iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 6. 2012
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

42 hlasů
112300
zhlédnutí

Jagellonci

Osudy králů slavné panovnické dynastie v hraném dokumentu

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Jagellonci

 • 00:01:47 V katedrále nad Prahou,
  dnes,
 • 00:01:50 dlouhých sto dvacet tři roků
  od korunovace Karla,
 • 00:01:55 klečím já na jeho místě.
 • 00:02:27 Tady, v centru úcty
  ke svatým zemským patronům,
 • 00:02:31 slibuji Bohu,
  že stejně jako císař Karel
 • 00:02:35 budu pečovat o českou zemi
  a sídlo králů nad Vltavou.
 • 00:02:45 Tolik vznešených hostů
  a katolických biskupů
 • 00:02:49 v husitské zemi dlouho neviděli.
 • 00:03:01 Po Jiříkovi z Poděbrad
  jsem teď opět králem dvojího lidu.
 • 00:03:05 Stýkám se i s kališníky
  a nechávám si od nich radit.
 • 00:03:10 Snad proto mě Řím
  považuje za kacíře,
 • 00:03:13 snad proto stojí papež
  tak dlouho
 • 00:03:16 na straně Matyáše Korvína.
 • 00:03:41 Nikdy jsem neskrýval
  svou náklonnost
 • 00:03:44 k římsko-katolické církvi.
 • 00:03:48 Na odiv ji však nevystavuji,
 • 00:03:52 ani z ní nečerpám zášť
  vůči jiným vyznáním.
 • 00:04:05 Ve sporech obou konfesí
  chci být spíše prostředníkem,
 • 00:04:10 garantem smíru.
 • 00:04:23 Papežská kurie
  ode mne očekává,
 • 00:04:27 že v Čechách skoncuji
  s kališníky.
 • 00:04:35 Nevím, je-li to v mých silách.
 • 00:04:38 Kdo dokáže lidu vzít
  jeho přesvědčení?
 • 00:05:23 Když Jan z Husi kritizoval
  prostopášnost kněží
 • 00:05:28 a jejich odcizení
  od prostého života s Písmem,
 • 00:05:32 vystoupil s reformními návrhy
  a získal mnoho stoupenců.
 • 00:05:38 Pokora a střídmost,
  kterou požadují,
 • 00:05:41 návrat k původním hodnotám
  křesťanství,
 • 00:05:45 podávání hostie i vína laikům,
  ba dokonce dětem,
 • 00:05:49 to vše je trnem v oku
  římsko-katolické církvi.
 • 00:05:57 Prosadil jsem si do městských rad
 • 00:06:00 na Starém i Novém Městě pražském
  katolíky.
 • 00:06:04 Ti připravovali na 25. září
 • 00:06:08 povraždění
  předních kališníků ve městě,
 • 00:06:11 kteří ale mezitím
  obě radnice získali zpět
 • 00:06:15 a zpupné konšely popravili.
 • 00:06:18 Zuří boj.
 • 00:06:33 Po pražských nepokojích
  nenechám se unést zlostí.
 • 00:06:39 Nebudu se mstít.
 • 00:06:44 Až do svého skonání
  budu usilovat o to,
 • 00:06:48 aby obě strany,
 • 00:06:50 rozdílné v přijímání těla
  a krve boží,
 • 00:06:53 pod obojí způsobou
  i pod jednou,
 • 00:06:56 naučily se spolu vycházet.
 • 00:07:27 U vědomí svých omezených možností
  a prázdné královské pokladny,
 • 00:07:32 která mi neumožňuje shromáždit
  dostatečně silné vojsko,
 • 00:07:37 byl jsem přinucen
 • 00:07:39 podepsat s Korvínem
  smlouvu v Olomouci.
 • 00:07:43 Ne takovou,
  která by se nám líbila,
 • 00:07:46 ale takovou,
  do které nás nutí situace a čas.
 • 00:07:55 Neunáhlil jsem se?
 • 00:07:58 Neměl jsem snad vyjednat
  lepší podmínky?
 • 00:08:06 Uznávám tak jeho nadvládu
  nad Moravou, Slezskem a Lužicemi.
 • 00:08:11 Naproti tomu on mě přijímá
  jako krále v Čechách.
 • 00:08:15 A to ještě ne zcela,
 • 00:08:18 některá katolická města
  jsou na jeho straně.
 • 00:09:04 Stav královských financí
  je bídný,
 • 00:09:07 dvůr se utápí v dluzích.
 • 00:09:11 Dochází oděvy pro královský dvůr
  i pro mne samotného.
 • 00:09:15 Ložní prádlo pro rytíře
 • 00:09:18 musí se půjčovat na Křivoklát
  z města Rakovníku.
 • 00:09:29 Král Václav
  měl před sedmdesáti lety
 • 00:09:32 platy ze sedmašedesáti hradů
  a panství.
 • 00:09:36 Mně zde v Čechách dnes přispívají
  pouhé čtyři hrady.
 • 00:09:41 Mohu mluvit
  o naprostém rozpadu,
 • 00:09:44 nemám žádných královských opor.
 • 00:09:47 Z výnosů hradů nemohu živit
  svůj královský dvůr.
 • 00:10:03 Jede-li královská výprava
  do Hor Kutných,
 • 00:10:08 již předem je vysíláno poslů,
 • 00:10:11 kteří prosí o nákup volů,
 • 00:10:14 telat, skopců, jehňat a ryb.
 • 00:10:20 O to žádá sám král!
 • 00:10:44 Po Jiříkovi Poděbradském
 • 00:10:47 zůstaly země Koruny české
  tolik zadlužené...
 • 00:10:51 Mým úkolem bude
  tyto dluhy splatit.
 • 00:10:55 K tomu jsem lidu
  před Bohem zavázán.
 • 00:11:24 Stavovská obec v Čechách
  spoluvládne.
 • 00:11:28 Jsem plně v jejich moci,
  vím to.
 • 00:11:32 Pokusím se s nimi
  v dobrém dohodnout.
 • 00:11:35 Správa země
  musí být naším společným úkolem,
 • 00:11:39 o tom je musím přesvědčit.
 • 00:11:46 Pokud dluhy
  nebudu schopen splácet,
 • 00:11:49 zhltnou nenasytní věřitelé vše,
  co bude v jejich dosahu.
 • 00:11:54 Dost možná i přejdou
  na stranu bohatého Korvína.
 • 00:12:07 Ještě že mne podporují města...
 • 00:12:11 Dobrovolně se rozhodla
  pro vybírání daně,
 • 00:12:15 aby její výtěžek už konečně
  zahladil dluhy naší pokladny.
 • 00:12:20 Královská mincovna
  nestíhá vyplácet hotové peníze,
 • 00:12:24 což mi brání v tom,
 • 00:12:27 abych mohl vykoupit
  všechny zastavené hrady.
 • 00:12:37 Tlačí na mne,
  abych šlechtě postoupil výběr daní.
 • 00:12:42 Tím by ale získali
  obrovský vliv
 • 00:12:46 a města o něj zůstala ochuzena.
 • 00:13:04 Přinutili mě k zástavě
  kříže našeho
 • 00:13:07 a koruny naší se svátostmi,
 • 00:13:10 s drahým kamením i jinými cennostmi
  z korunovačního pokladu.
 • 00:13:24 Až královská daň
  stačila na umoření dluhu,
 • 00:13:28 jinak by knížata
  klenoty zastavila
 • 00:13:32 a opatřila si tak
  hotové peníze.
 • 00:13:36 Myslí si, že krále přivedou,
  k čemu budou chtít.
 • 00:13:42 Panstvo převezme dluhy
 • 00:13:45 a tím si zajistí
  neomezenou moc v zemi.
 • 00:13:51 Jiný, ctižádostivý
  a snad i pyšný panovník,
 • 00:13:56 by moc za této situace
  vymohl mečem,
 • 00:13:59 válkami a popravami.
 • 00:14:02 Má víra v dané slovo,
 • 00:14:05 ve smlouvu o přátelství,
  o nepodvádění,
 • 00:14:08 drží mne v naději.
 • 00:14:13 S velkou úlevou jsem přijal zprávu
  o smrti Matyáše Korvína,
 • 00:14:17 mého velkého protivníka.
 • 00:14:20 Podpora Štefana Zápolského,
  nejvlivnějšího magnáta,
 • 00:14:24 mi tak otevírá cestu
  k uherskému trůnu.
 • 00:14:28 Pomůže mi bohatství
  budínského dvora
 • 00:14:31 vyřešit tíživou situaci
  v Čechách?
 • 00:14:54 Smrt čeká na každém rohu
  hornického města.
 • 00:15:02 Není nebezpečnějšího povolání.
 • 00:16:17 Aby se havíři mohli modlit
 • 00:16:19 a získávat podporu od svých
  svatých ochránců a patronů,
 • 00:16:24 musíme postavit mnoho kostelů.
 • 00:16:27 Co nejdříve dostavět
  i chrám svaté Barbory.
 • 00:16:32 Dostavbu kostela patronky horníků,
  započatého už Petrem Parléřem,
 • 00:16:37 převezme jiný skvělý stavitel,
  pan Benedikt Ried.
 • 00:17:11 Stále řeším a přemýšlím,
  jaké obavy sužují prostý lid.
 • 00:17:20 Jak poddaní snášejí
  výši daní?
 • 00:17:24 Jak se mohou bránit pohromám,
 • 00:17:27 které přináší příroda
  a zastihuje je tak nepřipravené?
 • 00:17:39 Zvěsti o okrádání královské kasy
  donesly se z Hor Kutných.
 • 00:17:47 Deset havířských vzbouřenců
 • 00:17:50 skončilo na popravišti
  v Poděbradech.
 • 00:17:54 Tři další dovezli
  na Křivoklát.
 • 00:17:57 Dva z nich
  tu byli potají popraveni.
 • 00:18:00 Třetímu se podařilo
  zbavit pout,
 • 00:18:03 omráčit kata kamenem
  a uprchnout.
 • 00:18:13 Až pozdě dozvěděl jsem se,
 • 00:18:16 že havíři
  byli odsouzeni k smrti
 • 00:18:19 na základě nepravých
  a falešných obvinění.
 • 00:18:27 Ta měla zakrýt skutečný důvod
  vzpoury horníků.
 • 00:18:32 Jejich stížnosti
  se měly donést až k mému uchu,
 • 00:18:36 tomu ale bylo zabráněno.
 • 00:18:39 Zlořád důlních úředníků
  přivedl mne na vrchol rozčilení.
 • 00:18:43 Pravé viníky
  jsem nechal mučit.
 • 00:19:05 Velká krize mincovní správy
  je na spadnutí.
 • 00:19:10 Jen ať nové nepokoje nepovstanou...
 • 00:19:13 Někoho mimo hranice
  musím povolat
 • 00:19:17 a jmenovat ho nejvyšším mincmistrem
  našeho království.
 • 00:19:22 Hans Harsdorfer z Norimberka
  je muž silné vůle.
 • 00:19:26 On poměry urovná.
 • 00:19:49 Roku 1482
  bylo na provoz dvora vypláceno
 • 00:19:53 čtyřicet kop
  českých grošů týdně.
 • 00:19:56 O rok později zvýšili jsme částku
  na pětačtyřicet kop.
 • 00:20:02 Žádám dále,
  aby mincovna v Horách Kutných
 • 00:20:06 vyplácela na příští rok
  padesát kop.
 • 00:20:11 Jsou to beztak směšné částky.
 • 00:20:45 Michal z Vrchovišť,
 • 00:20:48 kutnohorský měšťan,
  rudokupec a horní hofmistr,
 • 00:20:52 stává se významným mecenášem.
 • 00:20:55 Vkládá velké jmění do stavby
  hornického kostela svaté Barbory.
 • 00:21:00 Za bohatství,
  získané z výtěžků stříbrných dolů,
 • 00:21:04 koupil si od císaře Fridricha III.
  šlechtický titul pro svoji rodinu.
 • 00:21:10 Má dokonce i svoji vlastní kapli
  v chrámu svaté Barbory.
 • 00:21:15 V Horách Kutných rostou
  i další jeho velkolepé stavby.
 • 00:21:57 Šlechta a města
  si jdou pořád více po krku.
 • 00:22:02 Jejich spory nás mohou přivést
  na pokraj války.
 • 00:22:08 Bouře lidu jsou to poslední,
  co bych si teď přál.
 • 00:22:17 Obě strany
  na mne bez ustání dotírají.
 • 00:22:21 Chtějí od krále veškeré výsady
  a svrchovanou moc,
 • 00:22:25 více privilegií pro měšťanstvo.
 • 00:22:30 Pouze šlechta a zemané
  prý jsou lidé svobodní,
 • 00:22:34 králi nepodléhající.
 • 00:22:44 Co žádám,
  berou vážně jen na oko.
 • 00:22:48 Feudálové si dělají,
  co se jim zlíbí.
 • 00:22:54 Neumím to nadále přehlížet.
 • 00:22:57 Ani zatím nevím,
  jak z toho ven.
 • 00:23:02 Milost královská
  se jim asi líbit přestává.
 • 00:23:11 S podobnými problémy
  se v Polsku potýká
 • 00:23:14 i můj bratr Alexandr.
 • 00:23:17 Musím vydat nová nařízení,
  týkající se zemské správy.
 • 00:24:03 Špatné zprávy přicházejí
  z panství švihovského.
 • 00:24:08 Zmiňují zlovůli pana Půty.
 • 00:24:12 Jeho dcera Kateřina se stala chotí
  Zdeňka Lva z Rožmitálu.
 • 00:24:19 Zastánce úřadu nejvyššího sudího
  Království českého,
 • 00:24:24 jeden z nejmocnějších mužů
  v zemi,
 • 00:24:27 projevuje se prý jako člověk krutý,
  neznající slitování.
 • 00:24:34 Utrácí za svůj přepych
  a dobré bydlo,
 • 00:24:38 za práci řemeslníkům
  nechce platit.
 • 00:24:44 Mezi lidem koluje zvěst o tom,
 • 00:24:47 jak Půta jednoho dne
  sezval všechny,
 • 00:24:50 kteří do úmoru dřeli
  na stavbě jeho panství,
 • 00:24:53 kameníky, tesaře,
  zedníky i nádeníky,
 • 00:24:58 na hostinu
  do dřevěné stodoly.
 • 00:25:01 Nikdo z nich netušil,
 • 00:25:04 že jim namísto jídla a pití
  připravuje "ohnivého kohouta."
 • 00:25:09 Ve chvíli,
  kdy byli všichni uvnitř,
 • 00:25:12 nechal stodolu zavřít
  a zapálit.
 • 00:25:15 Tak se zbavil povinnosti
  zaplatit.
 • 00:25:32 Ve městech stoupá výroba pálenky,
  pivo a víno tečou proudem.
 • 00:25:38 Střídmost
  začíná být lidem cizí.
 • 00:25:41 Přejídají se
  a zpíjejí do němoty.
 • 00:25:44 Jedni pijí z rozmařilosti,
  druzí ze zoufalství.
 • 00:25:49 Dostatek kvasu je svádí.
 • 00:25:52 Výstavba měst vyžaduje
  čím dál větší dodávky dřeva z lesů,
 • 00:25:57 tržiště se rozrůstají.
 • 00:25:59 Vesnice jsou povyšovány
  na poddanská města,
 • 00:26:03 centra řemesel a trhů
  získávají nové výsady
 • 00:26:06 a navyšují ceny.
 • 00:26:08 Co bylo za groš,
  to teď za dva dávají.
 • 00:26:17 Horší je, že se stále více bouří
  vesnický lid.
 • 00:26:23 Rebelie se začínají objevovat
  po celé zemi.
 • 00:26:30 Jen ať nepřerostou v bouře...
 • 00:26:36 Jen ať, Bože, nedojde
  k podobným jatkám jako v Uhrách.
 • 00:26:43 Jiří Dóža vedl povstalecké davy
  tvrdou rukou.
 • 00:26:47 Jednoho z biskupů
  narazili na kůl.
 • 00:26:51 Obléhali Budu tak dlouho,
  až málem sahali po mém hrdlu.
 • 00:26:58 Tisíce mrtvých,
  věčný strach, nejistá doba.
 • 00:27:05 Dokud Dóža nebyl posazen
  na rozžhavený železný trůn,
 • 00:27:10 nebyl si nikdo jistý životem.
 • 00:27:25 Mor řádí mezi chudými i bohatými,
  starými i mladými.
 • 00:27:32 Velká epidemie mne tady,
  na Křivoklátě, uvěznila.
 • 00:27:53 Veliké horko,
 • 00:27:56 tři a půl měsíce
  už nepršelo.
 • 00:27:59 Lesy hoří,
  řeky a potoky vysychají.
 • 00:28:10 Stále silněji se ozývají hlasy,
 • 00:28:13 varující před silou
  osmanského sultána.
 • 00:28:17 Sám papež mě postavil do čela
  křesťanských vojsk.
 • 00:28:22 Daroval mi meč
  se symbolem svatého Jiří,
 • 00:28:26 rytíře vítězícího
  nad nebezpečným drakem.
 • 00:28:32 Bože, dej mi sílu,
  abych uspěl.
 • 00:29:16 Můj rodný Krakov
  se rozrostl do veliké metropole.
 • 00:29:21 Ta svou září zastiňuje
  ostatní města středu Evropy.
 • 00:29:26 Srovnatelnými jsou snad
  jen Norimberk nebo Benátky.
 • 00:29:32 Chloubou uherského Budína
  je velkolepý dvůr.
 • 00:29:36 Řada velkých italských malířů,
  sochařů a stavitelů
 • 00:29:41 tam po řadu desetiletí
  pracuje na největších úkolech.
 • 00:29:48 I sem, na český dvůr,
  budeme zvát nejlepší umělce
 • 00:29:52 po vzoru mého předchůdce,
  císaře Karla IV.
 • 00:29:58 Snad nám stav královské pokladny
  dovolí
 • 00:30:02 podpořit nejlepší vkus
  naší doby.
 • 00:30:18 Je na mně,
  abych pokračoval ve velkém díle.
 • 00:30:23 V Čechách není dostatek
  velkých stavitelů,
 • 00:30:26 proto přijede na pražský dvůr
  Hans Spiess z Frankfurtu
 • 00:30:31 a mistr Benedikt Ried
  z Bavorska.
 • 00:30:34 Jejich úkolem bude zvelebení
  našeho královského paláce
 • 00:30:39 a dokončení kostela
  českých patronů.
 • 00:30:42 Zatím stojí
  jen parléřovský chór s křížením,
 • 00:30:46 kaple svatého Václava
  a jižní věž.
 • 00:30:51 Na nás je,
  abychom dostavěli hlavní loď.
 • 00:30:56 Každý dobrý panovník musí hledět
  na schopnosti a nadání umělců,
 • 00:31:01 které zaměstnává,
 • 00:31:03 neboť právě oni zvěčňují
  královský majestát.
 • 00:31:09 Našeho královského kameníka
  mistra Benedikta
 • 00:31:13 jsem odměnil povýšením
  do šlechtického stavu
 • 00:31:17 za prokázané služby
  a mistrovství,
 • 00:31:19 nehledíc na to,
 • 00:31:21 že se jedno z klenebních polí
  jeho velkého sálu
 • 00:31:25 v královském paláci zřítilo.
 • 00:31:30 Brzy jsme zahájili práce
  také na přestavbě
 • 00:31:33 našeho oblíbeného loveckého hradu
  Křivoklátu,
 • 00:31:36 včetně jeho kaple.
 • 00:31:39 Při hledání vhodných
  uměleckých řemeslníků
 • 00:31:43 mi pomáhají mé sestry,
 • 00:31:45 provdané na dvorech sasských
  a bavorských vévodů.
 • 00:31:49 Do Prahy tak přicházejí
  umělci z Norimberka, Míšně,
 • 00:31:53 umělecká díla jsou dovážena
  ze Strassburku.
 • 00:31:57 Po vzoru Karlově i já uctím památku
  svatých patronů Českého království.
 • 00:32:03 Věnuji hlavnímu zemskému kostelu
  centnéř hřiven stříbra
 • 00:32:07 pro vyzdobení hlav svatých
  Vojtěcha, Václava a Víta.
 • 00:32:14 Stříbrné schrány na relikvie
 • 00:32:17 budou navždy uloženy
  v pokladnici chrámu
 • 00:32:20 a o hlavních svátcích
  zemských patronů
 • 00:32:23 při slavnostní zpívané mši
  vystavovány
 • 00:32:26 na kamenné menze
  hlavního oltáře.
 • 00:32:52 Odmítl jsem přijmout
  Barboru Hlohovskou
 • 00:32:55 na svém dvoře v Praze.
 • 00:32:58 Sňatek s dědičkou
  slezského knížectví
 • 00:33:01 které tehdy ovládl Korvín,
 • 00:33:04 neměl pro mě už žádných výhod.
 • 00:33:06 Zrušil jsem i druhý sňatek
  s vdovou po uherském králi
 • 00:33:11 Beatrix Aragonskou.
 • 00:33:14 V roce 1500
  konečně papež Alexander VI.
 • 00:33:18 rozvázal moje manželství.
 • 00:33:21 Má pozornost
  se upřela k Francii.
 • 00:33:24 Ludvík XII. a jeho choť
  dali souhlas ke sňatku sirotkovi,
 • 00:33:29 který žil na jejich dvoře.
 • 00:33:32 Slíbili nevěstě
  čtyřicet tisíc franků
 • 00:33:35 a zaplatit cestu do Benátek.
 • 00:33:38 Tam miláčka královny
  vyzvedla mise mých rytířů.
 • 00:33:42 Tak se Anna dostala do Uher.
 • 00:33:54 Přišel na svět
  můj vytoužený syn Ludvík.
 • 00:33:58 Díky Bohu za Ludvíka...
 • 00:34:01 Vypukla by na Dunaji i na Labi
  nová válka,
 • 00:34:05 kdyby se dědic nenarodil.
 • 00:34:11 Zprávu o narození
  dědice trůnu
 • 00:34:15 přijala moje rodina i lid
  s nebývalým jásotem.
 • 00:37:11 Bůh mi dal syna,
 • 00:37:13 ale vzal si
  moji milovanou ženu Annu.
 • 00:37:18 Obě děti zůstaly bez matky
  a já sám...
 • 00:37:24 Jen málo času
  mohli jsme strávit spolu.
 • 00:37:40 Maxmilián, císař Habsburský,
  nejmocnější panovník Evropy,
 • 00:37:46 oslovil mne ihned
  po Ludvíkově narození.
 • 00:37:50 Nabízí dvojitou svatbu
  se svými vnoučaty.
 • 00:37:54 Očekává, že za ně provdám
  své děti Annu a Ludvíka.
 • 00:37:59 Na takovou nabídku
  rád přistoupím,
 • 00:38:03 tak mocné sousedy
  přece nemohu odmítnout.
 • 00:38:28 Při korunovaci Ludvíka
  rozplýval jsem se v slzách dojetí
 • 00:38:33 ze šťastného okamžiku v životě mém
  i celého rodu.
 • 00:39:12 Byl jsem stižen dnou.
 • 00:39:16 Nemoc postupem času
  znehybňuje mé klouby,
 • 00:39:20 ruce i nohy
  přestávají sloužit.
 • 00:39:27 Sužují mne velké bolesti.
 • 00:39:33 Nemám už sílu řešit běžné
  záležitosti královského úřadu.
 • 00:39:41 Každým dnem čekám,
  až si mne Bůh povolá.
 • 00:40:54 Zemřel
  v budínském královském paláci.
 • 00:41:00 Bude pochován s veškerými poctami,
  které králi náleží.
 • 00:41:07 Ve městech celého království
  jsou slouženy zádušní mše.
 • 00:41:31 Ještě před svou smrtí
  jsi mi ustanovil mocné poručníky,
 • 00:41:35 svého bratra
  a polského krále Zikmunda I.
 • 00:41:40 a římského císaře
  Maxmiliána I.
 • 00:41:47 Mým nejbližším rádcem se stane
  bratranec Jiří Braniborský.
 • 00:42:11 Byl jsi klidný, trpělivý,
  laskavý a skromný.
 • 00:42:23 Byl jsi dlouhá léta nemocný,
 • 00:42:26 přesto jsi mne dokázal
  navzdory všem prosadit
 • 00:42:30 a nechal mne korunovat.
 • 00:42:36 Dnes jsem se v Budě oženil,
 • 00:42:40 tak, jak si to můj otec
  s císařem přáli.
 • 00:42:45 Marie Habsburská
  je dcerou kastilského krále.
 • 00:42:58 Vděčím tobě, císaři,
  i strýci Zikmundovi, za Marii.
 • 00:43:09 Musím ti přiznat,
 • 00:43:12 jak hluboce jsem se zamiloval
  do své choti.
 • 00:43:17 Marie, krásná, půvabná
 • 00:43:22 a vzdělaná nad ostatní...
 • 00:43:27 Je o rok starší mne.
 • 00:43:30 Ovládá latinu,
  franštinu a vlámštinu.
 • 00:43:35 Jistě by se líbila i tobě.
 • 00:43:44 Stejně jak ty, otče,
  i já rád lovím.
 • 00:43:48 Stejně jak ty
  trpím nedostatkem peněz.
 • 00:43:53 Zatímco se můj dvůr blyští
  přepychem dvořanů a prelátů,
 • 00:43:58 já sám jsem zajatcem nouze.
 • 00:44:04 Nesmlouvavý Jan Zápolský
  stále se více hlásí o slovo.
 • 00:44:09 Rád by se stal
  neomezeným vládcem v zemi.
 • 00:44:13 Kníže Karel Minsterberský,
 • 00:44:16 nejvyšší purkrabí
  Zdeněk Lev z Rožmitálu
 • 00:44:19 a hofmistr Břetislav Švihovský
  z Rýzmberka
 • 00:44:22 rozhodují o všem.
 • 00:44:28 Nemohu naslouchat
  jejich věčným rvačkám.
 • 00:44:32 Jejich choutky dělají ze mne krále,
  který nekraluje.
 • 00:44:41 Říkají mi král Dítě.
 • 00:45:17 Tlak sílí ze dne na den.
 • 00:45:20 Na jižní hranici
  Uherského království tlačí Osmané.
 • 00:45:25 Zuří krvavá selská válka.
 • 00:45:28 Magnáti bojují se šlechtou
  a městy.
 • 00:45:31 Obě královské pokladny
  zejí prázdnotou.
 • 00:45:40 Stavy nevidí situaci
  příliš nadějně
 • 00:45:43 a spoléhají se spíše
  na pomoc sousedních zemí.
 • 00:45:47 Uherský sněm
  rozhodl o vybírání daní
 • 00:45:50 na nájem žoldnéřů.
 • 00:45:53 Bojím se,
  aby většina vybraných peněz
 • 00:45:56 neskončila v rukách šlechty.
 • 00:46:03 S pomocí papeže,
  římského císaře,
 • 00:46:07 švagra Ferdinanda i Anglie,
  zvítězím.
 • 00:46:12 Můj polský strýc Zikmund
  varuje mne a nabádá k rozvaze.
 • 00:46:17 Radí spíše
  zahájit jednání o smíru,
 • 00:46:21 nežli pokračovat v přípravách
  na střetnutí s Turky.
 • 00:46:25 Znovu je požádám všechny
  o pomoc.
 • 00:46:31 V čele křesťanských vojsk
 • 00:46:33 uhájím Evropu
  proti osmanským pohanům.
 • 00:46:43 Děkuji Bohu,
  že nám dovolil se potkat.
 • 00:47:45 Bože, dej,
  ať se Ludvík vrátí živ a zdráv.
 • 00:47:53 Buď s ním,
  chraň ho a dodej mu sil.
 • 00:48:04 Stál u Moháče
  proti pětinásobně silnějšímu vojsku
 • 00:48:07 tureckého sultána.
 • 00:48:13 Marně v dešti vyhlížel posily.
 • 00:48:16 Ani od Sedmihradska,
  ani z Čech se vojska neblížila.
 • 00:48:24 Nechali ho samotného.
 • 00:48:27 Ve chvíli nejvyšší
 • 00:48:29 odmítl rady
  na stažení vojska do Budína.
 • 00:48:33 Ludvík nechtěl o ústupu
  ani slyšet.
 • 00:48:36 Zaštítěn Ježíšem,
  odvážil se do boje.
 • 00:48:40 Křesťanský rytíř v sedle,
 • 00:48:43 přesně tak,
  jak sám sebe od dětství viděl.
 • 00:49:05 Boj netrval déle
  než půldruhé hodiny.
 • 00:49:11 Turci Ludvíkovu armádu rozprášili
  a vtrhli do země.
 • 00:49:15 Ludvíka Jagellonského
  už nikdo živého neviděl.
 • 00:50:55 Skryté titulky: M. Čumpelíková,
  Česká televize 2012.

Související