iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 12. 2001
16:05 na ČT1

1 2 3 4 5

56 hlasů
19722
zhlédnutí

Počesku

Římov

Procházka poutním místem, opředeném legendami

8 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Počesku - Římov

 • 00:00:22 Odnepaměti si lidstvo stavělo
  velké chrámy ke svým modlitbám.
 • 00:00:27 Jsou však místa, kde je chrámem
  příroda a lidé si ji jenom ozdobí.
 • 00:00:32 Takovým místem je jihočeský Římov.
 • 00:00:36 Od dávných dob
  je především poutním místem.
 • 00:00:40 Jeho vznik se vysvětluje legendou
  o snu jezuitského mnicha Gureho.
 • 00:00:45 Ve snu se mu zjevil Ježíš Kristus
  a pověřil ho vystavěním
 • 00:00:51 loretánské kaple a křížové cesty.
  Jezuita vzal ta slova vážně.
 • 00:00:56 Nejspíš i proto, že druhý den ráno
  ho navštívil páter Alex,
 • 00:01:01 jak Ježíš ve snu také prorokoval.
 • 00:01:06 Jenže Římov tu byl dávno předtím.
  Nálezy keramiky dokládají,
 • 00:01:11 že tohle místo bylo osídleno
  už v 8.století a je tak nejstarším
 • 00:01:16 známým slovanským opevněným místem
  na území jižních Čech.
 • 00:01:23 Půdorysná osnova obce
  se datuje už od 13.století.
 • 00:01:29 Název Římov je od jednoho
  vladyky doudlebského,
 • 00:01:34 který se jmenoval Pelegrinus,
  což znamená poutník.
 • 00:01:38 Odsud další zdrobněliny
  Pelhřimov, Pehři, Řimov a Římov.
 • 00:01:45 Tento dvorec patřil šlechtickému
  rodu, který tu žil odnepaměti.
 • 00:01:50 V něm se střídali majitelé panství.
  A jak to bývá, byli tu bratři,
 • 00:01:55 kteří se nepohodli, žil tu špatný
  poručník nezletilého majitele,
 • 00:02:00 byli tu i páni moudří i dobří.
  Například Jindřich Ojíř z Protivce.
 • 00:02:05 Syn Jindřicha Ojíře - Ctibor -
  byl ten zmiňovaný nezletilý.
 • 00:02:11 Získal majetek,
  ale měl špatného poručníka.
 • 00:02:15 Později se přidal k českým stavům
  a o svůj majetek přišel.
 • 00:02:20 Majetek získali
  krumlovští Eggenbergové.
 • 00:02:24 Ti jej v roce 1626 darovali
  jezuitské koleji v Českém Krumlově.
 • 00:02:32 To je začátek Římova
  jako poutního místa?
 • 00:02:36 Ano. Po svatém snu jezuity Gureho
 • 00:02:40 bylo rozhodnuto v Římově
  postavit loretánskou kapli.
 • 00:02:45 Pojďte se podívat.
 • 00:02:47 Loretánská kaple je napodobeninou
  domku, který stál v Nazaretu
 • 00:02:52 a Panna Marie v něm počala
  z Ducha svatého. Když roku 1291
 • 00:02:57 křižáci opouštěli Svatou zemi,došlo
  prý k zázraku, při kterém andělé
 • 00:03:02 přenesli na křídlech svatou chýši
  do Ilírie a do italského Loreta,
 • 00:03:09 kde se tento domek
  stal místem posvátné úcty.
 • 00:03:19 Měl jsem tady poutníky, kteří
  se vrátili z italského Loreta.
 • 00:03:25 Ptal jsem se jich,
  jestli ta naše kaple tady v Římově
 • 00:03:30 je stejná jako ta v Loretu.
 • 00:03:35 A oni mi řekli: navlas stejná.
 • 00:03:39 Akorát Matka Boží - Panna Marie -
  tady v Římově je tváří líbeznější.
 • 00:03:49 Proč je černá, otče?
 • 00:03:53 Snědá tvář je projevem
  pokory a služebnosti.
 • 00:03:59 Panna Maria nazývá sebe
  pokornou služebnicí Páně.
 • 00:04:07 V závěrečné etapě stavby Lorety
  se započalo s budováním
 • 00:04:12 okolních ambitů. Dobrovolně
  při tom pomáhali sami vesničané.
 • 00:04:17 Přiváželi kamení, cihly, vápno,
  dříví, vodu a často také pomohli.
 • 00:04:26 Teď vás zvu na procházku.
  Doufám, že máte dobré boty.
 • 00:04:31 Stojíme u prvního zastavení
  křížové cesty - Loučení,
 • 00:04:35 které navazovalo
  na výstavbu Lorety a ambitů.
 • 00:04:40 Duchovním otcem výstavby
  křížové cesty byl páter Alex.
 • 00:04:48 Kde hledali jezuité
  inspiraci pro tuto stavbu,
 • 00:04:53 se můžeme jen dohadovat. Podle
  legendy navštívil páter Alex
 • 00:04:58 Svatou zemi, aby si v Jeruzalémě
  zaměřil polohu a vzdálenosti míst,
 • 00:05:03 která se vztahovala k posledním
  dnům Kristova života.
 • 00:05:08 Nelze ovšem vyloučit, že se
  dostal do severoitalského Varala,
 • 00:05:14 kterému se říkalo Nový Jeruzalém,
  a odtud přivedl zednické mistry
 • 00:05:19 sem k nám do Římova.
 • 00:05:22 Cesta byla dokončena
  až ve čtvrtině 18.století.
 • 00:05:26 Tohle je první stavba -
  Kaple božího hrobu.
 • 00:05:30 O dva roky později
  byly postaveny další tři.
 • 00:05:35 Kaple U Šimona,
 • 00:05:38 setkání Krista s Pannou Marií
 • 00:05:43 a Olivetská hora.
 • 00:05:46 Architektura jednotlivých
  zastavení je rozličná.
 • 00:05:51 Je to podle významu zastavení
  a podle velikostí kaplí.
 • 00:05:56 Jedná se o malé kapličky,
  velké kaple, o brány
 • 00:06:01 i o krásné plastiky, které
  jsou například tady před námi.
 • 00:06:06 Jsou to plastiky spících apoštolů.
 • 00:06:16 Rostoucí počet poutníků
  brzy vyvolal potřebu svatostánku,
 • 00:06:22 kam by se poutníci mohli uchýlit
  k bohoslužbám. Proto se v roce 1672
 • 00:06:28 začal v Římově
  stavět kostel Svatého Ducha.
 • 00:06:33 Byl dokončen a vysvěcen roku 1697.
 • 00:06:37 Určitě jste po té cestě unaveni.
  Tak si pojďte odpočinout.
 • 00:06:45 Tady v kostele máme na stropě
  obraz snu jezuity Gureho.
 • 00:06:53 Kostel je vlastně uzavřením
  celého poutního místa.
 • 00:06:57 Lidé tu mají trojí cestu
  naplnění své pouti.
 • 00:07:02 Loretu, křížovou cestu a chrám.
 • 00:07:09 V tomto domě bydlí malířka.
  Její obrazy jsou duchovní, snové.
 • 00:07:15 Je poutní místo tím, co ovlivnilo
  nebo ovlivňuje vaši tvorbu?
 • 00:07:22 Nemůžu říct, že Římov ovlivňuje
  moji tvorbu tématicky,
 • 00:07:27 ale uvědomuju si
  jedinečnost tohoto místa.
 • 00:07:32 A taková pastorální krajina,
  která se okolo rozprostírá,
 • 00:07:37 to vše se přes podvědomí
  nějakým způsobem odráží v tvorbě.
 • 00:07:46 Ještě něco vám musím ukázat.
 • 00:07:49 S poutním místem to nesouvisí,
  ale kluky do 90 let to zajímá.
 • 00:07:55 Zprovoznili jsme tu velký model
  železnice. Když je člověku nejhůř,
 • 00:08:00 zajde si sem a vrátí se mu
  dětská radost ze života.
 • 00:08:05 Když člověk projde 5 kilometrů
  dlouhou křížovou cestu,
 • 00:08:10 vrátí se až do 8.století
  a přemítá o otázkách lidského bytí,
 • 00:08:16 tak se pak rád vrátí
  do klukovských let,
 • 00:08:21 kdy bylo všechno tak
  nekomplikované a jasné.

Související