iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 5. 2017
11:25 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
23626
zhlédnutí

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých

(II. řada)

Virtuální procházka sídly, která znáte jen jako pár pobořených zdí.

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých

 • 00:01:10 Málo jest v Čechách hradů,
  kteří se Rožmberku
 • 00:01:14 krásnou svou polohou
  a starověkým rázem svým vyrovnají;
 • 00:01:19 jest tato kolébka rodu mocného,
  který po králi v zemi
 • 00:01:23 první místo míval, pravým obrazem
  staročeského mohutného hradu.
 • 00:01:29 Veliká jeho prostrannost,
 • 00:01:32 kdysi dva hrady
  a dvůr poplužný v sobě zavírajíc,
 • 00:01:36 poukazuje na způsob
  dávnověkého opevňování,
 • 00:01:40 u našich předkův
  od nepaměti užívaného,
 • 00:01:44 ale stavení na něm znázorňují nám
 • 00:01:47 všechny slohy
  a způsoby stavitelské,
 • 00:01:50 které kdy k nám
  od západu a jihu přicházely.
 • 00:01:53 A tak jest Rožmberk
  obrazem sídla bohatýrského,
 • 00:01:58 jako by se byl od dob Krokových
  až po tuto dobu
 • 00:02:02 stále a znenáhla přeměňoval.
 • 00:02:14 Rožmberk byl postaven
  na důležité obchodní stezce
 • 00:02:18 vedoucí z Čech
  vyšebrodským průsmykem
 • 00:02:21 bohatého horního Podunají.
 • 00:02:24 Byl kolébkou nejmocnější větve
  rodu Vítkovců - Rožmberků,
 • 00:02:29 a zbudován byl pravděpodobně
  jejím zakladatelem Vítkem mladším
 • 00:02:33 nejpozději
  v první třetině 13.století.
 • 00:02:40 Rožmberk byl postaven na táhlém
  ostrohu v meandru řeky Vltavy
 • 00:02:45 nad stejnojmenným městečkem.
 • 00:02:47 V podstatě se jedná
  o dva navzájem spojené hrady.
 • 00:02:51 Dolní a Horní.
 • 00:02:54 Důvod vzniku de facto
  dvou samostatných hradů
 • 00:02:58 v těsné blízkosti není dosud jasný.
 • 00:03:00 V každém případě
  starší je Dolní hrad.
 • 00:03:04 Jeho stavba
  započala čtverhrannou věží
 • 00:03:07 a měla ještě jednu, menší
  hranolovou věž na severovýchodě
 • 00:03:12 a dlouhý gotický palác
  při delší straně na jihovýchodě.
 • 00:03:16 Areál Dolního hradu
  uzavírala hradební zeď.
 • 00:03:20 Brána se nachází pod menší věží.
  Není však vyloučeno,
 • 00:03:24 že původně mohla být proražena
  v hradbě
 • 00:03:28 u paty staré hranolové věže
  a k přeložení vstupu došlo
 • 00:03:32 až v souvislosti
  s propojením s Horním hradem.
 • 00:03:35 Ten byl zbudován na vyšším ostrohu
  v průběhu 14.století.
 • 00:03:40 Dochovala se z něj však
  pouze věž Jakobínka,
 • 00:03:44 protože roku 1522 vyhořel
  a byl kromě ní stržen.
 • 00:03:49 O jeho původní stavbě se neví nic
  a v jeho pozdější zástavbě
 • 00:03:54 se dnes nachází
  rekreační středisko České pošty.
 • 00:04:07 Po vymření linie zelené růže
  na konci 13.století
 • 00:04:11 získal Vokův syn Jindřich
  se souhlasem krále Václava II.
 • 00:04:15 krumlovské panství
  a majetky byly sloučeny.
 • 00:04:20 Sídelním místem rodu Rožmberků
 • 00:04:22 se pak už navždy
  stal Český Krumlov,
 • 00:04:25 byť starý rodový Rožmberk
 • 00:04:27 byl i nadále
  rozšiřován a upravován.
 • 00:04:31 Při finančních potížích rodu
  byl několikrát i zastaven.
 • 00:04:35 A nutno ještě dodat, že jako
  pevnost se příliš neosvědčil,
 • 00:04:39 o čemž svědčí jeho dvojí dobytí
  v 15.století.
 • 00:04:44 Rod Rožmberků dosáhl
  vrcholného rozmachu za Viléma,
 • 00:04:48 který si vydobyl pozici
  nejmocnějšího českého šlechtice
 • 00:04:52 po králi. Po Vilémově smrti
  zdědil statky jeho mladší bratr,
 • 00:04:57 známý renesanční šlechtic Petr Vok,
 • 00:05:00 kterým rod Rožmberků
  vymřel po meči.
 • 00:05:03 V době, kdy o hrad Rožmberk jejich
  následníci Švamberkové přišli
 • 00:05:08 za účast ve stavovském povstání,
 • 00:05:11 byl už gotický hrad přestavěn
  v pohodlné renesanční sídlo,
 • 00:05:14 které se v držení rodu Buquoy
  proměňovalo do dnešní podoby.
 • 00:05:31 Asi půl druhé hodiny
  severně od Kaplic
 • 00:05:34 spatřuje se
  největší ssutina v tomto okolí,
 • 00:05:37 zřícenina hradu Pořešína.
  Od štace Kaplické jde se k ní
 • 00:05:43 po vlnovité hornatině
  na vsi Rozpoutí a Pořešín Velký,
 • 00:05:48 ale třeba projíti celou vesnicí
  i kousek za ní,
 • 00:05:52 nežli první zdi spatříme.
 • 00:05:55 Jeť Pořešínský hrad mezi vysokými
  a lesnatými stráněmi tak uschován,
 • 00:06:01 že jej uvidíme teprv,
 • 00:06:03 když sestupujeme povolně
  k řece Malši.
 • 00:06:18 I když byl Pořešín už roku 1434
  Oldřichem z Rožmberka pobořen,
 • 00:06:24 aby se nestal opěrným bodem
  jeho husitských nepřátel,
 • 00:06:28 má stejně jako několik dalších
  zřícenin na Malši štěstí,
 • 00:06:32 že se ho ujali
  historii milující nadšenci,
 • 00:06:35 a nestihl ho osud
  desítek zarůstajících
 • 00:06:38 a chátrajících středověkých sídel.
 • 00:06:41 Dnešní turista
  ho tak může vidět v plné kráse,
 • 00:06:45 byť samozřejmě
  s podpisem zubu času.
 • 00:06:49 Hrad založili
  na přelomu 13. a 14.století
 • 00:06:53 příslušníci
  rodu Bavorů ze Strakonic
 • 00:06:56 jako správní centrum svých
  vzdálenějších majetků
 • 00:07:00 a ochránce důležité obchodní stezky
  z alpských zemí.
 • 00:07:04 U jeho zrodu byl pravděpodobně
  Bavor III. ze Strakonic
 • 00:07:08 a ve své původní podobě patřil
  Pořešín mezi hrady s palácem
 • 00:07:13 jako hlavní obrannou
  i obytnou budovou,
 • 00:07:16 které si stavěli méně majetní
  šlechtici nebo bohatší rody
 • 00:07:20 k zajištění správy
  odlehlých částí svých panství.
 • 00:07:26 První písemná zmínka o hradu
  pochází z roku 1312,
 • 00:07:31 kdy dosavadního
  purkrabího Jana z Vracova
 • 00:07:34 vystřídal jakýsi Vojtěch.
 • 00:07:37 Už v roce 1317 však Bavorové
  Pořešín vyměnili za Vitějovice
 • 00:07:42 a noví majitelé začali používat
  přídomek z Pořešína.
 • 00:07:47 Působili především
  ve službách Rožmberků,
 • 00:07:50 ale Markvart z Pořešína zastával
  ve druhé polovině 14.století
 • 00:07:55 i významné zemské úřady.
 • 00:07:58 Markvartovi synové
  se věnovali církevní dráze
 • 00:08:02 a panství tehdy před rokem 1408
 • 00:08:04 zdědil jeho nezletilý vnuk
  Markvart II. z Pořešína.
 • 00:08:09 Ten však dva roky
  po dosažení plnoletosti zemřel
 • 00:08:13 a hrad zřejmě ovládl jeho bývalý
  poručník Hroch z Maršovic.
 • 00:08:19 Jak už jsme se zmínili na počátku,
 • 00:08:21 osudným se Pořešínu stalo
  bouřlivé husitské období.
 • 00:08:25 Hrad se nejprve pokusil
  neúspěšně dobýt Jan Žižka
 • 00:08:29 jako opěrný bod
  proti nepřátelským Rožmberkům.
 • 00:08:33 Ti ovšem nezaváhali
  a Oldřich hrad obsadil,
 • 00:08:36 aby ho později získal od císaře
  Zikmunda do svého majetku
 • 00:08:40 a nechal ho pobořit.
 • 00:08:51 Jako drobnou paralelu k dnešku
  a k tomu,
 • 00:08:54 že dlouhé a absurdní soudní spory
  nejsou na našem území
 • 00:08:58 žádnou novinkou,
  může sloužit případ
 • 00:09:01 příbuzného Markvarta z Pořešína
  Jana z Křemže,
 • 00:09:04 který se
  o pořešínské panství soudil.
 • 00:09:07 A přestože byl v roce 1439 zajat
 • 00:09:11 a po několika letech
  popraven Oldřichem z Rožmberka,
 • 00:09:14 trval proces
  až do 60.let 15.století.
 • 00:09:19 To už ale rozvaliny hradu
  obývali noví obyvatelé,
 • 00:09:23 možná středověká obdoba bezdomovců.
 • 00:09:43 Schopnost Nového Hradu,
  postaveného na ostrohu,
 • 00:09:47 obtékaném říčkou Stropnicí
  a Novohradským potokem
 • 00:09:51 čelit nepřízni osudu
  byla neuvěřitelná.
 • 00:09:54 Snad žádné jiné
  středověké sídlo v Čechách
 • 00:09:57 nestálo tolikrát na pokraji zkázy,
 • 00:10:00 přičemž by bylo schopno
  znovu povstat z popela.
 • 00:10:03 Posuďte sami.
  V dobách Rožmberského panování
 • 00:10:08 byl hrad samozřejmě
  trnem v oku husitů,
 • 00:10:11 kteří ho dobyli
 • 00:10:13 a společně s přilehlým městem
  pobořili a vydrancovali.
 • 00:10:16 Po čtyřicetiletém obnovování
  přišel v roce 1467
 • 00:10:21 nenadálý útoku žoldnéřů Zdeňka
  Konopišťského ze Šternberka
 • 00:10:27 a hrad i město bylo tam,
  kde po odchodu kališníků
 • 00:10:31 a do konce 15.století
  čekalo na výraznější obnovu.
 • 00:10:36 Za éry Viléma z Rožmberka se zdálo,
  že se blýská na lepší časy
 • 00:10:40 a na hradě se opět stavělo.
 • 00:10:43 Pak však přišla
  největší katastrofa.
 • 00:10:46 26.června 1573
  uhodil do velké věže blesk
 • 00:10:52 a následný požár
  způsobil výbuch střelného prachu,
 • 00:10:55 který rozmetal
  nejstarší část hradu
 • 00:10:59 a i ostatní budovy
  poškodil do té míry,
 • 00:11:02 že se sídlo stalo neobyvatelným.
 • 00:11:05 K dovršení všeho o 17 let později
  zasáhly opět živly,
 • 00:11:10 tentokrát zemětřesení,
  které zpečetilo dílo zkázy.
 • 00:11:14 Uvažovalo se,
  že hrad bude ponechán svému osudu.
 • 00:11:18 Nakonec však
  poslední z Rožmberků Petr Vok
 • 00:11:21 přistoupil k jeho důkladné opravě,
  čímž Nové Hrady zachránil.
 • 00:11:38 Ale vraťme se na počátek.
 • 00:11:40 Nové Hrady byly založeny
  okolo poloviny 13.století
 • 00:11:44 v krajině neprostupných lesů
  na takzvané Vitorazské stezce
 • 00:11:48 vedoucí z Doudleb přes Trhové Sviny
  a Žár do rakouské Weitry.
 • 00:11:54 Prvním jednoznačným dokladem
  o jejich existenci
 • 00:11:57 je listina datovaná 21.května 1279,
 • 00:12:02 v níž vystupuje
  Vítkovec Hogyrius de Gretzen,
 • 00:12:06 neboli Ojíř z Nového Hradu.
 • 00:12:09 Na počátku 14.století patřily
  Nové Hrady pánům z Landštejna,
 • 00:12:13 kteří je roku 1359 prodali
  bratřím Petrovi, Joštovi,
 • 00:12:19 Oldřichovi a Janovi z Rožmberka
  za 7093 kop a 63 grošů.
 • 00:12:26 Rožmberkové pak sídlo vlastnili
  celých 250 let.
 • 00:12:31 Možná právě k jejich vládě
  nad hradem se vztahuje legenda
 • 00:12:35 o skupině mnichů
  toulajících se Červenou věží.
 • 00:12:39 Ti, když náhodou potkali člověka,
  položili mu jedinou otázku:
 • 00:12:44 Které zvíře nestvořil Bůh?
  Všichni odpovídali špatně
 • 00:12:48 a všichni posléze
  zemřeli ukrutnou smrtí.
 • 00:12:52 Proto Červená věž osiřela.
 • 00:12:54 Prokletí ji zbavil až statečný
  kovář, který odpověď znal:
 • 00:12:59 Koně, neboť má kopyta jako ďábel,
  a když lehá, nekleká.
 • 00:13:09 Stejně jako hrad Rožmberk
 • 00:13:12 získali Nové Hrady
  po vymření rodu Rožmberků
 • 00:13:15 na základě smlouvy
  o vzájemném nástupnictví
 • 00:13:18 páni ze Švamberka.
  Konkrétně Jan Jiří.
 • 00:13:21 Jeho syn Petr ze Švamberka
  se za stavovského povstání
 • 00:13:26 postavil
  proti císaři Ferdinandovi II.,
 • 00:13:29 a proto byly Nové Hrady
  v březnu 1619
 • 00:13:33 neúspěšně obléhány Dampierem,
  který vypálil město,
 • 00:13:37 a poté i císařským generálem
  Karlem Bonaventurou Buquoyem.
 • 00:13:43 Jeho 17 tisícům Valonů
  se po celonočním boji
 • 00:13:47 24.července třísetčlenná
  posádka obránců vzdala.
 • 00:14:08 Od Frymburka a Výtoně na západ
  na levém břehu Vltavy
 • 00:14:12 zdvihá se pohoří vonnými lesy
  a svěžími palouky pokryté.
 • 00:14:18 Na jižním jeho boku pod samým
  vrcholem leží véska svatého Tomáše.
 • 00:14:24 Na trávníku nade vsí
  a na temeni pohoří
 • 00:14:28 vypíná se u vysokém,
  malebném položení
 • 00:14:32 šedá čtverhranná věž,
  ač zrušená a zbořená,
 • 00:14:36 přece ještě velebná a krásná.
 • 00:14:39 Ssutiny hradeb a dvořiště
  sterou travou
 • 00:14:42 a lesními květinami obrostlé
  a kamením poseté
 • 00:14:46 obklopují toto staré stavení.
 • 00:14:49 A před ním jsou rozházeny
  po nivě zelené skály,
 • 00:14:53 balvany a jiné všelijaké kamení.
 • 00:15:05 Stejně jako
  zříceniny hradů na Malši
 • 00:15:07 měl i Vítkův Hrádek,
  pro někoho Vítkův Kámen
 • 00:15:11 štěstí na nadšence,
  kteří ho po náročných opravách
 • 00:15:15 v roce 2005
  po 60 letech zpřístupnili turistům.
 • 00:15:20 Ti vás budou přesvědčovat
  hned o třech nej sídla,
 • 00:15:24 které dnes spravují.
 • 00:15:26 Jde o nejvýše položený
  hrad v Čechách
 • 00:15:29 s největší dochovanou obytnou věží,
  takzvaným donjonem.
 • 00:15:34 A pohled z něho prý nabízí
  nejkrásnější výhledy na Šumavu,
 • 00:15:38 Lipno, Novohradské hory
 • 00:15:41 a za příznivého počasí
  také na Alpy v Rakousku.
 • 00:15:45 Počátky hradu nejsou zcela jasné.
 • 00:15:48 Jako jeho zakladatel bývá často
  označován Vítek z Krumlova,
 • 00:15:52 připomínaný v letech 1220-1277.
 • 00:15:57 Podle nejnovějších poznatků
  je však pravděpodobnější,
 • 00:16:01 že byl postaven Vítkovci,
  tedy pány z Krumlova
 • 00:16:04 někdy na počátku 14.století.
  Hrad plnil funkci pevnosti
 • 00:16:10 a správního střediska
  malého panství,
 • 00:16:13 jež sousedilo
  s dalším majetkem pánů z Krumlova
 • 00:16:16 a s panstvím
  vyšebrodského kláštera.
 • 00:16:20 Po vymření Vítkovců,
  přešly Krumlov a Hrádek
 • 00:16:23 do rukou Jindřicha z Rožmberka,
 • 00:16:26 přesto se první
  zcela spolehlivá zpráva o něm
 • 00:16:29 datuje až do roku 1347,
 • 00:16:33 kdy se připomíná
  podhradní kostel svatého Tomáše.
 • 00:16:37 Rožmberkové pak hrad vlastnili
 • 00:16:39 prakticky po celé
  14., 15. i 16.století.
 • 00:16:45 Když roku 1622 koupil Vítkův Hrádek
  Jan Oldřich z Eggenberka,
 • 00:16:51 připojil ho
  ke krumlovskému panství,
 • 00:16:54 s nímž pak už navždy
  hrad sdílel své osudy.
 • 00:16:57 Pozoruhodné však je,
  že byl stále udržován.
 • 00:17:10 V dalších, klidnějších dobách
  hrad ztratil funkci pevnosti
 • 00:17:13 a začal zvolna chátrat.
 • 00:17:16 Na krátký čas
  se stal bydlištěm polesného,
 • 00:17:19 ale v polovině 18.století
  byl již docela opuštěn
 • 00:17:23 a postupně
  se proměňoval ve zříceninu.
 • 00:17:27 Přesto se ještě jednou vrátil
  do řad vojensky prospěšných staveb.
 • 00:17:31 Když se zdejší oblast
  za komunistického panování
 • 00:17:35 stala součástí přísně střeženého
  hraničního pásma,
 • 00:17:39 byl na dlouhou dobu
  turistům zcela nepřístupný
 • 00:17:42 a armáda využívala věž jako
  pozorovatelnu protivzdušné obrany,
 • 00:17:48 což, jak to
  v takových případech bývalo,
 • 00:17:50 jen urychlilo jeho devastaci.
 • 00:18:07 Mezi Nežidly, Zdiky a Těžkým
  uprostřed stojí dvůr louzecký,
 • 00:18:13 pěkně a dobře zřízené stavení.
 • 00:18:17 Malý kousek od něho k východu
  spatřuje se zřícenina hradu Louzka.
 • 00:18:22 Řeka Malše zatáčí se tu v oblouku,
  přijímajíc potok od Zdik tekoucí.
 • 00:18:29 Takto utvořen
  je ostroh dosti široký,
 • 00:18:33 jehož stráně k Malši
  straně jako stěny spadají.
 • 00:18:37 Další z krásných zřícenin
  nad divokou Malší je hrad Louzek.
 • 00:18:43 Na první pohled je zřejmé,
 • 00:18:45 že jeho stavitelé
  nepatřili k nejbohatším,
 • 00:18:48 protože ostroh řeky,
  ideální pro výstavbu velkého hradu
 • 00:18:52 je využit jen zčásti.
 • 00:18:54 Příroda
  a nezájmem majitelů způsobily,
 • 00:18:57 že ze starého feudálního sídla
  zbyly jen zbytky
 • 00:19:01 kamenných obytných budov
  v jihozápadní části hradiště.
 • 00:19:06 Stejně jako pozůstatky hradu jsou
  skromné i historické zmínky o něm.
 • 00:19:10 A i když původ jeho jména
  z německého výrazu Lauer,
 • 00:19:14 tedy úkryt či číhaná
  evokuje všelijaké představy,
 • 00:19:19 zdá se, že jeho historie
  byla poměrně klidná,
 • 00:19:23 nebereme-li v potaz
  legendu o loupežnících
 • 00:19:26 sídlících v rozvalinách hradu
  a mordujících počestné pocestné.
 • 00:19:32 Vznik hradu je naprosto skryt
  v mlhách historie,
 • 00:19:35 ale podle posledních
  archeologických výzkumů
 • 00:19:38 k němu došlo koncem 13.století.
 • 00:19:41 Byl postavena
  na rozmezí tří panství.
 • 00:19:44 Majetku Rožmberků,
  pořešínského panství Bavorů
 • 00:19:48 a benešovského zboží
  pánů z Michalovic.
 • 00:19:51 Pravděpodobně
  zde sídlili páni z Maršovic,
 • 00:19:55 rodem Vítkovci erbu Růže,
  chudí příbuzní Rožmberků.
 • 00:20:00 Žili v přátelském poměru
  s pány z Pořešína,
 • 00:20:03 protože Hroch z Maršovic
 • 00:20:05 byl poručníkem nezletilého
  Markvarta a celého panství.
 • 00:20:11 První a vlastně i jedna
  z mála písemných zmínek o hradu
 • 00:20:15 pochází až z roku 1421,
 • 00:20:18 kdy Oldřich z Rožmberka
  v dopise svému příbuznému
 • 00:20:22 zmiňuje Harachéře z Louzku,
  majitele hradu.
 • 00:20:25 Patrně se mohlo jednat
  o Petra Harachéře z Louzku,
 • 00:20:29 jenž zastával pozici purkrabího
  na rožmberském Vítkově kameni.
 • 00:20:35 Jako téměř vše v jižních Čechách
 • 00:20:37 i Louzek se nakonec
  stal majetkem Rožmberků,
 • 00:20:41 pro které neměl žádný význam,
  a tak ho poručili osudu.
 • 00:21:05 Asi hodinu cesty
  na východ od Kaplice
 • 00:21:08 vypíná se vysoká,
  borovím porostlá hora
 • 00:21:12 řečená Hradiště, na níž se skrovné
  zbytky kamenného valu spatřují.
 • 00:21:17 Na východ spadá
  do hlubokého údolí Černého potoka,
 • 00:21:21 na němž leží
  tak řečený Dvořákův mlýn.
 • 00:21:25 V údolí pod mlýnem
  se ráz krajiny mění.
 • 00:21:29 Na místě dlouhotáhlých strání
  jsou tu skalnaté stěny,
 • 00:21:34 mezi nimiž potok huče se prodírá.
  Na jednom skalistém výběžku
 • 00:21:40 spatřují se skrovné zříceniny
  bývalého hradu Sokolčí.
 • 00:21:47 Ještě mnohem méně
  významnou roli než Louzek
 • 00:21:51 sehrál v historii hrad Sokolčí.
  Jeho nejvýstižnější charakteristika
 • 00:21:56 mluví o věky zapomenuté
  zřícenině na skále v lese.
 • 00:22:00 Kouzlo jeho hradiště však maže
  historickou bezvýznamnost
 • 00:22:05 a pro turisty
  je lákavým cílem výletů.
 • 00:22:09 Šlo o malý hrad blokové dispozice,
 • 00:22:12 postavený zřejmě
  v první polovině 14.století.
 • 00:22:16 Z historie hradu
  toho víme velmi málo.
 • 00:22:19 První zmínka o něm
  se váže k roku 1264.
 • 00:22:23 Jde ovšem o jednu z mnoha
  Rožmberky padělaných listin,
 • 00:22:27 kterými rozšiřovali své územní
  nároky a šlechtické výsady.
 • 00:22:31 V té týkající se Sokolčí se tvrdí,
  že král Přemysl Otakar II.
 • 00:22:37 potvrdil Vokovi z Rožmberka
  koupi hradu od Janáka z Vodic.
 • 00:22:42 Ve skutečnosti
  patřil hrad pánům z Velešína
 • 00:22:45 a teprve od Beneše z Velešína
 • 00:22:48 jej v roce 1387
  koupil Oldřich z Rožmberka
 • 00:22:52 a připojil k novohradskému panství.
 • 00:22:55 V roce, o kterém
  se v padělané listině píše,
 • 00:22:59 hrad navíc
  pravděpodobně ještě ani nestál.
 • 00:23:02 Podobně jako u Louzku
  znamenal převod hradu na Rožmberky
 • 00:23:06 začátek jeho konce.
  V rámci držav mocného rodu
 • 00:23:10 Sokolčí nemohlo hrát
  žádnou významnější roli,
 • 00:23:14 a tak jedna z posledních zpráv
  o něm je z roku 1541,
 • 00:23:19 kdy se při vkladu
  do obnovených desek zemských
 • 00:23:23 uvádí jako zbořený.
 • 00:23:49 Další zastávkou krajinou příběhů
  českých hradů,
 • 00:23:52 kterou připomínáme
  významné nebo zajímavé tvrze,
 • 00:23:56 je Tichá, která by si nepochybně
  od historiků a archeologů
 • 00:24:01 zasloužila větší pozornost,
  než jaké se jí posud dostalo.
 • 00:24:06 Dnešní povědomí o ní
  je proto jen velmi zlomkovité.
 • 00:24:12 Tvrziště obklopoval příkop,
 • 00:24:14 který je částečně viditelný
  pouze na východní a jižní straně.
 • 00:24:18 Kromě několika pozůstatků zdiva
  nejasného stáří
 • 00:24:22 se z tvrze dochovala především
 • 00:24:24 čtverhranná dvoupatrová
  plochostropá věž.
 • 00:24:28 Byla vyzděná z lomového kamene
  a vzhledem k temnému interiéru
 • 00:24:33 sloužila pravděpodobně
  jen jako obranná stavba.
 • 00:24:37 Roku 1360
  požádali majitelé tvrze Tichá
 • 00:24:41 bratři Jan a Beneš z Velešína
  Petra a Jošta z Rožmberka,
 • 00:24:46 aby se postarali
  o vyřízení jejich závěti,
 • 00:24:49 což je první
  písemná zpráva o tvrzi,
 • 00:24:52 která - soudíc
  dle stavební struktury -
 • 00:24:55 vznikla
  v první polovině 14.století.
 • 00:24:59 Roku 1620 byla Tichá
 • 00:25:02 jakožto součást novohradského
  panství předmětem konfiskátu
 • 00:25:06 a získal ji
  hrabě Karel Bonaventura Buquoy.
 • 00:25:10 Za panování jeho rodu
  byla Tichá využívána
 • 00:25:13 už pouze jako hospodářské stavení,
 • 00:25:16 které bylo vážně poškozeno
  třemi požáry
 • 00:25:19 a posléze přestavěno na pivovar.
 • 00:25:22 Avšak ani ten
  nefungoval příliš dlouho
 • 00:25:25 a v průběhu dalších desetiletí
  zcela propadl zkáze.
 • 00:25:34 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2017

Související