  pykaly i osoby duchovní.
 • 00:26:11 Na mírovském panství biskup Karel
  až s padesáti hosty
 • 00:26:16 tradičně slavil masopust.
 • 00:26:19 Bylo samozřejmostí,
  že v okolních lesích
 • 00:26:23 se pro sezvanou šlechtu
  pořádaly časté lovy.
 • 00:26:32 V nedalekém maletínském lomu
  se těžil pískovec,
 • 00:26:35 kámen, který se v blocích
  na vozech a v zimě na saních
 • 00:26:39 přepravoval desítky kilometrů
  do Kroměříže.
 • 00:26:44 Z maletínského kamene byla
  vytvořena sochařská díla
 • 00:26:48 v Květné zahradě, na zámku
  a později i v biskupské Olomouci.
 • 00:26:53 Roku 1673 začal architekt Tencalla
  s dalšími mistry
 • 00:26:59 stavět kostel svatého Michala,
 • 00:27:02 který město dodal nádech
  italské inspirace.
 • 00:27:07 Rok 1673 byl pro biskupa důležitý
  ještě z jednoho důvodu.
 • 00:27:13 Podařilo se mu totiž uspokojit
 • 00:27:18 jeden z jeho hlubších
  osobních sběratelských zájmů.
 • 00:27:22 Pro olomoucký palác pořídil
  vynikající uměleckou sbírku,
 • 00:27:26 soubor 228 obrazů,
 • 00:27:29 které instaloval ve dvou nově
  zřízených sálech rezidence.
 • 00:27:33 Sobě i biskupství tak zajistil
  postavení mimořádné výjimečnosti.
 • 00:27:42 Jedním ze skvostů
  olomoucké sbírky
 • 00:27:46 je obraz Madona s rouškou
  od Sebastiana del Piomba.
 • 00:27:50 Zdánlivě idylické dílo
  v sobě skrývá předobraz
 • 00:27:55 oplakávání Kristova těla.
 • 00:27:58 Koupí sbírky si Karel,
  kníže Svaté říše římské,
 • 00:28:02 hrabě české kaple,
  hrabě z Lichtensteinu,
 • 00:28:07 svobodný pán z Castelcorna
  a pán na Schenně,
 • 00:28:11 naplnil vysoké ambice
 • 00:28:13 a dorovnal se
  nejvýznamnějším sběratelům doby.
 • 00:28:19 -Tizianův Apollo a Marsyas
  patří do závěru Tizianova života,
 • 00:28:22 kdy rozvinul svou, jak se říká,
  ultima maniera, poslední styl,
 • 00:28:27 který se vyznačoval
  děleným rukopisem,
 • 00:28:32 oddělenými tahy štětce,
  barevnými skvrnami
 • 00:28:36 a určitou nedokončeností,
  která byla ale záměrná.
 • 00:28:42 Rozhodně to není dílo nedokončené,
  je dokončené, ale v podobě,
 • 00:28:47 která dává najevo
  neuchopitelnost světa.
 • 00:28:53 Tizian pochopil něco,
 • 00:28:56 co chápali velmi dávno
  předsokratičtí filozofové,
 • 00:29:00 že totiž svět se nám nikdy nejeví
  takový, jaký je,
 • 00:29:06 že se nám vždycky jeví
  jenom částečně.
 • 00:29:11 Namalovat to, co uniká,
  dát najevo tomu, kdo se dívá,
 • 00:29:16 že svět není pochopitelný,
  zahlédnutelný,
 • 00:29:20 že vždycky z něj vidíme
  jenom něco,
 • 00:29:23 něco neurčitého, mlhavého,
 • 00:29:26 ale přesto máme velmi
  určitý citový dojem z toho díla,
 • 00:29:32 dojem hlubokého smyslu,
  nad kterým se zamýšlí král Midas,
 • 00:29:36 když pozoruje,
 • 00:29:38 jak Apollón nechá stahovat
  z kůže Marsya,
 • 00:29:42 který se provinil tím,
  že byl tak troufalý,
 • 00:29:46 že vyzval na hudební souboj toho,
  kdo patronoval všechno,
 • 00:29:50 co se týkalo hudby a poezie,
  boha Apollóna.
 • 00:29:58 -Přemožen k vítězi volal:
  Proč kůži z těla mi sdíráš?
 • 00:30:03 Běda, teď za flétnu pykám,
  jež, věru, mi nestála za to.
 • 00:30:07 Řvoucímu sedřena byla již kůže
  z celého těla,
 • 00:30:10 že byl samá jen rána.
 • 00:30:13 Krev odevšad řine se proudem,
  svaly jsou odkryty všecky
 • 00:30:17 a žíly vidět je holé,
  jak se míhavě chvějí.
 • 00:30:20 I útroby chvějí se nahé,
 • 00:30:24 že bys spočítat mu mohl
  mu ve hrudi průsvitné cévy.
 • 00:30:27 Faunové, lesní ta božstva,
  jež milují venkov,
 • 00:30:31 a nymfy,
  bratři Satyrové a Olympos,
 • 00:30:34 drahý i v tuto chvíli,
  plakali nad ním.
 • 00:30:38 Zvlhla ta úrodná zem
  a do sebe vtáhla,
 • 00:30:42 jak zvlhla, proudy kanoucích slz
  a vsála je v nejhlubší žíly.
 • 00:30:47 Ve vodu změnila je
  a vpustila k prostorám vzdušným.
 • 00:30:59 -Přitažlivý dvojportrét
  mladé francouzské princezny
 • 00:31:02 Henrietty Marie
  a anglického krále Karla I.
 • 00:31:06 od malíře Anthonise van Dycka
 • 00:31:08 ukazuje harmonii
  ve vztahu manželského páru.
 • 00:31:13 Van Dyckův obraz patří
  k nejlepším dílům rozsáhlé sbírky.
 • 00:31:18 -Jsme v Drážďanech
  v obrazárně starých mistrů.
 • 00:31:22 I sem zasahuje příběh sbírky
 • 00:31:26 olomouckého biskupa
  Karla z Lichtenstein-Castelcorna.
 • 00:31:29 Obraz Antonella da Messina
  Svatý Šebestián
 • 00:31:34 v sobě obsahuje
  několik velmi zajímavých příběhů.
 • 00:31:38 Svatý Šebestián sám
  jako by si ani nevšímal toho,
 • 00:31:44 že je proklán šípy.
 • 00:31:48 Stojí jako Apollón, vítěz,
 • 00:31:51 jako mučedníci vítězi
  nad smrtí jsou,
 • 00:31:54 jako by se už pohyboval
  v jiném světě.
 • 00:31:58 A to všechno, co se ho hmotně
  dotýká, jako by ani nebylo.
 • 00:32:04 Obraz má nádherné detaily.
 • 00:32:13 Antonello da Messina soustředil
  všechny kvality,
 • 00:32:17 kterých dosáhl za svůj život.
 • 00:32:20 Vyvolává pocit dokonalosti
  a posvátnosti.
 • 00:32:29 -Většina toho,
 • 00:32:31 co se v biskupství vypěstovalo
  nebo vyrobilo,
 • 00:32:35 se spotřebovala
  přímo v kraji samém.
 • 00:32:37 Úsilí biskupa Karla
  o maximální zisk
 • 00:32:40 však nesmělo dostat poddané
  do neřešitelné situace.
 • 00:32:44 Karel byl schopný ekonom.
 • 00:32:47 Uměl nastavit hladinu odvodů tak,
 • 00:32:49 aby to bylo ještě únosné,
  ještě možné.
 • 00:32:54 Hukvaldy byly centrem panství,
  nejvzdálenější rezidencí
 • 00:32:58 a baštou proti útokům
  na Moravu od východu.
 • 00:33:02 Opevnění pojalo 400 osob.
 • 00:33:05 Pověst nedobytnosti hradu,
 • 00:33:08 která byla posílena zkušenostmi
  z třicetileté války,
 • 00:33:12 trvala i za biskupa Karla.
 • 00:33:19 K návratu do Olomouce
  či Kroměříže
 • 00:33:22 bylo nutné ujet
  asi osmdesát kilometrů.
 • 00:33:25 Biskup proto po cestě z Hukvald
  přenocoval na svém dalším panství.
 • 00:33:34 Kroměřížské měšťany přinutil
  biskup vystavět atikové štíty,
 • 00:33:37 vylhaná poschodí,
 • 00:33:39 které výškově sjednotily fasády
  domů a vytvořily jednotné linie.
 • 00:33:44 Ulice a náměstí města se postupně
  staly kulisou stárnoucího,
 • 00:33:49 hektickým životem
  poznamenaného aristokrata.
 • 00:33:52 -Podobu tutéž nic nemívá dlouho.
 • 00:33:57 A příroda sama,
  věcí všech obnovitelka,
 • 00:34:01 se trvale mění a mění.
 • 00:34:03 Nic též ve světě celém,
  mně uvěřte, nepřijde nazmar.
 • 00:34:07 Vše jen mění svou tvář,
  neb zrodit se značí,
 • 00:34:12 že něco jiným začíná být,
  než bylo.
 • 00:34:16 A hynout znamená,
  jestli přestává býti to týmž.
 • 00:34:20 Ať sem se přenese ono,
  toto pak onam,
 • 00:34:23 přec podstata celku
  vždy zůstává tatáž.
 • 00:34:32 -Biskup Karel měl dohled
  nad péčí o duše svých katolíků.
 • 00:34:35 A víra v boha připouští
  existenci ďábla.
 • 00:34:39 Nejsou si rovni.
 • 00:34:42 Ďáblova moc plyne
  ze znalosti tajemné přírody,
 • 00:34:44 ale je omezena na to,
  co bůh dovolí.
 • 00:34:48 Roku 1678 byla ve Velkých Losinách
  zatčena žebračka,
 • 00:34:53 která se pokoušela
  z kostela odnést hostii.
 • 00:34:57 Začaly čarodějnické procesy.
 • 00:35:00 Hraběnka z Galle,
  rozená Žerotínová,
 • 00:35:05 povolala k případu
  olomouckého soudce Bobliga.
 • 00:35:08 Následovala další zatčení
  a odsouzení.
 • 00:35:11 Boblig byl mistr svého oboru.
 • 00:35:15 Využíval tehdy platné zákony
  a skutečnost,
 • 00:35:18 že na ďábla a čarodějnice
  věřili všichni.
 • 00:35:21 Byl tvrdý, bezohledný.
  Procesy šířily strach.
 • 00:35:25 Právo využíval
  k osobnímu prospěchu.
 • 00:35:28 Jeseníky podle Bobliga
  byly místem sabatů.
 • 00:35:33 Tajná shromáždění čarodějnic
  a ďábla se odehrávala
 • 00:35:36 na Petrových kamenech.
 • 00:35:39 Výpověďmi popisujícími tyto reje
  vynucenými z obžalovaných mučením
 • 00:35:44 si Boblig připravil možnost
  obžalovat kněze Lautnera.
 • 00:35:48 Toho mohl soudit
  pouze církevní tribunál,
 • 00:35:51 který listinou ustanovil
  biskup Karel.
 • 00:35:55 Soudce Boblig v inkvizičním
  procesním řízení vedl výslechy.
 • 00:36:01 Jak se jmenujete a jak jste stár?
 • 00:36:04 Jmenuji se Kryštof Alois Lautner
  a mám 58 roků.
 • 00:36:08 Kde jste obdržel
  svaté svěcení a kněžství?
 • 00:36:13 V Olomouci.
 • 00:36:15 Jak dlouho jste knězem?
 • 00:36:18 Dvacet čtyři let.
 • 00:36:20 Jste připraven si poslechnout,
 • 00:36:23 co tři losinské čarodějnice
  na vás přiznaly?
 • 00:36:26 Ano.
 • 00:36:29 Přiznáváte všechno to,
  co jste nyní slyšel?
 • 00:36:32 Nic nepřiznávám.
  Nemohu své svědomí zatížit.
 • 00:36:39 28. srpna 1680 zazněly první otázky
  a odpovědi v dlouhém procesu.
 • 00:36:48 Biskup Karel soud sledoval.
 • 00:36:51 Čarodějnické procesy patřily
  do světa, ve kterém žil.
 • 00:36:54 V jeho právní kompetenci
  bylo rozhodnutí
 • 00:36:58 o vydání obviněného
  šumperského děkana
 • 00:37:00 Kryštofa Aloise Lautnera
  inkvizičnímu tribunálu.
 • 00:37:05 Z pozice svého úřadu musel
  odsouhlasit Lautnerovo zatčení,
 • 00:37:10 použití tortury a odsouzení.
 • 00:37:13 Závěrečný rozsudek v procesu
  nad bývalým šumperským děkanem
 • 00:37:19 byl vydán až po pěti letech
  jeho utrpení.
 • 00:37:24 Bobligem označený
  zvlášť nebezpečný čaroděj
 • 00:37:28 byl odsouzen k degradaci
  a upálení na hranici.
 • 00:37:34 -Doba vždycky přinese
  jako kyvadlo hodin nějaké extrémy.
 • 00:37:39 Mnohé si neuměli vysvětlit.
  Přeceňovali působení zla.
 • 00:37:44 Někdy si těžko poradili
  s různými posedlostmi.
 • 00:37:49 I biskup Karel prožívá
  těžké chvíle, kdy musí zasahovat.
 • 00:37:53 Bylo to všecko z dnešního pohledu
  zneužití moci,
 • 00:37:58 proti které bylo tehdy
  velmi těžké se postavit.
 • 00:38:03 Něco zvládli, něco nezvládli,
 • 00:38:06 a tak bychom možná mohli
  i vyčítat biskupu Karlovi,
 • 00:38:11 že nebyl nějak silnější
  při ochraně svého děkana,
 • 00:38:18 ale z historického pohledu nemám
  odvahu mu vůbec nic vyčítat.
 • 00:38:26 -Před popravou Kryštof Alois
  Lautner napsal biskupovi dopis.
 • 00:38:33 -Před rokem jsem přiznal
  ze strachu před podstoupením
 • 00:38:36 dalších a větších muk
  zločin čarodějnictví.
 • 00:38:40 Prohlašuji, že jsem nikdy
  takový zločin nespáchal,
 • 00:38:45 kvůli kterému jsem byl odsouzen
  k smrti, a to tak strašné.
 • 00:38:50 S ohledem na spásu duše
  prosím vaši jasnost,
 • 00:38:54 aby neodmítla zmírnit
  tento rozsudek.
 • 00:38:59 -Velkou snahou biskupa
  Karla z Lichtenstein-Castelcorna
 • 00:39:04 byla snaha o čistotu víry,
  tedy snaha o jakousi ortodoxii.
 • 00:39:09 Čarodějnictví je tady vnímáno
  jako kacířství,
 • 00:39:13 hřích proti pravé, skutečné
  a jednotné katolické víře.
 • 00:39:19 A Lautner, jeho zločin
  je zločin hereze
 • 00:39:24 a zároveň zločin
  porušení církevní disciplíny.
 • 00:39:29 Možná ten proces musíme vnímat
  jako ten zdvižený prst
 • 00:39:33 biskupa všemu kléru diecéze proto,
 • 00:39:37 aby si dával pozor
  na dodržování církevních předpisů,
 • 00:39:44 které jsou po něm vyžadovány.
 • 00:39:48 -V posledním desetiletí
  prelátova života
 • 00:39:52 se charakter jeho moravské mise
  výrazně změnil.
 • 00:39:55 Cestoval málo.
 • 00:39:58 Z přechodných pobytů v Kroměříži
  se stal pobyt trvalý.
 • 00:40:02 Byl nemocný.
 • 00:40:04 Kvůli dně mu papež Innocenc XI.
  udělil dispens, výjimku ze zákona.
 • 00:40:10 V období půstu mohl neveřejně,
  aby nebudil pohoršení,
 • 00:40:14 požívat maso jehňat
  a jiných mláďat,
 • 00:40:17 mléčné výrobky a vejce.
 • 00:40:20 Karel svoje aktivity
  výrazně posunul jiným směrem.
 • 00:40:25 Obsah později vybudované knihovny
  a zajištění kapitálu na nákupy knih
 • 00:40:30 i plat knihovníka vydává svědectví
  o muži přemýšlivém, vzdělaném.
 • 00:40:37 Nakupoval celé soubory
  i jednotlivé tituly.
 • 00:40:41 Katalog měl
  patnáct tematických celků.
 • 00:40:45 Nebyl cestovatel, byl čtenář.
 • 00:40:49 Z knih čerpal představu světa
  okolo sebe.
 • 00:40:52 Založil piaristické gymnázium,
  kolej a zpěvácký seminář.
 • 00:40:58 Složil kapitál 26 000 zlatých
 • 00:41:01 pro výživu
  dvanácti kroměřížských piaristů.
 • 00:41:08 -Jsme ve Staré Vodě u Libavé,
 • 00:41:11 místě,
  které má velkou poutní tradici.
 • 00:41:14 K zázračnému prameni přicházívali
  poutníci už od 16. století
 • 00:41:19 a sbírali postupně peníze
  na vystavění důstojného kostela,
 • 00:41:25 který by byl zasvěcený svaté Anně,
  matce Panny Marie.
 • 00:41:29 Záměr se podařilo uskutečnit
  teprve olomouckému biskupovi,
 • 00:41:33 který požádal
  Giovanniho Pietra Tencallu,
 • 00:41:36 aby mu navrhl plány
  pro výstavbu kostela.
 • 00:41:41 -Součástí církevního areálu
  byla stavba piaristické koleje.
 • 00:41:46 Ve Staré Vodě studoval
 • 00:41:48 rektor Karlovy
  a později Vídeňské univerzity,
 • 00:41:52 astronom a matematik
  František Halaška
 • 00:41:56 i fyziolog a anatom
  Jan Evangelista Purkyně.
 • 00:41:59 Altwasser, Stará Voda
  byla 700 let německou vesnicí.
 • 00:42:05 Žití na Libavsku nebylo
 • 00:42:07 kvůli drsným přírodním podmínkám
  kraje nikdy snadné.
 • 00:42:11 Poutní místo a kolej,
  odkaz knížete Karla,
 • 00:42:16 dával Staré Vodě staletí
  punc vzdělanosti.
 • 00:42:19 Biskup věnoval kostelu
  všechny oltářní obrazy.
 • 00:42:23 Fresky vymaloval Giovanni Carlone.
 • 00:42:27 Patronací místa si biskup
  umocnil vlastní slávu.
 • 00:42:31 Zaplatil i hlavní oltářní obraz,
  který namaloval Říman Luigi Garzi.
 • 00:42:38 Obraz se nedochoval.
 • 00:42:41 Naštěstí piaristé již v 19. století
  nechali zhotovit jeho kopii.
 • 00:42:47 Zlom v životě vesnice nastal
  po druhé světové válce.
 • 00:42:52 Německé obyvatelstvo
  bylo vysídleno.
 • 00:42:55 Předtím z bývalé piaristické
  koleje odešel řád oblátů.
 • 00:43:02 Začala devastace.
 • 00:43:04 Stará Voda se stala
  součástí vojenského újezdu Libavá,
 • 00:43:08 výcvikového prostoru
  československé armády.
 • 00:43:12 Po okupaci Československa v roce
  1968 prostor zabrala Rudá armáda.
 • 00:43:19 Byla to doba zmaru.
 • 00:43:22 Ve Staré Vodě měla postavení
  122. raketová brigáda.
 • 00:43:27 Rakety mohly nést jaderné hlavice.
 • 00:43:31 Zdálo se,
 • 00:43:34 že bůh otec byl definitivně
  umlčen přesným výstřelem.
 • 00:43:46 Místo paměti knížete Karla
  nebude již nikdy oázou víry,
 • 00:43:50 práce a vzdělanosti.
 • 00:43:53 Přesto pomalu, postupně,
 • 00:43:55 s těžkou zátěží minulosti
  nabírá opatrně dech.
 • 00:44:03 -Tady vidíme zbytek kamene
  z průčelí piaristické koleje
 • 00:44:08 s nápisem, který říká,
  že všichni, kdo vstupují,
 • 00:44:11 mají být chráněni božím jménem.
 • 00:44:23 -Nacházíme se v sala terreně,
 • 00:44:26 s jejímž budováním se začalo
  v roce 1686,
 • 00:44:29 v posledním desetiletí
  biskupova života.
 • 00:44:32 Jde o barokní prostor,
  který propojuje budovu rezidence
 • 00:44:37 s okolní zahradou
  a jejím přírodním rámcem.
 • 00:44:41 V celkem pěti místnostech,
 • 00:44:44 což je ve svém rozsahu
  velmi ojedinělé,
 • 00:44:47 se můžeme setkat se sochařskou
  a malířskou výzdobou,
 • 00:44:50 která různým způsobem variuje
  motivy z přírodních mýtů a dějů.
 • 00:45:00 -Autorem ideového programu
  výzdoby saly terreny
 • 00:45:03 byl Martin Antonín Lublinský.
 • 00:45:05 Znovu tak jako v Květné zahradě
 • 00:45:09 bylo inspirací Ovidiovo dílo
  s hlavním motivem proměny.
 • 00:45:11 Lublinského kresby většinou
  až po jeho smrti v roce 1690
 • 00:45:16 převedli do kamene
  další v Kroměříži působící mistři.
 • 00:45:23 -Formálně unikátní
  je socha Narcise,
 • 00:45:26 kterou podle malíře Lublinského
  vytvořil sochař Fedele
 • 00:45:30 jako postavu mladíka,
 • 00:45:33 který se vzhlíží
  nikoliv ve studánce,
 • 00:45:36 ale ve skutečné studni,
  do které padá,
 • 00:45:39 a obrůstají ho květy narcisu.
 • 00:45:43 -Současná podoba maleb
  Paola Paganiho
 • 00:45:46 je odleskem původního stavu.
 • 00:45:48 Abychom pochopili původní
  barevnost saly terreny,
 • 00:45:53 musíme vidět jiné malby
  lombardského mistra.
 • 00:45:55 Třeba ty v kostele rodné Valsoldy.
 • 00:45:59 -Paolo Pagani
  byl vynikající malíř.
 • 00:46:02 Dokázal krásně překlenout
  rozsáhlé klenby,
 • 00:46:06 aniž by potřeboval rozčleňovat
  klenby pomocí štukové výzdoby.
 • 00:46:10 Hodně pracoval s barevností maleb.
 • 00:46:16 Kontrast je pro něj
  velmi příznačný.
 • 00:46:20 -Krajní místnosti
  kroměřížské saly terreny
 • 00:46:24 byly vytvořeny jako umělé jeskyně,
  grotty.
 • 00:46:27 Takzvaná hornická znázorňuje
  těžbu kovů v hlubinném dole,
 • 00:46:32 zřejmě odkaz na prvotní proces
  vedoucí k výrobě mincí.
 • 00:46:37 Právo ražby potvrdil a obnovil
  biskupství císař Rudolf II.
 • 00:46:42 Biskup Karel razí
  běžné stříbrné mince
 • 00:46:46 i hodnotné zlaté medaile
  se svým portrétem.
 • 00:46:50 Roku 1691 sepsal
  Karel z Lichtensteinu-Castelcorna
 • 00:46:55 darovací listinu.
 • 00:46:58 Z vlastního majetku biskupství
  věnoval nejen knihy a obrazy.
 • 00:47:02 Ale je skutečně dobře známo,
 • 00:47:06 že jsme se ujali
  všech biskupských rezidencí,
 • 00:47:09 zámků a jiných staveb
  při biskupství
 • 00:47:12 zcela zničených a neobyvatelných.
 • 00:47:15 A celou dobu naší vlády
  bez ohledu na slávu
 • 00:47:18 dílem s neobyčejnými náklady
  je opět vyzdvihli,
 • 00:47:22 většinu pak vystavěli od základů.
 • 00:47:26 Nyní nezbývá než pamatovat na to,
  aby jak to,
 • 00:47:30 co bylo nákladně získáno
  a vykonáno,
 • 00:47:33 bylo také po naší smrti zachováno,
 • 00:47:36 na věky při biskupství
  udrženo a předáváno.
 • 00:47:43 Balet v sale terreně
  kníže nikdy neviděl.
 • 00:47:47 Den před smrtí
  se na nosítkách nechal snést
 • 00:47:50 do ještě nedokončených prostor,
 • 00:47:53 aby se potěšil
  a zkontroloval probíhající práce.
 • 00:48:00 -Apollónova grotta
  představuje temnotu,
 • 00:48:03 temnotu vášně a smyslnosti,
 • 00:48:06 jak dokazují sochy faunů
  a bakchantek po stěnách.
 • 00:48:10 Do této temnoty vstupuje
  svým jasným duchem
 • 00:48:13 sluneční bůh Apollón
  a svým světlem temnotu zahání,
 • 00:48:18 jak dokazuje postava draka Titóna
  na klenbě místnosti.
 • 00:48:23 Jde o jednoznačnou aluzi
 • 00:48:27 na biskupovu aktivitu
  během jeho episkopátu.
 • 00:48:30 Biskup jako Apollón přináší slunce
  víry a vzdělanosti na Moravu
 • 00:48:36 a zahání herezi a nevzdělanost.
 • 00:48:40 -Karel z Lichtensteinu-Castelcorna
  zemřel v září roku 1695.
 • 00:48:46 Místem věčného odpočinku
 • 00:48:49 je krypta olomoucké katedrály
  svatého Václava.
 • 00:48:53 -Biskup Karel je pro mě
  člověkem hluboce věřícím.
 • 00:48:57 Bral velmi vážně své poslání,
 • 00:49:00 že skutečně mohl cítit
  hlubokou zodpovědnost za to,
 • 00:49:06 že řídí diecézi
  a že má zodpovědnost za lidi,
 • 00:49:11 kteří žijí
  v prostoru této diecéze.
 • 00:49:16 Současně je to člověk
  velmi praktický,
 • 00:49:20 velmi asi tvrdohlavý,
  velmi schopný.
 • 00:49:24 -Odkaz biskupa Karla
  je živý pořád.
 • 00:49:30 On obnovuje život.
 • 00:49:32 Pro některé je
  trochu přísnou autoritou,
 • 00:49:36 ale myslím,
  že velmi dobře zasadil
 • 00:49:40 svou určitou přísnost
  vedle jeho širokého rozhledu
 • 00:49:45 a jakéhosi barokního rozletu,
  že tomu dal svůj řád.
 • 00:49:50 Na tom mohl postavit dílo,
  které přetrvalo věky.
 • 00:50:03 -Podobu totéž nic nemívá dlouho.
 • 00:50:06 A příroda sama,
  věcí všech obnovitelka,
 • 00:50:09 se trvale mění a mění.
 • 00:50:12 Nic též ve světě celém,
  mně uvěřte, nepřijde nazmar.
 • 00:50:16 Vše jen mění svou tvář,
  neb zrodit se značí,
 • 00:50:20 že něco jiným začíná být,
  než bylo,
 • 00:50:23 a hynout znamená,
  jestli přestává býti to týmž.
 • 00:50:27 Ať sem se přenese ono,
  toto pak onam,
 • 00:50:31 přec podstata celku
  vždy zůstává táž.
 • 00:51:58 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2018

Související