iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 1. 2015
15:20 na ČT2

1 2 3 4 5

35 hlasů
26248
zhlédnutí

Dominikáni - řád bratří kazatelů

Řád bratří kazatelů je tématem dokumentu Otakáro Maria Schmidta a Jany Kristiny Studničkové.

52 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Dominikáni – řád bratří kazatelů

 • 00:00:47 V tomto vyprahlém kraji
  v srdci staré Kastilie
 • 00:00:51 je všecko z kamení
  a ze slunečních žárů.
 • 00:00:57 Země přísná, uzavřená,
  na úrodu skoupá,
 • 00:01:03 jako krajina kolem Jordánu
  žhne dosud žárem stvoření
 • 00:01:08 a v její strohé jednotvárnosti
  pracuje věčnost.
 • 00:01:19 Osamělý poutník po cestách
  necestách této země
 • 00:01:23 bývá sklíčen náhlou úzkostí,
 • 00:01:26 že sám a sám je člověk
  mezi nebem a zemí.
 • 00:01:32 Jen tam, v pusté dálce na obzoru,
  roste strom.
 • 00:01:36 Tam proniká země čistou
  vertikálou
 • 00:01:39 do jiného světa - v nebe.
 • 00:01:43 Snad proto vydal tento kraj
  tolik hrdinů a světců,
 • 00:01:46 že jeho děti hledávaly dychtivě
  tuhle směrovku,
 • 00:01:50 která tak strmě ukazuje vzhůru.
 • 00:01:53 Vábila je, aby dohlédly až k tomu,
  který je stvořitelem nebe i země.
 • 00:02:02 Celých 300 let žhnulo slunce
  nad Kastilií k jeho slávě.
 • 00:02:06 Přetavilo kopí a šípy bojovných
  Gótů v radlice a srpy,
 • 00:02:10 ke slávě Bohorodičky se rozezněly
  zvony,
 • 00:02:13 z trosek starých měst římských
  rostou nové chrámy a pevnosti,
 • 00:02:18 neboť křesťanský lid je ohrožen
  vyznavači Půlměsíce.
 • 00:02:23 Zaplavují Hispánii.
  Říká se jim zde Mauři,
 • 00:02:26 to jsou muslimové,
  převážně arabského původu,
 • 00:02:29 jejichž život velmi ovlivňovalo
  jejich náboženství - islám.
 • 00:02:35 Křesťanské matky v celé Kastilii
  kojí své syny odvahou,
 • 00:02:39 aby ubránili tuhle vyprahlou,
  kamenitou zemi pro Krista.
 • 00:02:45 Na přelomu tisíciletí si vybojovali
  stateční křesťané,
 • 00:02:48 obyčejní venkované i tisíce mladých
  mužů v rytířských řádech
 • 00:02:53 svou zemi z nadvlády muslimského
  Půlměsíce.
 • 00:02:57 Nejprve na severu Iberského
  poloostrova,
 • 00:03:00 kde bylo nejvíc hradů - castillos,
 • 00:03:02 které nakonec daly této zemi
  jméno Kastilie.
 • 00:03:07 Z hor a od moře se začínali
 • 00:03:09 do starého domova pak vracet
  křesťané,
 • 00:03:12 jejichž otcové byli odtud
  kdysi muslimy vypuzeni.
 • 00:03:24 Obnovovala se města, stavěly se
  nové hrady, strážní věže a kostely.
 • 00:03:29 Bylo zapotřebí spousta kamení
  a vápna.
 • 00:03:43 A tak vznikla nedaleko Burgosu,
  tehdy sídla kastilského krále,
 • 00:03:48 také svobodná vesnice,
 • 00:03:49 kterou později nazvali Caleruegou -
  Vápenkou.
 • 00:04:04 Noví osadníci byli zvyklí
  na tvrdý život ve vyhnanství.
 • 00:04:08 Na úbočí kolem vesnice začali
  pěstovat pilně také vinnou révu.
 • 00:04:12 Ale k svému štěstí potřebovali
  svobodu,
 • 00:04:14 aby se směli požehnat křížem,
 • 00:04:17 aby mohli sloužit svému Pánu
  modlitbou a prací.
 • 00:04:20 V Calerueze vložili svou důvěru
  do přímluvy svatého rytíře Jiřího,
 • 00:04:25 co bojuje se zlým drakem
  a statečného jáhna Vavřince.
 • 00:04:38 A z téhle země kamení a slunečních
  žárů, hradů a rytířů,
 • 00:04:43 chudoby a statečnosti,
  vyjde Domengo Guzmán -
 • 00:04:47 rytíř, bratr a kněz.
 • 00:04:50 Jemu se připisuje po celá staletí,
 • 00:04:52 že naučil křesťany té nejkrásnější
  modlitbě,
 • 00:04:55 která jako čistá vertikála
  proniká nebe,
 • 00:04:58 když se na zemi rozjímá o tajemství
  Vtělení.
 • 00:05:02 Nazvali ji Růžencem, snad proto,
 • 00:05:04 že z vyprahlé země můžeme
  Bohorodičce posílat
 • 00:05:07 růže jejích vzpomínek na pozemskou
  pouť.
 • 00:05:23 Hovoří bratr Filip Boháč,
 • 00:05:24 dominikán, kněz a představitel
  sv. Dominika.
 • 00:05:30 Právě zde, v zapadlé španělské
  vesnici Caleruega,
 • 00:05:33 spatřil světlo světa
  zakladatel našeho řádu.
 • 00:05:37 Muž, který byl povolán, aby přinesl
  světlo víry mnoha bloudícím.
 • 00:05:55 Sv. Dominik Guzmán se narodil
  kolem roku 1175,
 • 00:05:58 tedy v 2. polovině 12. století,
 • 00:06:01 v Calerueze ve Španělsku,
  v malém kastilském městečku,
 • 00:06:04 nepříliš vzdáleném od velkého
  benediktinského opatství
 • 00:06:07 svatého Dominika ze Silos,
 • 00:06:09 po kterém byl náš Dominik
  bezpochyby pojmenován.
 • 00:06:17 Hovoří Lorenzo Maté Sadornil,
 • 00:06:19 opat z benediktinského opatství
  v Silos ve Španělsku.
 • 00:06:26 Je to kaple, kde jsou dnes
  uchovávány
 • 00:06:29 ostatky svatého Dominika ze Silosu.
  Pochází z 18. století.
 • 00:06:34 Hrob svatého Dominika ze Silosu
 • 00:06:36 navštívila matka svatého Dominika
  de Guzmán, toho z Caleruegy,
 • 00:06:40 zakladatele dominikánského řádu.
 • 00:06:44 Proto tu vždy existovalo spojení
  mezi dominikány
 • 00:06:46 a benediktiny ze Silosu.
 • 00:06:53 Tady nahoře lze vidět blahoslavenou
  Janu z Azy,
 • 00:06:57 jež přišla navštívit
  hrob svatého Dominika
 • 00:06:59 a žádala ho přitom o syna,
 • 00:07:01 a proto později svého syna
  z vděčnosti nazvala Dominikem.
 • 00:07:11 Svatý Dominik se vykládá
  jako hlídač Páně,
 • 00:07:14 nebo jako Pánem hlídaný,
  dominus - pán domu, hospodář.
 • 00:07:19 Hlídačem Páně se nazývá
  ze tří důvodů.
 • 00:07:22 Je hlídačem vinice Páně,
 • 00:07:24 hlídačem Boží vůle,
  nebo Božích příkazů.
 • 00:07:27 Dominik také proto,
  že je Pánem hlídán.
 • 00:07:30 Pán ho totiž hlídá s ohledem
  na jeho trojí stav,
 • 00:07:33 neboť v prvním stavu byl laikem,
  ve druhém řeholním kanovníkem
 • 00:07:37 a ve třetím mužem apoštolským.
 • 00:07:40 V prvním stavu jej Pán hlídal,
  aby chvályhodně začal,
 • 00:07:43 ve druhém, aby se zápalem
  pokračoval,
 • 00:07:45 a ve třetím, aby dosáhl
  dokonalosti.
 • 00:07:50 Hovoří profesor Jan Royt,
  historik umění.
 • 00:07:55 Dominikánský řád,
  stejně jako jiné církevní řády,
 • 00:07:58 měl velmi intenzivní vztah
  k výtvarnému umění.
 • 00:08:02 Jednou z hlavních postav
  na oltářích dominikánů
 • 00:08:06 je svatý Dominik.
 • 00:08:08 Byl vlastně zobrazován s lilií,
 • 00:08:13 byl zobrazován v dominikánském
  rouchu
 • 00:08:17 a byly zobrazovány
  také jeho zázraky.
 • 00:08:19 Z těch zázraků bych vybral
  zejména jediný,
 • 00:08:22 který vlastně připomíná sen,
 • 00:08:25 který se zdál matce
  svatého Dominika,
 • 00:08:27 která spatřila vlastně bílého psa,
  který má v tlamě pochodeň,
 • 00:08:33 kterou zapaluje celý svět.
 • 00:08:37 A je to vlastně připodobnění
  k tomu,
 • 00:08:39 jak právě dominikáni šíří víru
 • 00:08:41 a radostnou zvěst Kristova
  evangelia po celém světě.
 • 00:08:52 Jeho rodiče, Jana z Azy
  a Felix de Guzmán,
 • 00:08:55 byli podle tradice
  potomci dvou šlechtických rodů,
 • 00:08:59 Azů a Guzmánů.
 • 00:09:01 Maminka Jana z Azy je uctívána
  jako blahoslavená.
 • 00:09:05 O Dominikových bratrech se věří,
 • 00:09:07 že za svého života i po něm
  působili zázraky.
 • 00:09:15 Ještě než se světec narodil,
  měla jeho matka vidění,
 • 00:09:18 v němž pes s hořící pochodní
  v tlamě vyskočil z jejího klína
 • 00:09:22 a pochodní zapaloval zemi.
 • 00:09:25 Dostalo se jí výkladu,
 • 00:09:26 že se dítě stane šiřitelem,
  zapalovatelem lásky a pravdy víry,
 • 00:09:31 tedy že počala kazatele,
 • 00:09:33 který svým štěkotem svatého učení
  probudí ze spánku hříšné duše,
 • 00:09:37 a že bude šířit po světě oheň,
 • 00:09:39 který na zemi přinesl
  Ježíš Kristus.
 • 00:09:43 Proto si také dominikáni říkali
  Domini Canes, to jest psi Páně.
 • 00:09:49 Při křtu pak spatřila kmotra
  na čele dítěte hvězdu,
 • 00:09:51 která svým světlem ozářila
  celý svět.
 • 00:09:56 Pes s pochodní - žár víry
  a hvězda - světlo pravdy
 • 00:10:00 se pak staly atributy sv. Dominika.
 • 00:10:03 Křtitelnice, v níž byl Dominik
  pokřtěn, se dochovala,
 • 00:10:06 protože v ní chtěli dávat křtít
  své děti španělští králové.
 • 00:10:23 Dominik studoval svobodná umění
  - artes liberales
 • 00:10:26 v Palencii od svých 14 let.
 • 00:10:30 Nejprve tedy Trivium - mluvnici,
  dialektiku, rétoriku
 • 00:10:33 a pak Quadrivium - aritmetiku,
  hudbu, geometrii, astronomii.
 • 00:10:39 Kromě toho se věnoval studiu dějin,
  logiky a filosofie.
 • 00:10:43 Po studiích v Palencii
 • 00:10:44 se před rokem 1200, ve svých asi
  22 letech, stal knězem
 • 00:10:48 a pak kanovníkem kapituly
  katedrály v Osmě.
 • 00:10:51 Zde se také stal řeholníkem,
  augustiniánem.
 • 00:11:01 Zásadní význam mělo pro Dominika
  setkání s albigenskými,
 • 00:11:05 zastánci heretického,
  neboli mylného učení.
 • 00:11:10 Kolem roku 1207 začíná žít
  po vzoru apoštolů a prvotní církve,
 • 00:11:14 aby nejen slovem, ale i osobním
  příkladem života
 • 00:11:17 přivedl albigenské k pravověrnosti.
 • 00:11:29 Dominik viděl, jak malý úspěch
 • 00:11:30 měla hrubá síla při obracení
  heretiků a nabyl přesvědčení,
 • 00:11:35 že mnohem účinnější musí být
  horlivé kázání slova Božího,
 • 00:11:39 podložené soustavným studiem.
 • 00:11:42 V roce 1209 zorganizoval Dominik
  spolek ochránců víry a církve,
 • 00:11:46 nazvaný Milites Jesu Christi
  neboli Vojáci Ježíše Krista.
 • 00:11:55 Cílem bylo hájit slovem i skutkem
  víru proti nevěřícím.
 • 00:11:59 Časem se z tohoto společenství
  vyvinul III. řád sv. Dominika.
 • 00:12:09 V té době se papež Inocenc III.
 • 00:12:11 rozhodl zorganizovat křížovou
  výpravu proti albigenským.
 • 00:12:15 Dominik zůstal osamocen, procházel
  krajinou zdecimovanou boji
 • 00:12:19 a snažil se bloudící obrátit dříve,
  než přijde ke slovu násilí.
 • 00:12:26 Dominik, ač trpěl chronickým
  zápalem střev
 • 00:12:29 s horečnatými záchvaty,
  urazil při své kazatelské činnosti
 • 00:12:32 a častými přesuny mezi dnešním
  Španělskem, Francií a Římem,
 • 00:12:37 40-50 kilometrů denně.
 • 00:12:41 Když opustil město nebo vesnici,
  zul si boty a šel dále bos.
 • 00:12:44 Koně odmítal.
  Nikdy nespal v posteli.
 • 00:12:48 Často trávil i celou noc modlitbou
  v kostele.
 • 00:12:51 Sv.Dominik nabádal své spolubratry,
  aby rozjímali i na cestách.
 • 00:12:57 Tuto ideu shrnul sv. Tomáš Akvinský
 • 00:12:59 v programu řádu -
  rozjímané předávat jiným.
 • 00:13:05 Albigenští, nebo také obecně
  kataři,
 • 00:13:08 z řeckého slova katharos - čistý,
 • 00:13:11 chtěli obnovit čistotu
  prvních křesťanských obcí.
 • 00:13:15 Ale ve skutečnosti se odchýlili
 • 00:13:16 od základního obsahu křesťanské
  víry.
 • 00:13:26 Učili, že viditelný svět
  a všechno hmotné
 • 00:13:28 je stvořeno zlým duchem satanem.
 • 00:13:34 Jenom duchovno pochází
  od dobrého Boha.
 • 00:13:36 Kristus není ani Boží Syn,
  ani druhá osoba Trojice,
 • 00:13:39 ani skutečný člověk.
 • 00:13:44 Albigenští nejedli živočišnou
  stravu,
 • 00:13:46 neuznávali manželství
  ani světskou moc,
 • 00:13:49 církevní hierarchii, mši svatou,
  ani kříž, ani svátosti.
 • 00:13:55 Ke křtu se zavazovali až před smrtí
 • 00:13:58 a pokud se nemocný pokřtěný
  uzdravil
 • 00:14:00 a tím by vzniklo nebezpečí,
  že opět zhřeší,
 • 00:14:03 pak byl nabádán k sebevraždě.
 • 00:14:06 Pakliže tak neučinil,
  byl ostatními zabit.
 • 00:14:12 Dokonalí, nebo také čistí,
  umrtvovali svá těla častými půsty,
 • 00:14:17 nebo pouštěním krve žilou.
 • 00:14:20 Vraždu kněze či mnicha
 • 00:14:21 pokládali za ctnostný
  a bohulibý skutek.
 • 00:14:24 Jejich krutost neznala mezí.
 • 00:14:26 Sekali kněze na kusy,
  vydloubávali zaživa oči
 • 00:14:30 a vyháněli nahé do polí,
  nebo těhotné do lesa,
 • 00:14:32 aby je roztrhali vlci.
 • 00:14:36 Dominik jim kázal, mírumilovně
  přesvědčoval, modlil se za ně.
 • 00:14:57 V dubnu roku 1215
 • 00:14:59 se ke svatému Dominikovi připojují
  první spolupracovníci,
 • 00:15:02 ale zatím ještě nejsou vázáni
  konkrétními závazky.
 • 00:15:08 U několika z nich uzrálo rozhodnutí
  složit slib do jeho rukou
 • 00:15:10 a založit komunitu bratří.
 • 00:15:13 V červnu téhož roku získává Dominik
 • 00:15:15 diecézní schválení nového řádu
  od biskupa Fulca z Toulouse.
 • 00:15:27 Právě zde se z osamělého
  putujícího kazatele Dominika
 • 00:15:31 stal bratr dominikán,
 • 00:15:33 protože zde, v domě Petra Seiana
  v roce 1215,
 • 00:15:36 kolem sebe shromáždil
  první komunitu bratří.
 • 00:15:40 Bratři zde zůstali
  jen několik měsíců,
 • 00:15:42 protože dům jim brzo nestačil,
 • 00:15:44 ale i tak je tento dům
  kolébkou dominikánského řádu.
 • 00:15:54 O několik měsíců později,
  na podzim roku 1215,
 • 00:15:58 se Dominik odebral do Říma
  jako průvodce toulouského biskupa
 • 00:16:02 na cestě na IV. Lateránský koncil
  do Lateránské basiliky,
 • 00:16:06 kde v té době sídlil papež.
 • 00:16:08 Při té příležitosti požádal papeže
  Inocence III.
 • 00:16:11 o schválení svého řádu,
 • 00:16:14 aby jeho aktivita nemusela být
  omezena pouze na jednu diecézi.
 • 00:16:19 Papež Dominikovu snahu uvítal,
  ale vzhledem k chystanému kánonu
 • 00:16:22 o zákazu vzniku nových řeholních
  řádů mu doporučil,
 • 00:16:26 aby přijal některou
  z již schválených řeholí,
 • 00:16:28 a ujistil jej, že pak bude
  jeho řád přijat.
 • 00:16:43 Dominik se vrátil ke svým bratřím
  do Toulouse
 • 00:16:45 a na I. řádové kapitule
 • 00:16:47 se společně shodli na přijetí
  řehole sv. Augustina.
 • 00:16:55 Zároveň bratři přijali za své
 • 00:16:57 některé prvky z premonstrátských
  stanov.
 • 00:17:01 Celková koncepce ale byla
  zcela nová
 • 00:17:03 a odlišovala se od všech
 • 00:17:04 zatím existujících řeholních
  společenství.
 • 00:17:08 Oproti františkánům
  nebo benediktinům
 • 00:17:10 Dominikův řád je řádem kněžským
 • 00:17:13 a fyzická práce je v něm nahrazena
  kázáním a žebravým způsobem života.
 • 00:17:20 Chudoba je zde chápána
  jako prostředek, nikoli cíl.
 • 00:17:26 Po přijetí řehole sv. Augustina
  se svatý Dominik vrátil do Říma.
 • 00:17:31 Papež Inocenc III. mezitím zemřel
 • 00:17:33 a jeho nástupcem se stal
  Honorius III.
 • 00:17:36 Ten dne 22.12.1216 uznal
  komunitu sv. Romana v Toulouse
 • 00:17:42 za řeholní společenství,
  schválil nový řád,
 • 00:17:45 a pověřil Dominika a jeho bratry
  kázáním evangelia.
 • 00:17:49 Tento papež také poprvé oficiálně
  nazval dominikány
 • 00:17:52 "bratry kazately".
 • 00:17:55 Dominika nazval převorem
  Kazatelského řádu,
 • 00:17:57 čímž byl uznán představeným
  všech bratří kazatelů.
 • 00:18:17 Mezitím má sv. Dominik vidění
 • 00:18:19 na svátek svatého stolce
  sv. Petra v jeho chrámu,
 • 00:18:22 v němž mu apoštol Petr předal hůl
 • 00:18:25 a apoštol Pavel knihu evangelií
  se slovy: "Jdi a kaž!"
 • 00:18:47 Na základě tohoto vidění na svátek
  Nanebevzetí Panny Marie 15.8.1217
 • 00:18:53 rozesílá Dominik 16 bratří
  do Španělska a Francie.
 • 00:19:01 Dominik jim na cestu řekl:
 • 00:19:03 "Když se zrno rozhází,
  vzejde z něj úroda,
 • 00:19:06 zůstane-li na hromadě, shnije!"
 • 00:19:11 I přes počáteční neúspěchy
 • 00:19:12 brzy začaly v Itálii, Španělsku
  i Francii
 • 00:19:15 vznikat nové konventy
  bratří kazatelů.
 • 00:19:33 Někdy tou dobou se také
  podle tradice
 • 00:19:35 ve Věčném městě sešel
  se sv. Františkem z Assisi.
 • 00:19:39 Ačkoliv jejich dílo mělo v mnoha
  ohledech společné rysy
 • 00:19:42 a jeden druhého si nesmírně vážil,
  přesto šel každý svou cestou.
 • 00:19:48 František založil svůj řád
  na prostotě a laickém stavu,
 • 00:19:51 Dominik na vzdělání a stavu
  klerickém.
 • 00:19:55 11.2.1218 povolil papež
  Honorius III.
 • 00:19:59 členům nového řádu kázat evangelium
  po celém světě.
 • 00:20:04 Svatý Dominik přednostně zřizoval
  konventy v universitních městech -
 • 00:20:08 Paříži, Bologni, Palencii,
  Montpellier, Oxfordu,
 • 00:20:12 kde do řádu přijímal univerzitní
  studenty.
 • 00:20:16 Od papeže Honoria III. dostali
  bratři darem
 • 00:20:18 dům a baziliku sv. Sabiny -
 • 00:20:21 Chiesa di Santa Sabina
  na Aventinu.
 • 00:20:29 V tamější zahradě dodnes roste
  pomerančovník,
 • 00:20:31 jenž podle tradice zasadil
  sám sv. Dominik, když tam žil.
 • 00:20:37 Tam měl světec sen,
 • 00:20:38 v němž Panna Maria chránila
  členy řádu pod svým pláštěm.
 • 00:20:58 V chrámu je dodnes vidět kámen,
 • 00:20:59 kterým podle tradice mrštil ďábel
  po modlícím se sv. Dominikovi,
 • 00:21:04 přičemž na oltáři rozbil desku
  relikviářového sarkofágu.
 • 00:21:25 Jsme v Římě na Aventinu,
  v klášteře u sv. Sabiny,
 • 00:21:29 kde je sídlo generální kurie řádu.
 • 00:21:32 Toto byla cela sv. otce Dominika,
  konec dormitáře, ve kterém spal.
 • 00:21:38 Nahoře vidíme fresku
  tří představitelů žebravých řádů
 • 00:21:42 sv. Dominika, Františka
  a karmelitána Angela,
 • 00:21:46 jak spolu tráví noci
  rozhovory o svatých věcech.
 • 00:21:57 V květnu 1220 se v italské Bologni
  konala generální kapitula řádu.
 • 00:22:02 Zde se projevuje další odlišnost
  řádu kazatelů,
 • 00:22:06 totiž jeho demokratické vedení,
  respektující názory každého bratra.
 • 00:22:15 Na další kapitule, která se konala
  roku 1221,
 • 00:22:19 bylo rozhodnuto o rozdělení řádu
 • 00:22:21 na jednotlivé právní celky,
  zvané provincie.
 • 00:22:38 Zároveň se dominikáni rozšířili
  do dalších zemí -
 • 00:22:40 Anglie, Skandinávie, Polska,
  Bosny a Maďarska.
 • 00:22:55 Brzy po skončení II. generální
  kapituly sv. Dominik umírá.
 • 00:23:11 "Po své smrti vám budu užitečnější
 • 00:23:13 a budu vám moci účinněji pomáhat,
  než za svého života.
 • 00:23:17 Přispěchejte, svatí Boží,
  vstříc pospěšte, andělé Páně,
 • 00:23:23 vezměte s sebou moji duši
 • 00:23:25 a doprovoďte ji před tvář
  Nejvyššího".
 • 00:23:29 Svatý Dominik vydechl naposledy.
  Bylo pozdě odpoledne 6. srpna 1221.
 • 00:23:35 Slavný obřad přenesení ostatků
  se konal v roce 1233
 • 00:23:39 a při něm vycházela z hrobu
  podivuhodná vůně.
 • 00:23:45 Pro nadšené zástupy to bylo
  znamení z nebe.
 • 00:23:47 Následovala vlna zázraků.
 • 00:23:50 Také slavný sochař Michelangelo
 • 00:23:52 k této události připojil k hrobce
  tři sochy.
 • 00:23:56 3. července 1234 v konzistoři
  v Rieti
 • 00:23:59 papež Řehoř IX. Dominika svatořečil
 • 00:24:02 a svátek byl později stanoven
  na 8. srpna.
 • 00:24:17 Hovoří převor bratr Fausto Umberto
  z konventu v Bologni, v Itálii.
 • 00:24:25 Svatý Dominik se nerozhodl zemřít
  v Bologni,
 • 00:24:27 nezvolil si toto místo,
 • 00:24:29 zemřel v Bologni, protože mu ubývalo
  sil
 • 00:24:31 cestou z Benátek do Říma,
 • 00:24:33 kterou podnikl kvůli misi,
  jež mu svěřil papež.
 • 00:24:37 Celý jeho život byl ovlivněn,
  ba spíše provázen kázáním.
 • 00:24:41 Cítil se špatně, zemřel zde.
 • 00:24:52 Po 13 letech byl zahájen
  proces kanonizace
 • 00:24:55 a poté byl postaven slavný
  a krásný náhrobek -
 • 00:25:08 Archa Sv. Dominika,
  vytvořená Nicolou Da Pisa
 • 00:25:13 a následně přenesená sem
  do Bologni.
 • 00:25:16 Tato archa samozřejmě připomíná
 • 00:25:18 nejdůležitější a nejvýznamnější
  okamžiky života sv. Dominika.
 • 00:25:28 Traduje se, že Dominik jako dítě
  slyšel od svých rodičů vyprávět,
 • 00:25:31 že Bůh stvořil svět
  a ukryl do hlubin iberské země
 • 00:25:35 spoustu krásného kamení
  na stavbu chrámů.
 • 00:25:41 Věděl, že je lidé budou potřebovat,
 • 00:25:43 aby si mohli postavit domy
  a silnice a chlívky pro ovečky.
 • 00:25:46 Protože věděl, že lidé zde budou
  stavět také chrámy
 • 00:25:50 pro jeho syna Ježíše Krista,
  až jej pošle na svět.
 • 00:25:55 A tak zemské hlubiny chránily
 • 00:25:57 ty nejkrásnější kameny
  právě na ty chrámy
 • 00:26:00 a pak opravdu ten čas přišel,
 • 00:26:03 lidé otevřeli zemi
  a lopotili se lámáním kamení
 • 00:26:06 a s vytesáváním sloupů.
 • 00:26:09 A z kamínků malých vytvoří
  modlící se šňůru - růženec,
 • 00:26:14 který spojí bezpečně nebe se zemí.
 • 00:26:18 A Matka našeho Pána - Maria
  si tak oblíbí tuto šňůru,
 • 00:26:23 že se jí jako klenotem
  bude zdobit vždycky,
 • 00:26:26 kdykoliv se bude chtít setkat
  se svými dětmi.
 • 00:26:31 Sv. Dominik je všeobecně pokládán
  za tvůrce modlitby růžence.
 • 00:26:35 Podle legendy se mu v blízkosti
  Toulouse zjevila Panna Maria
 • 00:26:38 a sama jej modlitbu naučila
  a růženec mu předala.
 • 00:26:44 Pak se tato mariánská pobožnost
 • 00:26:45 začala prostřednictvím dominikánů
  šířit po celém křesťanstvu.
 • 00:26:50 Od minoritů převzali i svátek
  Zasnoubení Panny Marie,
 • 00:26:53 který pak šířili po Evropě
 • 00:26:55 a později i v Mexiku
  a v Jižní Americe,
 • 00:26:57 kde se po Panně Marii jmenují
  i velkoměsta,
 • 00:27:01 jako Buenos Aires,
  které nese původní název
 • 00:27:04 Puerto de Nuestra Seňora Santa
  María del Buen Aire,
 • 00:27:09 česky Přístav naší Nejsvětější
  Panny Marie dobrého větru.
 • 00:27:15 Dominikáni se zapsali do historie
  i jako vynikající misionáři
 • 00:27:18 a ze svých cest poskytli Evropě
  nové poznatky
 • 00:27:21 z dějin, geografie, etnografie,
 • 00:27:24 a také informace o jiných
  náboženstvích.
 • 00:27:46 Významným bylo působení bratří
  dominikánů mezi indiány
 • 00:27:49 po objevení Ameriky.
 • 00:27:51 Navzdory zájmům světských
  i církevních hodnostářů
 • 00:27:54 se zasazovali o práva a ochranu
  původních obyvatel Ameriky
 • 00:27:57 a velmi tak přispěli k formování
  učení církve v misijních územích.
 • 00:28:02 Hovoří kardinál Dominik Duka,
  dominikán.
 • 00:28:07 V samotném tomto Novém světě
  vystupují dvě postavy.
 • 00:28:10 Jeden je člověk praktik,
  sám kolonizátor, kněz,
 • 00:28:14 který se stane svědkem
  obrovského masakru na indiány.
 • 00:28:18 A pak následuje právě Franciscovo
  slavné kázání.
 • 00:28:23 Kázání, v kterém nastaví zrcadlo
 • 00:28:25 španělským kolonistům,
  konquistadorům.
 • 00:28:29 Do této situace ovšem,
  abychom jí lépe porozuměli,
 • 00:28:33 je třeba si uvědomit,
 • 00:28:35 spadá také i zjevení Panny Marie
  Guadalupské,
 • 00:28:38 která se zjevuje jako indiánka.
  A zjevuje se indiánovi.
 • 00:28:43 A tak tento velký zápas,
 • 00:28:45 kdo vlastně jsou tito noví
  obyvatelé, je vyhrán.
 • 00:28:49 Jsou to lidé.
 • 00:28:51 A tak se rodí onen zápas o svobodu
  a plnou důstojnost indiánů.
 • 00:28:57 Nebylo by ovšem pro onoho
  velkého kolonizátora
 • 00:29:01 a později dominikána a biskupa
  Bartoloméa de las Casas
 • 00:29:05 možné zvítězit,
  kdyby neměl za sebou
 • 00:29:08 oporu té slavné univerzity
  v Salamance
 • 00:29:12 a dominikánského generálního studia
  ve Valladolidu.
 • 00:29:17 Tito lidé jsou připraveni
 • 00:29:20 opravdu po stránce filozoficko-
  teologické
 • 00:29:24 obhájit lidskou důstojnost
  obyvatel Nového světa,
 • 00:29:28 a pak je to ono slavné pojednání
  Francisca de Vitoria,
 • 00:29:34 které začíná slovy:
 • 00:29:36 "Žádný člověk se nerodí
  jako otrok."
 • 00:29:39 Je to vlastně první nejslavnější
  odsouzení otroctví a nevolnictví,
 • 00:29:44 ke kterému vůbec došlo ve světě.
 • 00:29:49 Misie podnítily studium
  orientálních jazyků.
 • 00:29:53 Dominikáni pronikli do Mezopotámie,
  Sýrie, Skandinávie, Severní Afriky
 • 00:29:58 a také na Rus.
 • 00:30:02 Misie probíhaly na obrovských
  územích jihovýchodní Asie,
 • 00:30:05 Jižní, Střední a Severní Ameriky.
 • 00:30:08 V Peru přijal poslední Inka
  křest
 • 00:30:10 od dominikána Vincence Valvaredy.
 • 00:30:16 Jedni z prvních amerických
  dominikánských svatých
 • 00:30:18 jsou následující dva:
 • 00:30:20 Svatý Martin de Porres se narodil
  v roce 1579 v peruánské Limě.
 • 00:30:26 Zemřel 1639 na tyfus
  při ošetřování nemocných,
 • 00:30:30 bylo mu 55 let.
 • 00:30:32 Pro svoji lásku ke všemu živému
  je svatý Martin de Porres
 • 00:30:35 přezdíván jako americký
  František z Assisi.
 • 00:30:40 Je patronem všech bojovníků
  proti rasismu, patronem míšenců,
 • 00:30:44 a všech těch, kteří usilují
  o sociální spravedlnost.
 • 00:30:49 Martin se narodil jako nemanželský
  syn
 • 00:30:51 španělského šlechtice
  Juana de Porres
 • 00:30:54 a propuštěné černošské otrokyně
  Anny Velasquez.
 • 00:30:57 Martin vyrůstal v Limě v chudobě.
 • 00:31:00 Vyučil se holičem a získal
  jisté základy medicíny a farmacie
 • 00:31:04 a stal se uznávaným odborníkem
  v přírodním léčitelství.
 • 00:31:07 Vstoupil do dominikánského kláštera
  v Limě jako laický bratr.
 • 00:31:12 Založil tam sirotčinec,
 • 00:31:14 pečoval o lidi postižené morem
  i o chudé,
 • 00:31:17 bez ohledu na jejich rasu
  či barvu pleti.
 • 00:31:21 Když upadl do extáze, levitoval,
  projevoval zázračné znalosti,
 • 00:31:26 měl schopnost bilokace,
  dar uzdravování
 • 00:31:29 a dar komunikace se zvířaty.
 • 00:31:33 Když na Limu dopadla epidemie,
 • 00:31:35 onemocnělo i na 60 bratří
  a noviců dominikánů,
 • 00:31:37 kteří byli odděleni do vzdálené
  části kláštera.
 • 00:31:41 Martin je ošetřoval tak,
  že procházel zavřenými dveřmi.
 • 00:31:45 Tento jev byl pozorován mnohými
  lidmi.
 • 00:31:47 Kanonizován - svatořečen
  byl v roce 1962.
 • 00:31:57 Byl blízkým přítelem
  sv. Růženy z Limy.
 • 00:32:06 Sv. Růžena Limská se narodila
  v roce 1586 v Limě
 • 00:32:11 a byla první kanonizovaná osoba
  na jihoamerickém kontinentu
 • 00:32:15 a stala se tak jeho hlavní
  patronkou.
 • 00:32:19 Byla známa svojí starostlivostí
  a péčí o peruánské indiány,
 • 00:32:22 kteří v té době žili na okraji
  společnosti.
 • 00:32:26 Ve 20 letech se jí splnil sen -
 • 00:32:28 vstoupila do třetího řádu
  sv. Dominika.
 • 00:32:31 Jejím vzorem se stala Kateřina
  Sienská, jejíž texty ji okouzlily
 • 00:32:35 a staly se pro ni vzorem
  kontemplativní mystiky.
 • 00:32:39 Kolem cely, ve které v roce 1617
  ve svých 31 letech zemřela,
 • 00:32:43 vznikl druhý ženský klášter.
 • 00:32:46 Nad jejím hrobem se pak děly
  zázraky.
 • 00:32:56 Dominikánskou rodinu tvoří
  tři základní větve:
 • 00:33:00 bratři, mnišky a členové třetího
  řádu - terciáři.
 • 00:33:05 První větví Kazatelského řádu
  jsou bratři kazatelé.
 • 00:33:09 Druhou větví jsou kontemplativní
  sestry mnišky.
 • 00:33:12 Třetí řád zahrnuje různá sdružení
  laiků či kněží a jáhnů,
 • 00:33:16 kteří svůj život chtějí žít
  v dominikánské spiritualitě
 • 00:33:19 a nesou název Laická sdružení
  sv. Dominika.
 • 00:33:24 Jiným zasvěceným společenstvím
 • 00:33:25 je pak kongregace sester
  dominikánek, sekulární instituty,
 • 00:33:29 Sdružení kněží a jáhnů
  sv. Dominika.
 • 00:33:43 Svatá Kateřina Sienská byla italská
  řeholnice, mystička,
 • 00:33:48 v roce 1970 papežem Pavlem VI.
  jmenována učitelkou církve.
 • 00:33:54 Je považována za jednu
 • 00:33:56 z nejvýznamnějších žen církevních
  dějin.
 • 00:33:58 Usilovala o znovupřesídlení
  papežů do Říma
 • 00:34:01 a později o odstranění
  papežského schismatu.
 • 00:34:04 Jako svatou ji ctí katolíci,
  anglikáni a někteří luteráni.
 • 00:34:10 V Pise, když se modlila
  v kostele sv. Kristiany,
 • 00:34:12 obdržela stigmata - viditelná
  Kristova tělesná znamení,
 • 00:34:16 jež zůstala na její žádost
  po celý život skrývaná.
 • 00:34:31 Nacházíme se v Toulouse,
 • 00:34:32 v bývalém dominikánském klášteře
  zvaném Les Jacobins,
 • 00:34:36 který byl takovým hlavním
  naším klášterem
 • 00:34:39 od roku 1229 až do francouzské
  revoluce,
 • 00:34:43 kdy odsud byli bratři vyhnáni.
 • 00:34:46 A ve zdejším klášterním kostele
  se také nachází
 • 00:34:49 hrob sv. Tomáše Akvinského,
  dominikána, učitele církve.
 • 00:34:59 Svatý Tomáš Akvinský,
  Doctor angelicus - Andělský učitel,
 • 00:35:02 byl katolický filosof a vrcholný
  teolog scholastické tradice,
 • 00:35:06 spolu s Albertem Velikým.
 • 00:35:08 V římskokatolické církvi
 • 00:35:10 platí Tomáš za jednu z největších
  teologických autorit.
 • 00:35:13 Z jeho názorů vychází významné
  filosofické a teologické směry,
 • 00:35:17 označované po něm jako tomismus
  a od 19. století novotomismus.
 • 00:35:23 Jeho nejvýznamnějším dílem
  je rozsáhlá Summa teologická.
 • 00:35:28 Měl úžasné a hluboké vzdělání,
  jakož i obdivuhodnou schopnost
 • 00:35:31 abstraktního myšlení v logickém
  systému.
 • 00:35:34 Rozum a zjevení, ústřední témata
  scholastiky,
 • 00:35:37 docházejí v jeho pojetí
  k harmonickému sjednocení,
 • 00:35:40 syntéze víry a lidského rozumu.
 • 00:35:43 Sestavil pravidla pro řád mercedářů
 • 00:35:46 podle zasvěcení Panně Marii
  Milosrdné,
 • 00:35:48 španělsky de Mercede,
 • 00:35:50 zaměřený na vykupování křesťanů
  z mohamedánského otroctví.
 • 00:35:55 Aby mohli být obráceni na víru
  Židé a Mauři,
 • 00:35:57 založil řadu škol s výukou
  orientálních jazyků.
 • 00:36:05 Tomáš Akvinský vlastně
  hovoří o tom,
 • 00:36:08 že umění je pro poučení laiků,
  pro zjevení tajemství mysteria
 • 00:36:13 a pro naznačení příkladů svatých.
 • 00:36:17 Ten samý Tomáš má takové tři pojmy,
 • 00:36:20 kterými charakterizuje vynikající
  umělecké dílo.
 • 00:36:24 Je to claritas,
  tedy jakási jasnost,
 • 00:36:27 integritas, jednota
  a consonantia, což je souhra.
 • 00:36:34 Řád bratří kazatelů
  je řád intelektuální
 • 00:36:37 a dominikánské kostely poskytovaly
  vhodný prostor pro výtvarné umění.
 • 00:36:45 Jaká byla doba svatého Dominika
  Tomáše Akvinského?
 • 00:36:48 Duchovní, filosofické a umělecké
  myšlenky
 • 00:36:51 byly šířeny neustálým pohybem lidí.
 • 00:36:54 Krysy roznášely mor. Tisíce lidí
  hynuly v křížových výpravách.
 • 00:36:59 V dobách před objevem morfinu
  a dalších utišovacích prostředků
 • 00:37:02 patřila bolest k běžným součástem
  života.
 • 00:37:07 Kristovo utrpení a smrt
  byly reálné,
 • 00:37:09 zvláště poté, co byl do církevního
  liturgického kalendáře
 • 00:37:12 zahrnut svátek Božího Těla,
  jenž je vzpomínkou na Večeři Páně.
 • 00:37:17 Ten byl ustanoven na základě
  eucharistického zázraku
 • 00:37:20 českého kněze Petra,
 • 00:37:22 jenž nevěřil v přítomnost Krista
  při proměňování.
 • 00:37:26 A právě při Petrově bohoslužbě
  na korporál začala kapat krev,
 • 00:37:30 jež po vědeckém zkoumání z nedávné
  doby
 • 00:37:32 potvrzuje tutéž krev,
  která je na Turínském plátně.
 • 00:38:02 Jeden ze čtyř dominikánských papežů
  byl svatý Pius V.,
 • 00:38:06 který uvedl v život reformu
  po Tridentském koncilu
 • 00:38:09 a na několik staletí tak poznamenal
  podobu katolické církve.
 • 00:38:16 Žil asketicky a vzorný způsob
  života vyžadoval i po ostatních.
 • 00:38:20 Říkalo se o něm, že chtěl celý Řím
  změnit na klášter.
 • 00:38:24 Roku 1567 prohlásil sv. Tomáše
  Akvinského učitelem církve.
 • 00:38:29 Úspěšně zorganizoval Svatou ligu,
 • 00:38:31 jejíž flotila vybojovala roku 1571
  velké vítězství nad Turky
 • 00:38:36 v námořní bitvě u Lepanta
  a zničila tak mýtus
 • 00:38:39 o neporazitelnosti tureckého
  loďstva.
 • 00:38:43 Křesťanští námořníci dosáhli
  tohoto vítězství
 • 00:38:45 pomocí modlitby růžence,
 • 00:38:47 a proto byl zaveden svátek Panny
  Marie Růžencové ke dni 7.10.
 • 00:38:53 I jako papež si Pius V. ponechal
  bílý hábit dominikánů
 • 00:38:57 a tentýž oděv pak po něm nosili
 • 00:38:59 již všichni následující pontifikové
  až dodnes.
 • 00:39:05 Důležitým jeho krokem bylo založení
  řádové koleje sv. Tomáše v Římě,
 • 00:39:09 dnes na jiném místě známé
  jako Angelicum.
 • 00:39:17 Jedním ze známých dominikánů
  je také Giordano Bruno.
 • 00:39:20 Už od osvícenských časů 18. století
 • 00:39:22 je vynášen proticírkevními
  organizacemi
 • 00:39:25 jako "nevinná oběť" nelidského
  a krutého inkvizičního tribunálu.
 • 00:39:31 Objektivní realita, k níž dnes
  nestranní historikové dospěli,
 • 00:39:34 je ovšem taková, že Bruno byl vrah,
  udavač a okultní mág.
 • 00:39:38 Prchajíce z dominikánského kláštera
  v Římě, kde byl původně mnichem,
 • 00:39:42 pravděpodobně zavraždil
  svého představeného.
 • 00:39:46 V Anglii jako agent tajné policie
  pronikal mezi katolíky,
 • 00:39:49 žijící svou víru v ilegalitě,
  a udával je.
 • 00:39:53 Několik jich na základě Brunovy
  denunciace
 • 00:39:54 skončilo na popravišti.
 • 00:39:56 Dominikánský řád proti Brunovi
  vedl proces kvůli herezi.
 • 00:40:00 Bruno též podněcoval teorii
  o nadčlověku,
 • 00:40:03 jenž se prý musí prosadit násilím
  a krutostí.
 • 00:40:12 Jako nástroj obrany a ochrany
 • 00:40:14 před heretickou nákazou
  tehdejší společnosti
 • 00:40:16 vznikla inkvizice
 • 00:40:18 z latinského inquisitio -
  vyšetřování, stíhání,
 • 00:40:23 a pro svou teologickou vyspělost
 • 00:40:24 byli dominikáni pověřeni
  v ní často působit.
 • 00:40:29 Je třeba zdůraznit, že inkvizice
  jednala ve své době
 • 00:40:31 v nejhlubším přesvědčení,
  že brání čest Boží, čistou víru,
 • 00:40:35 jednotu církve a poklid
  celé společnosti,
 • 00:40:38 přičemž inkvizitoři byli současně
  hluboce přesvědčeni,
 • 00:40:42 že osoby, které upadly do hříchu
  hereze,
 • 00:40:44 zachraňují před věčným zatracením.
 • 00:40:48 Tehdy nešlo o problém svobody
  svědomí, jak je chápán dnes,
 • 00:40:51 ale o svobodu víry.
 • 00:40:54 Je nutné také rozlišovat
  mezi inkvizicí státní,
 • 00:40:57 například španělskou v 16.století,
 • 00:40:59 zaměřenou proti muslimům a židům,
  a církevní.
 • 00:41:04 Ta byla vedena význačnými teology
  kteří měli rozhodnout,
 • 00:41:06 zda je obžalovaný skutečně
  bludařem, či nikoliv,
 • 00:41:10 a případně ho předat k potrestání
  inkvizici světské.
 • 00:41:13 Šlo o nesporný pokrok,
 • 00:41:15 protože dosud stíhal herezi stát
  a to bez soudu,
 • 00:41:18 protože se cítil být každým bludem
  a každým bludařem rozvracen.
 • 00:41:23 Dominikáni a minorité přesvědčovali
  silou argumentů
 • 00:41:26 a historicky se ukazuje,
 • 00:41:28 že většina sporů skončila
  osvobozujícím výrokem.
 • 00:41:33 Často to mohla být i inkvizice,
  která zabránila takovýmto skutkům.
 • 00:41:37 Vzpomeňme těch známých procesů
  švýcarského údolí,
 • 00:41:41 kdy se podařilo zachránit tyto děti
  tím, že byly odeslány k papeži
 • 00:41:46 a hned na počátku při vstupu
  do papežského státu
 • 00:41:52 byly zachráněny právě kardinály
  inkvizitory.
 • 00:41:57 Tedy inkvizice není jenom
  černá legenda,
 • 00:41:59 inkvizice je také cesta hledání
  svobody a přemáhání strachu.
 • 00:42:08 Myslím si, že inkvizice existuje
  i v moderní podobě,
 • 00:42:12 v podobě cenzur a nejrůznějších
  jiných omezení.
 • 00:42:20 Církevní inkvizice neměla upalování
  ani jiný trest smrti
 • 00:42:23 nikdy ve svém zákoníku.
 • 00:42:25 Za tresty odpovídaly světské
  instituce.
 • 00:42:28 Církev obvykle ukládala
  spíše pokání,
 • 00:42:31 nošení kříže, pouť,
  nebo konfiskace majetku.
 • 00:42:37 Inkvizici farizejsky kritizovali
  osvícenci,
 • 00:42:39 ač jejich genocida a francouzská
  revoluce
 • 00:42:42 překonala počet poprav inkvizice
  během několika let.
 • 00:42:46 Dalšími kritiky byli protestanté
 • 00:42:48 a přitom si Luther, Melanchton
  nebo Kalvín
 • 00:42:51 zřídili inkvizici vlastní,
  mnohde velmi krutou.
 • 00:43:05 Dominikánské kláštery tvořily
  nedílnou součást středověkých měst.
 • 00:43:12 Situace v Českých zemích
  a na Moravě
 • 00:43:14 se váže na Blahoslaveného Česlava
  a jeho bratra svatého Hyacinta,
 • 00:43:18 kteří pocházeli z polského
  šlechtického rodu.
 • 00:43:23 Během návštěvy Říma poznali
  svatého Dominika,
 • 00:43:25 který je přijal do nově založeného
  řádu bratří kazatelů.
 • 00:43:30 Blahoslavený Česlav se pak brzy
  stal provinciálem polské provincie,
 • 00:43:33 založil klášter ve Vratislavi
  a poté odešel do Čech,
 • 00:43:37 kde se svolením krále
  Přemysla Otakara I.
 • 00:43:40 založil první dominikánský klášter
  v Poříčí u Prahy v roce 1226.
 • 00:43:47 Z něho vycházel kázat
  do celých Čech.
 • 00:43:49 Podle tradice přijal do třetího
  řádu paní Zdislavu z Lemberka.
 • 00:43:53 Jeho bratr svatý Hyacint
 • 00:43:55 založil cestou z Říma
  se svým bratrem
 • 00:43:57 dominikánský klášter v Korutanech
 • 00:43:59 a sám pak ještě v Olomouci
  a zřejmě i ve Znojmě.
 • 00:44:04 Ve 13. a 14 století byly kláštery
  bratří kazatelů
 • 00:44:07 po celých Čechách a na Moravě.
 • 00:44:14 V roce 1420 husité většinu
  dominikánských klášterů vypálili
 • 00:44:17 a mnoho dominikánů bylo husity
  povražděno.
 • 00:44:25 Obdobím rozkvětu dominikánského
  života v našich zemích
 • 00:44:28 bylo období let 1620 - 1780.
 • 00:44:33 Tehdy nelítostně zasáhl Josef II.,
  který rušil kláštery a řády.
 • 00:44:38 Nejtěžší období v dějinách řádu
  nastává na konci 18. století,
 • 00:44:41 kdy nastupují proticírkevní směry,
 • 00:44:45 které dávaly podnět ke vzniku
  takzvanému osvícenství.
 • 00:44:55 Obnovu České dominikánské provincie
  přinesl až rok 1905,
 • 00:44:59 kdy tehdejší magistr Kazatelského
  řádu
 • 00:45:01 blahoslavený Maria Hyacint Cormier
 • 00:45:04 obnovil Českou dominikánskou
  provincii.
 • 00:45:12 Nadějný rozvoj byl ukončen
  v dubnu 1950
 • 00:45:15 násilným zrušením všech řeholních
  společenství,
 • 00:45:18 jejich perzekucí a pronásledováním,
 • 00:45:21 které vyvrcholilo politickým
  monstrprocesem,
 • 00:45:24 likvidací klášterů a dlouholetým
  žalářováním.
 • 00:45:31 Po období ilegality
  v době komunistického režimu
 • 00:45:33 mohla Česká dominikánská provincie
  rozvinout svou činnost
 • 00:45:37 až po roce 1989.
 • 00:45:42 Nejznámější svatou dominikánkou
 • 00:45:44 je bezesporu česká šlechtična
  a zakladatelka špitálu
 • 00:45:48 Svatá Zdislava z Lemberka,
  narozená kolem roku 1220.
 • 00:45:54 V roce 1995 byla papežem Janem
  Pavlem II. prohlášena za svatou.
 • 00:46:00 Podle Dalimilovy kroniky vracela
  zrak slepým,
 • 00:46:02 uzdravovala nemocné i chromé
  a dokonce křísila mrtvé.
 • 00:46:13 Mnišský způsob života má určité
  charakteristické rysy,
 • 00:46:16 které jsou označeny
  jako řeholní observance.
 • 00:46:21 Patří k ní všechny prvky,
 • 00:46:23 které vytvářejí dominikánský život
  a společnou kázní mu dávají řád.
 • 00:46:29 Mezi nimi vyniká společný život,
  slavení liturgie,
 • 00:46:31 soukromá modlitba, zachovávání
  slibů - evangelijních rad,
 • 00:46:36 ustavičné studium pravdy
 • 00:46:38 a apoštolská služba - hlásání
  evangelia.
 • 00:46:42 K věrnému plnění těchto prvků
  pomáhají klauzura,
 • 00:46:45 mlčení - silentium, řeholní oděv
  a kající skutky.
 • 00:46:54 Aby byla zajištěna mobilita
  bratří kazatelů,
 • 00:46:56 nebyli vázáni na jeden kostel
  či klášter,
 • 00:46:59 nevstupovali do kláštera,
  ale do řádu.
 • 00:47:04 Jít světem jako potulný kazatel
  a žebrat
 • 00:47:06 bylo sice pokračováním
  v kazatelském díle Ježíše Krista,
 • 00:47:09 ale jako program řádu to bylo
  něčím úplně novým,
 • 00:47:12 podobně jako u františkánů.
 • 00:47:16 Řeholníci už neměli sedět
  v klášteře
 • 00:47:18 a čekat, až k nim lidé přijdou,
 • 00:47:20 ale jako apoštolové měli vždy
  dva a dva jít za lidmi,
 • 00:47:23 vyhledávat je a kázat jim
  Boží slovo a pastoračně sloužit.
 • 00:47:31 Dominik říkal:
  "Chci vám dát zbraně,
 • 00:47:34 s nimiž budete mít za úkol
  celý život bojovat s ďáblem."
 • 00:47:38 Používal k tomu svých 9 způsobů
  modlitby.
 • 00:47:49 Kazatelským řádem začalo v dějinách
  náboženských řádů
 • 00:47:52 demokratické období.
 • 00:47:54 Konstituce bratří kazatelů
 • 00:47:56 jsou mistrovským dílem
  sv. Dominika,
 • 00:47:59 mistrovským dílem lidského ducha,
  jeho vyrovnanosti a prozíravosti.
 • 00:48:07 Řád, na rozdíl od mnohých jiných,
 • 00:48:09 nikdy nezažil rozkol,
  dvojení a tříštění,
 • 00:48:12 a mnohé řády převzaly
  stanovy řádu kazatelů.
 • 00:48:16 Řád je řízen generálním
  představeným - magistrem,
 • 00:48:19 který podléhá přímo papeži,
  viditelné hlavě katolické církve.
 • 00:48:38 Kvadratura je typický stavební
  prvek klášterů,
 • 00:48:41 a samozřejmě zdaleka ne jenom
  dominikánských.
 • 00:48:44 Ten dokonalý tvar čtverce
  symbolizuje jednotu života
 • 00:48:50 a ta zahrada uvnitř,
  nazývaná Rajskou zahradou,
 • 00:48:54 připomíná na jedné straně
  ztracený ráj
 • 00:48:57 a na druhé straně naději
  věcí příštích.
 • 00:49:07 Doba svatého Františka z Assisi
  a svatého Dominika a jejich řádů
 • 00:49:11 jsou převratnou dobou universit
  a vznešených katedrál.
 • 00:49:16 Přispěly významnou měrou
  k duchovnímu utváření Evropy,
 • 00:49:19 později i dalších kontinentů.
 • 00:49:23 Navzdory všem pohromám, jakými byl
  černý mor ve 14. století,
 • 00:49:26 husitství v 15. století,
 • 00:49:28 protestantská reformace
  a úpadek řádu v 16. století,
 • 00:49:33 a pak také navzdory těžkým ztrátám
  stovek mučedníků
 • 00:49:36 za protikatolického revolučního
  tažení
 • 00:49:38 v občanských válkách v Mexiku
  a ve Španělsku
 • 00:49:40 slouží dominikáni,
  až na malé výjimky,
 • 00:49:43 jako příklad loajality k církvi,
  k papeži a k pravdám víry.
 • 00:49:49 Dominikáni se také přímo podíleli
 • 00:49:51 na rozvoji a zakládání měst
  a jejich kultivaci.
 • 00:49:54 Po dominikánech byl také nazván
  stát,
 • 00:49:56 ostrov Dominikánská republika,
 • 00:49:59 objevený Kryštofem Kolumbem
  v Karibiku v roce 1492,
 • 00:50:02 kde v hlavním městě Santo Domingo
  de Guzmán
 • 00:50:06 je nejstarší americká katedrála.
 • 00:50:10 Církev s pomocí dominikánů
 • 00:50:12 rozvinula celosvětovou
  vzdělanostní síť
 • 00:50:14 univerzitního systému,
 • 00:50:16 protože byla také jedinou institucí
  v Evropě i ve světě,
 • 00:50:20 která jevila důsledný zájem
  o uchování a kultivaci vědění.
 • 00:50:26 Řád bratří kazatelů po osm staletí
  významným způsobem spoluvytvářel
 • 00:50:31 základy evropské kultury
  a identity.
 • 00:50:38 Vznešené katedrály, které zdobí
  mnohá města po celé Evropě,
 • 00:50:43 jsou symbolem živé víry z časů,
 • 00:50:45 kdy byla Evropa sjednocena
  pod Kristovým praporem.
 • 00:50:50 Svatý Dominik, svatý František
  z Assisi a svatý Tomáš Akvinský
 • 00:50:55 svou výjimečností pouze vystupují
  ze zástupu žen a mužů,
 • 00:50:59 kteří usilovali o vytvoření
  společenské tkáně,
 • 00:51:02 jež by byla hodna Spasitele.
 • 00:51:11 "V kontemplaci sloužíš sám sobě,
 • 00:51:14 zatímco v díle lásky
  sloužíš množství lidí",
 • 00:51:18 řekl dominikán a německý mystik
  Mistr Johannes Eckhart.
 • 00:51:23 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2014

Související